Dosje javnega naročila 005548/2022
Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Dobava merilno-komunikacijske opreme - JN MKO 2003-2025
ZJN-3: Odprti postopek

JN005548/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 09.08.2022
JN005548/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.08.2022
JN005548/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.08.2022
JN005548/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.08.2022
JN005548/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2022
JN005548/2022-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.08.2022
JN005548/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.11.2022

Revizijski zahtevki
23.09.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
23.09.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
17.10.2022 Sprejet je sklep o ustavitvi postopka
Zahtevek za revizijo

    JN005548/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 153-438483
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.
Minařikova ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Bogomil Jelenc
sodo@sodo.si
+386 82001700

Internetni naslovi
http://www.sodo.si/

ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva ulica 2A
3000
SI
Celje
Slovenija
info@elektro-celje.si
+386 34201000
+386 34201010

Internetni naslovi
https://www.elektro-celje.si/si/

ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vetrinjska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
info@elektro-maribor.si
+386 22200000
+386 22200109

Internetni naslovi
http://www.elektro-maribor.si

ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@elektro-ljubljana.si
+386 12304000
+386 12312542

Internetni naslovi
https://www.elektro-ljubljana.si/

ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
info@elektro-primorska.si
+386 53396700
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453857/za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.eponudbe.si
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava merilno-komunikacijske opreme - JN MKO 2003-2025
Referenčna številka dokumenta: JN MKO 2023-2025
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38550000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava merilno-komunikacijske opreme - JN MKO 2003-2025
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 21.800.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: JN MKO 2023-2025 SKLOP A
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38554000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava merilno-komunikacijske opreme 2023-2025
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.900.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: JN MKO 2023-2025 SKLOP B
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38554000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava merilno-komunikacijske opreme 2023-2025
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.900.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vpis v poslovni register
Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
(gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla)
Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD.
Naročnik si pred izdajo odločitve pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev ustreznega dokazila.


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice ter podpisana in žigosana bianco menica.

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti, v originalu, najpozneje do roka za oddajo ponudbe 05. 09. 2022 do 10. ure, osebno ali po pošti na naslov SODO d.o.o., Minarikova ulica 5, 2000 Maribor, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Zavarovanje za resnost ponudbe - JN MKO 2023-2025«.

podrobnosti so navedene v TOČKi 11.2.4. NAVODIL PONUDNIKOM.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Prodajalec račun izstavi za vsako posamezno sukcesivno naročilo posebej.

Pogodbeni stranki se dogovorita za plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema računa,

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2022   11:00
Kraj: Neposredno po izteku roka za oddajo ponudb v sistemu www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.08.2022   12:00

Dodatne informacije:
Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil http://www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila.
Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način.

Naročnik bo na vprašanja odgovoril v zakonskem roku preko Portala javnih naročil http://www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.
Minařikova ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.08.2022   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zaradi priprave kvalitetne ponudbe, predvsem pa izdelave vzorcev, Vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za en mesec.
Trenutno je čas dopustov in ima večina proizvajalcev kolektivni dopust in posledično proizvodnja ne deluje.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je prošnji za podaljšanje roka ugodil, rok oddaje ponudbe je 26.9.2022 do 10 ure. 

Ponudnik mora pred rokom za oddajo ponudb, najkasneje pa do 26. 9. 2022 do 10 ure, na lokaciji SODO d.o.o., Minarikova ulica 5,2000 Maribor dostaviti vzorce ponujenih artiklov skladno z 10. točko Navodil ponudnikom ( VZORCI PONUJENIH ARTIKLOV)

Datum objave: 17.08.2022   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ni obrazca "Predračun". Prosimo za objavo le tega.

S spoštovanjem

ODGOVOR

Naočnik je obrazec predračuna poslal v objavo preko portala JN. Obrazec bo objavljen v roku treh delovnih dni,


Datum objave: 18.08.2022   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji navodila pomnudnikom se na strani 7 omenja tudi priložitev dokazila "Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence" .

Ali ga je potrebno priložiti ob oddaji ponudbe ali ni potrebno?

Tega obrazca v razpisni dokumentaciji nismo našli, zato prosimo naročnika v kolikor ga je treba priložiti , naj ga doda razpisni dokumentaciji

Hvala za odgovor

ODGOVOR


gre za obrazec Zahtevek za podatke iz kazenske evidence, ki predstavlja pooblastilo Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in je priložen v objavljeni razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 22.08.2022   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji še vedno ne najdemo obrazca "Zahtevek za podatke iz kazenske evidence". Prosimo če ga lahko priložite.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naočnik se zahvaljuje za opozorilo.

Naročnik je v o objavo poslal obrazca :
- Obrazec »Izjava o udeležbi fizičnih pravnih oseb« in
- Zahtevek za podatke iz kazenske evidence


Popravek bo na portalu JN viden v roku treh delovnih dni, saj gre za EU razpis.

Datum objave: 23.08.2022   07:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentu Dokumentacija v zvezi javnega naročila - Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe se v točki 11.2.3 Obrazec »Predračun« zahteva sledeče:
Vrednost pogodbenih del je dogovorjena v skupnem znesku za celotni predmet javnega naročila (skupaj dogovorjena cena). Skupaj dogovorjena cena obsega tudi vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti. Izvajalec je dolžan opraviti vsa potrebna gradbena dela za ponujeni znesek ne glede na dejansko potrebno količino del.

O kakšnih delih govori / zahteva razpisna dokumentacija? Če prav razumemo so premet ponudbe samo izdelki.

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR


Hvala za opozorilo. Gre za napako, zato se odstavek, ki se navaja črta. 


Pravilno razumete, da so predmet ponudbe samo izdelki, torej števci. Upoštevajte obrazec predračuna, ki je kot popravek objavljen na portalu javnih naročil.

Datum objave: 23.08.2022   07:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentu Dokumentacija v zvezi javnega naročila - Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe se v točki 11.1. Ponudbena dokumentacija zahteva Izpolnjen obrazec Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.
Tega obrazca v razpisni dokumentacij ne najdemo.

Prosimo za pojasnilo v katerem dokumentu in lokacij se nahaja.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


Naočnik se zahvaljuje za opozorilo.

Naročnik je v o objavo poslal obrazca :
- Obrazec »Izjava o udeležbi fizičnih pravnih oseb« in
- Zahtevek za podatke iz kazenske evidence


Popravek bo na portalu JN viden v roku treh delovnih dni, saj gre za EU razpis.

Datum objave: 23.08.2022   08:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentu razpisne dokumentacije IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA se kot Naročnik
navaja:
UNIVERZA V MARIBORU
SLOMŠKOV TRG 15
2000 MARIBOR

Prosimo za pojasnilo

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Hvala za opozorilo, gre za napako, ki jo je naročnik ugotovil zato je v o objavo posla popravek obrazca :
- Obrazec »Izjava o udeležbi fizičnih pravnih oseb« in
- Zahtevek za podatke iz kazenske evidence


Popravek bo na portalu JN viden v roku treh delovnih dni, saj gre za EU razpis

Datum objave: 23.08.2022   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Skladno s tem, da se je podaljšal rok za oddajo ponudb, prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo vprašanj na portalu JN.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


naročnik je rok za vprašanja podaljšal do 30.8.2022, do 12 ure.
Sprememba bo na portalu vidna po objavi v uradnem listu EU, kar predvidoma traja 3 delovne dni.

