Dosje javnega naročila 900074/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA 
Blago: Mehanski nadomestni deli, razen motorjev in njihovih delov
ZJNPOV: Postopek s pogajanji

JN74/2022 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 28.06.2022
JN74/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.09.2022
JN74/2022-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.10.2022
JN74/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.10.2022
JN152/2022 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.11.2022
Zahtevek za revizijo
    JN74/2022 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Poslano tudi na TED

Blago

Mehanski nadomestni deli, razen motorjev in njihovih delov

Datum objave: 28. 6. 2022
Številka objave: JN74/2022


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Jožica GLAVAN, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712584. Telefaks +386 14712762. E-pošta jozica.glavan@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mors.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: NAKUP BLAŽILCEV ZA TLM EUROBRIDGE
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Skladno z razpisno dokumentacijo.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup in vgradnja blažilcev za taktični lansirni most Eurobridge.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34320000 (Mehanski nadomestni deli, razen motorjev in njihovih delov)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
Izbrani ponudnik mora navesti, katere dele pogodbe namerava poleg zahtevanega odstotka oddati podizvajalcem, ter ze določene podizvajalce.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 6 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanju Kandidati, ki še niso opravili varnostnega preverjanja, lahko to storijo do: 13. 7. 2022
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 189/2022-ON-PSPs
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 3. 8. 2022
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2022/6/4421-68090277886203466139/R
D_189_2022_ON_PSPs_blazilci.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 24. 7. 2022
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 4. 8. 2022
Čas: 10:00
Kraj: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 6. 2022
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN152/2022, Blago: Mehanski nadomestni deli, razen motorjev in njihovih delov; datum objave: 2. 11. 2022

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.07.2022   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prenos datoteke ni mogoč. Prosimo za novo povezavo zato, da lahko pregledamo dokumentacijo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Prišlo je do tehnične težave. Strani Uradnega lista Republike Slovenije smo prejeli naslednji odgovor:

"Če se ime povezave prekopira in vnese v brskalnik se datoteka odpre brez težav, dostop do razpisne dokumentacije je omogočen.
Bomo pa preverili zakaj je prišlo do te težave ter vas o rešitvi obvestili."Datum objave: 26.07.2022   15:33
VPRAŠANJE
- Naročnik navaja, da je predvidena dobava in menjava »po ponudbi ponudnika vendar predvidoma do 15.11.2022«. Po informacijah proizvajalca je dobavni rok (od dneva potrditve naročila) 30-35 tednov. Prosimo, da naročnik spremeni dobavni rok predviden za dobavo in menjavo blažilcev na »35-40 tednov od dneva podpisa pogodbe«.

ODGOVOR: Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja rok izvedbe »predvidoma do 15. 11. 2022« in roka izvedbe ne pogojuje. Zamenjava blažilcev je bila načrtovana skupaj z izvedbo F4 servis sistema, ki se bo predvidoma izvedel v navedenem terminu.

Naročnik dopušča tudi izvedbo v več fazah dobave in plačila.

Ponudniki v ponudbi navedejo predlog izvedbe predmeta naročila, in sicer navedejo predmete predaje v posamezni fazi ter jih terminsko in finančno ovrednotijo. Natančen terminski plan bo predmet pogajanj.

- V poglavju »V. Tehnične specifikacije«, v točki »Funkcionalne in tehnične zahteve« naročnik navaja:
»po vgradnji blažilcev NSN 2530-12-349-3187 mora biti izvedena meritev povesa zložljivega cestišča.
Dimenzije povesa morajo biti v skladu z navodili proizvajalca«. Na poves lahko vpliva več faktorjev in ne le blažilci. Ta zahteva ponudnika prekomerno izpostavlja in mu nalaga odgovornost za potencialne napake katerih odpravljanje ni predmet javnega naročila. Ali je za naročnika sprejemljivo, da ponudnik namesto »meritve povesa zložljivega cestišča« zagotovi proizvajalčevo poročilo o preizkusu blažilcev, ki jamči, da so blažilci proizvedeni v skladu s prvotnimi specifikacijami in torej po funkciji identični prvotno nameščenim blažilcem?

