JN7643/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve, povezane z dogodki

Datum objave: 13. 7. 2012
Številka objave: JN7643/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE UKOM, GREGORČIČEVA ULICA 025, Kontakt: Urad Vlade RS za komuniciranje, V roke: Nataša Bušljeta, SI-1000 LJUBLJANA.
E-pošta gp@ukom.gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ukom.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: EU DOGODKI po Sloveniji.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 13.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je organizacija in promocija dogodkov na evropske teme po Sloveniji, skladno s Specifikacijami, v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe v imenu in za potrebe partnerjev upravljavskega partnerstva, sklenjenega med Evropsko komisijo, Vlado RS in Evropskim parlamentom.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 79952000 (Storitve, povezane z dogodki)
79951000 (Storitve organiziranja seminarjev)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: 115000,00 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Izbrani ponudnik, s katerim bo sklenjena pogoba o izvedbi javnega naročila, mora v 10ih dneh po sklenitvi pogodbe naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z veljavnstjo, kot je določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Naročnik plača posamezen račun 30. dan po prejemu poročil za dogodke/storitve opravljene v preteklem mesecu, prejemu uradnega mesečnega računa za pretekli mesec in potrditvi poročil s strani naročnika.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru skupne ponudbe morajo partnerji v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.
2. Ponudniku, če gre za pravno osebo, ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15a. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004 in 65/2008)
3. Ponudnik na dan, ko izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena ZJN-2 oziroma 81a. člena ZJNVETPS.
4. Ponudnik ni v stečajnem postopku
5. Ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
6. Ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Najnižje ravni morebitnih standardov:
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3)Tehnična sposobnost Najnižje ravni morebitnih standardov:
1. Ponudnik je od 01.01.2007 dalje na primerljiv način, kot je opredeljen v Specifikacijah, organiziral vsaj 10 dogodkov podobnega obsega in organizacijske zahtevnosti kot so dogodki iz Specifikacij na prostem ali v zaprtih prostorih, katerih se je v povprečju udeležilo vsaj 50 obiskovalcev.
2. Ponudnik mora imeti za izvedbo predmeta javnega naročila v delovnem procesu vsaj dva člana organizacijske ekipe, ki bo izvedla predmet javnega naročila. Organizacijsko ekipo morata sestavljati vsaj vodja projekta, in strokovnjak za področje komuniciranja z javnostmi. Oba člana ekipe morata izkazovati aktivno znanje angleškega jezika, vsaj en član mora ekipe mora izkazovati dobro poznavanje EU tematik.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik OKD 05/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 31. 8. 2012
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 31. 8. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 31. 8. 2012
Čas: 13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi v prvem ali drugem nadstropju na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov se izkažete s pooblastili ponudnikov.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Program Upravljalskega partnerstva (Management partnership), sklenjenega med Komisijo EU, EU Parlamentom in Uradom Vlade RS za komuniciranje.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/7/1913-25917221382144/RD.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 21. 8. 2012
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke UKOM, GREGORČIČEVA ULICA 025, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Revizijski zahtevek je dopustno vložiti v 8ih dleovnih dneh od prejema Obvestila o odločitvi.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb UKOM, GREGORČIČEVA ULICA 025, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 13. 7. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.07.2012   10:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
imamo eno dilemo - na vaši spletni strani sem zasledila tole javno naročilo: http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=235001

Seveda iščemo priložnosti za ozaveščanje o okoljskih temah, za katere menimo, da so zelo evropska tema. Nismo pa prepričani, če to spada v obseg, ki ga predvideva tole javno naročilo. Tako da se zdaj obračam na vas, če nam lahko pomagate pri tej dilemi (smo potencialni kandidat ali nismo) oz. usmerite, kje bi dobili več informacij o tem, kaj je evropska tema in kaj ne.

