Dosje javnega naročila 005500/2022
Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Postavitev lesenih ograj za zaščito mladja s podporami in spojnim materialom v okviru projekta »Pohorka - Vizija Pohorje 2030«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 100.860,02 EUR

JN005500/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.08.2022
JN005500/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.08.2022
JN005500/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.09.2022
JN005500/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2022
JN005500/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005500/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alojzija Korbar Tacar
alojzija.korbar@zgs.si
+386 14700055

Internetni naslovi
http://www.zgs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/454095/Narocnik_ESPD_postavitev_ograj_Pohorka_2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=16993
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postavitev lesenih ograj za zaščito mladja s podporami in spojnim materialom v okviru projekta »Pohorka - Vizija Pohorje 2030«
Referenčna številka dokumenta: JN-16993 (430-1093/2022)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77231600
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba storitev za izboljšanje stanja habitatnih tipov v okviru projekta »Pohorka - Vizija Pohorje 2030« (vir financiranja: Projekt Vizija Pohorje 2030: Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju), postavitev lesenih ograj za zaščito mladja s podporami in spojnim materialom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77231600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DPU Območne in krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) oziroma lokacije postavitve. Naročnik bo okvirno 10 dni pred dobavo izvajalcu poslal razdelilnik s količinami po območnih enotah ZGS (OE
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba storitev za izboljšanje stanja habitatnih tipov v okviru projekta »Pohorka - Vizija Pohorje 2030« (vir financiranja: Projekt Vizija Pohorje 2030: Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju), postavitev lesenih ograj za zaščito mladja s podporami in spojnim materialom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodba se lahko podaljša zaradi nastopa izrednih razmer, ki bi ovirale realizacijo izvedbe pogodbe. Pogodba se lahko podaljša do podpisa pogodbe novega javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt »Pohorka - Vizija Pohorje 2030« (Krovna pogodba med MOP in Vodilnim partnerjem RRA Koroška št. 2550-20-431001 z dne 17.11.2020; Partnerski sporazum o izvedbi projekta z dne 10.10.2019; Dodatek št 1 k Partnerskemu sporazumu z dne 18.11.2020).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo upoštevati tudi vse odgovore naročnika na PJN.
Ponudnik predloži naročniku do roka za oddajo ponudbe tudi original menično izjavo z menico za zavarovanje za resnost ponudbe.
Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom in naročnikove spremembe ter dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko zaprosi za word RD in obrazec ESPD na naslovu: alojzija.korbar@zgs.si


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.08.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.08.2022   11:00
Kraj: portal e-JN za ponudnikovo dokumentacijo in sejna soba naročnika za pregled menic za resnost ponudbe


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.08.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.08.2022