Dosje javnega naročila JN775/2015
Naročnik: OBČINA IG 
Storitve: Obratovanje vodooskrbe
ZJN-2: Odprti postopek

JN775/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.02.2015
JN3798/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.06.2015
    JN775/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 026-043483
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Obratovanje vodooskrbe

Datum objave: 5. 2. 2015
Številka objave: JN775/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Kontakt: info@obcina-ig.si, V roke: Katja Ivanuš, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://obcina-ig.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: IZVAJANJE STORITEV REDNEGA OBRATOVANJA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA VODOVODNIH IN KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V OBČINI IG.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: Občina Ig.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Javno naročilo zajema izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskega sistema na območju Občine Ig. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Specifikacije«. Količine, navedene na obrazcu »OBR-Specifikacije« v rubriki »Predvidena količina (za obdobje 1 leta)« so zgolj informativne narave in služijo kot pomoč pri pripravi ponudbe. Naročnik se ne zavezuje naročati storitev v navedenih količinah.

Predmet javnega naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo predložiti ponudbo za vsa zahtevana dela, navedena v razpisni dokumentaciji.

Z izbranim izvajalcem bo naročnik sklenil pogodbo z veljavnostjo 2 leti od dneva sklenitve pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod pogojem, da so v proračunu zagotovljena sredstva.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 65130000 (Obratovanje vodooskrbe)
90480000 (Storitve upravljanja kanalizacijskih omrežij in naprav za odpadne vode)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Celotna količina in obseg del sta razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do dne 15. 7. 2015 v višini 20.000 EUR.

Način izpolnjevanja:
V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano ali drugače poškodovano bianco menico.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Način financiranja je razviden iz obrazca “OBR-Vzorec pogodbe“, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.

PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Pogoj
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Pogoj
Ponudnik:
• ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo,
• ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo in
• ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Pogoj mora izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« ali »OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe«, skladno z navodili iz točke 4 Predložitev ponudbe s podizvajalci v razdelku D) Ostala določila teh Navodil.

3. Pogoj
Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« ali »OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe«, skladno z navodili iz točke 4 Predložitev ponudbe s podizvajalci v razdelku D) Ostala določila teh Navodil.

4. Pogoj
Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.

5. Pogoj
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS št. 72/2011-UPB3, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 19/2014) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS št. 90/2012).
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Pogoj
Ponudnik v zadnjih 180 dneh oziroma 6 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb.

2. Pogoj
Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše. V primeru, da ponudnik ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno Baa3 agencije Moody‘s ali bonitetno oceno BBB- agencije S&P ali bonitetno oceno BBB- agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, izdano s strani agencije AJPES, Moody‘s, S&P, Fitch ali s strani druge finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II. Iz bonitetne informacije mora biti razvidna bonitetna ocena. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Pogoj – REFERENČNI POGOJ ZA VODOVODNI SISTEM
Ponudnik je imel kot glavni izvajalec, partner ali podizvajalec v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb, sklenjeno vsaj eno pogodbo v trajanju neprekinjeno najmanj 12 mesecev, katere predmet so bila vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu z naslednjimi karakteristikami:
• skupna dolžina vodovodnega sistema: 45.000 m ali več
• število hišnih priključkov: 1.500 ali več
• število vodohranov: 5 ali več
• število črpališč za pitno vodo: 3 ali več
• število zajetij za pitno vodo: 1 ali več
• število objektov za pripravo pitne vode: 2 ali več.
Ponudnik lahko izkaže izpolnjevanje pogoja v delu, ki se nanaša na karakteristike vodovodnega sistema, z več različnimi referenčnimi posli, pri čemer se je moral vsak referenčni posel izvajati neprekinjeno najmanj 12 mesecev na podlagi pogodbe, sklenjene v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb.
V primeru, da se posamezni referenčni posel še ni zaključil, mora dosedanje izvajanje storitev po pogodbi trajati že najmanj 12 mesecev.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem, ki je nominiran za izvajanje predmeta javnega naročila v vrednosti, ki ne predstavlja manj kot 30 % skupne ponujene vrednosti.
Način dokazovanja:
Ponudnik referenčni posel navede v obrazec »OBR-Ponudba«. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla.