Datum objave: 23.08.2022   11:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da bodo nekateri popravki razpisne dokumentacije objavljeni šele po roku za sprejem ponudnikovih vprašanj Vas prosimo za podaljšanje roka.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
naročnik je rok za podajanje ponudnikovih vprašanja podaljšal do 30.8.2022, do 12 ure.
Sprememba bo na portalu vidna po objavi v uradnem listu EU, kar predvidoma traja 3 delovne dni.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naprošamo Vas, da rok za oddajo vprašanj prilagodite novemu datumu roka prejema ponudb.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
naročnik je rok za podajanje ponudnikovih vprašanja podaljšal do 30.8.2022, do 12 ure.
Sprememba bo na portalu vidna po objavi v uradnem listu EU, kar predvidoma traja 3 delovne dni.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, da sorazmerno podaljšate tudi rok za sprejem ponudnikovih vprašanj.

Hvala.

ODGOVOR
naročnik je rok za podajanje ponudnikovih vprašanja podaljšal do 30.8.2022, do 12 ure.
Sprememba bo na portalu vidna po objavi v uradnem listu EU, kar predvidoma traja 3 delovne dni.
Datum objave: 08.09.2022   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na dejstvo, da v prejšnjem tednu portal javnih za dodatna vprašanja ni deloval (več kot 3 dni), vas prosimo za dodatno podaljšanje roka za postavitev vprašanja. Predlagamo podaljšanje do 06.09.2022.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


Predlog za podaljšanje roka se ne sprejme, saj je bil ta rok enkrat že podaljšan.

Datum objave: 08.09.2022   12:38
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Zelo natančno pregledujemo razpisno dokumentacijo za JN »Dobava merilno-komunikacijske opreme - JN MKO 2003-2025« Glede na obseg in visoko zahtevnost javnega naročila bi želeli oddati kvalitetno in korektno ponudbo z vsemi zahtevanimi elementi ponudbe.
Naročnik zahteva tudi oddajo vzorcev merilne opreme pred oddajo ponudbe, kar pomeni časovno zelo zahtevno operacijo.

Zato vljudno naprošamo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudb za min. 2 meseca.

Za ugodno rešitev se Vam že naprej zahvaljujemo...


ODGOVOR
Zahteva za podaljšanje roka se zavrne. Rok za oddajo ponudbe je bil predhodno že podaljšan.Datum objave: 12.09.2022   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu vzorca pogodbe nismo zasledili možnosti usklajevanja cen, saj je to javno naročilo dolgoročno (več kot 1 leto).
Ker obstajajo tržna gibanja cen, smatramo, da je potreben skupen dogovor v smislu prilagajanja cen glede na tržna nihanja.


Vprašanje:

Glede na velike in nepredvidljive spremembe, ki se dogajajo na trgu surovin in komponent ter predvideno večletno trajanje pogodbe, predlagamo, da se za uravnoteženje varstva interesov obeh pogodbenih stran v 4. členu Vzorca pogodbe doda določba, ki bi skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) omogočila spremembo cen, in sicer z dodatkom, da so cene fiksne za obdobje enega leta, po tem pa ima ponudnik pravico predlagati spremembo cene:

Cene po tej pogodbi ostanejo nespremenjene za obdobje tekočega leta podpisa pogodbe. Skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) se s pričetkom novega koledarskega leta, cene lahko dvignejo, glede na rast cen življenjskih potrebščin kot ga objavlja Statistični Urad Republike Slovenije.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko povišanje indeksa cen preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti od zadnjega povišanja cen.

Hvala za ugodno rešitev,

Lep pozdrav

ODGOVOR
Predlog glede dopolnitve vsebine 4. člena Vzorca pogodbe se ne upošteva, pogodbene cene na enoto so fiksne.Datum objave: 12.09.2022   12:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri pregledu vzorca pogodbe smo zasledili sledeče:

Vzorec pogodbe, šesti odstavek 9. člena : Zamuda in pogodbena kazen
Prodajalec in kupec se dogovorita, da prodajalec krije posredno škodo, ki bi kupcu nastala zaradi kršitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodba in/ali zaradi izvršenih del samo v primeru, če je posredna škoda nastala zaradi naklepa ali hude malomarnosti prodajalca. Za posredno škodo se šteje škoda, ki nastane kupcu na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr. izguba dohodka ali dobička kupca, motnje ali povečani stroški proizvodnje oz. poslovanja kupca, zahtevki kupčevih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri izpolnjevanju te pogodbe ali iz drugih pravnih naslovov ipd.).

Vprašanje/predlog:

V zvezi z zgornjo določbo o omejitvi odgovornosti za škodo, zaradi zagotavljanja splošne predvidljivosti in s tem obvladljivosti rizikov posla, predlagamo, da se doda splošna omejitev odgovornosti za škodo (direktno in posredno), in sicer tako, da ponudnik odgovarja za škodo maksimalno v višini 20% zneska pogodbene vrednosti.

Hvala za odgovor in ugodno rešitev


ODGOVOR
Predlog za dopolnitev 9. člena Vzorca pogodbe glede dodatne splošne omejitve odgovornosti za škodo se ne upošteva.Datum objave: 12.09.2022   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da se v izogib nejasnostim v spodnji določbi vzorca pogodbe doda, da lahko kupec vnovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor je to še veljavno, za poplačilo in do višine ponudnikovih obveznosti, ki bi ob razvezi pogodbe nastale ali ostale ne poplačane oz. neizpolnjene.

Citat vzorec pogodbe: drugi odstavek 17. člena : Razveza pogodbe
Prodajalec pa je ob nastali škodi, kupcu dolžan povrniti tudi razliko v kupnini do višine nove izbrane ponudbe na javnem naročilu, upoštevajoč celotno količino blaga, ki bi ga lahko kupec skladno s to pogodbo naročil. Hkrati sme kupec unovčiti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor je to še veljavno.

Prosimo za upoštevanje predloga,

Lep pozdrav
ODGOVOR

Predlog glede dopolnitve drugega odstavka 17. člena Vzorca pogodbe se ne upošteva.


Datum objave: 12.09.2022   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Imamo dva predloga oziroma zahteve glede referenc opreme.

