Dosje javnega naročila 005873/2022
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Storitve: Projektiranje večstanovanjskih stavb Kranj ob Savi - faza idejne zasnove, IZP (DPP), IDP, DGD in PZI
ZJN-3: Odprti postopek

JN005873/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.08.2022
JN005873/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.09.2022
JN005873/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.09.2022
JN005873/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005873/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 164-465961
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ela Senica
ela.senica@ssrs.si
+386 14710525

Internetni naslovi
https://www.ssrs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/455176/RD_JN_16-2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17341
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Projektiranje večstanovanjskih stavb Kranj ob Savi - faza idejne zasnove, IZP (DPP), IDP, DGD in PZI
Referenčna številka dokumenta: JN 16/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Projektiranje večstanovanjskih stavb Kranj ob Savi - faza idejne zasnove, IZP (DPP), IDP, DGD in PZI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: FE1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj ob Savi
II.2.4 Opis javnega naročila
Projektiranje večstanovanjskih stavb Kranj ob Savi - faza idejne zasnove, IZP (DPP), IDP, DGD in PZI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 405
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 13. členom pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: FE2 in FE3
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj ob Savi
II.2.4 Opis javnega naročila
Projektiranje večstanovanjskih stavb Kranj ob Savi - faza idejne zasnove, IZP (DPP), IDP, DGD in PZI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 405
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 13. členom pogodbe
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
razvidno iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2022   11:00
Kraj: preko informacijskega sistema e - naročanje.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2022   13:31
VPRAŠANJE ŠT. 1 z dne 2.09.2022 ob 08:39
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da funkcionalni enoti C1 in C2 nista predmet te ponudbe.
- C1 - površine, namenjene gradnji javnih in internih prometnih površin;
- C2 - površine, namenjene gradnji javnih prometnih površin in protipoplavnih ukrepov.

Že v naprej hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Cesta C1 je predmet komunalnega opremljanja območja in je v domeni občine Kranj in ni v območju obdelave projekta.
Površine v območju C2 so del protipoplavnih ukrepov območja gradnje in kot take v lastništvu in domeni izvedbe in gradnje soseske in so vključene v območje obdelave projekta.

VPRAŠANJE ŠT. 2 z dne 5.09.2022 ob 08:57
Spoštovani,

glede na vrednost investicije bi pričakovali, da bo izbor pripravljalca projektne dokumentacije opravljen z natečajem. Na kakšni podlagi se to naročilo lahko izogne zahtevam 100. člena ZJN-3?

ODGOVOR:
ZJN- 3 v navedenem 100. členu jasno določa, v katerih primerih mora naročnik obvezno izvesti javni natečaj. V primeru Stanovanjskega sklada, ki nastopa kot naročnik pa upoštevanje tč. a 3. odst. 100. člena ZJN- 3 ne pride v poštev, saj se omenjena točka nanaša na objekte v javni rabi, kar pa gradnja stanovanjskih stavb (ali stanovanjsko poslovnih objektov), ki jih gradi Stanovanjski sklad, ni.
Objekte v javni rabi opredeljuje veljavni Gradbeni zakon ( Ur. l. RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP, v nadaljevanju: GZ-1), ki v 3. členu, tč. 26 določa:
objekt v javni rabi je objekt ali del objekta, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, in sicer so to naslednji objekti v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov CC-SI: nestanovanjska stavba, kot so gostinska stavba (skupina 121 po CC-SI), poslovna in upravna stavba (skupina 122 po CC-SI), trgovska stavba in stavba za storitvene dejavnosti (skupina 123 po CC-SI), stavba za promet in stavba za izvajanje komunikacij (skupina 124 po CC-SI), stavba splošnega družbenega pomena (skupina 126 CC-SI), obredna stavba (razred 1272 po CC-SI) in druga nestanovanjska stavba, če je namenjena javni rabi (skupina 113 po CC-SI) in javna površina, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina;Datum objave: 08.09.2022   14:12
VPRAŠANJE ŠT. 3 z dne 8.09.2022 ob 08:56
Spoštovani,
pri ponudbi je potrebno predložiti tudi izpolnjen in podpisan obrazec ePRO - Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu ponudnika.
Obrazca ne vidimo, zato nas zanima, če ga pripravimo sami.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil ePro Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb, ki je pomotoma izpadla iz dokumentacije na Portalu javnih naročil kot obrazec EU -14.Datum objave: 09.09.2022   14:23
VPRAŠANJE št. 4 z dne 09.09.2022 ob 12:23
Spoštovani naročnik,

V razpisni dokumentaciji je postavljen pogoj, da morajo ponudniki razpolagati s petimi kadri, med katerimi sta tudi vodja projekta ter pooblaščeni arhitekt, za vse kadre pa se zahteva referenčni pogoj, da je strokovni kader V ZAHTEVANI FUNKCIJI sodeloval pri vsaj enem (1) referenčnem projektu, kot ga naročnik zahteva v točki 7.C.1. Gre za referenčno zahtevo po izdelavi PGD/DGD in PZI projektne dokumentacijo skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08) ali s Pravilnikom o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov (Ur.l. RS 61/17 - GZ), za gradnjo večstanovanjskega objekta z najmanj 50 stanovanji ALI primerljivega objekta z bruto tlorisno površino nadzemnega dela objekta najmanj 5.000 m2, pri čemer je bilo pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno po 31.12.2013.

Čeprav referenčnemu pogoju kot takšnemu ne moremo očitati ničesar, saj je sorazmeren s predmetom javnega naročila, pa imamo, podobno, kot se to pogosto dogaja, težavo z naročnikovo zahtevo, da mora priglašeni kader referenčni obseg storitev opraviti V ZAHTEVANI FUNKCIJI, KOT POGODBENI NOSILEC IZDELAVE CELOTNE PGD/DGD IN PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE.

Zaradi tovrstnih referenčnih pogojev namreč naročniki ustvarjate začaran krog, v katerem lahko zgolj eni in isti kadri pridobijo zahtevane reference, saj je pridobitev nove reference vezana na vstopno upravičenje. Na ta način referenca formalno pripada vedno enim in istim subjektov, čeprav v realnosti ti subjekti sploh niso dejanski izvajalci pretežnega dela zahtevanih storitev.

V našem referenčnem primeru je šlo za situacijo (ki je sicer precej pogosta), da je pretežno mero dejanskih storitev vodje projekta ter pooblaščenega arhitekta opravljal drug kader, kot je bil uradno imenovan na ti dve funkciji in sicer iz dveh razlogov: prvi je ta, da je bil obseg storitev prevelik za priglašeni kader, ki je zaradi izpolnjevanja reference nastopal kot nosilec na več projektih, drugi pa je ta, da je bil kader, ki je dejansko opravljal storitve povsem usposobljen za njihovo izvajanja, samo kadrovske reference ob oddaji ponudbe ni izpolnjeval. V referenčnem primeru je naročnik strokovni kader, ki je dejansko opravljal kadrovsko zahtevane storitve poznal in je bil z njegovim delom zadovoljen, kar bi referenčni naročnik lahko tudi potrdil.

Za to, da bi lahko ta kader svojo dejansko pridobljeno referenco uporabil pa je potrebno delno korigirati referenčni pogoj pri vašem javnem naročilu in sicer tako, da se ta glasi:

»Vsak od zahtevanih oziroma nominiranih kadrov je v zahtevani funkciji sodeloval pri vsaj enem (1) referenčnem projektu, kot ga naročnik zahteva v točki 7.C.1. Tehnična in strokovna sposobnost za gospodarski subjekt tega obrazca ali pa je opravljal pretežno (bistveno) mero vseh storitev, ki se zahtevajo od posamezne funkcije, kar referenčni naročnik lahko z gotovostjo potrdi.«

OBRAZLOŽITEV: Glede strokovne sposobnosti (kadrovskih referenc) deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa: »Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Naročnik lahko domneva, da gospodarski subjekt nima zahtevanih strokovnih sposobnosti, če naročnik pri gospodarskem subjektu zasledi nasprotje interesov, ki bi lahko negativno vplivali na izvedbo javnega naročila«. V zvezi z dokazili za te pogoje pa c) točka 8. odstavka 77. člena ZJN-3 določa, da se kadrovski pogoj izkaže z »navedbo tehničnega osebja ali tehničnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, zlasti tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti, v primeru javnih naročil gradenj pa tistih, od katerih lahko izvajalec zahteva, da izvedejo gradnjo, in sicer ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskem subjektu ali ne«.

