Dosje javnega naročila 005463/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: I. faza - Obnova nadvoza VA0218 na Dunajski cesti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005463/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.08.2022
JN005463/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2022
JN005463/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005463/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Tadej Mirkac
tadej.mirkac@dars.si
+386 13009878

Internetni naslovi
https://www.dars.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453885/objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16919
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: I. faza - Obnova nadvoza VA0218 na Dunajski cesti
Referenčna številka dokumenta: 430-1338/2022-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova nadvoza VA0218 na Dunajski cesti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova nadvoza VA0218 na Dunajski cesti.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v projektni dokumentaciji: IzN - Izvedbeni načrt Obnova VA0218 nad HC H3 odsek 0089/0689 Ljubljana Celovška - Ljubljana Dunajska, preko katerega poteka LG 211013 Dunajska cesta št. 2/2021 z septembra 2021, ki jo je izdelal Promico d.o.o., Ljubljana in je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki 01 306 17 00.

Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške povezane s faznostjo gradnje in začasnimi
preusmeritvami prometa med gradnjo, vključno s stroški varnostnih ukrepov (varovanje
prometa in gradbišča).

Ponudnik je tako v ponujenih cenah dolžan upoštevati tudi vse stroške izdelave elaborata
zapore ceste in vodenja ter preusmeritve prometa (obvoz) ter vse stroške pridobivanja
ustreznih soglasij in dovoljenj za postavitev prometne signalizacij.

V skladu z določili 7. odstavka 74. člena Zakona o cestah (Uradni list RS št. 109/2010, 48/12) bo zaporo avtoceste postavil DARS d.d., ki bo v okviru rednega nadzora stanja avtoceste zagotovil, tudi nadzor stanja začasne prometne signalizacije. Izvajalec zapore mora imenovati odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo, stalnim spremljanjem prometa in začasne prometne signalizacije in prometne opreme v območju zapore ceste. Zaporo lokalne ceste bo postavil LPT d.o.o. Odstranitev začasne prometne signalizacije in prometne opreme po končanih delih izvede DARS d.d. in LPT d.o.o.

Dela v okviru semaforizacije bo na podlagi Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list Republike Slovenije 63/2013) izvajal LPT d.o.o..
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.08.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.08.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.08.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.08.2022   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo naročnika za potrditev, da bo pri zagotavljanju kadrovskih zmogljivosti za vodjo del upošteval tudi referenco, ki jo je referenčni kader pridobil z opravljanjem funkcije odgovornega vodje posameznih del oz. vodje del pretežnega dela gradnje v najmanj takšni višini in na objektu kot izhaja iz referenčnega pogoja javnega naročila.


ODGOVOR
Naročnik bo upošteval izpolnjevanje pogojev skladno z GZ.Datum objave: 08.08.2022   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zadnjem obdobju se na področju gradbeništva srečujemo z enormnim porastom cen nekaterih materialov, surovin in energentov. Problem globalnega trenda dviga cen zaradi pandemije je drastično poslabšala še vojna v Ukrajini, kot posledica nastalih razmer so se nekateri cenovni kalkulacijski elementi povečali tudi za več kot 100%. Navedena dejstva predstavljajo nevzdržne razmere za izvajalce po dosedanjih gradbenih pogodbah, kot tudi negotovo stanje pri sklepanju novih pogodb.
V trenutnih razmerah si izvajalci nikakor ne moremo privoščiti podpisovanja pogodbenih razmerij z določilom fiksnih cen. Pred leti, ko je bila inflacija v državi enoodstotna je bila klavzula o fiksnosti cen v pogodbah premo sorazmerna in enako poštena za obe pogodbeni stranki, v zadnjem obdobju pa temu še zdaleč ni tako. Izvajalci se ob podpisu tako zastavljenih pogodb upravičeno bojimo, da bodo stroški, katerih višino je ta trenutek nemogoče predvideti, resno ogrozili poslovanje in povzročili nov val stečajev gradbenih podjetij, kar pa ni v interesu ne gospodarstva in ne države.
S tem pozivom apeliramo na naročnika naj v sled pereče problematike ekonomskega stanja na trgu gradbenih materialov in energentov in v sled poštenega pogodbenega razmerja med pogodbenimi strankami, iz pogodbenih določil v razpisni dokumentaciji umakne klavzulo o fiksnosti cen in predvidi valorizacijo pogodbenih cen v celoti od dneva oddaje ponudbe dalje.


ODGOVOR
Naročnik določil o nespremenljivosti cen ne bo spreminjal.Datum objave: 10.08.2022   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo za pojasnilo referenčne zahteve za vodjo posameznih del s področja gradbeno-obrtniških del. Za to osebo zahtevate referenco, ki jo je opravljal v vlogi vodja del.

Prosimo za pojasnilo ali bo za ta pogoj ustrezala:
-oseba, ki je bila po ZGO-1 imenovana na projektu kot odgovorni vodja posameznih del oziroma po GZ kot vodja del za gradbena dela,
ALI
-oseba, ki je bila po ZGO-1 imenovana kot odgovorni vodja del oziroma po GZ kot vodja del.

Prosimo za jasen odgovor.