1. REFERENCE PROIZVAJALCA OPREME (stran 2, točka 2, Referenca 1 in Referenca 2
Ponudnik predlaga spremembo Reference 1 in Reference 2, in sicer v delu, ki se nanaša na zahtevane minimalne količine.
Ponudnik spremembo utemeljuje s stališčem prakse v postopku javnih naročil, da v tehničnih specifikacijah ne smejo biti določena merila, ki neupravičeno in posledično tudi nezakonito omogočajo prednost točno določenemu podjetju oziroma ponudniku in namensko izločajo potencialne druge ponudnike.
Ponudnik se zaveda, da se v naročnikove strateške odločitve ne more spuščati, pa vendarle konkretni referenci kažeta na neupravičeno preferiranje enega ponudnika , kar je v nasprotju z načelom transparentnosti, enakega obravnavanja ponudnikov in gospodarnosti oziroma konkurenčnosti, zaradi česar ponudnik meni, da je sprememba referenc nujna tudi v izogib nadaljnjim revizijskim postopkom.
Po mnenju ponudnika je smisel javnih naročil v tem, da se čim večjemu številu potencialnih ponudnikov omogoči prilagoditev predmeta dobave na slovenski trg ter se s tem omogoči transparentnost konkurence na zadevnem trgu. Z referencami, ki jih zahteva naročnik v konkretnem primeru pa se konkurenca oži do te mere, da je konkuriranje posameznih ponudnikov v celoti onemogočeno.
Prva referenca navaja proizvajalca opreme, kjer se za števce zahteva splošna referenca (ne ponujene opreme), pri podatkovnih zbiralnikih in industrijskih števcih pa ponujene opreme, kar ni logično oziroma je nekonsistentno in tudi ni skladno s prakso v bistveno podobnih primerih, zaradi česar se naročnika sprašuje na kakšni podlagi je določil konkretne reference in se prosi za utemeljitev razlike, zakaj npr. ni pri vseh 4 pozicijah prve reference zahteval ponujenega materiala/opreme oziroma obratno, zakaj ni pri vseh pozicijah zahteval »ne ponujenega« materiala/opreme ?
Prav tako izkustveno ni logično, da je količina za proizvajalca iz reference 1 manjša od specifične reference 2. Ponudnik je prepričan, da se s tem neupravičeno in nepravilno preferira ponudnik, ki želi ponuditi nov števec, za katerega taisti ponudnik nima reference (ponujenih).
V drugi referenci, kjer so zahtevane reference na funkcionalnost (..s stikalno napravo za izvajanje vklopno/izklopne in omejevalne funkcije moči in toka v obeh smereh pretoka energije), ki je specifična samo za slovenski trg in jo prav tako lahko izpolnjuje samo eno podjetje, saj drugega načina prodaje v Sloveniji ni.
Ponudnik meni, da reference v konkretnem primeru diskriminatorno obravnavajo preostale ponudnike oziroma proizvajalce. Za primerjavo ponudnik omenja zadnji javni razpis naročnika, v katerem referenc za podatkovne zbiralnike ni bilo potrebno zagotoviti, ravno iz razloga, da se je zagotovila konkurenčnost. Poleg tega se lahko funkcijo stikalne naprave preveri na vzorcih zahtevanih ob oddaji.
Zaradi spoštovanja načel javnega naročanja, saj v konkretnem primeru ne gre za transparentno in nediskriminatorno določanje in oblikovanje kriterijev v zvezi z naročnikovimi potrebami, ponudnik s ciljem enakopravne obravnave ponudnikov predlaga spremembo referenc in količin na način:
Referenca 1:
Ponudnik izkaže, da je proizvajalec opremo, uspešno dobavil in je le ta uspešno instalirana ter vključena v HES-e v distribucijskih podjetjih (DSO ali DNO), v državah članicah Evropske unije (EU) ali državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), če za njih velja izpolnjevanje zahtevanih EN standardov, vsaj v naslednjih minimalnih količinah:
- vsaj 200.000 kosov enofaznih števcev s G3 PLC komunikacijo,
- vsaj 200.000 kosov trifaznih števcev s G3 PLC komunikacijo,
- vsaj 3.000 kosov kombiniranih števcev delovne in jalove energije.
Referenca 2:
Ponudnik izkaže, da je proizvajalec ponujene opreme v zadnjih treh letih proizvedel napredno merilno opremo in je le ta vgrajena v distribucijskih podjetjih (DSO ali DNO) v naslednjih minimalnih količinah:
- vsaj 100.000 kosov ponujenih naprednih števcev električne energije z naslednjimi lastnostmi: prenos podatkov po nizkonapetostnem energetskem omrežju in G3 PLC komunikacijsko tehnologijo (ITU-T G.9903), s stikalno napravo,
- vsaj 1.000 kosov ponujenih industrijskih števcev delovne delovne in jalove energije

2. REFERENCE PROIZVAJALCA OPREME (stran 3, točka 2, Referenca)
Ponudnik predlaga spremembo konkretne Reference in njeno delitev na dva segmenta.
Ponudnik spremembo utemeljuje s stališčem prakse v postopku javnih naročil, da v tehničnih specifikacijah ne smejo biti določena merila, ki neupravičeno in posledično tudi nezakonito omogočajo prednost točno določenemu podjetju oziroma ponudniku in namensko izločajo potencialne druge ponudnike.
Ponudnik se zaveda, da se v naročnikove strateške odločitve ne more spuščati, vendar referenca kaže na neupravičeno preferiranje enega ponudnika , kar je v nasprotju z načelom transparentnosti, enakega obravnavanja ponudnikov in gospodarnosti oziroma konkurenčnosti, zaradi česar ponudnik meni, da je sprememba referenc nujna tudi v izogib nadaljnjim revizijskim postopkom.
Po mnenju ponudnika je smisel javnih naročil v tem, da se čim večjemu številu potencialnih ponudnikov omogoči prilagoditev predmeta dobave na slovenski trg ter se s tem omogoči transparentnost konkurence na zadevnem trgu. Z referencami, ki jih zahteva naročnik, se konkurenca oži do te mere, da je konkuriranje posameznih ponudnikov v celoti onemogočeno.
Za sklop B naročnik zahteva samo eno referenco ponujenih števcev za specifično funkcijo (s stikalno napravo za izvajanje vklopno/izklopne in omejevalne funkcije moči in toka v obeh smereh pretoka energije), ki se uporablja izključno v Sloveniji in prav tako lahko merila iz tega sklopa izpolnjuje izključno en proizvajalec oziroma ponudnik, s čimer je kakršnakoli konkurenca med ponudniki onemogočena. Funkcijo stikalne naprave se lahko preveri na vzorcih zahtevanih ob oddaji.
S ciljem spoštovanja načel javnega naročanja, saj v konkretnem primeru ne gre za transparentno in nediskriminatorno določanje in oblikovanje naročnikovih potreb, ponudnik predlaga spremembo na način, da sedaj glasi:
Referenca 1:
Ponudnik izkaže, da je proizvajalec opremo, uspešno dobavil in je le ta uspešno instalirana ter vključena v HES-e v distribucijskih podjetjih (DSO ali DNO), v državah članicah Evropske unije (EU) ali državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), če za njih velja izpolnjevanje zahtevanih EN standardov, vsaj v naslednjih minimalnih količinah:
- vsaj 60.000 kosov enofaznih in trifaznih števcev z LTE komunikacijo.
Referenca 2:
Ponudnik izkaže, da je proizvajalec ponujene opreme v zadnjih treh letih proizvedel napredno merilno opremo in je le ta vgrajena v distribucijskih podjetjih (DSO ali DNO) v naslednjih minimalnih količinah:
- vsaj 10.000 kosov ponujenih enofaznih in trifaznih naprednih števcev s stikalno napravo z LTE CAT1 komunikacijskim vmesnikom.

