Dosje javnega naročila 005315/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: DOGRADITEV JAVNEGA VODOVODA IN KANALIZACIJE ZARADI GRADNJE POSLOVNO TRGOVSKEGA OBJEKTA OB VILHARJEVI CESTI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.099.512,95 EUR

JN005315/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.07.2022
JN005315/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2022
JN005315/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.01.2023
JN005315/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2023
JN005315/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005315/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453267/Portal.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16709
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOGRADITEV JAVNEGA VODOVODA IN KANALIZACIJE ZARADI GRADNJE POSLOVNO TRGOVSKEGA OBJEKTA OB VILHARJEVI CESTI
Referenčna številka dokumenta: 430-816/2022-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
DOGRADITEV JAVNEGA VODOVODA IN KANALIZACIJE ZARADI GRADNJE POSLOVNO TRGOVSKEGA OBJEKTA OB VILHARJEVI CESTI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje projektiranje (PZI) in projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) za dograditev javnega vodovoda in kanalizacije ter izvedba gradnje po izdelani projektni dokumentaciji.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v:
- DGD - Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti št. projekta: 1890/21, februar 2022, ki ga je izdelal Kono-B d.o.o., Grablovičeva ulica 30,1000 Ljubljana
- popisi del služijo, kot informacija o potrebnem obsegu del in izdelavi projektne dokumentacije.
- zahtevah naročnika - tehničnih specifikacijah (Priloga A).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 290
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.08.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.08.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.08.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.07.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.08.2022   14:07
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite tehnično dokumentacijo (teh. poročilo, pregledna situacijo, detajle, prereze,...)

ODGOVOR
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje projektiranje (PZI) in projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) za dograditev javnega vodovoda in kanalizacije ter izvedba gradnje po izdelani projektni dokumentaciji. Popisi del služijo, kot informacija o potrebnem obsegu del in izdelavi projektne dokumentacije.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v:
-DGD - Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti št. projekta: 1890/21, februar 2022, ki ga je izdelal Kono-B d.o.o., Grablovičeva ulica 30,1000 Ljubljana
- zahtevah naročnika - tehničnih specifikacijah (Priloga A).

Vsa zgoraj našteta dokumentacija je že vključena v predmetno objavo na povezavi: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453267/Portal.zip.Datum objave: 04.08.2022   10:18
VPRAŠANJE

Prosimo za obrazložitev spodnje postavke oz. kontakt upravljalca


3404 Fizično zapiranje zbiralnika na gorvodnih razbremenilnikih s strani upravljalca kanalizacije, vključno z vsemi stroški (koordinacija, soglasja za zaporo) kpl 2,00


ODGOVOR
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje projektiranje (PZI) in projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) za dograditev javnega vodovoda in kanalizacije ter izvedba gradnje po izdelani projektni dokumentaciji. Popisi del služijo, kot informacija o potrebnem obsegu del in izdelavi projektne dokumentacije.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v:
-DGD - Dograditev javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi cesti št. projekta: 1890/21, februar 2022, ki ga je izdelal Kono-B d.o.o., Grablovičeva ulica 30,1000 Ljubljana
- popisi del služijo, kot informacija o potrebnem obsegu del in izdelavi projektne dokumentacije.
- zahtevah naročnika - tehničnih specifikacijah (Priloga A).

Vsa zgoraj našteta dokumentacija je že vključena v predmetno objavo na povezavi https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453267/Portal.zip.
Datum objave: 04.08.2022   10:19
VPRAŠANJE

Prosim za objavo detajla lestve po popisu


10102 Dobava in montaža varovalne lestve za sestop v jašek. Skladno s standardom SIST EN14396:2004. Lestev se dobavi s podaljškom za oprijem pri vstopanju, s konzolami za pritrditev na steno (dvotočkovna pritrditev) in z vsem potrebnim vijačnim oziroma pritrdilnim materialom. Vsa predvidena oprema mora biti iz nerjavečega materiala oz. nerjavečega jekla AISI 316. Točno dolžino lestve je potrebno preveriti na mestu vgradnje. Dolžina lestve L=7750mm kos 1,00


ODGOVOR
Projektiranje detajlov je predmet PZI projekta, ki ga je naročnik razpisal vključno z izvedbo del.Datum objave: 04.08.2022   10:19
VPRAŠANJE
Prosimo za podatek kdo so projektanti za kanalizacijo?

ODGOVOR
Vsi podatki o projektantih so navedeni v objavljeni DGD dokumentaciji.Datum objave: 04.08.2022   10:20
VPRAŠANJE


Referenca namestnika vodja del (ima vsaj eno referenco, da je od 1.1.2012 dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno vodil in zaključil en projekt v vrednosti vsaj 3.000.00,00 EUR brez DDV, pri čemer je izvedel v okviru projekta: izgradnjo kanalizacijskega omrežja v dolžni vsaj 4.000 m in rekonstrukcijo lokalne ceste v dolžini vsaj 1.000 m) je nesorazmerna z razpisanimi deli, saj razpisan kanal ni dolžine 4000m.

Prosimo da referenčni pogoj zmanjšate v skladu z razpisanim popisom del

ODGOVOR
Naročnik je postavil referenčni pogoj glede na zahtevnost projekta, saj pričakuje visoko usposobljene strokovnjake za izvajanje del v okviru gradnje kanalizacije z izkušnjami pri tovrstnih projektih.Datum objave: 04.08.2022   14:44
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika da ponovno preuči referenčne pogoje iz točke 3 in 4, namreč zahteve po referencah za zagatnice so večje kot je količina zagatnic v popisu. Prosimo za popravek referenčnih pogojev v skladu z razpisanimi količinamiODGOVOR
V štirih gradbenih jamah je predvideno skupno 2.436,00 m2 zagatnic, tako, da je referenčni pogoj ustrezen.Datum objave: 04.08.2022   14:45
VPRAŠANJE
Prosimo da podaljšate rok oddaje ponudbe, gre za specifična gradbena dela za katere moramo pridobiti več ponudb naših podizvajalcev kar zahteva svoj čas.
Prosimo za podaljšanje roka vsaj za 10 delovnih dni

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.Datum objave: 04.08.2022   15:33
VPRAŠANJE

Enota mere za spodnjo postavko ni logična...podajte enoto na dan saj je potrebno meritve izvajati dnevno.


11101 Kontrola položaja in smeri vrtalne glave s strani nevtralne geodetske inštitucije, dnevno poročanje naročniku s prikazom koordinat x,y,z v numerični in grafični obliki (situacija, vzdolžni profil) ter izdelava končnega poročila. m1 411,00


ODGOVOR
Popisi del ponudniku služijo le v informacijo za pripravo ponudbe.
Obseg kontrol in preizkusov bo projektant v okviru posla z izvajalcem določil v PZI projektu.