ODGOVOR: Ne. Preizkus se mora izvesti po zamenjavi blažilcev, rezultati pa se primerjajo z rezultati predhodnega servisa.

- V poglavju »V. Tehnične specifikacije«, v točki »Funkcionalne in tehnične zahteve« naročnik navaja:
»Vgrajeni blažilci morajo uspešno opraviti preizkus delovanja«. Ali bo naročnik sam izvedel preizkusa delovanja? Zaradi specifik vezanih na samo upravljanje mostu predlagamo, da preizkus delovanja opravi naročnik.

ODGOVOR: Preizkus delovanja blažilcev se izvede na lokaciji vojašnice Franca Uršiča - Novo Mesto, nosilec je izvajalec, sodeluje pa naročnik.

- V osnutku pogodbe (14. člen) je navedeno: »V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 (promilov), od celotne vrednosti pogodbe z DDV za vsak dan zamude z DDV, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV.« Zaradi negotovih razmer na trgu in krize dobavne verige predlagamo, da se pogodbena kazen za zamudo omeji na maksimalno 10% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV. Trenutnih 15% (odstotkov) v danih razmerah predstavlja prekomerno tveganje za ponudnika.

ODGOVOR: Naročnik ne spreminja zahteve.

- Ali je za naročnika sprejemljivo, da se blažilci dobavijo v barvi RAL6031 (barva nemške Bundeswehr)? V kolikor to ni sprejemljivo ali lahko naročnik zagotovi zadostno količino ustrezne barve zato da proizvajalec pred dobavo tovarniško obarva blažilce?

ODGOVOR: Naročnik spreminja tehnične zahteve, in sicer pri poglavju V. Tehnične specifikacije v točki Funkcionalne in tehnične zahteve se doda alineja, ki se glasi: »Blažilci se dobavijo v barvi RAL 6014 - F9«. Naročnik ne razpolaga z barvo, barvo in barvanje zagotovi izvajalec.

- Ali je za naročnika sprejemljivo, da se izvede vgradnja / menjava na lokaciji izvajalca (v Sloveniji) in pod katerimi pogoji?

ODGOVOR: Naročnik ne spreminja zahteve.

Predmet javnega naročila je tudi vgradnja. Ali bo v času vgradnje naročnik zagotovil izvajalcu vso potrebno podporo osebja usposobljenega za upravljanje sistema TLM Eurobridge?

ODGOVOR: V času izvedbe bo naročnik izvajalcu zagotavljal prostor in moštvo za podporo pri izvedbi menjave blažilcev.

Zaradi dopustov v tujini prosimo, za štirinajst-dnevno podaljšanje roka za oddajo ponudbe in ustrezno podaljšanje roka za oddajo vprašanj.

ODGOVOR: Naročnik roka za podajo vprašanj in oddajo ponudb ne bo podaljšal.
Datum objave: 26.07.2022   15:35
VPRAŠANJE
- Naročnikova zahteva je, da ponudnik ob oddaji ponudbe predloži tehnično risbo. Pridobitev dovoljenja za dostop to tehnične risbe je dolgotrajen in kompleksen postopek, ki zahteva odobritev BAFA (German Federal Office of Economics and Export Control) ter ustrezne institucije v ZDA. Zaradi omejenega časa, ki je na razpolago za pripravo ponudbe predlagamo, da namesto tehnične risbe naročnik sprejme dokument v katerem proizvajalec potrjuje skladnost z identifikacijskimi številkami in opisuje funkcijo blažilca.

ODGOVOR: Naročnik spreminja tehnično zahtevo, in sicer druga alineja (tehnična risba) točke Tehnične dokumentacije, ki jo mora ponudnik predložiti ob oddaji ponudbe (V. poglavje Tehnične specifikacije), ni obvezna, je pa zaželjena.

- Naročnik zahteva vgradnjo blažilcev na lokaciji naročnika. Prosimo, da naročnik potrdi, da bodo zagotovljeni ustrezni delovni pogoji (delavniški prostori, mehanizacija za manipulacijo mostu, itd.).

ODGOVOR: V času izvedbe bo naročnik izvajalcu zagotavljal prostor in moštvo za podporo pri izvedbi menjave blažilcev.