Dosje javnega naročila JN1587/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve ocenjevanja in svetovanja
ZJN-2: Odprti postopek

JN1587/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.02.2013
    JN1587/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 033-052327
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve ocenjevanja in svetovanja

Datum objave: 13. 2. 2013
Številka objave: JN1587/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2013-2014.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe Mestne občine Ljubljana za obdobje 2013-2014.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 79419000 (Storitve ocenjevanja in svetovanja)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Da.
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbeIV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-190/2012-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 25. 3. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 25. 3. 2013
Čas: 13:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/2/1946-46767546968160/Razpisna_dokum
entacija_12_2_2013.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 14. 3. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 2. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.02.2013   14:15
1. Ali je razpis namenjen samo cenilcem gradbene stroke?

ODGOVOR:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji je razpis namenjen strokovnjakom oz. cenilcem cenilske stroke na področju nepremičnin.

2. Ali so v te navedene cenitve "nepremičnin" vključene tudi cenitve kmetijskih zemljišč?

ODGOVOR:
V cenitev nepremičnin so vključene cenitve vseh zemljišč.


Datum objave: 08.03.2013   10:35
1. Prosili bi za sledeče razjasnitve:
- ali se lahko pri navedbi referenc npr. ocene zemljišča navede večkrat istega naročnika, za katerega smo izdelali več različnih poročil cenitev

ODGOVOR:
Da.

2. Ali zadošča pri navedbi referenc predmeta cenitve npr. navajanje stavbno zemljišče in k.o., saj se postavlja tu dilema, da naše stranke ne bodo želele razkriti seznam parcelnih številk ali točnega naslova nepremičnine

ODGOVOR:
Ponudnik mora navesti vse podatke, ki so zahtevani z obrazci v razpisni dokumentaciji.

3. Ali je lahko potrjena referenca s strani stranke v scan obliki oz. ali je lahko potrjena preko faksa ali elektronske pošte

ODGOVOR:
Da.

4. Ali je potrebno na obrazcu PRILOGA 7 navesti točno ocenjeno vrednost ali se lahko navaja npr. nad 300.000 EUR

ODGOVOR:
Ponudnik mora navesti točen podatek.

4. Kaj se smatra pod postavko znesek opravljene cenitve na obrazcu PRILOGA 7/1: ali gre tu za zaračunan znesek ali za ocenjeno vrednost nepremičnine

ODGOVOR:
Gre za znesek zaračunane storitve.

5. Pri datumu končanja cenitev: ali zadošča da se navaja npr. januar 2013 ali je potrebno navesti točen datum poročila

ODGOVOR:
Ponudnik mora navesti točen datum.

6. Ali je potrebno na obrazcu PRILOGA 7 navesti v stolplču 5 točen zaračunan znesek ali se lahko piše okviren znesek, ter ali znesek z ddv ali brez ddv

ODGOVOR:
Ponudnik mora navesti točen znesek zaračunane storitve.


Datum objave: 15.03.2013   08:54
1. Spoštovani
Skladno z vašimi zahtevami objave podatkov o navedbi ocenjene vrednosti referenčnih nepremičnin in vrednosti referenčne storitve ocenjevanja, v postopku prijave na javni razpis ugotavljamo, da so zahteve v nasprotju z 91. členom ZRev-2. Predmetni podatki so namreč tretirani kot zaupni, ki jih pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin ne sme razkrivati 3. osebi. Hkrati tudi ni v interesu poslovnih partnerjev razkrivanje poslovnih skrivnosti. Prosimo vas za preučitev in omilitev navajanj podatkov o referenčnih nepremičninah, predvsem v smislu navajanja točnih ocenjenih vrednosti nepremičnin in zaračunanega stroška cenitve.

Hvala

ODGOVOR:
Ponudnik mora navesti točne podatke o opravljenih cenitvah in jih lahko označi kot poslovna skrivnost.


2. Zanima me ali je potrebno razpisni dokumentaciji priložiti za vsako opravljeno delo svoje potrdilo od naročnika. To pomeni 30 potrdil za cenitve zemljišč, 10 potrdil za opravljene cenitve poslovnih prostorov, 5 potrdil za najemnine in 2 potrdili za stavbno pravico, to je skupno 47 potrdil. Potrdila so namreč zasnovana tako, da na enem potrdilu lahko navedeš samo eno opravljeno cenitev.

Ali lahko obrazec potrdila spremenimo tako, da lahko en naročnik podpiše samo eno potrdilo na njem pa so naštete vse za naročnika opravljene cenitve.

ODGOVOR:
Da, vendar morajo vsebovati vse zahtevane podatke iz referenčnega potrdila.


 
3. Ali lahko za cenitve izdelane v sodnem postopku navedem samo številko spisa sodišča. Verjetno bi zelo težko dobil podpis sodnikov, ki so vodili postopke. Sodniki so načeloma zelo težko dostopni, veliko pa se jih je tudi zamenjalo, sam postopek podpisovanja pa bi verjetno trajal precej dolgo.

ODGOVOR:
Ponudnik mora za vsako opravljeno cenitev priložiti potrjeno referenčno potrdilo, v kolikor tega ni mogoče pridobiti, lahko ponudnik priloži pogodbo o opravljanju cenitev ali račun o opravljenih cenitvah.

4. Spoštovani! Prosim za razjasnitev naslednjih vprašanj glede razpisne dokumentacije za Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev nepremičnin za potrebe MOL za obdobje 2013-2014.
- Priloga 6: ali se navede samo imena in priimke sodelujočih ki imamo licenco ali vse ki bodo sodelovali (tudi tisti ki nimajo še licence)?

ODGOVOR:
Ponudnik v seznam kadra navede, poleg strokovnjaka cenilske stroke za področje nepremičnin, ki je vpisan v sodni register ali register Slovenskega inštituta za revizijo, še ostale sodelavce, ki bodo sodelovali na tem javnem naročilu.

5. Priloga 7: ali se referenčna potrdila potrebujejo samo za cenitve zemljišč v skupni vrednosti najmanj 500.000,00 EUR ali za vse (torej za 30 cenitev vrednosti zemljišč, 10 vrednosti cenitev poslovnih prostorov, 5 cenitev najemnih prostorov in 2 cenitvi za stavbno pravico)?

ODGOVOR:
Referenčna potrdila je potrebno oddati za vseh 30 cenitev zemljišč (od tega vsaj dve cenitvi, katerih je vrednost zemljišč nad 500.000,00 EUR), 10 vrednosti cenitev poslovnih prostorov, 5 cenitev najemnih prostorov in 2 cenitvi za stavbno pravico, kot je navedeno na obrazcih za priloge.

6. Ali se vpisujejo vrednosti z ali brez DDV?

ODGOVOR:
Vpisujejo se vrednosti brez DDV.

7. Priloga 7/C: kaj je mišljeno pod vrednostjo predmeta cenitve (najemnina na m2 ali celotna vrednost cenitev) in ali je vrednost mišljena z ali brez DDV?

ODGOVOR:
Lahko se navede vrednost v EUR/m2 ali pa celotna mesečna najemnina. Ponudnik vpiše vrednost brez DDVjem.