Dosje javnega naročila 005505/2022
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: Dobava zemeljskega plina za obdobje 12 mesecev
ZJN-3: Odprti postopek

JN005505/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.08.2022
JN005505/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.08.2022
JN005505/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2022
JN005505/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 15.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005505/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 152-435856
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Služba za nabavo, Renata Zaletelj
renata.zaletelj@fraport-slovenija.si
+386 42061408
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453732/RD-JN-2022-B10-CIMM_12_PP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16475
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina za obdobje 12 mesecev
Referenčna številka dokumenta: JN-16475
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zemeljskega plina za obdobje 12 mesecev
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 653.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zemeljskega plina za obdobje 12 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 653.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo in je izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila z navedbo vrednosti in vrste del, ki jih bodo izvedli v okviru pogodbe in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci, ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Omenjeni pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.09.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 09.09.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.09.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.08.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
Brnik - Aerodrom
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2022   08:27
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da skladno s popravkom, z dne 11. 8. 2022, pojasni do kdaj mora biti ponudba veljavna.

ODGOVOR
Ponudba mora biti veljavna do 8. 9. 2022, do 14.00 ure.


Datum objave: 02.09.2022   12:07
VPRAŠANJE

1. Vezano na pogodbo o dobavi: 1. člen, 1. odstavek: Ali je datum začetka dobave 1.11.2022 pravilen?
2. Vezano na pogodbo o dobavi: 1. člen, 2. odstavek: pogodba lahko velja še 3 mesece dlje - potrebno bi bilo dopisati, da pod pogoji, ki bodo v veljavi takrat.
3. Vezano na pogodbo o dobavi: 5. člen - Ocenjena poraba se izračuna v skladu z Metodologijo. Obračunske podatke dobavitelj prejme od operaterja distribucijskega sistema.
4. Vezano na pogodbo o dobavi: 8. člen: Zamudne obresti so v pogodbi določene pol nižje kot zakonsko določene?
5. Vezano na pogodbo o dobavi: 9. člen: V predzadnjem odstavku bi bilo potrebno poleg EZ-1 dodati še »Zakonu o oskrbi s plini ter ostalimi predpisi, ki urejajo in bodo urejali področje trga in dobave zemeljskega plina.«
6. Vezano na pogodbo o dobavi: naročnik v pogodbi nima zaveze, da mora odjemati določeno količino, pravzaprav bo odjemal, kolikor bo, tudi, če bi tako zavezo imel, pa ni nujno, da bi glede na predpise, ki so v pripravi, lahko sankcionirali neprevzete količine. Glede na to bi bilo potrebno, da bi si v pogodbi zagotovili možnost predčasnega odstopa od pogodbe v primeru, če bi dejansko prevzete količine bistveno odstopale od pogodbeno določenih.
7. Vezano na pogodbo o dobavi: 7. člen, 3. odstavek: Naročnik bo račun plačeval 60. dan od dneva Ali dopuščate možnost krajšega plačilnega roka?


ODGOVOR
V1: Vezano na pogodbo o dobavi: 1. člen, 1. odstavek: Ali je datum začetka dobave 1.11.2022 pravilen?
O1: Da, pravi datum je 1. 11. 2022.
V2: Vezano na pogodbo o dobavi: 1. člen, 2. odstavek: pogodba lahko velja še 3 mesece dlje - potrebno bi bilo dopisati, da pod pogoji, ki bodo v veljavi takrat.
O2: V tem delu se pogodba dopolni: V primeru, da se pogodba podaljša, se upošteva trenutne cene.
V3: Vezano na pogodbo o dobavi: 5. člen - Ocenjena poraba se izračuna v skladu z Metodologijo. Obračunske podatke dobavitelj prejme od operaterja distribucijskega sistema.
O3: Se bo upoštevalo v fazi izvajanja pogodbe.
V4: Vezano na pogodbo o dobavi: 8. člen: Zamudne obresti so v pogodbi določene pol nižje kot zakonsko določene?
O4: Drži. Naročnik določil pogodbe ne bo spremenil.
V5: Vezano na pogodbo o dobavi: 9. člen: V predzadnjem odstavku bi bilo potrebno poleg EZ-1 dodati še »Zakonu o oskrbi s plini ter ostalimi predpisi, ki urejajo in bodo urejali področje trga in dobave zemeljskega plina.«
O5: Zakoni veljajo, ne glede na to ali so omenjeni ali ne.
V6: Vezano na pogodbo o dobavi: naročnik v pogodbi nima zaveze, da mora odjemati določeno količino, pravzaprav bo odjemal, kolikor bo, tudi, če bi tako zavezo imel, pa ni nujno, da bi glede na predpise, ki so v pripravi, lahko sankcionirali neprevzete količine. Glede na to bi bilo potrebno, da bi si v pogodbi zagotovili možnost predčasnega odstopa od pogodbe v primeru, če bi dejansko prevzete količine bistveno odstopale od pogodbeno določenih.
O6: Naročnik določil pogodbe ne bo spremenil, ponudnik nikakor ne more odstopiti od pogodbe, če ne prevzamemo vseh količin.
V7: Vezano na pogodbo o dobavi: 7. člen, 3. odstavek: Naročnik bo račun plačeval 60. dan od dneva Ali dopuščate možnost krajšega plačilnega roka?
O7: Naročnik določil pogodbe ne bo spremenil.