Obe citirani določbi, ki sta edini določbi v ZJN-3, ki opredeljujeta kadrovske pogoje in dokazila zanje sta torej bistveno bolj odprti, kakor so zahteve naročnika. ZJN-3 naročniku daje možnost, da sposobnost prizna tudi kadru, ki dejansko ima znanje in izkušnje ter voljo za kvalitetno izvajanje javnega naročila, četudi pri preteklih projektih, kjer si je izkušnje nabiral, ni bil formalno imenovan na konkretno strokovno funkcijo. Naročnik ima torej vse možnosti, da referenčnim naročnik prepusti odločitev o tem, kateremu strokovnemu kadru je smiselno/pošteno/pravično priznati sposobnost za izvedbo javnega naročila.

Ker je z vidika ZJN-3 to torej povsem mogoča in zakonita možnost, vas vljudno prosimo, da svoj referenčni pogoj spremenite na način, kot je bilo predlagano v tem vprašanju in s tem omogočite, da bo najpomembnejše kadrovske funkcije dejansko zavzel kader, ki je te naloge in storitve že opravljal in to kvalitetno ter v zadovoljstvo referenčnemu naročniku.

Naročnika želimo opozoriti še na povsem psihološki moment, da takoj, ko bo to naredil eden od (večjih) naročnikov, bo takšno postopanje postalo praksa in ne več tabu tema, ki se je nihče ne želi dotakniti.

V kolikor se odločite pritrditi našemu predlogu vas prosimo še za popravek referenčnega obrazca.

ODGOVOR št. 4:
Vezano na zahtevani pogoj za sodelovanje iz točke 7.C.2: Izobrazba in strokovna usposobljenost obrazca ePRO Navodila ponudnikom, v katerem je med drugim zahtevano, da je vsak od zahtevanih oziroma nominiranih kadrov v zahtevani funkciji sodeloval pri vsaj enem (1) referenčnem projektu, kot ga naročnik zahteva v točki 7.C.1. Tehnična in strokovna sposobnost za gospodarski subjekt tega obrazca, naročnik pojasnjuje, da lahko ponudniki izkazovanje navedenega kadrovskega referenčnega pogoje izpolnijo tudi na način, da referenčni naročnik, ki mora biti investitor referenčnega posla, potrdi, da je fizična oseba dejansko opravljala storitve, ki se nanašajo na določeno kadrovsko funkcijo, in sicer ne glede na to, ali je bila na to funkcijo imenovana uradno. Naročnik torej dovoljuje, da referenčni naročnik (investitor) kadrovsko referenco podpiše tudi osebi, ki morda ni bila uradno ali formalno imenovana na posamezno kadrovsko funkcijo, je pa dejansko opravljala dela oz. storitve, ki se za določeno funkcijo zahtevajo. To naj ustrezno označi oz. navede kot opombo pri potrjenem obrazcu, saj naročnik ne bo spreminjal obrazcev.Datum objave: 15.09.2022   12:22
VPRAŠANJE ŠT. 5 z dne 13.09.2022 ob 07:44
Pozdravljeni

Pri tehnični in kadrovski sposobnosti, tako za pogoj kot merila, imate zapisano zahtevo po referenčnem objektu z zahtevanimi karakteristikami (velikost, klasifikacija, faza, obdobje), pri čemer zahtevate, da je bilo za objekt pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno po 31.12.2013.

Kot dokazilo izpolnjevanja tega pogoja pa imate navedeno:
Ponudnik na poziv naročnika v fazi pregleda ponudb predloži pravnomočno uporabno dovoljenje ALI če pravnomočno uporabno dovoljenje ni bilo izdano, kumulativno predloži kopijo pogodbe o izdelavi DGD/PGD in PZI projektne dokumentacije IN potrdilo o plačilu PZI projektne dokumentacije, vse za isti projekt.

Iz navedenega razumemo, da so kot ustrezne reference za pogoj in merila za gospodarski subjekt in kader vsi objekti, ki imajo zahtevane karakteristike (velikost, klasifikacija, faza, obdobje), čeprav uporabno dovoljenje še ni pridobljeno. Prosimo za vašo potrditev.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Če pravnomočno uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno mora ponudnik na poziv naročnika v fazi pregleda ponudb predložiti kopijo pogodbe o izdelavi DGD/PGD in PZI projektne dokumentacije IN potrdilo o plačilu PZI projektne dokumentacije, vse za isti projekt.

VPRAŠANJE ŠT. 6 z dne 13.09.2022 ob 09:36
Spoštovani.

Roki za realizacijo razpisanih del so z ozirom na obseg del in zahteve po ravni obdelave izjemno kratki in nerealni.
Dejansko so morebiti zgolj pogojno izvedljivi le za nekoga, ki je z nalogo predhodno seznanjen in že pripravljen za pripravo ponudbe in kasnejšo izvedbo.

Pogodbeni roki so žal neizvedljivi in ponudbe posledično ne moremo dati.

Zato vas obveščamo, da bomo izvedbo naročila podrobno spremljali, in sicer deloma v vsebini, predvsem pa glede zahtevanih in pogodbenih rokov realizacije naloge ter po potrebi ustrezno pravno ukrepali, v kolikor se izkaže, da bi se roki spremenili in bi pod novimi pogoji nalogo lahko realizirali.
Lp

ODGOVOR:
Naročnika zahteva ostaja nespremenjena.

VPRAŠANJE ŠT. 7 z dne 13.09.2022 ob 15:09
Spoštovani,

ker je ponudba zelo zahtevna in vemo, da želite pridobiti čim več kvalitetnih ponudb vas prosimo za podaljšanje roka za dostavo ponudb za en teden. Skladno s tem prosimo še za podaljšanje roka za postavitev vprašanj.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav
ODGOVOR:
Naročnik bo podaljšal rok za vprašanja in posledično tudi rok za oddajo in odpiranje ponudb. Novi roki, ki jih bo naročnik tudi objavil na PJN kot spremembo - obrazec EU 20, se glasijo:
- rok za vprašanja do 23.9.2022 do 12. ure
- rok za oddajo ponudb 3.10.2022 do 10.ure
- odpiranje ponudb 3.10.2022 ob 11. uri
VPRAŠANJE ŠT. 8 z dne 13.09.2022 ob 15:33
Spoštovani,

1. V razpisni dokumentaciji ste napisali, da se dokumentacija IDP in PZI izdela tudi v BIM tehnologiji. Ker projektiranje v BIM tehnologiji podraži vrednost ponudbe vas prosimo, da to zahtevo umaknete saj boste tako pridobili več kvalitetnih ponudb. V kolikor tega ne morete storiti v celoti vas prosimo, da zahtevate samo projektiranje načrta arhitekture v BIM tehnologiji, vse ostalo pa v AutoCAD.

2. Ker je objekt zelo obsežen in še razdeljen na 2 sklopa že v razpisni dokumentaciji vas zaradi učinkovitejše izvedbe samih del, prosimo za odobritev več kadrov za posamezno funkcijo za posamezno področje (vsak za polovico oz. svoj sklop).

Za odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
1. Naročnikova zahteva ostaja nespremenjena
2. Naročnikova zahteva ostaja nespremenjena.

VPRAŠANJE ŠT. 9 z dne 14.09.2022 ob 08:54
Spoštovani,

glede na zahtevnost in obsežnost ponudbe vas prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj za teden dni. Ker mora pri ponudbi sodelovati kar nekaj udeležencev se nam pojavljajo nova vprašanja in le v primeru razjasnitev bomo lahko pripravili "pravo", najugodnejšo ponudbo za vas.