2. Pogoj – REFERENČNI POGOJ ZA KANALIZACIJSKI SISTEM
Ponudnik je imel kot glavni izvajalec, partner ali podizvajalec v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb sklenjeno vsaj eno pogodbo v trajanju neprekinjeno najmanj 12 mesecev, katere predmet so bila vzdrževalna dela na kanalizacijskem sistemu z naslednjimi karakteristikami:
• skupna dolžina kanalizacijskega sistema: 26.000 m ali več
• število hišnih priključkov: 500 ali več
• število črpališč za odpadno vodo: 3 ali več
Ponudnik lahko izkaže izpolnjevanje pogoja v delu, ki se nanaša na karakteristike kanalizacijskega sistema, z več različnimi referenčnimi posli, pri čemer se je moral vsak referenčni posel izvajati neprekinjeno najmanj 12 mesecev na podlagi pogodbe, sklenjene v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb.
V primeru, da se referenčni posel še ni zaključil, mora dosedanje izvajanje storitev po pogodbi trajati že najmanj 12 mesecev.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem, ki je nominiran za izvajanje predmeta javnega naročila v vrednosti, ki ne predstavlja manj kot 30 % skupne ponujene vrednosti.
Način dokazovanja:
Ponudnik referenčni posel navede v obrazec »OBR-Ponudba«. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla.

3. Pogoj
Ponudnik razpolaga z naslednjimi kadri:
• inženir gradbeništva, ki ima izpolnjene pogoje za vpis v imenik pri IZS – 1 delavca
• inženir geodezije, ki ima izpolnjene pogoje za vpis v imenik pri IZS – 1 delavec,
• strojni tehnik – 1 delavec,
• KV zidar – 1 delavec,
• KV ključavničar – 1 delavec,
• PK delavec – 3 delavci.
Ponudnik mora izkazati, da imajo vsaj trije od teh delavcev, opravljen preizkus znanja »Usposabljanje za delo z živili (pitna voda)«, skladno z določili pravilnika, ki ureja zdravstvene zahteve za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili, prihajajo v stik z živili.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem.
Način dokazovanja:
Ponudnik podatke o imenovanem kadru naveden v ustrezno mesto v obrazec »OBR-Ponudba«. Ponudnik mora ponudbi priložiti pogodbo o zaposlitvi ali obrazec M-1 (v primeru sprememb tudi obrazec M-3), iz katerega je razvidno, da je posamezna imenovana oseba v delovnem razmerju s partnerjem ali nominiranim podizvajalcem. V primeru, da imenovana oseba ni zaposlena pri katerem od partnerjev ali podizvajalcev, mora ponudnik ponudbi predložiti dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju (npr. civilnopravna pogodba).
Ponudnik k ponudbi za tri imenovane delavce priloži tudi veljavno dokazilo o opravljenem izobraževanju in preizkusu znanja »Usposabljanje za delo z živili (pitna voda)«.
Ponudnik k ponudbi za imenovane diplomirane inženirje gradbeništva in geodezije priloži dokazilo o vpisu v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji. V primeru, da oseba še ni član pristojne zbornice v Republiki Sloveniji, lahko ponudnik zahtevo glede izpolnjevanja pogojev za vpis oz. za članstvo izpolni tako, da predloži izjavo imenovane osebe, da izpolnjuje zakonsko določene pogoje za vpis in bo v primeru izbora ponudnika podala vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika naknadno zahtevati dodatna dokazila za izkazovanje izpolnjevanja navedenega pogoja.

4. Pogoj
Ponudnik zagotavlja stalno pripravljenost ekipe za izvajanje intervencijskih del na objektih in omrežju naročnika vključno s priključki (t.i. dežurna ekipa), ter odzivne roke, ki niso krajši od:
• stalna dosegljivost preko telefona: 24 ur dnevno / 7 dni tedensko;
• odzivnost na terenu (prihod na teren): 1 ura od poziva;
• začetek operativnega saniranja na terenu: 3 ure od poziva;
• izvajanje monitoringa: 24 ur dnevno / 7 dni tedensko.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem.
Način dokazovanja:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in s predložitvijo na lastnem obrazcu izdelano organizacijo dežurnega centra in dežurne ekipe.

