Dosje javnega naročila JN13531/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN13531/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.12.2012
JN686/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2013
    JN13531/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 243-399819
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve

Datum objave: 14. 12. 2012
Številka objave: JN13531/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitve na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2012-2015
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 3
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitve na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2012-2015
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71250000 (Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve)
71355000 (Geodetske storitve)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 34 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Da.
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbeIV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-188/2012-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 1. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 1. 2013
Čas: 13:00
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/12/1946-63005318291424/Razpisna_doku
mentacija_-_geodetske_storitve_14.12.2012.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 18. 1. 2013
Čas: 14:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 12. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN686/2013, Storitve: Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve; datum objave: 22. 1. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.01.2013   13:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je ta razpis pripravljen za LGB?

Rajši kar takoj razglasite, da ne izgubljamo časa in denarja s pripravo dokumentacije.ODGOVOR:
V zvezi z vašim vprašanjem vam podajamo naslednje pojasnilo. Okvirni sporazum za izvajanje geodetskih stroitev bo sklenjen z vsemi izvajalci, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, za obdboje treh let. Razpisni pogoji so sorazmerni glede na pretekla naročila v letih 2010, 2011 in 2012, kakor izhaja tudi iz razpisne dokumentacije. Na javni razpis se tako lahko prijavijo vsa geodetska podjetja samostojno, v skupni ponudbi ali s podizvajalci.

Datum objave: 21.01.2013   14:19
1. Pri razpisni dokumentaciji za okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev številka 430-188/2012-5 z oznako JN: 7560-12-210044 me zanima pogoj na strani 11/52 točka 11 ali lahko enakovredni partnerji pogoj o prihodku 0,8mio EUR izpolnimo skupno, ne glede da nihče od nas posamezno ne dosega prometa 0,5mio EUR. Skupno presegamo 0,8mio EUR. Prosim za odgovor.


ODGOVOR:
Ne. Ponudniki morajo za priznanje usposobljenosti izpolniti pogoj kakor je določen v razpisni dokumentaciji.

2. V zvezi s pogojem 11. na strani 11 razpisne dokumentacije JN 13531/2012 sprašujemo, ali morajo imeti tudi ostali partnerji v skupni ponudbi zahtevano glavno dejavnost 71.121?


ODGOVOR:
Pogoj ni obvezen za ostale partnerje v skupni ponudbi.

3. Spoštovani.

Zanima nas, ali veljajo zahtevani pogoji v poglavju III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika iz razpisne dokumentacije (objava štev. JN 13531/2012) v točkah od 1 do 8 in v točki 10 tudi za podizvajalce?

Aleksander Parkelj, LGB d.o.o.

ODGOVOR:
Ne.

4. V prilogi 2 (izjava) razpisa je pod 12. alinejo navedeno, da mora ponudnik v letu 2011 imeti prihodek 1 mio EUR pod točko 11. pogojev razpisa pa je navedena drugačen znesek. Kateri pogoj je pravi?

Kakorkoli, ta pogoj o prometu je tudi bistveno previsok.

LP

Aleš


ODGOVOR:
Pri razpisni dokumentaciji se upošteva znesek 0,8 mio EUR. Popravek bo razviden iz spremembe razpisne dokumentacije.


5. Glede na to, da boste naknadne ponudbe prejemali po elektronski pošti, kako naj vemo, da ne boste med prejetimi ponudbami svojemu favoritu sporočili najnižjo ponujeno ceno, ki jo bo znižal za nekaj EUR in dobil posel, in tako bo eno ali dve podjetji imelo naročila z vaše strani, ostali pa bomo brez. Torej kako boste zagotovili transparentnost? Takšno odpiranje ponudb je nedopustno!

ODGOVOR:
Naročnik bo pri oddaji posamičnega naročila ravnal kakor je zapisano v točki 6 poglavja V. Način oddaje posamezne storitve in cena posamezne storitve v času trajanja okvirnega sporazuma v razpisni dokumentaciji.