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Glej odgovor naročnika na vprašanje št. 7


Datum objave: 15.09.2022   12:26
Naročniki sporoča, da je pri odgovoru na vprašanje št. 7 pomota navedel, da bo objavil spremembo rokov (EU-20), namesto pravilno popravka( obrazec EU-14).

Datum objave: 21.09.2022   11:22
VPRAŠANJE št. 10 z dne 20.09.2022 ob 8:02
Spoštovani,

prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

1. Iz obeh delov projektnih nalog ni razvidnih kvadratur/površin za obdelavo. Podane so velikosti območja FE1, FE2, FE3. Prosili bi vas za velikost območja C1 in C2 ter velikost celotnega obravnavanega območja na katerem se bo projektirala zunanja ureditev.
2. Iz grafike 'zazidalna situacija z značilnimi prerezi - etapa 2' (ter tudi drugih grafik) je razvidno da se v prostorsko enoto FE1 umešča 8 stolpičev, projektna naloga pa obravnava samo 4 - šifrirane s A1 - A4. Glede na to, da je idejno zasnovo potrebno izdelati v 2 variantnih predlogih, vas prosimo za dodatno obrazložitev omejitev za projektiranja znotraj enote FE1. Namreč gradniki prostora so jasno razvidni iz grafike, besedilo pa jih na nobenem mestu ne omenja. Sprašujemo se, ali dodatni stolpiči, ki niso šifrirani, sodijo v neko drugo fazo projektiranja, ki je projektna naloga ne omenja ali se bo gradnja le teh opustila? Prosimo za vsebinsko dopolnitev / tolmačenje grafike.
3. Projektna naloga na več mestih omenja potrebo po protipoplavnih ukrepih. Za potrebe projektiranja (oziroma za pripravo ocene) projektant potrebuje protipoplavno študijo. Naprošamo vas, da razpisno dokumentacijo dopolnite z omenjenim dokumentom. Oziroma utemeljite, zakaj je ta dokument iz dokumentacije izpuščen.

Hvala že v naprej za odgovore.

Lep pozdrav.

ODGOVOR št. 10:
1. Površine posameznih območij:
2. FE1 - 16.218 m2
3. FE2 in FE3 - 9.031m2
4. C1- 5.926 m2
5. C2 - 661 m2
2. V enoti FE1 so 4 objekti. V pritličnem delu je umeščena pasaža zato objekti izgledajo nepovezani. Sicer je zasnova razvidna iz prerezov, prav tako so navedene dimenzije objektov v OPPN.
3. Naročnik bo objavil popravek v katerem bo dodal poplavno študijo.
Datum objave: 21.09.2022   11:23
VPRAŠANJE št. 11 z dne 20.09.2022 ob 8:54
Spoštovani,
Po preteklih izkušnjah ugotavljamo, da geološko - geomehanski podatki, ki so bili pridobljeni v sklopu priprave OPPN, ne dosegajo nivoja potrebnega za PZI projektiranje objekta.
1. Naročnika prosimo, da na vpogled javno objavi obstoječa geološko - geomehanska in hidrogeološka poročila izdelana v fazi priprave OPPN.
2. Naročnika prosimo da se opredeli ali se bodo v primeru, da se izkaže da obstoječi geološki in hidrogeološki podatki niso primerni za pripravo optimalne rešitve v naslednjih fazah projektiranja, morebitne dodatne geološke in hidrogeološke raziskave izvajale na podlagi sklenjenega aneksa k osnovni pogodbi ali pa bodo predmet ločenega javnega naročila?
Hvala vnaprej in lep pozdrav

ODGOVOR št. 11:
1. Naročnik bo preko popravka objavil tako hidrološko študijo ko tudi geomehansko poročilo.
2. Skladno z razpisno dokumentacijo ponudnik zagotavlja tudi NAČRTE S PODROČJA GEOTEHNIKE IN GEOTEHNOLOGIJE


VPRAŠANJE št. 12 z dne 20.09.2022 ob 10:18
Spoštovani

1. Vljudno prosimo za pojasnilo pravilnega razumevanja obsega projektne dokumentacije in sicer da je predmet projektiranja tudi cestni odsek izven območja OPPN torej v odseku med priključkom na cesto 18361 do meje območja OPPN.

2. Vljudno prosimo za pojasnilo pravilnega razumevanja obsega projektne dokumentacije in sicer da je predmet projektiranja tudi rušitev in novogradnja ali rekonstrukcija mostu preko Save 686252.

ODGOVOR št. 12:
1. Kot je bilo že odgovorjeno območje C1 ni predmet razpisne dokumentacije, prav tako ne rekonstrukcija in izvedba mostu, ki je izven območja OPPN. Predmet razpisne dokumentacije so območja FE1, FE2 in FE3 ter C2 in protipoplavni nasip, ki je delno izven območja OPPN in delno znotraj C2 in je potreben za funkcioniranje soseske.
2. Glej odgovor naročnika zgoraj.Datum objave: 23.09.2022   13:49
VPRAŠANJE št. 13 z dne 20.09.2022 ob 13:28
Pozdravljeni!

Vprašanje se nanaša na temo OSONČENJE. V projektni dokumentaciji je izpostavljena zahteva o zadostni osončenosti stanovanj, ki jo predpisuje zakonodaja. Iz grafik prostorskega načrta je videti, da so po zazidalnem načrtu bloki orientirani z daljšo stranico proti SV, kar za enostransko orientirana stanovanja (razvidno iz zasnove volumna bloka) lahko predstavlja problem z osončenostjo v zimskem času.

Sprašujemo se ali je pripravljalec projektne naloge preveril ali je sploh možno zagotoviti zadostno osončenost stanovanj glede na predstavljen zazidalni načrt preden je podal zahtevo? Ali je bila izdelana študija osončenosti za zazidalni načrt ali se lahko tekom projektiranja izkaže da je potrebna sprememba zazidalne situacije? Prosimo za tolmačenje oziroma dopolnitev projektne naloge v poglavju osončenosti.

Lep pozdrav.
ODGOVOR št. 13:
Osončenje je bilo preverjeno v fazi priprave IDZ in strokovnih podlag.

VPRAŠANJE št. 14 z dne 21.09.2022 ob 9:39
Spoštovani

Naročnik jasno zahteva da mora imeti gospodarski subjekt sklenjeno redno delovno razmerje ali na drug način, skladno s 14. členom Gradbenega zakona (GZ -1), zagotoviti naslednje kadre:
a) Vodjo projektiranja;
b) Pooblaščenega strokovnjaka za arhitekturo;
c) Pooblaščenega strokovnjaka za področje gradbeništva;
d) Pooblaščenega strokovnjaka za področje elektrotehnike in
e) Pooblaščenega strokovnjaka za področje strojništva.

Vprašanje se nanaša na preostale kadre in sicer:
Ali v skladu z osmo točko 77. člena ZJN-3 naročniku pri dokazovanju tehnične usposobljenosti gospodarskega subjekta za preostale kadre kot so: pooblaščeni strokovnjak za področje
geotehnologije, pooblaščeni strokovnjak za področje prometnega inženirstva, pooblaščeni strokovnjak za področje geodezije in drugi strokovnjaki, ki so potrebni za izvedbo naročila, naročniku zadostuje seznam z navedbo tehničnega osebja ali tehničnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, zlasti tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti ( po določilu točke C), poglavja 8, 77. člena ZJN-3 ) ali mora tudi za slednje ponudnik imeti v fazi ponudbe sklenjeno redno delovno razmerje ali nominirati podizvajalce za te kadre?
Hvala za vaš čim prejšnji odgovor.

