Dosje javnega naročila 004892/2022
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba raziskav s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 10.693,30 EUR

JN004892/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.07.2022
JN004892/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.08.2022
JN004892/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.09.2022
JN004892/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2022
JN004892/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004892/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Helena Mandelj
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/451566/RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/451566/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16199
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba raziskav s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev
Referenčna številka dokumenta: 430-45/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Izvedba raziskav s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev. Javno naročilo je razdeljeno v dva (2) sklopa, in sicer:

- SKLOP A (Raziskava in analiza stanja mesečnih izdatkov gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij 2022),
- SKLOP B (Raziskava o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami - splošna in poslovna javnost)

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik ima za izvedbo predmetnega javnega naročila zagotovljena oziroma načrtovana sredstva v višini 8.770,49 EUR z DDV, in sicer za sklop A 3.442,62 EUR brez DDV in za sklop B 5.327,87 EUR brez DDV. Ponudbe, ki bodo za posamezen sklop presegale višino zagotovljenih oziroma načrtovanih sredstev pri naročniku, bodo v tem sklopu izločene kot nedopustne.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Raziskava in analiza stanja mesečnih izdatkov gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij 2022
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Raziskava in analiza stanja mesečnih izdatkov gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij (kombinirana metoda zbiranja podatkov: telefonska raziskava - CATI velikost vzorca N=400, in spletni panel - CAWI, velikost vzorca N=400, 40 vprašanj + sklop demografskih vprašanj)

Raziskava se opravi na oktobrskih podatkih leta 2022, torej se raziskava izvaja v mesecu novembru 2022. Storitve po pogodbi morajo biti zaključena do 15. 12. 2022.

Naročnik bo v letu 2022 ponovno spremljal mesečne izdatke gospodinjstev v Republiki Sloveniji za storitve elektronskih komunikacij za mesec oktober, pri čemer ponudnik oziroma izvajalec raziskave končne uporabnike anketira o višini mesečnega izdatka, namenjenega različnim storitvam elektronskih komunikacij in povpraša glede ostalih podatkov o odločitvah končnih uporabnikov za posamezne storitve elektronskih komunikacij, na podlagi česar se izračuna delež stroškov za elektronske komunikacije glede na prihodke gospodinjstva. Ciljna oseba predstavlja tisto osebo, ki plačuje račune, predvsem za elektronske komunikacije in storitve. Vzorčni okvir bo predstavljal centralni register prebivalstva Republike Slovenije in telefonski imeniki fiksnih in mobilnih operaterjev. Vzorčenje bo po najbolj optimalni metodi izvedel izvajalec.

Naročnik bo pripravil okviren nabor vprašanj, ki naj bi jih anketa vsebovala in jih bo po potrebi skupaj z izvajalcem dopolnil. Izvajalec raziskave naročniku preda poročilo (v datotečnem formatu .docx ali .pdf), anonimizirano podatkovno bazo (v datotečnem formatu .xlsx), dopolnjeno bazo podatkov z odgovori - časovna vrsta (v datotečnem formatu .xlsx) in čistopis končnega vprašalnika. Naročnik zagotovi bazo anonimiziranih podatkov prejšnjih let v namen neposredne komparacije.

Po končani izvedbi del izvajalec napiše poročilo o opravljenem delu, ki ga naročnik, ob uspešni izvedbi del, potrdi, kar je osnova za izstavitev računa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Raziskava o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami - splošna in poslovna javnost
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Raziskava o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami - splošna in poslovna javnost

Naročnik naroča raziskavi o zadovoljstvo/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami - splošna javnost in o zadovoljstvu/potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami - poslovna javnost, za leto 2022 katerih namen je ugotoviti:
- trend obsega uporabe poštnih storitev,
- zadovoljstvo uporabnikov s cenami, roki prenosa in samo kakovostjo poštnih storitev,
- indeks zadovoljstva z univerzalno poštno storitvijo v katerem morajo biti vključeni vsi elementi kakovosti univerzalne storitve in pa tudi cena le-te in
- osveščenost uporabnikov s storitvami vseh izvajalcev poštnih storitev,
- pripravljenost za plačilo višje cene storitev itd.

Raziskavi morata zajeti tudi ugotovitve glede dejanskih potreb uporabnikov poštnih storitev.

Ponudnik mora v ponudbi naročniku podrobneje predstaviti metodologijo izvedbe raziskave, ki bo potekala preko telefonskega anketiranja in spletnega panela. Ponudnik lahko predlaga tudi kakšen drug način (npr. intervjuji), kar pa mora izrecno izpostaviti in pisno obrazložiti v sami ponudbi, zakaj bi bil predlagan način bolj smiseln od telefonskega/spletnega načina anketiranja. V primeru telefonskega anketiranja morajo biti anketiranci izbrani naključno oz. preko naključne izbire telefonskih številk v ustreznem razmerju med stacionarnimi in mobilnimi telefoni, ki ga določi izvajalec.

Naročnik bo pripravil okviren nabor vprašanj, ki naj bi jih raziskava vsebovala, in sicer ločeno za splošno in ločeno za poslovno javnost. Naročnik si pridružuje pravico, da bo pred izvedbo naročila po uvodnem sestanku z izbranim izvajalcem vprašalnika spremenil oz. dopolnil brez spremembe cene, v kolikor bi to bilo pomembno za uspešno izvedbo raziskav, saj se morata raziskavi čim bolj usmeriti na dejanske potrebe uporabnikov. Popravljena vprašalnika morata biti pred začetkom raziskave usklajena med izvajalcem in naročnikom.

Zahteva naročnika je, da bosta raziskavi izvedeni na minimalnem vzorcu 700 oseb na področju splošne javnosti ter minimalnem vzorcu 300 družb oz. poslovnih subjektov na področju poslovne javnosti. Ciljna oseba pri splošni javnosti je polnoletni prebivalec, pri poslovni pa skrbnik pogodbe, vodja vložišča ali direktor.

Struktura vzorca pri poslovni javnosti mora biti reprezentativna glede na velikost podjetja, tip kraja in statistično regijo. Struktura vzorca pri splošni javnosti mora upoštevati skupine po spolu, starosti, tipu kraja in statistični regiji. Rezultati morajo biti ustrezno uteženi glede na spremenljivke spol, starost, tip kraja in statistična regija.

Naročnik si pridružuje pravico, da bo pred izvedbo naročila po uvodnem sestanku z izbranim izvajalcem strukturo vzorca spremenil oz. dopolnil brez spremembe cene, v kolikor bi to bilo pomembno za uspešno izvedbo.

Ker izvaja naročnik na podlagi prejetih rezultatov letne primerjave, morata biti raziskavi izvedeni na način in v obsegu, ki omogočajo dolgoročno primerjalno analizo. Izvajalec mora v raziskavi vključiti tudi komentarje, ki se nanašajo na primerjavo s podatki iz vseh preteklih raziskav.

Predhodno opravljene raziskave so javno dostopne na spletni strani naročnika, in sicer na naslovu https://www.akos-rs.si/posta/raziscite/porocila-raziskave-in-analize/posta.

Izvajalec mora dovoliti naročniku, da lahko raziskavo, ko bo le ta zaključena, uporabi in objavi (v celoti ali delno).

Skupaj s končnim poročilom o izvedbi obeh raziskav in pred plačilom naročnika za izvedbo raziskav, mora izbran izvajalec naročniku poslati končni verziji obeh vprašalnikov z vsemi pripadajočimi elementi (if stavki itd.).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej točko 8 II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.08.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.08.2022   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.07.2022   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.07.2022