Dosje javnega naročila 005402/2022
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 183.365,00 EUR

JN005402/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.08.2022
JN005402/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2022
JN005402/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.09.2022
JN005402/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005402/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Knific
barbara.knific@2-tdk.si
+386 51346993

Internetni naslovi
https://drugitir.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453696/ZA_OBJAVO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16855
I.6 Glavna področja dejavnosti
izgradnja železniške infrastrukture


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK
Referenčna številka dokumenta: JN-4/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev predvideva zavarovanje osebnega premoženja odgovornih oseb družbe ter premoženja družbe v primeru odškodninskih zahtevkov tretjih oseb proti družbi, upravi, NS in ostalim zaposlenim v družbi 2TDK, d.o.o., zaradi protipravnih ravnanj, storjenih v času trajanja zavarovanja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih v družbi 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.08.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.08.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.08.2022   12:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, imamo nekaj vprašanj:
1. Za oceno tveganja bi potrebovali naslednje informacije:
- Letno poslovno poročilo 2021 z revizorjevim poročilom
- Finančni načrt za naslednja 2-3 leta.
2. Med zavarovalnim kritjem razdeljenem po segmentih v drugi točki posebej navajate neizvršne direktorje, lepo prosim za pojasnilo, kaj je s tem mišljeno?
3. V zvezi s franšizo na strani A predlagamo zapis:
Člani organov vodenja ali nadzora družbe (skladno z ZGD-1I) 2TDK d.o.o.:
najvišji 1,5 kratnik letnega fiksnega bruto prejemka zavarovane osebe oziroma znesek, ki ga predpisuje ZGD-1I ali katerakoli naknadna sprememba tega zakona ali katerikoli podrejen predpis.
Zapis iz tehnične dokumentacije namreč navaja 10% od škodeKer gre za prepis iz zakonskega določila OZ je potrebno razumeti, da ima škoda po OZ in škoda, ki je zavarovana lahko različen obseg. Iz navedenega predlagamo, da se v ponudbo navede zgornji zapis.
4. Prosimo za povratno informacijo koliko znaša najvišji 1,5 kratnik letnega fiksnega bruto prejemka zavarovane osebe. Navedeno informacijo potrebujemo za oblikovanje obvezne odbitne franšize v skladu z ZGD-1I.
5. Predlagamo, da se naslednji zapis briše iz teksta zavarovalno-tehnične dokumentacije, saj ni predmet javnega naročila:
»Zavarovalna vsota za individualno polico / sum insured for individual policy - Vsakokratni znesek obvezne odbitne franšize korporativne zavarovalne police po osebi po zahtevku / the amount of respective obligatory deductible of the corporate policy per person per claim.«
6. V osnovnih zahtevah za kritje je v točki 11 in 17 po našem mnenju zahtevano enako kritje, predlagamo, da se točki združita na nasleden način:
»Kriti so nujni stroški, nastali pred nastankom stroškov pravnega zastopanja oz. obrambe (kritje stroškov za nazaj), v breme zavarovanca, če ni mogoče v razumnem času pridobiti predhodne pisne odobritve zavarovalnice in sicer do trenutka, ko bi zavarovanec lahko zaprosil oz. bi bilo utemeljeno pričakovati (trenutek, ki nastopi prvi), da bi lahko zaprosil za pisno soglasje zavarovalnice. Kritje za nujne stroške je podano v višini 10% limita kritja / If the written consent of the Insurer cannot be obtained in a reasonable time before defence costs are incurred by an insured, the insurer agrees to give a retrospective approval for such defense costs to the point in time when the insurer did seek or could rasonably have sought, whichever is the earlier, the insurers' written consent. Coverage for Emergency defence costs for 10% of the Limit of Liability and in aggregate;«
7. Pod točko dodatki/razširitve navajate kritje civilnih pravnih kazni ali glob, ki jih je mogoče zavarovati v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Pod pravnim pojmom civilne kazni se sicer ne razume administrativnih, upravnih in regulatornih kazni, vendar v izogib dvomu predlagamo, da se zapiše:
Kritje za civilno pravne kazni ali globe, ki jih je mogoče zavarovati v skladu z zakonodajo Republike Slovenije (ali v drugi državi, v skladu z zakonodajo te države sedeža družbe ali odvisne družbe), razen administrativnih, upravnih oz. regulatornih kazni. / Coverage of civil penalties or fines that can be insured in accordance with the legislation of the Republic of Slovenia (or in other country in accordance with the legislation of that country of the company's head office or its subsidiary), except administrative or regulatory penalties.