ODGOVOR št. 14:
Zakon določa ali v rednem delovnem razmerju ali kakšni drugi obliki. Torej, če niso zaposleni pri ponudniku in bodo opravljali storitve, ki so predmet naročila v imenu izbranega ponudnika potem jih je potrebno prijaviti kot podizvajalce, skladno z razpisno dokumentacijo in določbami 94. člena ZJN -3.

VPRAŠANJE št. 15 z dne 21.09.2022 ob 11:33
Spoštovani,

vprašanje se nanaša na projektiranje v BIM tehnologiji.

Iz 1.8. točke dokumenta PROJEKTNA NALOGA ZA PROJEKTIRANJE VEČSTANOVANJSKIH STAVB - faza IDP, DGD, PZI,: 'Če se naročnik odloči za projektiranje v BIM tehnologiji in to predvidi v postopku JN za projektiranje, se pogoji določijo v posebnem dodatku kot Projektna naloga za projektiranje v BIM.'

Dotična Dokumentacija JN ne vsebuje dokumenta 'Projektna naloga za projektiranje v BIM'. Vzorčna pogodba pa na večih mestih jasno zahteva projektiranje v BIM tehnologiji za vsa strokovna področja.

Naprošamo vas za tolmačenje neskladnosti v razpisni dokumentaciji. Prosimo vas, da podate jasna navodila glede BIM projektiranja (zgoraj omenjena Projektna naloga za projektiranje v BIM). V kolikor BIM model ni predmet JN vas naprošamo da vse točke, povezane z BIM tehnologijo izvzamete iz vzorčne pogodbe, ki je pridana v razpisni dokumentaciji in podate uraden zaznamek da JN ne zahteva BIM tehnologije projektiranja.

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 15:
V pogodbi je določeno kakšen nivo obdelave BIM modela (LOD) je določen za posamezno fazo projektiranja, določeno je tudi po kateri specifikaciji se BIM model izdela. Prav tako so navedene določene zahteve naročnika glede nivoja in pogojev izdelave BIM modela in oddajanje le-tega po posameznih fazah. Naročnik je podal tudi zahteve glede koordinacije BIM procesov.
Prav tako je v pogodbi navedeno, da bo po podpisu pogodbe predložena projektna naloga za izdelavo BIM modela in vsa navodila in usmeritve za izdelavo BIM modela in procesov povezanih pri izdelavi le-tega.

VPRAŠANJE št. 16 z dne 21.09.2022 ob 14:40
Dober dan,
vljudno prosimo za spremembo določila o zavarovanju za resnost ponudbe in sicer namesto garancije naj ponudnik predloži menice. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št. 16:
Glede na vrednost naročila in v povezavi s 1. odst. 6. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, naročnikova zahteva ostaja nespremenjena.

VPRAŠANJE št. 17 z dne 23.09.2022 ob 08:37
Spoštovani,

glede na opombo v vzorcu pogodbe "Za BIM model bo, po podpisu pogodbe, predložena projektna naloga za izdelavo le-tega." domnevamo, da se pričakuje, da pripravimo več različnih variant ponudbe z različnimi vrednostmi? Brez projektne naloge za BIM model se lahko cena zaradi različnih predpostavljenih uporab BIM tehnologije razlikuje tudi za 10 ali več % celotne vrednosti ponudbe.


ODGOVOR št. 17:
Menimo, da informacije, ki so navedene v pogodbi zadoščajo za pripravo ponudbe za projektiranje. V pogodbi so navedeni nivoji obdelave BIM modela po posameznih fazah. Prav tako je naveden standard nivoja obdelave. Navedeno je tudi kaj mora posamezen model glede na nivo izdelave omogočati.
Kljub temu v nadaljevanju je še dodatna specifikacija po posameznih fazah (upoštevajo se samo faze, ki so predmet razpisne dokumentacije!)

IDZ
A. Modeliranje obstoječega stanja in okolice, da se prikaže kontekst projekta.
B. Projektant bo uporabil geometrijo modela in na osnovi le-te bodo izdelani načrti, ki so nujni
za pridobitev potrebnih dovoljenj in dokumentov za gradnjo. Za BIM projektiranje/
modeliranje se bo uporabil metrični sistem enot. Nivo natančnosti (št. decimalk) bo v skladu
z lokalnimi normativi za projektiranje.
C. Izdelava vizualizacije za komunikacijo z Naročnikom in nujne funkcionalne analize.

IDP/DGD
Poleg zgoraj omenjene uporabe modela (iz IDZ faze) so na tej stopnji uporabe modela in informacije, ki jih morajo projektanti posredovati v modelih, naslednje:
A. Pozicioniranje in geolokacija modela (v skladu z georeferenčno točko posredovano s strani geodeta)
B. Izboljšana kakovost modela/projekta
C. Izboljšanje natančnosti predizmer in spremljanje izvedenih količin med izvedbo. Lažje
preverjanje količin, izdelava popisov za vse discipline in povezovanje gradnikov modela s
projektantskim popisom del. Vse postavke količin, ki jih ni mogoče izračunati na podlagi
modela, ker gradniki navedeni v popisih ne obstajajo in v modelu ne bodo obstajali - morajo
biti v le-tem označeni s posebnimi oznakami (na primer z drugačno koda postavke ter v
skladu s sprejetim protokolom kodiranju).
D. Izdelava začetne predizmere in povezovanje popisnih postavk iz projektnega popisa del z
gradniki modela.
E. 3D koordinacija in kontrola zasnove z namenom zagotavljanja prostorske usklajenosti
projekta in odpravo kolizij med različnimi disciplinami.
F. Razdelitev večjih AR in GK gradnikov modela na manjše v skladu z metodologijo izvedbe.
G. Risbe za izvedbo projekta bodo pridobljene iz zbirnega BIM modela.

PZI
Poleg zgoraj omenjene uporabe modela (iz faze DGD) so v tej fazi uporaba modela in informacije, ki jih morajo projektanti nadgraditi in posredovati v modelih, naslednje:
A. Posodobitev modela in izboljšanje LOD in LOI v skladu z zahtevami Naročnika za ustrezno
fazo projekta.
B. Posodobitev modela in zaporedja izvajanja gradnikov konstrukcije in instalacij v skladu s
sprejetim terminskim planom. Posodobitev informacij potrebnih za povezovanje gradnikov s terminskim planom in izdelava 4D/5D simulacija gradnje.
*v primeru naročila PZI oz. brez predhodnih faz, se vsebina točk IDZ, IDP/DGD obdela v fazi PZI

PID
Poleg zgoraj omenjenih obveznosti je projektant v fazi PID dolžen posredovati naslednje informacije in modele, ki vsebujejo:
A. Vse predhodno potrjene spremembe do katerih je prišlo med fazo gradnje na osnovi
dokumentacije, ki jo dostavi Izvajalec.
B. Vso dokumentacijo, ki je nastala do in vključno z fazo PID, ki je povezana z BIM modelom.
Takšen 6D BIM model je osnova za izdelavo FM modela, ki je v uporabi za potrebe vzdrževanja objekta.

V vseh fazah projekta je potrebno, da Projektant redno izvaja interno preverjanje in kontrolo kakovosti modela v skladu z zahtevami Naročnika, ki so navedene v BEP-u in v nadaljevanju tega dokumenta.Datum objave: 26.09.2022   12:35
VPRAŠANJE št. 18 z dne 23.09.2022 ob 09:14
1. "Izvajalec se zaveže, da bo vso projektno dokumentacijo oddal v izvorni datoteki prevedeni v formate *.xls (Excel tabele), *.dwg (grafike), *.doc (tekstualni del) in *.ifc (za BIM datoteko) ter oddal tudi celotno gradivo v *.pdf formatu. Gradivo bo izvajalec shranil na DVD ali ključu, ki ga bo posredoval naročniku v rokih, ki so razvidni iz terminskega plana pogodbe. BIM model bo predan v izvorni obliki modela v izvornem in v IFC formatu."