ODGOVOR:
Ponudbo v pričujočem postopku lahko odda vsak subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije in pripravi ponudbo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Vsebinski obseg javnega naročila z oznako »EU dogodki po Sloveniji« je opredeljen v dokumentu »07 Specifikacije«. Gre za evropske teme iz naslednjih področij: evropsko leto državljanov (2013) in aktualne EU teme v prihodnjem letu, ki bodo ekonomsko upravljanje (evro in z njim povezana arhitektura upravljanja in instrumenti, izhod iz finančne in gospodarske krize), rast gospodarstva in zaposlovanje (še posebej mladih), priprave in pogajanja na nov večletni finančni okvir Evropske unije 2014-2020 (s tem povezana pogajanja na področjih, kot so kohezijska politika, kmetijska politika, varstvo okolja, znanost in raziskave), zagotavljanje svobode in varnosti, ter vloga EU v svetu in v tem okviru še posebej širitev.

Sami pa presodite ali predmet javnega naročila sodi v vaše področje dela.


Datum objave: 09.08.2012   09:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, če lahko bolj natančno poveste, kako naj dokazujemo slednji pogoj, ki je zastavljen:
Dobro poznavanje EU tematik posameznega člana organizacijske ekipe ponudnik izkaže z ustrezno smerjo pridobljene izobrazbe posameznega člana ekipe, ali z delovnimi izkušnjami s področja EU vsebin, ki so razvidne iz priloženega poklicnega življenjepisa posameznega člana organizacijske ekipe.

Katera je ta ustrezna smer pridobljene izobrazbe.

ODGOVOR:
Za ustrezno smer pridobljene izobrazbe šteje pridobljena (izobraževanje je zaključeno, predlagani član organizacijske ekipe ima ustrezno potrdilo o zaključenem izobraževanju) izobrazba, pri pridobitvi katere je predlagani član organizacijske ekipe opravljal izpite s področja delovanja EU. Naročnik bo ustreznost zaključene izobrazbe preverjal z vpogledom v predmetnik šolanja predlaganega člana organizacijske ekipe, v katerem morajo biti prisotni predmeti o delovanju EU. Glede na zahtevnost nalog člana organizacijske ekipe, ki jih bo opravljal v času veljavnosti pogodbe, mora imeti predlagani član organizacijske ekipe seveda izobrazbo višjo od srednješolskega nivoja.

V primeru, da dobro poznavanje EU tematik predlaganega člana organizacijske ekipe dokazujete z ustrezno smerjo pridobljene izobrazbe, vas pozivamo, da oddani ponudbi, poleg potrdila o zaključenem izobraževanju priložite tudi predmetnik.

Za delovne izkušnje s področja EU vsebin pa štejejo vsa opravljena dela ali naloge, za katere je predlagan član ekipe moral poznati delovanje EU ali se je ob opravljanju teh del seznanil z delovanjem EU. Konkretno sem štejejo npr. izkušnje informatorjev na Evrofonu, Europe Direct točkah in podobnih kontaktnih centrih, ki podajajo informacije o EU. Kot delovne izkušnje s področja EU vsebin se upošteva tudi sodelovanje predlaganega člana ekipe pri izvedbi projekta, ki se je financiral z EU sredstvi, če je vsebinsko sodeloval pri celotnem projektu z EU vsebino oz. v vodstveni ekipi projekta z EU vsebino. Delovne izkušnje s področja EU vsebin imajo tudi novinarji, ki spremljajo in poročajo o novicah in zadevah glede delovanja EU, ter tisti z delovnimi izkušnjami v državni upravi ali na lokalnem nivoju oblasti, kjer opravljajo ali so opravljali naloge povezane z izvajanjem EU politik na nacionalni ali lokalni ravni.


Datum objave: 09.08.2012   10:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. Prosimo, če nam lahko posredujete objave do dokumentov, ki jih navajate v dokumentu Navodila ponudnikom:
- Sporazum med EK in UKOM: GCI-PG-A-SI-COMM-02, v katerem so opredeljene dejavnosti komuniciranja o Evropski uniji v Sloveniji
- "dokument" o Upravljalskem partnerstvu med EK, Vlado RS in EP.

2. V dokumentu Navodila ponudnikom, Splošni pogoji oz osnovna sposobnost, 11. Pogoj je navedeno "Ponudnik mora imeti za izvedbo prodmeta javnega naročila V DELOVNEM PROCESU vsaj dva člana...". Prosimo za pojasnilo, kaj smatrate pod "v delovnem procesu". Je npr. podjemna pogodba, sklenjena s strokovnjakom za področje komuniciranja z javnostmi, za izvedbo konkretnih aktivnosti v oddani ponudbe, sprejemljiva?