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Predlog glede dopolnitve vsebine o določitvi Referenc se upošteva na način, da se, v dokumentu Specifikacije s prilogo »Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo« JN MKO 2023-2025 se referenca 1 za sklop A spremeni tako, da se glasi:
»Referenca 1:
Ponudnik izkaže, da je proizvajalec opremo, uspešno dobavil in je le ta uspešno instalirana ter vključena v HES-e v distribucijskih podjetjih (DSO ali DNO), v državah članicah Evropske unije (EU) ali državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), če za njih velja izpolnjevanje zahtevanih EN standardov, vsaj v naslednjih minimalnih količinah:
vsaj 100.000 kosov enofaznih števcev z G3 PLC komunikacijo,
vsaj 100.000 kosov trifaznih števcev z G3 PLC komunikacijo,
vsaj 500 kosov podatkovnih zbiralnikov z G3 PLC komunikacijo,
vsaj 500 kosov kombiniranih števcev delovne in jalove energije.
Naročnik si pred izdajo odločitve od ponudnikov pridržuje pravico zahtevati potrjene reference ali druga dokazila, s katerimi bo izkazano izpolnjevanje tehnične zahteve opreme.«

V dokumentu Specifikacije s prilogo »Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo« JN MKO 2023-2025 se referenca 2 za sklop A spremeni tako, da se glasi:
»Referenca 2:
Ponudnik izkaže, da je proizvajalec ponujene opreme v zadnjih treh letih proizvedel napredno merilno in komunikacijsko opremo ter je le ta vgrajena v distribucijskih podjetjih (DSO ali DNO) v naslednjih minimalnih količinah:
vsaj 50.000 kosov enofaznih števcev električne energije z G3 PLC komunikacijskim vmesnikom (ITU-T G.9903) in stikalno napravo,
vsaj 50.000 kosov trifaznih števcev električne energije z G3 PLC komunikacijskim vmesnikom (ITU-T G.9903) in stikalno napravo,
vsaj 250 kosov podatkovnih zbiralnikov, ki zajemajo podatke iz naprednih števcev z G3 PLC komunikacijskim vmesnikom,
vsaj 250 kosov industrijskih števcev delovne in jalove energije.
Naročnik si pred izdajo odločitve od ponudnikov pridržuje pravico zahtevati potrjene reference ali druga dokazila, s katerimi bo izkazano izpolnjevanje tehnične zahteve opreme.«
V dokumentu Specifikacije s prilogo »Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo« JN MKO 2023-2025 se referenca za sklop B spremeni v Referenca 1 in se glasi:
Referenca 1:
Ponudnik izkaže, da je proizvajalec opremo, uspešno dobavil in je le ta uspešno instalirana ter vključena v HES-e v distribucijskih podjetjih (DSO ali DNO), v državah članicah Evropske unije (EU) ali državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), če za njih velja izpolnjevanje zahtevanih EN standardov, vsaj v naslednjih minimalnih količinah:
vsaj 5.000 kosov enofaznih naprednih števcev z LTE komunikacijo,
vsaj 5.000 kosov trifaznih naprednih števcev z LTE komunikacijo.
Naročnik si pred izdajo odločitve od ponudnikov pridržuje pravico zahtevati potrjene reference ali druga dokazila, s katerimi bo izkazano izpolnjevanje tehnične zahteve opreme.
V dokumentu Specifikacije s prilogo »Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo« JN MKO 2023-2025 se za sklop B, poleg obstoječe Reference 1, doda Referenca 2, ki se glasi:
»Referenca 2
Ponudnik izkaže, da je proizvajalec ponujene opreme v zadnjih treh letih proizvedel napredno merilno in komunikacijsko opremo ter je le ta vgrajena v distribucijskih podjetjih (DSO ali DNO) v naslednjih minimalnih količinah:
vsaj 2.500 kosov enofaznih števcev električne energije z LTE CAT1 komunikacijskim vmesnikom in stikalno napravo,
vsaj 2.500 kosov trifaznih števcev električne energije z LTE CAT1 komunikacijskim vmesnikom in stikalno napravo.
Naročnik si pred izdajo odločitve od ponudnikov pridržuje pravico zahtevati potrjene reference ali druga dokazila, s katerimi bo izkazano izpolnjevanje tehnične zahteve opreme.«
Datum objave: 12.09.2022   12:41
VPRAŠANJE
Dragi naročnik,

Imamo predlog (Vezano na 9. člen Vzorca pogodbe in Tehnične Zahteve za MKO JN 2023_2025, oddelek 4. (Dodatne tehnične zahteve)):

Zaradi zagotavljanja splošne predvidljivosti in s tem obvladljivosti rizikov posla, predlagamo, da se doda omejitev maksimalnega skupnega zneska vseh pogodbenih kazni predvidenih s pogodbo in ostalimi razpisnimi dokumenti, predvsem vendar ne izključno tudi v dokumentu »Tehnične specifikacije«, in sicer tako, da se pred 5. odstavkom 9. člena pogodbe doda sledeči odstavek:

Skupna vrednost vseh pogodbenih kazni ne sme presegati 20% zneska pogodbene vrednosti, brez DDV

Prosimo, da se to upošteva v popravku razpisne dokumentacije

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Predlog za dodajanje vsebine o omejitvi skupne vrednosti vseh pogodbenih kazni v 9. členu Vzorca pogodbe, se ne upošteva.Datum objave: 12.09.2022   12:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vprašanje/predlog:

Glede na negotove razmere na trgu surovin in komponent ter nezanesljivost dobavnih tokov, predlagamo, da naročnik predvidi možnost modifikacije produkta oz. dobave alternativnega tehnično ustreznega, enakovrednega in kompatibilnega produkta, v primerih, ko dobava v ponudbi navedenega produkta/ov ne bi bila mogoča iz razlogov izven ponudnikove sfere.

Hvala za upoštevanje predloga.


ODGOVOR

Predlog glede možnosti modifikacije ponujenega produkta, se upošteva na način, da se vsebina v poglavjih:
1. Minimalne zahteve za števce električne energije pri uporabnikih sistema pri katerih se moč ne meri,
2. Minimalne zahteve za podatkovne zbiralnike z G3 OFDM in LTE Cat1 komunikacijskim vmesnikom in
3. Minimalne zahteve za kontrolne števce električne energije, na koncu vsakega od teh poglavij doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zaradi še vedno negotovih razmer na trgu surovin in elektronskih komponent, ter verjetnih motenj dobavnih verig zaradi ponovne eskalacije epidemije COVID-19 ali novih vojnih žarišč, naročnik ponudniku oziroma njegovemu proizvajalcu dopušča možnost sprememb posameznih sestavnih elementov ponujenega tipa izdelka, po predhodni odobritvi naročnika, ter ob izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev iz te razpisne dokumentacije. Te, s strani naročnika predhodno odobrene spremembe, ne vplivajo na ponudbeno ceno.«
Ne dovoli pa se zamenjava ponujenega tipa z nadomestnim, sicer tehnično ustreznim, enakovrednim ter kompatibilnim izdelkom, zato se predlog v tem delu ne upošteva.Datum objave: 12.09.2022   12:42
VPRAŠANJE
Predlog spremembe Tehničnih zahtev za merilno in komunikacijsko opremo, točka 1.18.1