5. Pogoj
Ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom opreme, delovnih sredstev in vozil (v nadaljnjem besedilu: oprema) za izvajanje intervencijskih del, ki morajo biti locirani na območju, ki omogoča zagotavljanje odzivnih rokov, ki jih zahteva naročnik (t.i. dežurni center). Minimalni obseg zahtevane opreme je opredeljen z obrazcem »OBR-Ponudba«.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem.
Način dokazovanja:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave, popisom opreme na ustreznem mestu na obrazcu »OBR-Ponudba« ter navedbo lokacije dežurnega centra z vsemi zahtevanimi podatki, na obrazcu »OBR-Ponudba«. Ponudnik mora k ponudbi priložiti dokazila, s katerimi izkazuje lastništvo nad vsakim posameznim kosom opreme (npr. seznam osnovnih sredstev, prometno dovoljenje, račun,…) ali pravico do uporabe le-te (npr. pogodba o leasingu, najemna pogodba ali druga civilnopravna pogodba). V primeru, da partner ali podizvajalec nista lastnika nepremičnine, na kateri bo vzpostavljen dežurni center, ponudnik k ponudbi priloži tudi dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju, iz katerega je razvidna ponudnikova pravica do uporabe lokacije oz. prostorov dežurnega centra.

6. Pogoj
Ponudnik zagotavlja redni delovni čas od ponedeljka do petka od 7:00h do 15:00h.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni katerikoli izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem.
Način dokazovanja:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 16. 3. 2015
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 15. 7. 2015
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 16. 3. 2015
Čas: 9:15
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/2/9012-7696759315406100995/RD.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 9. 3. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://obcina-ig.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
• ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
• ime naročnika,
• oznako javnega naročila,
• predmet javnega naročila,
• očitane kršitve,
• dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
• navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.
• potrdilo o vplačilu takse v višini 3.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-00XXXX15, pri čemer je XXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXX/2015).
• Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://obcina-ig.si
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 2. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3798/2015, Storitve: Obratovanje vodooskrbe; datum objave: 9. 6. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.03.2015   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

VPRAŠANJE 1:

V razpisni dokumnetaciji v poglavju c) POGOJI ZA IZKAZOVANJE TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI, pod pogojem 3. zahtevate,
da mora ponudnik razpolagati z strokovnim kadrom in sicer:

1. inženir gradbeništva, ki ima izpolnjene pogoje za vpisv imenik IZS - 1 delavec,
2. inženir geodezije, ki ima izpolnjene pogoje za vpisv imenik IZS - 1 delavec.

Na str. 6 razpisne dokumnetacije, pa zahtevate da za imenovane diplomirane inženirje gradbeništva priložimo doazilo o vpisu v IZS.

Zanima nas, ali zahtevanemo pogoju zadostimo s stokovnim kadrov višje stopnje izobrazbe, kot sta inženir gradbeništva in geodezije (npr. diplomiran inženir gradbeništva in geodezije oz. uni. dipl. ing. zahtevanih smeri)?

VPRAŠANJE 2:

V točki A) osnovni podatki, navajate, da boste z izbranim izvajalcem sklenili pogodbo z veljavnostjo 2 leti od dneva sklenitve pogodbe.
Ker se v večini primerov tovrstne pogodbe izvajanja storitev rednega vzdrževanja sklepajo za daljše obdobje in zahtevajo, da se izbrani ponudnik ustrezno opremi z opremo, katera je zgolj namenjena izvajanju storitve rednega vzdrževanja vodovodnega in kanalizacijskega sistema, nas zanima zakaj je predvideno da se ponudba sklene samo za dve leti?

Lp


ODGOVOR:
1) Da, pod pogojem, da imenovani kader izpolnjuje tudi ostale pogoje za vpis v ustrezni imenik pri IZS (npr. opravljen strokovni izpis, delovne izkušnje).

2) Naročnik ne sme prevzemati obveznosti za 4 leta zaradi že sklenjenih ostalih večletnih pogodb, ki že dosegajo vrednosti, ki jih proračun še dopušča.