Dosje javnega naročila JN15278/2013
Naročnik: OBČINA VRANSKO 
Storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo
ZJN-2: Odprti postopek

JN15278/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.12.2013
    JN15278/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo

Datum objave: 2. 12. 2013
Številka objave: JN15278/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, Kontakt: marija.jerman@vransko.si, V roke: Marija Jerman, SI-3305 VRANSKO.
Tel. +386 37032800. Telefaks +386 37032816. E-pošta marija.jerman@vransko.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Podelitev koncesije za opravljanje vzdrževalnih komunalnih del na območju občine Vransko
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: občina Vransko
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: • Skrb za javno snago na javnih površinah
• Pobiranje smeti ob vseh lokalnih cestah in javnih poteh
• Pobiranje smeti na javnih površinah
• Pobiranje smeti na avtobusnih postajah
• Sodelovanje (pobiranje in odvoz smeti-manjši večji kosi) na čistilnih akcijah
• Urejanje ekoloških otokov
• Plakatiranje - 23 plakatnih mest
• Priprava in postavitev večjih reklamnih panojev
• Sodelovanje na občinskih prireditvah in praznikih, ter državnih praznikih - redarstvo
• Sodelovanje na občinskih prireditvah in praznikih, ter državnih praznikih - priprava prireditvenega prostora
• Izobešanje zastav ob občinskih prireditvah in državnih praznikih
• Priprava in označitev parkirnih mest ob prireditvah
• Postavitev sejemskega prostora in ustrezne prometne signalizacije
• Postavitev in spravilo stojnic ob občinskih prireditvah
• Dežurstva ob pričetku šole
• Sodelovanje pri pogrebnih sprevodih
• Urejanje glavnega nogometnega igrišča
• Urejanje pomožnega nogometnega igrišča
• Skrb za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, skladno z zahtevami energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije
• Vzdrževalno strojno instalaterska dela skladno z učinkovito rabo energije in obnovljivimi viri energije na objektih v lasti Občine Vransko
• 24 urna pripravljenost
• 24 urna pripravljenost ob morebitnih naravnih nesrečah
• 24 urno dežurstvo ob naravnih nesrečah
• Čiščenje in sanacija po naravnih nesrečah
• Urejanje hortikulture
• Zalivanje in vzdrževanje vseh cvetličnih nasadov (dnevno)
• Zimsko vzdrževanje - ročno čiščenje snega na javnih površinah, parkirnih mest in pločnikih ter posipanje
• Ročno čiščenje in odvoz snega v trgu Vransko
• Postavitev in popravilo raznih zaščitnih ograj
• Postavitev in popravilo raznih žičnih ograj
• Izdelava talnih oznak
• Obnova talnih oznak
• Slikopleskarska in druga vzdrževalna dela v prostorih naročnika in drugih javnih stavbah
• Pleskarska dela objektov PGD
• Ročno pometanje in čiščenje trga Vransko
• Ročna košnja javnih površin
• Strojna košnja javnih površin
• Strojno obrezovanje rastlinja in grmičevja
• Ročno obrezovanje rastlinja in grmičevja
• Posek in odstranitev grmičevja in drevja ob lokalnih cestah in javnih poteh
• Obcestna košnja - mulčanje
• Postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije
• Čiščenje posipnega materiala in drugih nesnag z vozišča
• Dobava gramoza in krpanje udarnih jam na makedamskih cestah
• Krpanje udarnih jam z vročo asfaltno maso in dobava materiala
• Košnja trave ob lokalnih cestah in javnih poteh (pod odbojnimi ograjami)
• Vzdrževanje makedamskih gozdnih cest (dovoznih cest do stanovanjskih objektov)
• Vzdrževanje bankin z gramoznim materialom
• Redni, občasni in izredni pregledi cest
• Zapore cest
• Čiščenje propustov in obcestnih jarkov
• Novoletna okrasitev
• Čiščenje brežin vodotokov
• Strojno čiščenje in vzdrževanje javnega meteornega kanalizacijskega omrežja
• Visokotlačno čiščenje propustov
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50230000 (Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena. Ponder: 80
2. odzivni čas. Ponder: 20
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4301-02/2013-03
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 23. 12. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 23. 12. 2013
Čas: 13:00
Kraj: Sejna soba Občine Vransko, Vransko 59.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.vransko.si/javni-razpisi/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 16. 12. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, SI-3305 VRANSKO.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, SI-3305 VRANSKO.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 12. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.