Ponudnik predlaga spremembo izbris status registra 0-0:96.x.x za mesečni obračunski profil

V razpisni dokumentaciji zahteva za statusni register mesečnega obračuna 0-0:96.x.x v točki 1.18.1 ni v skladu s specifikacijo, ki je bila javno objavljena na spletni strani Sodo.si (https://sodo.si/sl/objave/javna-obravnava-osnutkov-dokumentov-iz-sondsee) dne 7.1.2022. Omenimo naj, da števec po IDIS specifikaciji ima zahtevane statusne registre v profilih z nižjo merilno periodo, v mesečnem profilu pa tega ne zahteva. Omenimo naj, da katerakoli sprememba v zahtevah števca pomeni vsaj 6 mesečni razvojni in certifikatni cikel, kar posledično pomeni izločanje konkurence in kaže na favoriziranje enega ponudnika, poleg tega pa števec izgubi tudi IDIS certifikacijo.
Ponudnik spremembo utemeljuje s stališčem prakse v postopku javnih naročil, da v tehničnih specifikacijah ne smejo biti določena merila, ki neupravičeno in posledično tudi nezakonito omogočajo prednost točno določenemu podjetju oziroma ponudniku in namensko izločajo potencialne druge ponudnike.

Lep pozdrav


ODGOVOR


Predlog se upošteva na način, da se v podpoglavju 1.18.1. se v tabeli 15: Mesečni obračunski profil statusni register 0-0:96.x.x pod zaporedno številko 2, označi z zvezdico. V opombi pod tabelo se doda razlaga: «zaželena funkcionalnost«.
Gre za dodano pojasnilo glede zaželene funkcionalnosti, ki v tem javnem naročilu še ni obvezujoča, , zato neizpolnjevanje tega pogoja ni izločilni kriterij.


Datum objave: 12.09.2022   12:43
VPRAŠANJE
Predlog spremembe Tehničnih zahtev za merilno in komunikacijsko opremo, točka 5.1 (Potrebna dokumentacija)

Ponudnik predlaga spremembo izbris zahteve v EU

V razpisni dokumentaciji se v točki 5.1 zahteva, da so poročila za življenjsko dobo izvedena v enem od usposobljenih laboratorijev v EU. Zahteva je diskriminatorna do proizvajalcev merilne opreme, ki so svoja poročila izdelali izven EU. Dejstvo, da proizvajalec ne more izdelati poročila v akreditiranem laboratoriju izven EU (npr.: Norveška, Velika Britanija, Švica, ZDA, Japonska,), je po našem mnenju diskriminatorna, saj so akreditirani laboratoriji najmanj enakovredni ali še bolj verodostojni od nekaterih znotraj EU.
Ponudnik spremembo utemeljuje s stališčem prakse v postopku javnih naročil, da v tehničnih specifikacijah ne smejo biti določena merila, ki neupravičeno in posledično tudi nezakonito omogočajo prednost točno določenemu podjetju oziroma ponudniku in namensko izločajo potencialne druge ponudnike.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Predlog se upošteva, v podpoglavju 5.1. Potrebna dokumentacija, se v 9) točki izbriše beseda EU tako, da se spremenjena točka glasi:
»9) Dokazilo o načinu določitve življenjske dobe števca, ki ne sme biti nižja od 16 let. Priložiti je potrebno poročilo o izvedenem umetnem staranju s strani enega izmed usposobljenih laboratorijev in podroben algoritem izračuna življenjske dobe (upoštevati družino standardov SIST EN 62059) ali podati podrobni MTBF izračun.«Datum objave: 12.09.2022   12:43
VPRAŠANJE
Predlog spremembe Tehničnih zahtev za merilno in komunikacijsko opremo, točka 5.1

Ponudnik predlaga spremembo izbris zahteve akreditiranega preskusnega laboratorija

V razpisni dokumentaciji se v točki 5.1 zahteva Dokazilo o izpolnjevanju EMC zahtev (merilno poročilo akreditiranega preskusnega laboratorija). Ta zahteva je povsem neupravičena saj s pridobitvijo MID certifikata in CE deklaracije proizvajalec merilne opreme izpolni vse zahteve o izpolnjevanju EMC zahtev in je predložitev poročil akreditiranega preskusnega laboratorija nepredmetna. Poleg tega javno naročilo tudi zahteva testiranje vzorcev v merilno akreditiranem laboratoriju in s tem lahko preveri izpolnjevanje teh zahtev.
Ponudnik spremembo utemeljuje s stališčem prakse v postopku javnih naročil, da v tehničnih specifikacijah ne smejo biti določena merila, ki neupravičeno in posledično tudi nezakonito omogočajo prednost točno določenemu podjetju oziroma ponudniku in namensko izločajo potencialne druge ponudnike.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Predlog se ne upošteva.
V deseti točki podpoglavja 5.1 naročnik zahteva dokazila o izpolnjevanju EMC zahtev po navedenih odprtih standardih za preskušanje in merilne tehnike ugotavljanja, ki jih morajo za ponujeno proizvajalčevo opremo predložiti vsi ponudniki, zato naročnik s to zahtevo v nobeni točki ne krši načel javnega naročanja. Z zahtevo po predložitvi merilnih poročil in s tem vpogleda v dokazila o izpolnjevanju zahtev krovnega standarda SIST EN 50470-1 naročnik ne omejuje konkurence med ponudniki, ne krši načela enakopravne obravnave ponudnikov in ne daje prednosti nobenemu od potencialnih ponudnikov oziroma nobenemu od proizvajalcev merilno komunikacijske opreme. Večino teh testiranj proizvajalec merilno komunikacijske opreme izvede v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti s Pravilnikom o merilnih instrumentih, oziroma Direktivo 2014/32/EU (v postopku pridobitve MID certifikata), zato dokazila o izpolnjevanju zahtev MID standarda SIST EN 50470-1 v točkah:
7.4.5 SIST EN 50470-1 / SIST EN 61000-4-2,
7.4.6 SIST EN 50470-1 / SIST EN 61000-4-3 ,
7.4.7 SIST EN 504 70-1 / SIST EN 61000-4-4,
7.4.9 SIST EN 50470-1 / SIST EN 61000-4-5,
7.4.8 SIST EN 50470-1 / SIST EN 61000-4-6,
7.4.12 SIST EN 50470-1 / SIST EN 61000-4-8 ,
7.4.4 SIST EN 50470-1 / SIST EN 61000-4-11,
7.4.13 SIST EN 50470-1 / SIST EN 55022
le predloži v ponudbi.
Dodatno je zahtevano še poročilo o odpornosti na motnje po vodnikih v frekvenčnem območju 2-150 kHz (SIST EN 61000-4-19 / SIST-TP CLC/TR 50579).
Če ima proizvajalec pomisleke o morebitnem razkrivanju zaupnih podatkov, lahko vse vsebine v merilnih poročilih, ki lahko razkrivajo določene patentne rešitve ustrezno prekrije in takšen dokument označi kot zaupen. Če v posameznem merilnem poročilu izkazuje skladnost z več zahtevanimi standardi, to v priloženem dokumentu na ustrezen način označi ali priloži dodaten dokument, s katerim naročnika seznani v katerem dokumentu in na kateri strani je razvidno dokazilo o izpolnjevanju posameznih zahtev.
Datum objave: 12.09.2022   12:44
VPRAŠANJE
Predlog spremembe Tehničnih zahtev za merilno in komunikacijsko opremo, točka 4.2 ''Zagotavljanje mesečnih obračunskih podatkov" in 4.3. ''Zagotavljanje podatkov o obremenilni krivulji odjemalcev''