Za vaše odgovore se zahvaljujemo.

ODGOVOR:
1.
- Sporazum GCI-PG-A-SI-COMM-02 med Evropsko komisijo in UKOM je dostopen na naslednji povezavi: http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/upravljavsko_partnerstvo/GCI-PG-A-SI-COMM-02.JPG, dopolnitev sporazuma pa na povezavi: http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/upravljavsko_partnerstvo/GCI-PG-A-SI-COMM-02-dopolnitev.JPG.
- informacije o Upravljavskem partnerstvu lahko najdete na povezavi: http://www.evropa.gov.si/si/partnerstvo-med-slovenijo-in-evropsko-komisijo/

2.
Zapis »v delovnem procesu« je širok, saj bi bil pogoj, da ima ponudnik s člani organizacijske ekipe sklenjene pogodbe o zaposlitvi morda neupravičeno diskriminatoren, nikakor pa ne bi bil sorazmeren s predmetom javnega naročila. Navedeni zapis omogoča ponudniku, da ima člane organizacijske ekipe bodisi v delovnem razmerju, bodisi da jih pritegne k sodelovanju na podlagi avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšnega drugega akta.

Ob tem pa bodite pozorni, saj če bo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodeloval podizvajalec, ga morate priglasiti kot podizvajalca, podizvajalec pa mora naročniku v petih dneh od sklenitve posredovati kopijo pogodbe med ponudnikom in podizvajalcem (več v Navodilih ponudnikom, Ponudba s podizvajalci).


Datum objave: 10.08.2012   12:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Pri obrazcih Reference vodja in Reference strokovnjak je navedba: Potrjevalec reference ne sme biti ponudnik, kar pomeni, da obrazca »Reference« ne more potrditi ponudnik samemu sebi.

Zanima nas kdo naj potrdi referenco vodje oz. PR strokovnjaka v primeru, ko je fizična oseba pri ponudniku, ki je nevladna organizacija izvajala projekte, ki dokazujejo usposobljenost za sodelovanju v naročilu? V tem primeru smo naročnik dejansko sami, saj smo bili nosilci projekta.

Hvala.

ODGOVOR:
Zapis na obeh obrazcih referenc je splošen, nanaša pa se na primer, da bi ponudnik sam sebi potrdil referenco, kar seveda ni sprejemljivo. V konkretnem primeru lahko ponudnik potrdi referenco osebi, ki je za ponudnika opravljala storitve, ki so predmet referenčnega potrdila. Naročnik bo pri preverjanju ponudbe preveril resničnost navedb v referenčnih potrdilih v zvezi z izvedenimi projekti oziroma dogodki ter s tem potrdil oziroma odvzel verodostojnost posamezni referenci. Ob tem vas želimo samo opozoriti na posledice za primer, da ponudnik v oddani ponudbi predloži neresnične izjave ali dokazila, navedene v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 14.08.2012   10:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kdo potrdi pogoj 10 in ali je na obrazcu potreben podpis naročnika pri posameznem dogodku? Ali so lahko dogodki enaki kot tisti, ki jih kot referenco navaja strokovnjak za PR, če jih je opravil v okviru podjetja, ki se prijavlja na razpis?

ODGOVOR:
Skladno z razpisno dokumentacijo izpolnjevanje 10. Pogoja izjavi ponudnik s podpisom obrazca »Pogoj 10« s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Podpis naročnika dogodka pri posameznem dogodku ni potreben, nujna pa je navedba kontaktne osebe naročnika posla, za katerega je ponudnik posamezen dogodek izvedel, pri kateri lahko vodja predmetnega javnega naročila preveri resničnost navedb v oddanem obrazcu »Pogoj 10«.

Namen 10. Pogoja je preverjanje sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila. V obrazcu »Pogoj 10« ponudnik navede dogodke, ki jih je izvedel za naročnika, pri katerem lahko vodja javnega naročila preveri resničnost navedenih podatkov o izvedenih dogodkih.