8. Prosimo, da se k izključitvam doda naslednje izključitve in potrdi njihovo vsebino, kot predlagano:
a) KLAVZULA O OMEJITVI LIMITA
TIE IN LIMITS ENDORSEMENT

S TEM DODATKOM SE RAZUME IN JE DOGOVORJENO, DA:
IT IS HEREBY UNDERSTOOD AND AGREED THAT:
Najvišja obveznost zavarovatelja v smislu maksimalnega kombiniranega agregata limita kritja iz naslova vseh zavarovalnega kritjij in razširitev po tej zavarovalni polici št. XXXXXXXXX in katerikoli drugi zavarovalni polici za kritje zavarovanja odgovornosti vodilnih delavcev, zavarovanja odgovornosti vodstva dobrodelne oziroma neprofitne organizacije oziroma drugi zavarovalni polici (v nadaljevanju druga zavarovalna polica),ki jo je izdal zavarovatelj , je enaka limitu kritja.
Obveznost zavarovatelja iz naslova vseh zavarovalnih kritij in razširitev po tej zavarovalni polici št. XXXXXXXXXX v zvezi s skupnim celotnim izplačilom se zmanjšuje skladno z izplačili zavarovatelja po drugi zavarovalni polici.

The Insurers maximum combined aggregate limit of liability in respect of all insurance coverages and extensions provided by this Policy no. XXXXXXXXX and any other directors and officers liability policy, charity or not for profit liability policy, or any other policy (Other insurance Policy), issued by the Insurer , shall be the Limit of Liability.
Payments made by the Insurer under such Other Policy shall reduce, by the amount of that payment, the Insurers liability in respect of all insurance covers and extensions under this Policy no. XXXXXXXXXX.
VSA OSTALA DOLOČILA IN POGOJI OSTANEJO NESPREMENJENI.
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.¸

b) IZKLJUČITEV - POSAMIČNE ZADEVE
SPECIFIC MATTERS EXCLUSION
Ne glede na drugačne določbe v tej polici zavarovatelj ni dolžna plačati škode ali stroškov pravnega zastopanja v zvezi s katerimkoli zahtevkom ali uradno preiskavo, ki temelji na ali izhaja iz ali se kakorkoli pripiše zadevam/zahtevkom/postopkom v zvezi z javnim naročilom za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper (št. JN - 05/2018 20.6.2019).
Notwithstanding anything contained within this Policy to the contrary the Insurer shall not be liable to pay Loss or Legal Representation Expenses in connection with any Claim or Formal Investigation based on or arising from or in anyway attributable to, matters/claims/proceedings regarding the public tender: Javno naročilo za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper(št. JN - 05/2018 20.6.2019).
VSA OSTALA DOLOČILA IN POGOJI OSTANEJO NESPREMENJENI.
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.¸

c) KLAVZULA O ODVISNIH IN ZUNANJIH DRUŽBAH
SUBSIDIARY AND OUTSIDE ENTITY ENDORSEMENT

S TEM DODATKOM SE RAZUME IN JE DOGOVORJENO, DA:
IT IS HEREBY UNDERSTOOD AND AGREED THAT:
Ta polica ne podaja zavarovalnega kritja za odvisne družbe in/ali zunanje družbe.
This policy shall not provide cover for Subsidiaries and/or Outside Entities.