Ponudnik predlaga spremembo izbris točk 4.2 in 4.3

V razpisni dokumentaciji se v točki 4.2 Zagotavljanje mesečnih obračunskih podatkov in 4.3. ''Zagotavljanje podatkov o obremenilni krivulji odjemalcev'' zahtevajo storitve, ki v javnem naročilu niso predmet naročila, kar ste z enim od vaših odgovorov tudi potrdili.
Poleg tega v tehnični specifikaciji ni jasno določeno kdo krije stroške storitev v kolikor se ugotovi, da je zahteva naročnika neupravičena oz. je razlog za nedoseganje zgornjih kriterijev prevelika emisija motečih signalov v nizkonapetostno omrežje naročnika s strani odjemalcev/proizvajalcev, impedančnih težav ali ostalih težav v omrežju, ki preprečujejo uspešno širjenje PLC signala.

Lep pozdrav


ODGOVOR
odgovor za 4.2:
Predlog glede dopolnitve poglavja 4.2 se upošteva na način, da se na koncu poglavja doda nov odstavek, ki se glasi:
»V kolikor se ugotovi, da je zahteva naročnika neupravičena oz. je razlog za nedoseganje zgornjih kriterijev prevelika emisija motečih signalov v nizkonapetostno omrežje naročnika s strani odjemalcev/proizvajalcev, impedančnih težav ali ostalih težav v omrežju, ki preprečujejo uspešno širjenje PLC signala lahko ponudnik porabljene ure za odkrivanje težav na terenu obračuna po ceni nudenja tehnične pomoči - 35 EUR/h brez DDV.«

odgovor za 4.3:Predlog glede dopolnitve poglavja 4.3 se upošteva na način, da se predzadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za neizpolnjevanje zgornjih kriterijev, zaradi nedelovanja merilno-komunikacijske opreme, ki niso nastali zaradi prevelike emisije motečih signalov v nizkonapetostno omrežje naročnika s strani odjemalcev/proizvajalcev, impedančnih težav ali ostalih težav v omrežju, ki preprečujejo uspešno širjenje PLC signala, lahko naročnik za ročno pridobivanje obremenilnih krivulj zaračuna stroške ročnega pridobivanja teh podatkov v vrednosti 8,19 EUR/števec na mesec brez DDV do izpolnitve teh kriterijev. Ta obveznost velja izključno za merilno opremo, ki je predmet tega razpisa.
V kolikor se ugotovi, da je zahteva naročnika neupravičena lahko ponudnik porabljene ure za odkrivanje težav na terenu obračuna po ceni nudenja tehnične pomoči - 35 EUR/h brez DDV.«

Datum objave: 12.09.2022   12:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu dokumenta »Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo JN MKO 2023-2025« smo zasledili naslednji tehnični zahtevi v poglavju :
3.2. Minimalne meroslovne in ostale tehnične zahteve za kombinirane števce delovne in jalove energije z merjenjem konične moči.
In sicer:
3.19.2. Dnevni obračunski profil
Kapaciteta pomnilnika za dnevni obremenilni profil mora biti takšna, da je po sistemu FIFO v števcu vedno na voljo podatkov za vsaj 45 vpisov. Podatki, ki se morajo shranjevati v dnevni obračunski profil (vsak dan ob 24:00 uri) so razvidni v tabeli 44.

3.21. Prikaz podatkov na LCD zaslonu
Zadnji stavek v tej točki :
Branje predhodnih obračunskih vrednosti mora biti dostopno preko posebnega menija na LCD zaslonu.

Vprašanje/Predlog:

Predlagamo:
- da se zgoraj navedeni podatki lahko prikazujejo kot del drugega obremenilnega diagrama (LP 2) oziroma
- prehodno obdobje do leta 2025 za ti dve zahtevani točki v dokumentu »Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo JN MKO 2023-2025«.

Hvala za odgovor,

Lep pozdrav

ODGOVOR

Predlog glede dopolnitev poglavja 3.19.2 o triletnem prehodnem obdobju se ne upošteva. Perioda shranjevanja podatkov v drugem LP je 10 minut. Drugi LP je izključno namenjen shranjevanju podatkov vezanih na značilnosti napetosti v javnih distribucijskih omrežjih in podatkov potrebnih za povečanje spoznavnosti omrežja. Za povečanje spoznavnosti omrežja naročniki potrebujemo izmerjene podatke o faznih napetostih v samih vozliščih, fazne tokove v posameznih vejah omrežja ter vrednosti faktorjev moči v posameznih fazah. V dnevni obračunski profil se shranjujejo števčna stanja in služijo za že vzpostavljene validacijske in estimacijske algoritme.
Predlog za spremembo Poglavja 3.21 se upošteva tako, da se v podpoglavju 3.21 v zadnjem odstavku briše zadnji stavek »Branje predhodnih obračunskih vrednosti mora biti dostopno preko posebnega menija na LCD prikazovalniku«.Datum objave: 12.09.2022   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zainteresirani ponudnik se načeloma strinja z vsebino osnutka pogodbe, predlaga pa njegove naslednje spremembe oziroma dopolnitve ter naročnika sprašuje, ali so predlogi zanj sprejemljivi .
1. ROK PLAČILA - (6. člen osnutka pogodbe, 3.odstavek, drugi stavek)
Zaradi korektnega uravnoteženja pogodbenih tveganj in sledenju zakonskim določilom ponudnik predlaga, da se drugi stavek 3. odstavka 6. člena dopolni tako, da iz osnutka pogodbe jasno izhaja, da kupec/naročnik ne more zahtevati pogodbene kazni, če je do zamude roka dobave prišlo iz vzroka, za katerega prodajalec ne odgovarja. Dikcija sedanjega stavka v osnutku pogodbe omogoča interpretacijo, da ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen tudi v primeru zamude, za katero prodajalec ne odgovarja.
Smiselno enako določilo vsebuje tudi prvi odstavek 9. člena osnutka pogodbe.
Ponudnik zato prosi za prilagoditev besedila na način, da se na koncu tretjega odstavka doda besedilo:
»Naročnik pogodbene kazni ne more zahtevati, če je do zamude prišlo iz vzroka, za katerega dolžnik ne odgovarja.«
V kolikor se naročnik s predlogom ne strinja, pa ponudnik prosi za odgovor, ali v primeru odsotnosti predhodno predlagane določbe v pogodbi, velja 250. člen Obligacijskega zakonika?