Predlagamo oddajo preko CDE, brez predaje na DVD ali USB ključa. Nekatera podjetja imajo v varnostnih protokolih prepovedano predajo ali prejem dokumentacije na USB ključih. Predlagamo spremembo v vzorcu pogodbe iz .xls in .doc formatov v novejša formata, saj sta omenjena zastarela in varnostno vprašljiva. Predlagamo, da se iz vzorca pogodbe odstrani zahteva po predaji BIM modelov v izvornem formatu iz razloga varovanja intelektualne lastnine in lastnih razvitih knjižnic izvajalca.

2. Iz vzorca pogodbe: "2.8. Združen BIM model v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu (LOD 300)".

Predlagamo, da se točka 2.8. umakne, saj združenega BIM modela v ustrezni kakovosti ni mogoče predati. Predajo se lahko delni IFC modeli, ki so združeni v zbirni model v ustreznem dogovorjenem formatu - .ifc za to ni primeren.

3. Iz vzorca pogodbe - točka A: " BIM model (IDP, PZI) v katerem vsebujejo vsi gradniki ustrezne povezane dokumente, zahtevan nivo obdelave za IDP fazo LOD 300 in za PZI fazo LOD 350 (po specifikaciji BIM foruma 2021 in zahtevami naročnika)..."

a. Na katere povezane dokumente se sklicujete in na kakšen način oz. v kakšnem sistemu (CDE, programsko okolje za vzdrževanje...) so predvidene povezave
b. Zahteve naročnika oziroma EIR dokument niso dostopne. Prosimo, da skupaj z razpisno dokumentacijo odložite tudi EIR dokument.

4. Iz vzorca pogodbe točka 5.14: "Analiza spremljanja in vrednotenja življenjskega stroškovnega ciklusa LCCA in ob koncu gradnje PID BIM model ter nadgradnje 3D BIM modela za uporabo v 6D BIM tehnologiji."

EIR dokument z določili o predvidenem 6D sistemu ni dostopen. Prosimo, da odložite EIR dokument.

5. Iz vzorca pogodbe točka C - projektantski nadzor: "sprotno izvajanje nadgradnje, spremljanje in usklajevanje BIM modela v času gradnje na nivoju LOD 400 (BIM PID)"

Kako pogosto so predvidene nadgradnje modelov? Perioda je pomemba za določitev ponudbene cene.

6. Iz vzorca pogodbe- 8.člen.
Komentar glede formatov je naveden pri točki 1 zgoraj.
ODGOVOR št. 18:
1. Naročnik dopušča, da se datoteke predajo tudi v novejših Excel in Word formatih. Oddaja na trdem mediju ostaja. Prav tako izvorni format BIM-a, saj ga naročnik potrebuje za nadaljnje faze uporabe. Naročnik pogodbe ne bomo spreminjal.
2. Naročnikova dikcija v členu 2.8 ostaja nespremenjena. Podrobnejša navodila glede predaje izvajalec prejme v sklopu projektne naloge BIM.
3. a) Gre za posamezne povezave z dokumenti, ki se nanašajo na specifikacijo posameznega elementa in niso del COBie parametrov (npr. PDF dokument z navodili za uporabo ipd.) glede na zahteve pri projektiranju posamezne faze.
b) glej odgovor naročnika pod št. 4 spodaj
4. Naročnik bo na svoji spletni strani objavil BIM matriko posameznih faz in proizvodov, o čemer boste ponudniki obveščeni preko objavljenih odgovorov na vprašanja, poleg tega pa bo naročnik to objavil BIM matriko tudi preko popravka na Portalu javnih naročil.
5. PZI BIM model se posodablja v skladu z izvedenim stanjem med samim projektom. Odgovornost za posodabljanje PZI BIM modela oz. izdelavo PID BIM modela je v domeni Izvajalca. S strani projektanta se vnašajo spremembe, ki se nanašajo na spremembe projektnih rešitev, spremembe, ki vplivajo na količine izvedenih del in spremembe, ki v fazi PZI še niso bile znane ali pa gre za napake v projektni dokumentaciji. Rezultat konsistentnega posodabljanja PZI BIM modela je na koncu PID BIM model, ki je pripravljen na uporabo v fazi upravljanja in vzdrževanja objekta.
6. Glej odgovor naročnika št.1 v tem sklopu odgovorov.


VPRAŠANJE št. 19 z dne 23.09.2022 ob 09:21
Spoštovani.
V zvezi z razpisno dokumentacijo za pričujoči projekt razpisovalcu zastavljamo naslednja vprašanja in pobude.
1. V tretjem členu in tudi nadaljnjih členih je omenjena predaja izvornih BIM datotek. Naročnika pozivamo, da doda določilo, ki preprečuje deljenje izvornih datotek s tretjimi osebami zaradi ščitenja poslovnih skrivnosti, ki jih vsebujejo izvorne datoteke. Prav tako se naj naročnik zaveže, da bo spoštoval vsebino v izvornih datotekah kot poslovno skrivnost izvajalca. Za deljenje v BIM okolju je ustvarjen IFC format, ki je standard in teh težav nima.

2. Projektanti niso primeren kader za izdelavo terminskega načrta gradnje. Naročnika pozivamo, naj storitev iz pogodbe odstrani ali podrobneje vsebinsko in količinsko opredeli, kar bo ponudniku omogočilo pripravo ponudbe z izbiro ustreznih sodelavcev.

3. Naročnik prosimo, naj dodatno pojasni in opredeli vsebino elaborata Koncept univerzalne graditve in rabe objektov, ali pa ga iz razpisne dokumentacije odstrani.

4. V vseh navajanjih LOD obdelave in izdelave BIM modela z zahtevami naročnika naj naročnik jasno z BIM izvedbenim planom določi svoje zahteve. Naročnika pozivamo, naj razpisni dokumentaciji doda omenjeni dokument, v nasprotnem primeru naj te zahteve iz razpisne dokumentacije odstrani, saj ponudnikom priložena dokumentacija ne omogoča opredelitve količine potrebnih storitev po tej pogodbi.

5. Pogodba v druga alineji točke B. četrtega člena določa izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta. Projektanti v fazi izvajanja gradbenih del z veliko težavo pridobijo potrebne vsebine za pripravo omenjenih dokumentov, saj z izvajalcem gradbenih del niso v pogodbenem razmerju in nimajo nobenih vzvodov za pridobitev podatkov. Mnogokrat so ob ščitenju interesov naročnika lahko tudi v konfliktu z izbranimi izvajalci gradbenih del. Ker večino materialov določa izbrani izvajalec s podizvajalci gradnje, naročnika pozivamo, naj se ta vsebina ostrani iz vsebine pogodbe in prenese na izvajalca gradbenih del.

6. V procesu gradnje projektanti ne pripravljamo delavniške dokumentacije, saj je le ta vezana na tehnološke procese, ki jih uporablja izbrani izvajalec del v svojih obratih. Izris delavniške dokumentacije lahko potencialno pomeni tudi močno omejevanje izvajalcev gradnje pri pripravljanju svoje ponudbe, saj omeji možnost izbire proizvodnega procesa in tako onemogoči ekonomičnost gradnje. Nivo obdelave načrtov in njihovo vsebino zelo dobro opredeljujejo pravila stroke izdana pri ZAPS, kar se lahko uporabi tudi v pogodbi. Naročnika pozivamo, naj določilo odstrani iz pogodbe.

7. Pogodba v devetem členu z dinamiko plačil opravljenih del zadrži 5% sredstev do pridobitve uporabnega dovoljenja. Prav tako z dinamiko plačil nerazumno velik del plačil prenese na faze in dogodke, na katere projektant nima vpliva. V primeru oddaje PZI dokumentacije je projektant po uveljavljenih standardih v branži že opravil 90% dela, plačanega pa ima samo 40% svojega dela. Pogoj je izjemno krivičen in postavlja izvajalce v finančno izredno podrejen položaj, ki lahko ob ekonomsko zapleteni situaciji privede tudi do zelo resnih posledic izvajalca po tej pogodbi. Potencialni izvajalec lahko po trenutnih določilih do plačila opravljenega dela pride šele po treh letih in še to v zelo zmanjšanem obsegu. Ker na poslovne odločitve naročnika in druge neznane okoliščine, ki bi se lahko pojavile pri zaključevanju gradnje projektanti nimajo vpliva, predlagamo, da naročnik dinamiko plačil prilagodi tako, da bo ob predaji PZI dokumentacije plačljivo vsaj 80% vrednosti pogodbe (kar vključuje BIM PZI model ter razpisno dokumentacijo). Ostalih 15% vrednosti pa naj se po presoji naročnika razporedi po ostalih fazah in 5% zadržanih sredstev pa tako, kot je trenutno opredeljeno v pogodbi.

