Dosje javnega naročila JN10592/2012
Naročnik: OBČINA IG 
Storitve: Elektrika
ZJN-2: Odprti postopek

JN10592/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.10.2012
    JN10592/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Elektrika

Datum objave: 3. 10. 2012
Številka objave: JN10592/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, Kontakt: Marjetka Pintarič Župec, SI-1292 IG.
Tel. +386 12802308. Telefaks +386 12802322. E-pošta marjetka@obcina-ig.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA LETO 2013, 2014 IN 2015.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 27.
Glavni kraj izvedbe: OBČINA IG.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 09310000 (Elektrika)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 1. 2013, Zakljucek 31. 12. 2015.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43004/007/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 22. 10. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 22. 10. 2012
Čas: 10:30
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.obcina-ig.si/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 15. 10. 2012
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, SI-1292 IG.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, SI-1292 IG.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 10. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2012   12:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Prosimo za preoblikovanje 9. člena pogodbe na naslednji način:
» V primeru, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabljeno električno energijo, je odjemalec dolžan nemudoma obvestiti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO). SODO ugotovi obseg in čas nastanka napake v skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavi in odjem električne energije iz distribucijska omrežja električne energije. O ugotovitvenih izpadlih količinah je SODO dolžan obvestiti tako odjemalca kot dobavitelja, ki ugotovljeno razliko poračunata pri naslednjem obračunu oz. v skladu s prej omenjenimi splošnimi pogoji.«


ODGOVOR:
9. člen osnutka Pogodbe (OBR-4) in 8. člen Posamične pogodbe (OBR-4.1) se spremeni in se glasi:
» V primeru, da so merilne naprave nepravilno registrirale porabljeno električno energijo, je odjemalec dolžan nemudoma obvestiti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO). SODO ugotovi obseg in čas nastanka napake v skladu z določili veljavnih Splošnih pogojev za dobavi in odjem električne energije iz distribucijska omrežja električne energije. O ugotovitvenih izpadlih količinah je SODO dolžan obvestiti tako odjemalca kot dobavitelja, ki ugotovljeno razliko poračunata pri naslednjem obračunu oz. v skladu s prej omenjenimi splošnimi pogoji.«


Datum objave: 16.10.2012   12:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Na vašo razpisno dokumentacijo imamo naslednje pripombe oziroma vprašanja:

1. V 15. členu navodil ponudnikom, navajate, da si naročnik pridružuje pravico do eventualne manjše ali večje nabave električne energije od razpisane količine, kar je odvisno od potreb.

Kot dobavitelj električne energije bomo ob morebitnem podpisu pogodbe zakupili določeno količino električne energije. Osnova za nakup energije bodo podatki iz seznama merilnih mest, kjer navajate količine električne energije, ki so predmet razpisa. Glede na navedeno, vas prosimo, da nam sporočite predviden % povečanja ali zmanjšanja obsega dobav in skladno s tem popravite tudi besedilo v 2. členu pogodbe »Občina Ig si pridružuje zmanjšati obseg dobav«

2. Predlagamo, da v 19. členu pogodbe in 20. Členu posamične pogodbe spremenite odpovedni rok na 15 dni.

3. Glede na številčnost javnih razpisov so stroški naročanja bančnih garancij za resnost ponudbe izredno visoki. Prosimo vas, da zahtevo po predložitvi bančne garancije za resnost ponudbe zamenjate z menicami in menično izjavo.


4. Naročnik zahteva, da mu mora dobavitelj izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: BG). Besedilo pogodbe, ki je priloga razpisne dokumentacije, je standardizirano besedilo pogodbe, ki naj bi zajemalo zelo širok spekter vseh možnih pogodbenih odnosov z naročnikom. V ta spekter pa zagotovo ne spada pogodbeni odnos z dobaviteljem električne energije.

To še posebej velja za tisti del pogodbe (tudi razpisne dokumentacije), ki se tiče obveznosti dobavitelja električne energije za izročitev BG. Razlog je v specifiki delovanja trga električne energije (in posledično dobave električne energije). V skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št.: 79/1999 s sprem. in dop.) in Splošnimi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. l. RS št.. 126/2007).
-za kvalitetno dobavo električne energije in posledično dobavo električne energije je v zahtevanem roku in zahtevani količini izključno odgovoren Sistemski operater distribucijskega omrežja električne energije (SODO) in ne dobavitelj električne energije. Zaradi navedenega je zahteva po izstavitvi BG za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celoti nesmiselna in neutemeljena. To posledično pomeni, da bi dobavitelj električne energije v morebitnem sodnem postopku, ki bi sledil unovčenju BG s strani naročnika, in v katerem bi dobavitelj od naročnika s tožbo zahteval vračilo zneska iz naslova unovčene BG, zagotovo uspel. Uspel bi iz razloga, da je bilo unovčenje BG neutemeljeno. Ostale obveznosti v pogodbi, ki jih mora dobavitelj izpolniti, pa niso takšne narave oziroma nimajo takšne teže, da bi že zahtevale izdajo, še bolj pa unovčenje BG.

5. Po preteku koledarskega leta mora dobavitelj na račun naročnika unovčiti ustrezno količini potrdil o izvoru električne energije, ki jih izda regionalni organ. Ker na tem potrdilu ni zapisano iz katerih izvorov je energija pridobljena ali je to OVE, SPTE vas sprašujemo ali imate v mislih še kakšno drugo potrdilo.


ODGOVOR:
1. Spremembe količine nabav so v smislu vzpostavitve oz. ukinitve merilnih mest, ki jih tudi kot naročnik ne moremo napovedati. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spreminja.
2. Razpisna dokumentacija se ne spreminja v delu odpovednega roka (v pogodbi).
3. Razpisno dokumentacijo spreminjamo v delu bančne garancije za resnost ponudbe in sicer višina bančne garancije za resnost ponudbe (OBR 8-1) se zniža iz 5.000,00 EUR na 1.000,00 EUR.
4. Razpisna dokumentacija se v zvezi z garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne spreminja.
5. Ne. Kot v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 16.10.2012   12:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v 9. členu navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe navajate, da "končna ponudbena cena mora vseobavti tudi trošarino, prispevek za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, morebiten popust in DDV"

Na ponudbenih preračunih (OBR-3.1 IN OBR-3.2) pa navajate, da ponudbeni predračun ne vključije: DDV, trošarine, pripevka, stroške uporabe elektroenergetskih omrežij, drugih dodatkov.

Prosimo za preoblikovanje 9. člena navodil na enak način kot ponudbeni predračun.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:

2. odstavek 9. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, spreminjamo in se glasi:
Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene na enoto pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje. Končna ponudbena cena mora vsebovati tudi morebitne popuste. Ponudbena cena naj ne vsebuje DDV, trošarine, prispevka za učinkovito rabo električne energije, stroškov uporabe distribucijskega omrežja, ter morebitnih drugih dodatkov, prispevkov in davkov.Datum objave: 18.10.2012   10:16
Na koncu 10. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (razpisna dokumentacija) se doda stavek:
Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največje število točk.