6. Prosimo za pojasnilo pogoja iz točke III/11 razpisne dokumentacije, kjer se zahteva, da mora ponudnik oz. v primeru skupnega nastopa vodilni partner izkazati, da je njegova glavna dejavnost 71.121 (geofizikalne meritve, kartiranje), ter ponudnik izkazati, da znaša njegov prihodek v letu 2011 0,80 mio EUR oz. v primeru skupnega nastopa vodilni partner, da je njegov prihodek (geofizikalne meritve, kartiranje) v letu 2011 vsaj 0,5 mio EUR.

1. Ali mora zahtevana višina prihodka za ponudnika in za vodilnega partnerja izhajati samo iz dejavnosti geofizikalne meritve, kartiranja?

ODGOVOR:
Ne, zahtevani prihodek je celotni prihodek podjetja.

2. Prosimo za konkretizacijo: »V primeru skupne prijave partnerji pogoj izpolnijo skupno.« Ali to pomeni, da partnerji skupno dosežejo 800.000,00 EUR prihodka, vendar mora vodilni partner v vsakem primeru izkazati prihodek v letu 2011 v višini 500.000,00 EUR?

ODGOVOR:
Da.

3. Zakaj in na podlagi kakšnih objektivnih okoliščin se je naročnik odločil za takšno višino prihodka v letu 2011?

Glede na to, da znaša za leto 2013 skupna ocenjena vrednost naročila 260.000,00 EUR, za leto 2014 in za leto 2015 pa vsakič v višini 270.000,00 EUR, pri čemer gre za zneske z (vključenim) DDV (gl. 11. čl. Okvirnega sporazuma, ki je del razpisne dokumentacije), to pomeni, da zahtevani prihodek za ponudnika za eno samo leto kar za 4x oz. za vodilnega partnerja za 2,5 x presega ocenjeno vrednost okvirnega sporazuma za posamezno leto.

Navedeni pogoj oz. zahtevana višina letnega prometa je absolutno in nerazumno pretirana, v očitnem nesorazmerju s predmetom okvirnega sporazuma (tj. geodetskimi storitvami, za izvedbo katerih geodetsko podjetje ne nazadnje ne potrebuje nobenih finančnih sredstev) ter z njim nima nobene smiselne povezave.

Ta pogoj, zlasti tudi v povezavi z vsemi ostalimi razpisnimi pogoji, odkrito indicira na to, da je bil razpis vnaprej pripravljen za točno določenega ponudnika oz. da so bili pogoji določeni v sodelovanju z njim. Ker gre po našem mnenju za nedopustno omejevanje in izključevanje konkurence, predlagamo, da naročnik ali umakne celotni razpis oz. kritizirani pogoj spremeni tako, da ne bo neupravičeno diskriminiral gospodarskih subjektov v geodetski dejavnosti, sicer se ne bo mogoče izogniti revizijskemu postopku.

ODGOVOR:
Naročnik je pogoje določil na podlagi obsega realiziranih del v zadnjih treh letih navedenih v razpisni dokumentaciji.


7. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika v točkah III/13-16 so pretirani in nesorazmerni s predmetom naročila in ocenjeno vrednostjo vseh storitev, ki je razvidna iz tretjega odstavka 11. člena Okvirnega sporazuma za vsako od določenih treh let. Zahtevani pogoji (zahtevano min. število merilnih naprav, uspešno izvedenih istovrstnih del, odgovornih geodetov in geodetov z geodetsko izkaznico) nimajo nobene zveze s kvalitetnim izvajanjem geodetskih storitev in služijo zgolj preferiranju dveh ali treh izvajalcev, ki edini izpolnjujejo vse razpisne pogoje, od sicer 283 registriranih in na trgu aktivnih geodetskih podjetij. Pogoji nedopustno omejujejo oz. izključujejo konkurenco na trgu geodetskih storitev, saj izključujejo preko 90% v imenik IZS vpisanih geodetskih podjetij, pri čemer razpisnih pogojev ne izpolnjuje niti 200 podjetij, četudi bi vsa nastopila kot skupni ponudnik. Ali so vsa ta podjetja res nesposobna izvajati osnovne (klasične) geodetske storitve, ki so predmet razpisa?