8. Pogodba v 12. člen naj določi osnovo za povečan obseg izvajanja projektantskega nadzora in določi pogoje in storitve, ki se v tem primeru doplačajo (kilometrina ipd). Pozivamo naročnika, da ta del podrobneje opredeli, saj menimo, da je razlaga v nadaljnjih členih pomanjkljiva.

ODGOVOR št. 19:
1. Glej odgovor naročnika na vprašanje pod št. 18
2. Iz BIM modela je mogoče izluščiti terminski plan izvedbe po posameznih elementih in fazah, da se dela ne prekrivajo. Izbira sodelavcev na projektu je svobodna volja ponudnika, ki jo naročnik ne sme omejevati.
3. Elaborat pojasnjuje na kakšen način, kako in kje bodo upoštevane zahteve za univerzalno graditev. Elaborat je tudi pomoč projektantu, da predhodno razmisli o vseh vplivih pri zasnovi objekta, ki jih imajo zahteve za univerzalno graditev, saj se po izkušnjah naročnika to marsikje pozabi in se potem izvajajo parcialne rešitve šele med samo gradnjo.
4. Naročnik bo objavil BIM matrika posameznih faz in proizvodov. Glej odgovore naročnika na vprašanje pod št. 18, kjer so s strani naročnika podana pojasnila.
5. V PZI fazi še ni gradbenega izvajalca, zato jih lahko projektant pridobi od posameznih proizvajalcev katerih elementi so vključeni v projekt. Po končani gradnji projektant pripravi splošna navodila, ostalo je v domeni gradbenega izvajalca.
6. V navedenem gre za delavniško dokumentacijo montažnih elementov, ki jih je projektiral projektant.
7. Naročnik pogodbenih določil naročnik ne bo spreminjal.
8. Morebitno podaljšanje se dogovori v sklopu postopka javnega naročila glede na osnovno ponudbeno ceno in pogajanji, pri čemer morajo biti v uri nadzora že všeti tudi vsi posredni stroški (kilometrina, dnevnice..ipd)

VPRAŠANJE št. 20 z dne 23.09.2022 ob 09:36
Pozdravljeni,
prosimo še za spodnja pojasnila:

1. Naročnik del določa, da bo sosesko praviloma gradil v dveh etapah (1.člen). V nadaljevanju podaja oceno o času gradnje od 12 do 24 mesecev. Prav tako določa, da je potrebno izvajati projektantski nadzor v celotnem času gradnje. Kar pomeni, da lahko naročnik poljubno poveča etapnost na dve etapi, vsako po 24 mesecev. Kar pomeni angažiranost projektantov s projektantskim nadzorom tudi do 48 mesecev - vsakotedenske prisotnosti na operativnih sestankih. Kar je nerazumna doba in pomeni s strani potencialnega izvajalca ugibanje o trajanju in količini opravljenih storitev. Z določili o prekinitvi projekta do treh let postane rok vpletenosti v projekt nedoločljiv! Trenutna formulacija ne omogoča ne količinske ne vsebinske določitve obsega storitev, saj ponudniki v nobenem primeru ne vplivamo na terminske roke gradnje.
Naročnik naj v razpisu pridobi ponudbeno ceno na obisk vsakega projektanta posameznega načrta, ki se nato obračunava po prisotnosti na sestankih in se opravlja po potrebi, kar pomeni, da imajo vsi potencialni ponudniki enake pogoje pri oddajanju ponudb. S tem je storitev določena količinsko in vsebinsko.

2. V prvem členu pogodbe je določilo:
- da s to pogodbo naročnik SSRS naroča projektno dokumentacijo, idejni projekt, IZP, DGD, pridobitev gradbenega dovoljenja in projektno dokumentacijo IDP in PZI ter drugo dokumentacijo.
Prosimo za natančnejšo opredelitev dokumentacije brez podvojitev faz dokumentacije.

3. Kaj pomeni DPP, ki je omenjen v drugem členu pogodbe?

4. Naročnik podaja projektno nalogo za projektiranje, obenem pa zahteva od izvajalca izdelavo nove projektne naloge. Naročnik s projektno nalogo določi pogoje projektiranja in svoje cilje. S pogodbenimi določili pa si omogoči spremembo teh pogojev, torej spremembo vsebine projekta, to preda v obveznost izdelave izvajalcu ter pogojuje nadaljevanje projekta s potrditvijo teh sprememb. Tako lahko izvajalca prisili v spremenjen obseg del brez primernega plačila.
Pozivamo naročnika, da določi projektno nalogo, ki je samo ena, za vse faze projektiranja. Možnost dopolnitve projektne naloge in plačilo morebitnih dodatnih del, ki izhajajo iz takšne dopolnitve naj naročnik primerno opredeli v pogodbi. V nasprotnem primeru vsebina pogodbe ni ne vsebinsko ne količinsko omejena. Enak komentar se nanaša tudi na tretji člen pogodbe.

5. Naročnik zahteva predajo dokumentacijo v BIM modelu. Naročnik naj za ta namen razpisni dokumentaciji priloži svoj BIM izvedbeni plan, ki bo omogočil izvajalcu vsebinsko in količinsko ovrednotiti podane zahteve. V nasprotnem primeru vsebina pogodbe ni ne vsebinsko ne količinsko omejena.

6. Drugi člen določa izdelavo projektne dokumentacije in izvajanje projektantskega nadzora in vodenja projekta po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaji. S tem naročnik prenaša tveganje povečanega obsega del na izvajalca, v situaciji, na katero sam nima vpliva, niti je ne more predvideti. Pogodba naj jasno opredeli na kakšen način bo lahko izvajalec plačan za potencialni povečan obseg dela.

7. Tretji člen omenja možnost etapnega pridobivanja gradbenih dovoljenj. Naročnik naj v razpisu določi količino vsebine pogodbe, ne kot možnost ampak kot dejstvo, saj variantne rešitve in fazno pridobivanje dovoljenj pomeni povečani obseg del!

8. Tretji člen zahteva izdelavo dveh variant. Razpisna dokumentacija naj določi kaj je vsebina dveh variant in čemu služijo, da bo izvajalec lahko ocenil količino dela za izdelavo dveh različnih variant. V nasprotnem primeru se variantne rešitve lahko v nedogled dopolnjujejo, saj zahteve niso opredeljene ne vsebinsko ne količinsko. V projektni nalogi to ni določeno. Naročnik naj vsebinsko in količinsko opredeli predmet pogodbe.

9. V več členih je opisan rok gradnje. Naročnik naj odstrani določanje okvirnega roka gradnje s strani projektanta, saj projektanti niso pooblaščeni niti usposobljeni za takšno storitev. V nasprotnem primeru naj določi strokovnjaka s področja izvajanja del, ki lahko določi takšno oceno in naj bo sestavni del ekipe izvajalca.

10. V drugem členu je omenjen načrt s področja geodezije. Ali to pomeni, da mora izvajalec izvesti tudi geodetski posnetek? Če da, za katere faze? Naročnik naj dodatno določi vsebino načrta in namene, za katere se bo ta načrt uporabljal ali pa ga iz razpisne dokumentacije odstrani!