2. ROK PLAČILA - (6. člen osnutka pogodbe, 3.odstavek, drugi stavek)
Ponudnik zaradi načela sorazmernosti predlaga znižanje pogodbene kazni v višini 0,5 % vrednosti izdanega računa na znesek vrednosti izdanega računa , na katerega se kazen nanaša, za vsak koledarski dan zamude.
Ponudnik predlaga, da se besedilo glasi:
V primeru zamude roka dobave ima naročnik prodajalcu pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,2 % vrednosti izdanega računa, na katerega se kazen nanaša, za vsak koledarski dan zamude, vendar kazen za zamudo skupno ne more preseči 10% vrednosti posamezne dobave z DDV .


3. ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN - (9. člen osnutka pogodbe, prvi odstavek)
Zainteresirani ponudnik v prvem odstavku 9. člena osnutka pogodbe predlaga znižanje pogodbene kazni iz 0,5 % na 0,2 % od vrednosti posamezne dobave z DDV za vsak zamujeni koledarski dan.
4. ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN - (9. člen osnutka pogodbe, peti odstavek)
Zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj in prakse pri bistveno podobnih projektih ponudnik predlaga tudi, da se pogodbena kazen poleg zahteve za izpolnitev pogodbe določi kot edini in izključni zahtevek naročnika/kupca do prodajalca zaradi zamude.
Ponudnik ob navedenem predlaga, da besedilo petega odstavka 9. člena osnutka pogodbe modificira na način, da glasi:
»Plačilo pogodbene kazni je poleg zahteve za izpolnitev pogodbe edini in izključni zahtevek kupca do prodajalca zaradi zamude.«
5. POSLOVNA SKRIVNOST (15.člen osnutka pogodbe)
Ponudnik zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj, specificiranja obveznosti v zvezi z varovanjem občutljivih informacij ter skladno z ustaljeno prakso pri podobnih projektih na ravni EU predlaga, da določila o varovanju poslovne skrivnosti zapišejo nevtralno za obe pogodbeni stranki, saj sta lahko obe prejemnici podatkov, ki predstavljajo poslovno skrivnost. Na ta način bi se sledilo tudi vzajemno določenim obveznostim iz člena 9 in 10 osnutka pogodbe. Ponudnik zato predlaga, da se besedilo člena 15 modificira na naslednji način:
»Vse podatke, vezane na predmet pogodbe, morata pogodbeni stranki steti za poslovno skrivnost in se obvezujeta, da jih bosta uporabljali izkljucno za realizacijo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki brez predhodnega soglasja druge pogodbene stranke dokumentacije ne smeta niti razmnozevati ali omogociti vpogleda tretjim osebam, niti je ne smeta uporabljati za izven pogodbene namene. Pogodbeni stranki druga drugi jamčita za skodo, nastalo zaradi krsitve teh obveznosti. Prodajalec oz. izvajalec se skladno s politiko varovanja poslovne skrivnosti kupca zaveže podpisati posebno izjavo, ki je sestavni del te pogodbe.
V primeru krsitve varovanja poslovne skrivnosti, se pogodbeni stranki druga drugi zavezeta placati, ne glede na dejansko skodo, ki jima je nastala, pavsalno odskodnino v znesku 10.000,00 EUR v osmih dneh od prejema pisnega poziva nasprotne stranke. Ce bi bila dejanska skoda visja od pavsalne odskodnine, imata pogodbeni stranki pravico zahtevati tudi razliko do popolne odskodnine.«
8. VIŠJA SILA (nov člen pogodbe)
Ponudnik glede na triletno obdobje trajanja pogodbe ter zaradi jasnejše definicije višje sile, uravnoteženja pogodbenih tveganj, ter upoštevanja sodne prakse v zvezi z okoliščinami višje sile ter s tem zagotavljanja pravne varnosti predlaga, da se pogodba dopolni z novim členom, in sicer z naslednjim besedilom:
»Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamudi pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidljive in neodklonljive okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).
Za višjo silo sopogodbenika štejeta vse tiste nepredvidene in neizogibne dogodke, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti.
Pogodbena stranka, na strani katere je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno pogodbeno stranko o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložiti verodostojne dokaze o obstoju ter trajanju višje sile. V času trajanja višje sile vsaka pogodbena stranka krije lastne stroške.
Prodajalec je v primeru višje sile upravičen do podaljšanja rokov ali kakršne koli druge razumne potrebne prilagoditve pogodbe, s ciljem učinkovite izvedbe pogodbenih obveznosti ter odprave posledic, ki so neposredno ali posredno povzročene zaradi višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile skladno s pisnim dogovorom med pogodbenima strankama.«
V Ljubljani, dne 29.8.2022


ODGOVOR
AD1: -Predlog glede dopolnitve tretjega odstavka 6. člena Vzorca pogodbe, se ne upošteva. Veljajo določila Obligacijskega zakonika.
- Predlog glede dopolnitve 9. člena Vzorca pogodbe, se ne upošteva. Veljajo določila Obligacijskega zakonika.

AD2: - Predlog za znižanje višine pogodbene kazni v primeru zamude roka dobave, v tretjem odstavku 6. člena Vzorca pogodbe, se ne upošteva. Veljajo določila Obligacijskega zakonika.
AD3: - Predlog za znižanje višine pogodbene kazni v prvem odstavku 9. člena Vzorca pogodbe, se ne upošteva. Veljajo določila Obligacijskega zakonika.
AD4: - Predlog glede spremembe petega odstavka 9. člena Vzorca pogodbe, se ne upošteva. Veljajo določila Obligacijskega zakonika.
AD5: - Predlog glede spremembe 15. člena Vzorca pogodbe, se ne upošteva. Veljajo določila Obligacijskega zakonika.
AD8: Predlog za uvedbo novega člena glede višje sile se ne upošteva, veljajo splošna določila Obligacijskega zakonika.


Datum objave: 12.09.2022   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V pripravi vseh zahtev za omenjeno javno naročilo se srečujemo z zelo kritičnim izzivom priprave verodostojnih serijskih vzorcev merilne opreme zaradi težav pri dobavi elektronskih komponent.
Zato ponovno naprošamo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudb za dodaten 1 mesec. (predlog konec oktobra).

Za ugodno rešitev se Vam vnaprej zahvaljujemo.


ODGOVOR
Predlog se ne upošteva, rok za oddajo ponudbe je že bil podaljšan.Datum objave: 12.09.2022   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,


V vzorcu pogodbe, tretji odstavek 14. člena : Garancija - reklamacije je zapisano:

Prodajalec mora v čim krajšem roku (najkasneje v 24 urah) po prejemu reklamacijskega pisnega obvestila (pošta, e-pošta, fax) kupca poslati na objekt oz. sedež kupca svojega slovensko govorečega predstavnika in pričeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale na prodanem blagu. Prodajalec mora v najkrajšem možnem času oz. v maksimalnem roku 3. (treh) dni odpraviti ugotovljene napake. V kolikor odprava napake terja daljši čas, mora o tem obvestiti kupca in se pisno dogovoriti za primeren čas odprave napake


Vprašanje:

V zgornji določbi so predlagani roki glede uveljavljanja garancije izredno kratki in v praksi težko izvedljivi, predlagamo, da se prvi podaljša na 96 ur, drugi pa na 8 dni. Hkrati predlagamo, da se določi, da je zagotavljanje prisotnosti na objektu nujno zgolj v primerih, ko napake ni moč odpraviti na daljavo.