Hvala


ODGOVOR
Naročnik bo priznaval reference pridobljene skladno z GZ (14. in 120. člen GZ).Datum objave: 12.08.2022   09:43
VPRAŠANJE
Glede na stanje na trgu naročnika pozivamo, da umakne klavzulo o fiksnosti cen, saj jih proizvajalci in dobavitelji v projektu predvidenih materialov ne garantirajo fiksnih cen.

ODGOVOR
Naročnik določil o nespremenljivosti cen ne bo spreminjal.Datum objave: 23.08.2022   09:11
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo postavke N 3 1 108 "Nepredvidena, dodatna in drobna rušitvena dela, ki iz načrtov niso razvidna. Ocena!"; kpl 1,0!

Kako naj ocenimo dela, ki v načrtih niso razvidna?
Ali lahko to oceni naročnik in poda fiksno ceno?

ODGOVOR
Postavka N 3 1 108 »Nepredvidena, dodatna in drobna rušitvena dela, ki iz načrtov niso razvidna. Ocena« se odstrani iz popisa del.
Popravljen je popis del. (datoteka 11_4_PE_V4.1 popis MOL_DARS - XLS popravek 22_8.xlsx).
Popravek je bil objavljen dne 23. 8. 2022 in je dostopen na povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=455254Datum objave: 23.08.2022   09:12
VPRAŠANJE
V popisu del je postavka N 3 1 125 "Razna nepredvidena dela, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu. Predvidi se 5% vrednosti vseh obrtniških del. OPOMBA: Pri vseh postavkah rušitvenih del je potrebno upoštevati vse prenose in transporte ruševin na gradbiščno deponijo oz. na prevozno sredstvo, vključno s plačilom taks."

Navedena so obrtniška dela, ki jih v tem sklopu del (načrt elektroinštalacij) ni. Ali so mišljena gradbena dela?
Prosimo za pojasnilo ter morebiten vpis formule, ki neposredno izvede izračun del po tej postavki.
ODGOVOR
Postavka N 3 1 125 »Razna nepredvidena dela, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu« zajema 5 % vrednosti gradbenih del v sklopu del (načrta elektroinštalacij).
Popis del je dopolnjen s primerno formulo za izračun vrednosti postavke. (datoteka 11_4_PE_V4.1 popis MOL_DARS - XLS popravek 22_8.xlsx). Popravek je bil objavljen dne 23. 8. 2022 in je dostopen na povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=455254Datum objave: 23.08.2022   09:12
VPRAŠANJE
V popisu del je enota mere "SIT" pri postavki S 1 3 211, Pripravljalna dela.

Prosimo za popravek.

ODGOVOR
Popravek ni potreben, enotna mera standardne postavke S 1 3 211 »Pripravljalna dela« je SIT (situacija). Kar je tudi skladno z opisom te standardne postavke po TSC 09.000 : 2006 (popisi del pri gradnji cest).Datum objave: 23.08.2022   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

GZ se v 14. in 120. členu, ki ju navajate ne opredeljuje glede priznavanja naročnikovih referenčnih zahtev za izkazovanje strokovne usposobljenosti ponudnika. Poleg tega GZ ni več v veljavi, saj ga je dne 1.6.2022 nadomestil GZ-1, ki se prav tako ne opredeljuje glede zahtev naročnikov do ponudnikov glede izpolnjevanja naročnikovih referenčnih zahtev.

Iz tega razloga ponovno prosimo naročnika za potrditev, da bo pri zagotavljanju kadrovskih zmogljivosti za vodjo del upošteval tudi referenco, ki jo je referenčni kader pridobil z opravljanjem funkcije odgovornega vodje posameznih del oz. vodje del pretežnega dela gradnje v najmanj takšni višini in na objektu kot izhaja iz referenčnega pogoja javnega naročila.

Dejstvo je namreč, da zahteve javnih naročnikov za kadrovske zmogljivosti, ki jih morajo posamezniki izkazati z opravljanjem funkcije vodje del oz. odgovornega vodje del močno zožijo krog pooblaščenih vodij del, ki so take prve take reference pridobili že pred več kot 10 leti, ob enem pa preprečujejo mlajšim inženirjem, ki si izkušnje nabirajo kot odgovorni vodje posameznih del, da bi sploh napredovali pri pridobivanju referenc.

Zadevna problematika se izpostavlja prek inženirske zbornice in drugih strokovnih združenj že dalj časa, nekateri javni naročniki pa opozorila še vedno ignorirajo s čimer škodujejo razvoju gradbeniške stroke v Sloveniji.

ODGOVOR
Naročnik je zavezan spoštovanju zakonodaje in vseh določb v zvezi s priznavanjem strokovne usposobljenosti za ponudnika in njegov kader. Zahteve naročnika ostajajo nespremenjene.Datum objave: 23.08.2022   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika prosimo, naj za VODJO DEL spremeni referenčni pogoj, da se bo ta glasil na enak način, kot je zahteva za ponudnika in sicer:
- v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega javnega naročila kot odgovorni vodja del pri obnovi ali rekonstrukciji ali sanaciji ali novogradnji cestnega premostitvenega objekta na avtocestah ali hitrih cestah v vrednosti ne manjši od 500.000,00 EUR (vrednost brez DDV) ali pri vsaj dveh naročilih, vsakem v vrednosti ne manjši od 250.000,00 EUR (vrednost brez DDV).
Lep pozdrav


ODGOVOR
Reference ostajajo nespremenjene.