11. Četrti člen določa izdelavo projektne dokumentacije v skladu z zakoni in pravilniki , ki bodo v času izdelave projektne in druge dokumentacije v veljavi in uporabi v RS. Izvajalec ne more predvideti, kakšne bodo zahteve prihodnje zakonodaje, zato naj naročnik to dikcijo odpravi. Ponudbo se lahko predvidi samo po trenutno veljavni zakonodaji, sicer ni mogoče določiti obsega del in je izvajalec primoran v svojo škodo in brez plačila nedoločljivo dopolnjevati dokumentacijo.

12. Četrti člen ponovno določa načrte geodezije v več točkah in fazah. Prosimo za dodatno opredelitev. Enako velja za opredelitev vsebine načrta geotehnologije. V nasprotnem primeru teh storitev ni možno vsebinsko in količinsko opredeliti v ponudbi ter naj jih naročnik odstrani iz razpisne dokumentacije.

13. Točka 4.3. četrtega člena omenja določila 11. člena GZ, kar pa so obveznosti investitorja (zakoličenje, nadzor ipd.). Te vsebine naj naročnik odstrani iz razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru naj razpisna dokumentacija jasno določi storitve, ki jih naročnik zahteva!

14. Točka 4.4. določa druge vsebine v skladu z zakonodajnimi zahtevami. Naročnik naj le te opredeli ali določilo odstrani iz razpisne dokumentacije.

15. V peti točki četrtega člena so zahtevana navodila za uporabo. Ker projektant nima vpliva na končno uporabo in vgradnjo materialov, je logično da to dokumentacijo pripravi izvajalec gradbenih del. Naročnik naj to vsebino odstrani iz razpisne dokumentacije.
Že odgovorjeno pri prejšnjih vprašanjih.
16. Šesta točka četrtega člena omenja sestavo razpisnih pogojev. Projektanti ne določajo razpisnih pogojev, to je naloga razpisovalca. Projektanti predamo dokumentacijo, ki je del razpisnih pogojev. Naročnik naj vsebino tega člena ustrezno popravi ali odstrani iz razpisne dokumentacije.

17. Grobi terminski plan izvedbe ne more in ne sme biti naloga projektantov. Naročnik naj v okviru sodelavcev, ki pregledujejo projektno dokumentacijo naroči storitve za to usposobljenega kadra in to določilo odstrani iz razpisne dokumentacije.

18. V točki A četrtega člena je navedena dokumentacija idejne zasnove v merilu 1:50. Merilo v projektni dokumentaciji idejne zasnove je z razlogom določeno v pravilnikih in naj se ne spreminja. Podana zahteva pomeni, da mora izvajalec preskakovati faze projektiranja. Zahteva naj se odstrani iz vsebine razpisne dokumentacije.

19. Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih projektnih pogojev omenjena v točki A. četrtega člena pogodbe torej pomeni tretjo varianto idejne zasnove. Naročnik naj jasno določi količino idejnih zasnov in njihov namen ter vsebino v nasprotnem primeru izvajalec nima vsebinskih določil naloge in s tem nima potrebnih pogojev za uspešno izdelavo vsebine razpisne dokumentacije.

20. Naročnik zahteva pripravo projektne naloge za izdelavo idejnega projekta na osnovi usmeritev naročnika. To pomeni, da priložena projektna naloga ni izdelana do te mere, da bi omogočila izdelavo projektne dokumentacije. Torej je vsebina razpisa nejasna. Dodatno spreminjanje projektne naloge pomeni spreminjanje obsega del v tem razpisu. Naročnik naj z pogodbeni določili opredeli način vrednotenja dodatnih del, ki izhajajo iz spremenjene projektne naloge ali naj razpisni dokumentaciji priloži projektno nalogo, določeno do te mere, da bo možna izdelava projektne dokumentacije.

21. Naročnik naj natančno določi vsebino in obseg variantnih predlogov izdelanih v fazi IDP. Trenutno dikcija pogodbe opisuje vse vsebine projektiranja v variantah. Prav tako ni določen način priprave teh variant. Prav tako ni določeno, kaj se zgodi, če zaradi sprejete variantne rešitve pride do povečanega obsega del in potrebe po dodatnih elaboratih in študijah. Naročnik naj natančno opredeli vsebine, ki jih želi variantno obdelati, opredeli naj način priprave teh variant in določi vrednotenja povečanega obsega del v primeru, če to izbrana variantna rešitev zahteva. Prav tako naj naročnik ostrani izdelavo LCCA analiz za vse variantne rešitve in naj se omeji na izbrane variante.

22. Pogodba navaja, da je potrebno predati IDP v variantnih rešitvah nato pa ponovno izdelavo in predajo IDP dokumentacije. Naročnik naj v razpisni dokumentaciji natančno določi pogoje in način predaje delov dokumentacije in izvodov le te.

23. Naročnik naj v osmi alineji točke A. četrtega člena pogodbe natančno določi vsebino posebnosti projektne dokumentacije za objekte z vplivi na okolje.

24. Gradbeno dovoljenje izdaja upravni organ in ne more biti vsebina, ki jo preda izvajalec. Izvajalec lahko pridobi gradbeno dovoljenje. Alineja naj se ustrezno popravi ali odstrani iz razpisne dokumentacije.

25. Podrobna projektna naloga enajste alineje točke A. za PZI mora biti del objavljene razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru izvajalec ne more določiti vsebine in obsega storitev. Naročnik naj popravi razpisno dokumentacijo ali jo dopolni z ustrezno projektno nalogo, projektnimi pogoji in ostalimi dokumenti, ki so mu na voljo.

26. Naročnik naj natančno določi zahteve vezane na izdelavo BIM modela ali to vsebino ostrani iz razpisne dokumentacije.

27. Naročnik naj natančno določi vsebino in obseg vsebine dokumentacije za razpis in vsebino BIM modela za razpis ali pa to odstrani iz nalog, saj po trenutno postavljenem opisu ni možno določiti vsebine in obsega nalog.

28. V točki A. četrtega člena se navaja strokovnjake za pregled projektne dokumentacije. Naročnik naj dopolni pogodbo z opredelitvijo, da mora izdelovalec projektne dokumentacije upoštevati upravičene pripombe teh strokovnjakov. V nasprotnem primeru naj naročnik uredi odškodninsko odgovornost teh strokovnjakov. Trenutno zakonodaja tega ne omogoča, zato naj naročnik to navodilo črta iz pogodbe. Za ustreznost in pravilnost projektne dokumentacije odgovarjajo odgovorne osebe, kot jih določa zakon. Angažirani strokovnjaki za pregled le to niso.

29. Točka C. določa naloge iz naslova projektantskega nadzora. Glede na ohlapno določitev časa gradnje in faz gradnje, je nemogoča ocena obsega del vezanih na izvajanje projektantskega nadzora. Naročnik naj poda časovno opredeljen interval opravljanja nadzora (obisk, teden, mesec) in izvajalec bo glede na potrebno prisotnost projektantov skladno s ponujenimi cenami obiskov projektantov mesečno izdajal račune za opravljanje nadzora. Po določilih pogodbe se gradnja lahko razvleče na 6 let, zaradi sprememb roka izvedbe s strani izvajalca del pa še za dlje. To pomeni za izvajalca projektantskega nadzora neznan in potencialno nerazumno velik obseg del. Naročnik naj vsebinsko in količinsko opredeli storitev izvajanja projektantskega nadzora in opredeli sprotno plačevanje storitev, ki so terminsko lahko zelo razvlečene.

30. Pogodba naj opredeli plačevanje preverjanja in usklajevanja sprememb, ki niso nastale zaradi vzrokov na strani projektanta v času izvajanja del. V nasprotnem primeru naj se zahteva po potrjevanju sprememb odstrani iz razpisne dokumentacije, saj sprememb brez projektantskega dela na projektu ne more biti, če pa gre za enakovredne proizvode, pa ustreznost le teh potrjuje nadzor.

31. Odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb po predlogu izvajalca je možna smo ob dogovoru plačila za opravljeno delo, saj pomeni občutno povečanje obsega del po tej pogodbi. Pogodba naj določi tudi način obračunavanja dodatnih del. V nasprotnem primeru naj naročnik to zahtevo odstrani iz pogodbe.