VSA OSTALA DOLOČILA IN POGOJI OSTANEJO NESPREMENJENI.
ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.¸
9. Pri izključitvi družbe ali zunanje družbe v ZDA je prišlo do tipkarske napake, lepo prosim za potrditev priložene vsebine izključitve:
Zahtevki družbe ali zunanje družbe v ZDA - so zahtevki družbe, vloženi v ZDA, ki nastanejo iz ali se pripišejo kateremukoli zahtevku iz ZDA, ki ga družba ali zunanja družba vloži proti zavarovani osebi, čeprav ta izključitev ne velja pri / Claims by the company or Outside Entity brought in the US. - arising from or attributable to any US Claim that is brought by the Company or Outside Entity against an Insured Person, although this exclusion shall not apply to:
o stroških obrambe, ali / Defence Costs, or
o izvedeni tožbi, ki jo sproži delničar v imenu družbe, pod pogojem, da tožba ni vložena s prostovoljno aktivno pomočjo (v nasprotju z zakonsko zahtevano), aktivnim posredovanjem ali aktivnim napeljevanjem s strani družbe ali zunanje družbe, ali/a derivative action brought in the name of the Company, initiated by a shareholder provided it is not brought with the voluntary (as opposed to legally required) active assistance, active intervention or active solicitation on the part of the Company or Outside Entity, or
o zahtevku v ZDA, ki ga vloži ali vzdržuje stečajni upravitelj ali enakovredna oseba v imenu in za račun družbe, ali / a US Claim brought or maintained by a trustee in bankruptcy or equivalent for the Company; or
o Zahtevku v ZDA za prispevek ali odškodnino v zvezi z ločenim zahtevkom, ki ga vloži tretja oseba, pod pogojem, da je zahtevek tretje osebe vložen brez aktivne pomoči, aktivnega posredovanja ali aktivnega napeljevanja s strani družbe ali zunanje družbe. / a US Claim brought or mantained by trustee in bankruptcy or equivalent for the Company, or a US Claim for a contribution o ran indemnity in relation to a separate claim brought by a third party, provided this third party claim is not brought with the active assistance, active intervention or active solicitation on the part of the company or Outside Entity.

Hvala in lp.


ODGOVOR
1. Dokumenti so objavljeni na internetni strani drigitir.si.:
- Letno poslovno poročilo 2021 z revizorjevim poročilom
- Finančni načrt za naslednja 2-3 leta.

2. Mišljeni so drugi vodstveni delavci, med katere sodijo vodje sektorjev (3) in vodje projekta (3).

3. Naročnik se s predlagano spremembo strinja - franšiza za člane organov vodenja ali nadzora družbe (skladno z ZGD-1I) 2TDK d.o.o.: najvišji 1,5 kratnik letnega fiksnega bruto prejemka zavarovane osebe oziroma znesek, ki ga predpisuje ZGD-1I ali katerakoli naknadna sprememba tega zakona ali katerikoli podrejen predpis.

4. Najvišji 1,5 kratnik letnega fiksnega bruto prejemka zavarovane osebe znaša 12.000,00 EUR.

5. Navedeno res ni direktno del javnega naročila, posredno pa je, kajti s samo ponudbo se ponudnik zaveže za izdajo individualne police in to v višini vsakokratne odbitne franšize. Sam zapis v tehnični dokumentaciji je podan kot dodatno pojasnilo pri posredovanju ponudbe za individualno polico.

6. Z navedenim predlogom dikcije se strinjamo.

7. Predlagana dopolnitev se sprejme.

8. Navedene klavzule se vključijo z zgoraj navedeno vsebino.

9. Potrjujemo priloženo vsebino izključitve.

Datum objave: 17.08.2022   12:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na izdajo zavarovanja za resnost ponudbe nas zanima:
- ali se lahko predloži Zavarovanje za resnost ponudbe kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

DA.
Datum objave: 17.08.2022   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
imamo vprašanje glede postavljanja vprašanj o zaprtem delu dokumentacije. Ali jih postavimo na portal ali jih pošljemo na kakšen e-mail?
Hvala in lp.

ODGOVOR

Vprašanja pošljete na naslov info@2-tdk.si.
Datum objave: 17.08.2022   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosili bi vas za podatek, do kdaj je veljavnost ponudbe, in sicer predlagamo veljavnost ponudbe do vključno 13.9.2022, drugačna veljavnost zaradi nezmožnosti pridobitve pozavarovanja ne bo mogoča.
Hvala in lp.


ODGOVOR

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30.9.2022.


Datum objave: 19.08.2022   11:47
VPRAŠANJE

Za oceno tveganja bi potrebovali naslednje informacije:
- Letno poslovno poročilo 2021 z revizorjevim poročilom
- Finančni načrt za naslednja 2-3 leta.

Dokumenti dostopni na sledečih naslovih: https://drugitir.si/priloge/ in sicer Revidirano letno poročilo za leto 2021: https://drugitir.si/priloge2tdk/Letno-porocilo-2TDK-2021_revidirano_nova-naslovnica-compressed.pdf in Poslovni načrt 2022-2024: https://drugitir.si/priloge2tdk/2022-01-13_PN-2022-2024_PREDLOG_potrjen-s-strani-SKUPSCINE.pdf .