Dogodki v 10. Pogoju so lahko isti kot dogodki na obrazcu »Reference strokovnjak«. Navedeno pomeni, da lahko obrazec »Reference strokovnjak« predlaganemu članu organizacijske ekipe potrdi naročnik, za katerega je ponudnik izvedel dogodek, oz. ponudnik, če je sam izvedel dogodek pri katerem je sodeloval predlagani strokovnjak za PR, in s tem izkaže izpolnjevanje 12. Pogoja.


Datum objave: 21.08.2012   08:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.
Povezavi, ki jih navajate pri odgovoru na vprašanje Sporazum med EK in UKOM, informacija o Upravljalskem partnerstvu:

http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/upravljavsko_partnerstvo/GCI-PG-A-SI-COMM-02.JPG
http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/upravljavsko_partnerstvo/GCI-PG-A-SI-COMM-02-dopolnitev.JPG

ne delujeta oz. sta povezavi samo na sliko naslovnice dokumentov.

Prosimo za ustrezni povezavi.

ODGOVOR:
Dokumenta sta sedaj objavljena na istih povezavah v PDF formatu in sta vidna v celoti.

Datum objave: 21.08.2012   08:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali ustrezna referenca za vodjo projektov pomeni tri velike dogodke pri npr. treh različnih naročnikih z udeležbo najmanj 150 obiskovalcev na posamezen dogodek, ali so zahtevani trije veliki dogodki z udeležbo 150 obiskovalcev pri vsakem od naročnikov, torej skupaj 9 velikih dogodkov?

ODGOVOR:
Ustrezna referenca za vodjo projekta so trije dogodki z udeležbo najmanj 150 udeležencev na posamezen dogodek, ki so lahko bili izvedeni za tri različne naročnike.

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je referenca 5 dogodkov z več kot 50 udeležnci v okviru enega projekta veljavna, če je bil ta projekt skupen projekt dveh naročnikov, ki sta si delila organizacijo 5 dogodkov v okviru tega projekta? Ali v tem primeru oba naročnika potrdita referenco?

ODGOVOR:
Referenca 5 dogodkov je veljavna, če so bili dogodki izvedeni v okviru enega projekta, ne glede na število naročnikov. V primeru večih naročnikov, morajo referenco potrditi vsi, za katere je predlagani strokovnjak izvedel dogodek.

Datum objave: 21.08.2012   08:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Imamo vprašanji, ki se nanašata na podizvajalce. V skladu z ZJN-2 in Navodili ponudnikom, je potrebno ob oddaji Ponudbe navesti tudi podizvajalce. V skladu z ZJN-2 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Kot gospodarski subjekt pa se smatrajo pravne in fizične osebe, ki so ustanovljene z namenom ustvarjanja dobička na prostem trgu.

1.Zanima nas kaj je v primeru, da za nas opravijo določene storitve pravne osebe, ki niso gospodarski subjekti, ampak so npr. javni zavodi, društva, zasebni zavodi,…- jih obravnavamo kot podizvajalce ali ne?

ODGOVOR:
Sklano z določbo ZJN-2 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Skladno z določbo ZJN-2 (peta točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) je gospodarski subjekt skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba ali oseba javnega prava ali skupina teh oseb, ki na trgu ponujajo blago ali storitve.

Če za vas določene storitve opravlja pravna oseba, s tem ni težav, saj je skladno z navedenima definicijama lahko gospodarski subjekt in posledično podizvajalec. Seveda če ustreza vsem zahtevam.

Javni zavod je skladno z Zakonom o zavodih pravna oseba, če ni z zakonom ali odlokom občine ali mesta drugače določeno. Če je temu tako in izpolnjuje vse zahteve za podizvajalca iz obeh citiranih določb ZJN-2, je podizvajalec,

Društvo je skladno z Zakonom o društvih pravna oseba zasebnega prava. Če izpolnjuje vse zahteve za podizvajalca iz obeh citiranih določb ZJN-2, je podizvajalec.

Zavod je skladno z Zakonom o zavodih pravna oseba. Če izpolnjuje vse zahteve iz obeh citiranih določb ZJN-2 za podizvajalca, je podizvajalec,


2.Ali se kot podizvajalec smatra vsak gospodarski subjekt, ki nam dobavlja blago ali opravlja storitev – npr. dobava različnih materialnih potrebščin za izvedbo dogodkov, tisk promocijskega materiala, najem opreme,…? Ali opredelimo kot podizvajalce samo večje dobavitelje in potencialno izvajalce storitev?