Pri tem pa so zahtevani pogoji tudi nerazumljivi, nasprotujoči in nedosledni. Zakaj namreč zahteva po 6 odgovornih geodetih (pooblaščenih inženirjih) in 8 geodetih z geodetsko izkaznico, če pa se na drugi strani zahteva »samo« 5 inštrumentov in »samo« 4 posamične programske licence za obdelavo terenskih podatkov? 5 GNSS sprejemnikov in 4 licence programske opreme pomeni sočasno izvedbo samo petih storitev na terenu, v pisarni pa sočasno obdelavo štirih primerov. Kadrovsko to pomeni: a) na terenu sočasno največ pet geodetov z geodetsko izkaznico, če gre za postopke mejne obravnave in 5 operaterjev-figurantov, če pa gre za vpise stavb v kataster stavb, izravnave meje, geodetske posnetke (načrte) pa zadošča 5 geodetov brez geodetske izkaznice in 5 operaterjev in b) v pisarni: sočasno največ 4 geodeti (odgovorni geodeti, geodeti z geodetsko izkaznico ali geodeti). V čem je torej smisel zahtevanega števila merilnih naprav in zakaj tako številčna ekipa odgovornih geodetov in geodetov z geodetsko izkaznico?

Če ima naročnik s kadrovskimi pogoji v mislih, da morata za enim inštrumentom delati dva pooblaščena inženirja ali dva geodeta z geodetsko izkaznico, je to z ekonomskega vidika nesmotrno, h kvaliteti izmere pa taka kadrovska zasedba ne prispeva. V praksi prizme ne nosi geodetski kader z najvišjo plačo.

Sprašujem tudi, v čem je kvalitativna razlika med geodetskim podjetjem, ki je v zadnjih treh letih izvedlo na primer: 200 parcelacij, 100 ureditev mej, ničkoliko izravnav in označitve meje, 30 vpisov objektov v kataster stavb in določitev zemljišča pod stavbo, 50 geodetskih načrtov v skupni površini 10 ha, 15 km izmer cest, pogodbene komasacije, in geodetskim podjetjem, ki je izvedlo zahtevano število geodetskih storitev?

Vsako srednje veliko geodetsko podjetje z enim pooblaščenim inženirjem je sposobno in zmožno kvalitetno in promptno izvesti obseg del, ki se navaja v točki II razpisne dokumentacije, in zagotovo mnogo hitreje kot pa geodetska uprava uspe sprocesirati enak obseg elaboratov oz. izdati odločbo v primerih, ko so elaborati perfektni.

Protestiram in ugovarjam javnemu razpisu, ki je očitno prirejen za LGB in LUZ ter kot tak neupravičeno a priori izključuje konkurenco, diskriminira uveljavljena geodetska podjetja in sramoti in ponižuje geodetsko stroko. Javno naročilo pa vzbuja tudi sum koruptivnega ravnanja pri pripravi razpisnih pogojev, kar pa je stvar pristojne komisije in ne tega postopka. Predlagam, da naročnik v izogib reviziji umakne javno naročilo.

ODGOVOR:
Naročnik je pogoje postavil tako, da je omogočil povezovanje več geodetskih podjetij skupaj, ki bodo s svojo kadrovsko in tehnično ustreznostjo zagotovila kvalitetno izvedbo geodetskih del v predvidenih rokih in obsegu.


8. Odgovor naročnika na 1. vprašanje je neresno sprenevedanje. Seveda bo okvirni sporazum sklenjen z vsemi, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje. In seveda se lahko prijavijo vsa geodetska podjetja samostojno, v skupni ponudbi ali s podizvajalci. Ampak kaj, ko pa sta od 250 delujočih geodetskih podjetij mogoče dva taka, ki samostojno izpolnjujeta vse razpisne pogoje in morda še dva, če se povežeta. Vsi ostali pa tudi če se vseh 245 geodetskih podjetij poveže, ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in so po mnenju naročnika totalno nesposobni.(!?) Razpis je očitno pripravljen za navezo LUZ-LGB, ker slednji nima dovolj svojih pooblaščenih inženirjev, če so podatki IZS ažurni. Naročnika pozivamo, da razpis umakne, če ne bo padel na DRK, saj neupravičeno in nedopustno diskriminira in izloča praktično vso konkurenco. Ne bomo pripravljali dokumentacije, ampak revizijo. Posel za odvetnike, nepotrebni stroški za naročnika.