Vnaprej hvala za upoštevanje predlagane spremembe.

ODGOVOR

Predlog se upošteva na način, da se tretji odstavek 14. člena Vzorca pogodbe spremeni tako, da se glasi:
»Prodajalec mora v čim krajšem roku (najkasneje v 24 urah) po prejemu reklamacijskega pisnega obvestila (pošta, e-pošta, fax) kupca pričeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale na prodanem blagu. Ob pričetku odprave pomanjkljivosti obvesti kupca o pričetku odprave. Prodajalec mora v najkrajšem možnem času oz. v maksimalnem roku 3 (treh) delovnih dni odpraviti ugotovljene napake. V kolikor odprava napake terja daljši čas, mora o tem obvestiti kupca in se pisno dogovoriti za primeren čas odprave napake«.Datum objave: 12.09.2022   13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentu Tehnične zahteve, je v točki 1.26.3. definiran Vmesnik I2 kot žični vmesnik med števcem električne energije in števci ostalih energentov.
Glede na svetovno stanje tehnike predlagamo, da je omenjeni vmesnik lahko v žični ali brezžični izvedbi.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Predlog glede M-bus vmesnika se upošteva, tako da se v tehničnih specifikacijah v podpoglavju 1.26.3. Vmesnik I2, za prvo podalinejo doda dodatna podalineja, ki se glasi: «brezžični, lastnosti v skladu s standardom SIST EN 13757-4;«


Datum objave: 12.09.2022   13:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledovanju razpisne dokumentacije (prodajna pogodba) smo zasledili, da so zahtevane sukcesivne dobave pogodbenega blaga roku 30 dni od posameznega naročila. Naj poudarimo, da so ti dobavni roki prekratki za kvalitetno dobavo blaga, saj so dobavni roki elektronski komponent na svetovnem trgu min 12 -24 mesecev.

Zato naprošamo naročnika da podaljša rok sukcesivnih dobav na vsaj 90 -120 dni od posameznega naročila.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Predlog za spremembo določbe 5. člena Vzorca pogodbe glede sukcesivnih dobav, se ne upošteva. Naročnik je ravno iz naslova problematike in optimizacije dobave predvidel sukcesivne dobave ter v razpisni dokumentaciji objavil okvirni plan dobav merilno-komunikacijske opreme po mesecih za celotno obdobje trajanja dobav. S tem je dobavitelju omogočeno lažje načrtovanje proizvodnje in dobave, hkrati pa pokrivanje nujnih zahtev po opremi naročnika.

V 5. členu Vzorca pogodbe pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: » Rok za prvo dobavo po tej pogodbi je 60 dni od obojestranskega podpisa pogodbe in izdane prve naročilnice.«

Za ostale dobave ostaja rok nespremenjen torej 30 dni po prejemu naročilnice s strani naročnika.Datum objave: 13.09.2022   11:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V navodilih ponudnikom, točka 11.3.1 SKUPNA PONUDBA (str. 12), je zapisano:
Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oziroma povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu.

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno ponudbo ali če ponudnik oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni ponudbi, takšen ponudnik oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi. V takem primeru bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih nastopa isti gospodarski subjekt.


Vprašanje:
Prosimo za pojasnilo naročnika ali omejitev določena v zgornjih dveh odstavkih velja za oddajo ponudb za en sklop ali za oba, tj. ali je dopustno, da ponudnik sodeluje pri ponudbi za posamezen sklop v različnih kombinacijah (npr. odda samostojno ponudbo za en sklop in skupno ponudbo z eno ali več družbami za drug sklop) ali ni?

Hvala za pojasnilo

ODGOVOR
Velja za posamezni sklop in pravilno razumete, da lahko oddate eno ponudbo za sklop1 in skupno ponudbo za sklop2.Datum objave: 13.09.2022   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na portalu javnih naroči se navaja kot blago: Dobava merilno-komunikacijske opreme - JN MKO 2003-2025, v opisu javnega naročila in ostalih dokumentih pa tudi Dobava merilno-komunikacijske opreme 2023-2025.
Primer:
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet: Dobava merilno-komunikacijske opreme - JN MKO 2003-2025
Osnova za pripravo ponudbe je predmetna razpisna dokumentacija in dokumenti Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo JN MKO 2023-2025 in SPECIFIKACIJE s prilogami »Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo«, »navodilo za uporabo stikalne naprave v kombinaciji s števcem električne energije« in »okvirni plan dobav JN MKO 2023-2025«, ki predstavljajo tehnično specifikacijo predmetnega javnega naročila
Naročilo je razdeljeno na 2 sklopa, ki sta podrobneje določena v dokumentu SPECIFIKACIJE s prilogo »Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo« JN MKO 2023-2025 in sicer:
- Sklop A,
- Sklop B.


Prosimo za pojasnilo.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik se zahvaljuje za opozorjeno napako v letnici 2003, ki se pravilno glasi 2023.
Nadalje naročnik pojasnjuje, da je predmet javnega naročila:
Dobava merilno-komunikacijske opreme - JN MKO 2023-2025.
Prav tako je v vseh nazivih dokumentov, kjer se pojavlja letnica 2003, tiskarska napaka in je pravilna letnica obdobja 2023-2025.

Naročnik s predmetnim odstavkom navaja, katere priloge predstavljajo tehnično dokumentacijo, ki služi za pripravo ponudbe.
V izogib nejasnostim glede razpisne dokumentacije naročnik v nadaljevanju dodatno, jasneje pojasnjuje vsebino razpisne dokumentacije in prilog.

Osnova za pripravo ponudbe je predmetna razpisna dokumentacija, katero sestavljajo naslednji dokumenti:

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE (datoteka »Navodilo ponudnikom.pdf«)
SPECIFIKACIJE s prilogo »Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo« JN MKO 2023-2025 (datoteka »Specifikacije s prilogo tehnične specifikacije.pdf«)
Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo JN MKO 2023-2025 (datoteka »Tehnične Zahteve za MKO JN 2023_2025.pdf«)
Prodajna pogodba (datoteka »vzorec pogodbe.pdf«)
NAVODILO ZA UPORABO STIKALNE NAPRAVE V KOMBINACIJI S ŠTEVCI ELEKTRIČNE ENERGIJE (dokument »Navodilo za uporabo stikalne naprave v kombinaciji s števcem električne energije.pdf«)
OKVIRNI PLAN DOBAV MERILNO-KOMUNIKACIJSKE OPREME PO MESECIH ZA OBDOBJE 2023-2025 (dokument »Okvirni plan dobav merilno-komunikacijske opreme po mesecih za obdobje 2023 do 2025.xlsx«

Naročilo je razdeljeno na 2 sklopa, ki sta podrobneje določena v dokumentu SPECIFIKACIJE s prilogo »Tehnične zahteve za merilno in komunikacijsko opremo« JN MKO 2023-2025 in sicer:
- Sklop A,
- Sklop B.