ODGOVOR:
Skladno z ZJN-2 za podizvajalca šteje gospodarski subjekt, ki za ponudnika s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Navedeno pomeni, da če imate za izvajanje vaše dejavnosti sklenjeno dolgotrajno pogodbo (čas trajanja veljavnosti pogodbe ni omejen s časom trajanja projekta naročnika, katerega izvedba je predmet javnega naročila) z dobaviteljem blaga (pisarniške, potrebščine) ali izvajalcem storitve (tisk promocijskega materiala) ali »dobaviteljem« opreme, ki vam jo prepušča v uporabo, in vse navedeno potrebujete in uporabljate za opravljanje vaše dejavnosti v daljšem časovnem obdobju, potem subjekti, ki vas oskrbujejo s takim blagom oziroma storitvami, četudi se jih ponudnik posluži za izvedbo predmetnega javnega naročila, ni podizvajalec, saj ne gre za neposredno povezanost s predmetom javnega naročila. V primeru, da pa za namen izvedbe predmetnega naročila pridobite dobavitelja, ki vas oskrbi s pisarniškim materialom, drugimi potrebščinami, storitvami, tiskom publikacij, vam odda opremo v najem za potrebe izvedbe konkretnega naročila (sicer pa s takim »podizvajalcem« niste imeli pogodbenega razmerja, ni vam dobavljal potrebščin ali za vas izvajal storitve, saj jih sicer niste potrebovali), gre za podizvajalca, za katerega veljajo vse zakonske zahteve.

Za podizvajalsko razmerje gre tudi v primeru obstoja dolgotrajne pogodbe s podjetjem, ki vam dobavlja potrebščine (pisarniški material), v obdobju, ki nikakor ni omejeno na čas trajanja projekta, ki ga razpisuje naročnik, za namen razpisanega projekta (in skladno z zgoraj napisanim ne gre za podizvajalca), pa vam ta isti pogodbeni dobavitelj priskrbi posebno vrsto teh potrebščin, ki jih sicer ne potrebujete, so pa potrebne za izvedbo razpisanega projekta naročnika. Smiselno seveda enako velja za izvajanje storitev, … Ker imate s tem dobaviteljem že sklenjeno pogodbo o dobavi (splošnih) potrebščin, boste z njim verjetno sklenili aneks k pogodbi za dobavo posebnih potrebščin.

Razlikovalni faktor je vsebina storitve oziroma dobave blaga in ne velikost ali obseg.

Skladno z ZJN-2 mora podizvajalec izpolnjevati določene pogoje iz 42. člena.

V primeru, da potreba po storitvah podizvajalca nastane naknadno, med izvajanem pogodbe, ga lahko priglasite naknadno. Lahko ga tudi zamenjate.


Datum objave: 21.08.2012   08:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali sta vodja projekta in strokovnjak, za katera je potrebno oddati potrjena obrazca, nujno tisti osebi, ki v izvedbenem delu tudi komunicirata z naročnikom in izvajata naročilo? Glede na kompleksnost (tudi logistično) naročila, bo za izvedbo potrebna večja ekipa izvajalcev kot le dva člana, zato nas zanima, kakšna bo dejanska funkcija dveh navedenih strokovnjakov?

ODGOVOR:
Da, oba zahtevana strokovnjaka sta v postopku izvajanja javnega naročila odgovorna za dobro izvedbo storitev in kontaktni osebi s strani izvajalca za naročnika. Glede na zahteve, ki jih morata oba strokovnjaka izpolnjevati (znanje in izkušnje), bo vodja projekta vodil in bo odgovoren za celotno izvedbo predmeta javnega naročila, strokovnjak za komuniciranje pa bo vodil in bo odgovoren za komunikacijski in promocijski vidik izvedbe predmeta javnega naročila. Stvar izvajalca pa je, če bo v organizacijsko ekipo občasno ali za ves čas trajanja pogodbe vključil dodatne osebe.

Ob tem opozarjamo, da bo sestava organizacijske ekipe ves čas trajanja pogodbe vsaj takšna, kot jo bo ponudnik ponudil v oddani ponudbi.