ODGOVOR:
Naročnik, si mora s predvidenimi pogoji zagotoviti ustrezne izvajalce geodetskih del, kajti nepravočasno ali slabo opravljeno delo lahko povzroči naročniku veliko materialno in gospodarsko škodo pri izvedbi projektov.


9. Spoštovani naročnik!

Kakšno zvezo s parcelacijami, ureditvami mej, geodetskimi načrti in drugimi geodetskimi storitvami javnega naročila ima 0.8 oz. 0.5 mio eur prihodka v letu 2011? Iz AJPES-a se jasno vidi, kdo izpolnjuje ta pogoj. Novinar Petkovšek je v Delu dne 9.1.2013 napisal da 'največ pet podjetij in morda še eno ali dve srednje veliki s sopartnerjema'. In to od 266 v seznam pri IZS vpisanih geodetskih podjetij. Tudi tehnični in kadrovski pogoji ne 'pijejo vode' in kažejo na vnaprejšnjo izbiro izvajalca. Boniteta SB5 ali boljša je v sedanji krizi nesorazmerna in pretiran pogoj še posebej, ker vemo, kdo jo je povzročil, na izvedbo geodetskih storitev pa ta boniteta čisto nič ne vpliva. Že prav, da javni naročniki gledajo tudi na to, ampak vendar zadošča, da je podjetje plačnik, to pa je tudi od SB6 do SB9. Treba pa je upoštevati tudi naravo dejavnosti. SB5 ali boljšo bonitetno oceno imajo danes samo velika geodetska podjetja, ki so se in se permanentno tudi zaradi takih njim prilagojenih javnih naročil napajajo iz proračunskih sredstev. Čista diskrepanca in nezakonitost. Kako je pripravljalec dokumentacije sploh prišel do tako »točnih« številk. Od kod točno 6 pooblaščenih inženirjev in 8 z geodetsko izkaznico pa točno 5 GNSS sprejemnikov (Global Navigation Satellite System), 8 elektronskih tahimetrov in 4 ročne razdaljemere, pa točno 600 parcelacij v zadnjih 3 letih,…? Kaj če bi MOL raje z LUZ-om in LGB-jem ustanovil svojo lokalno geodetsko službo in s prirejenimi javnimi naročili za vnaprej izbranega geodeta nehal izpodjedati pravno državo. Še en primer za protikorupcijsko komisijo, DRK in računsko sodišče.

ODGOVOR:
Naročnik je pogoje določil na podlagi dosedanjih izkušenj z realizacijo geodetskih del in v okviru, ki ga omogoča Zakon o javnem naročanju, zato ne bo spreminjal pogojev, ki jih morajo ponudniki izpolniti.

10. Glede na to, da ponudnik izpolnjuje pogoje o izvedenih delih v preteklih treh letih, merskem instrumentariju, programski opremi, zaposlenih itd. in da je MOL v preteklosti za geodetska dela v obdobju treh let namenil 800.000 EUR, ravno toliko pa jih ima predvidenih za prihodnja tri leta, je v nasprotju z določili 7. in 9. člena ZJN-2, da mora imeti ponudnik v samo enem letu prihodek 0.8 mio EUR.

V primeru, da ponudnik zadostuje pogoju kakovostno izvedenih del, je v času gospodarske krize nemogoče pričakovati, da se dosegajo tako visoki prihodki, ravno tako ni nikjer omenjeno, kje je ponudnik opravil ta dela, saj cena geodetskih del ni enaka na celotnem območju Slovenije.

ODGOVOR:
Naročnik je pogoje določil na podlagi obsega realiziranih del v zadnjih treh letih navedenih v razpisni dokumentaciji.

11. Ali se mora v primeru skupne prijave zadostiti samo pogoju 0.8 mio EUR, kot seštevku prihodkov več podjetji ali mora istočasno zadostiti tudi pogoju, da mora vodilno podjetje presegati 0.5 mio EUR?

ODGOVOR:
Ponudnik mora upoštevati oba pogoja.

12. Ali skupni prihodek 0.79 mio EUR zadosti pogojem razpisa?

ODGOVOR:
Ne.

13. Ali je pri vodilnem podjetju, kjer je naveden pogoj 0.5 mio EUR, dovoljeno kakšno odstopanje, oziroma ali npr. 0.44 mio EUR zadosti pogojem razpisa?

ODGOVOR:
Ne.

14. v razpisnih pogojih je na strani 11 pod točko enajst naveden prihodek 0.8 mio EUR, v prilogi 2 pa v dvanajsti alineji 1.0 mio EUR. Kaj je pravilno?
Prosim, da v najkrajšem možnem času posredujete odgovore.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Pravilen zapis je 0,8 mio EUR.

15. Ker sestavljamo ponudbo s partnerji (JV) in podizvajalci nas zanima ali lahko pogoje 13. -16. izpolnimo tudi s podizvajalci?
ODGOVOR:
Ponudnik lahko pogoje 13., 14. in 16. izpolnjuje s sklicevanjem na kapacitete drugih gospodarskih subjektov v skladu s 3. odstavkom 45. člena ZJN-2, kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Ali lahko za reference priložimo samo potrdilo GU da smo izvedli zahtevano število parcelacij, izmer cest, geodetskih načrtov, vpisov katastra stavb?
Sicer pa pozdravljam naročnikove kriterije za izbor ponudnika , tako da ni edino merilo samo najnižja cena katera je v drugih razpisiih občin in Ministrstev pripeljala do stečaja številna geodetska podjetja in posledično do 189 brezposelnih geodetov kar predstavlja 24% vseh zaposlenih v privatnem sektorju.
Hvala za odgovor !
Boris, Maribor

ODGOVOR:
Za reference se lahko priloži tudi potrdilo GU za tiste storitve, katere tudi potrjujejo (parcelacije, ureditve mej, izravnave mej, določitve zemljišč pod stavbo, izmere cest in vpisi v kataster stavb). Iz potrdila mora biti razvidna navedba parcel v okviru posameznega postopka oz. identifikacijska številka pri katastru stavb.

17. V odgovoru na ponudnikovo vprašanje z dne 2.1.2013 ste navedli, da »so razpisni pogoji sorazmerni glede na pretekla naročila v letih 2010, 2011 in 2012, kakor izhaja tudi iz razpisne dokumentacije«. Koliko geodetskih storitev je naročnik hkrati (istočasno) naročil v navedenih treh letih in v kakšnih intervalih je naročal geodetske storitve? Ta podatek je pomemben za presojo tehničnih in kadrovskih pogojev.

ODGOVOR:
Naročnik je izvajal naročila v preteklem obdobju glede na njegove potrebe v danem trenutku.

18. Pogoji v 11. točki na strani 11 razpisne dokumentacije so nejasni in zahtevajo dodatno pojasnilo. Za vodilnega partnerja v skupni ponudbi se izrecno zahteva, »da je njegov prihodek (geofizikalne meritve, kartiranje) v letu 2011 vsaj 0,5 mio EUR«, za ponudnika pa se zahteva zgolj, da »njegov prihodek v letu 2011 znaša 0,80 mio EUR«. Ali to pomeni, da mora biti prihodek vodilnega partnerja izključno iz naslova geofizikalnih meritev, kartiranja, prihodek ponudnika pa lahko izvira iz katerekoli dejavnosti?
ODGOVOR:
Podobno kot za samostojnega ponudnika velja tudi za vodilnega partnerja, da se šteje celoten prihodek podjetja.

19. Ali gre pri navedbi višine prihodka in obdobja, v katerem ga je treba izkazati, morebiti za napako? Ker je v okvirnem sporazumu vrednost vseh geodetskih storitev za vsa tri leta skupaj ocenjena na 800.000 EUR, je nerazumljivo, da se v tej isti višini zahteva prihodek samo za eno leto oz. bi bilo kvečjemu smiselno, da se tak prihodek zahteva za zadnja tri poslovna leta skupaj in ne samo za leto 2011. V nasprotnem primeru namreč tako visok znesek enoletnega prihodka nima nobene, najmanj pa razumne povezave z geodetskimi storitvami, ki so predmet razpisa, in je ta pogoj s predmetom naročila v očitnem nesorazmerju, kar kaže na kršitev določb ZJN-2.


ODGOVOR:
Naročnik je pogoje določil na podlagi obsega realiziranih del v zadnjih treh letih navedenih v razpisni dokumentaciji. Pravilni zneski predvidenih sredstev so navedeni v popravku razpisne dokumentacije.