32. Pisno obveščanje o izvajanju projektantskega nadzora naj se odstrani iz pogodbe, saj to delo opravlja gradbeni nadzor ob tedenskih operativnih sestankih.

33. Sprotno izvajanje nadgradnje, spreminjanje in usklajevanje BIM modela ni možno predvideti, saj večina zahtev po spremembah izhaja iz naslova sprememb ali napak izvajalca ali zaradi okoliščin na katere projektant nima vpliva. Določilo naj se črta iz pogodbe ali pa naj se opredeli plačilo teh storitev.

34. Sodelovanje projektanta pri prevzemih objektov je nesmisel in naj se odstrani iz pogodbe.

35. Deveta alineja 6. člena pogodbe določa investicijske vrednosti na kvadratni meter uporabne površine. Strošek je zavajajoč in prenizek, saj je določen na uporabno površino in ni skladen s trenutnimi razmerami na trgu. Trenutno stanje na trgu izkazuje višjo ceno na m2 bruto površine. V luči trenutno nestabilnih cen v gradnji objektov je vsako navajanje ocene gradnje nerealno. Naročnik lahko poda ciljno vrednost investicije in s svojimi strokovnjaki, ki pregledujejo in potrjujejo izbrane rešitve in materiale ključno vpliva na doseganje svojih ciljev. Dodatno določanje teh cen v luči faznosti izgradnje postavljene v nedoločene čase je brezpredmetno. Naročnik naj izdela projektno nalogo, naročnik naj potrjuje rešitve, variante in materiale. Tako naročnik vpliva na investicijsko vrednost projekta. Projektant ne določa cen gradnje in tako ne more biti odgovoren za doseganje le teh. Naročnik naj zahtevo v pogodbi odstrani ali oblikuje tako, da bo smiselna.

36. Naročnik zahteva da morajo biti postavke v popisih navedene jasno in nedvoumno. Naročnik naj tudi v pogodbi navede svoje zahteve jasno in nedvoumno, vsebinsko in količinsko! Priloženi vzorec pogodbe je izrazito enostranski v korist naročnika in zelo nejasno opredeljuje naloge izvajalca ter nanj prelaga odgovornost izdelave tudi za trenutno nepoznan obseg del v nepoznanem času trajanja.

37. V štirinajsti alineji 6. člena pogodbe je navedena obveznost popravka projektne dokumentacije v primeru nedoseganja željenih cen pri izbiri izvajalca. Pogoj je krivičen. Projektanti ne določamo cen izvajalcev in na le te nimamo nikakršnega vpliva. Naročnik lahko s potrjevanjem rešitev, variant in materialov vpliva na projektno rešitev in jo tudi potrdi. S tem nosi odgovornost za potrjeno rešitev. Naročnik naj določilo odstrani iz pogodbe ali ustrezno korigira in določi potek in odgovornosti za spreminjanje oddane in potrjene dokumentacije.

38. Izdelava zbirnikov vseh tlorisnih etaž v vseh fazah projekta je nesmiselna. Naročnik naj v primeru naročanja BIM projektov osvoji tehnologijo in jo uporablja v skladu z njenim namenom. V nasprotnem primeru naj se zbirnike instalacij etaž izdela v smiselnih fazah IDP in PZI. Naročnik naj dopolni določilo pogodbe.

39. Naročnik naj določi skrajno dobo veljavnosti zavarovanj v končni obliki (1 leto, dve leti). Vsaka dikcija, ki se veže na zaključek gradnje je nedoločena, se lahko brez dodatnih plačil zavleče v nerazumno dolge roke, kar predstavlja neopredeljiv strošek za izvajalca. Naročnik naj količinsko omeji trajanje zavarovanj in opredeli doplačilo v primeru prekoračitve teh rokov.

40. V sedmem členu določeni roki za izvajanje del po tej pogodi in uveljavljanje dodatnih stroškov zaradi krivde, ki ni na strani izvajalca so nerazumno dolgi. Kar se tiče spremembe pogodbene vrednosti sicer nimamo pripomb. Triletni zamiki med fazami pa lahko pomenijo več kot šestletno podaljševanje zavarovanj in tudi izvajanje nalog iz naslova projektantskega nadzora. Naročnik naj pogodbo za tak primer dopolni z opredelitvijo možnosti doplačila povečanega obsega del in stroškov, ki so zaradi tega nastali.

41. Osmi člen navaja izdelavo idejne zasnove in IZP. Naročnik naj definira razliko med izrazoma ali uskladi vsebino pogodbe.

42. V 12. členu pogodba določa pridobitev projektnih pogojev v roku 15 dni. Na pridobitev projektnih pogojev projektant ne more vplivati. Besedilo naj se spremeni tako da določa časovni okvir v katerem mora projektant oddati vloge za pridobitev projektnih pogojev.

43. DGD dokumentacija je z zakonom določena kot nadaljevanje IDP dokumentacije. Zato lahko le sledi potrjeni IDP dokumentaciji. Naročnik naj določilo uskladi z zakonskimi opredelitvami, ki izhajajo iz gradbenega zakona in pravilnikov. Preskakovanje faz lahko vodi do nepredvidenih dodatnih stroškov, ki jih bo moral naročnik pokriti, česar pogodba ne opredeli jasno in lahko vodi do zapletov. Naročnik naj pogodbo ustrezno dopolni ali popravi v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in veljavnimi pravilniki.

44. Pogodba naj določi za koliko se premikajo roki v primeru zamude pri potrjevanju dokumentacije na strani naročnika in premike rokov zaradi nepopolnih ali delnih potrditev projektne dokumentacije, ki ne omogočajo nadaljnjega strokovnega dela.

45. Kaj pomeni potrditev in dopolnitev PZI. Naročnik naj pogodbo oblikuje tako, da bo jasno kdaj je PZI potrjen. Če je faza potrjena, njena dopolnitev ni več potrebna.

46. 14. člen v petem odstavku določa prekinitev del zaradi razlogov, ki niso na strani izvajalca ali naročnika. Odstavek naj določi tudi, kako v takem primeru določimo dodatne stroške zavarovanja, ki so realen in konstanten strošek izvajalca tudi v primeru mirovanja projekta.

47. V osmem odstavku 14. člena je določilo, ki omogoča naročniku odstop od pogodbe. Zaradi neprimerno postavljene dinamike plačil to pomeni, da se lahko zgodi, da izvajalec za 90% izvedenih obveznosti dobi le 55% plačila. Naročnik naj s pogodbo ustrezno določi plačilo že izvedenih del.

48. Zadnji odstavek 16. člena pogodbe določa višino zavarovanja projektantske odgovornosti. Naročnika opozarjamo, da zavarovalnice ponujajo omenjena zavarovanja zelo rigidno v skladu z minimalnimi zahtevami zakona in se lahko zgodi, da so zahteve podane v pogodbi nedosegljive z zavarovalnicami, ki imajo dovoljenje za ponujanje teh storitev na ozemlju Republike Slovenije. Naročnik naj preveri ali je omenjene pogoje pri potencialnih zavarovalnicah sploh možno pridobiti.

49. Pogodbena kazen določena v 17. členu je nerazumno visoka. Naročnik naj jo popravi na uveljavljenih 5%.

50. V 18. členu določeni pogoji za zaračunavanje že izdelane projektne dokumentacije so izrazito krivični. Naročniku omogočajo ne potrjevanje dokumentacije z namenom zadrževanja izplačila opravljenih del. Pogodba naj določi da lahko naročnik odstopi od pogodbe samo po zaključenih in potrjenih fazah v roku 8 dni po potrjeni fazi. V nasprotnem primeru je potrebno določiti pravično vrednotenje opravljenega dela.

51. Pogodba v 20. členu omenja natečajne rešitve, ki niso podlaga za to pogodbo.
Hvala.

ODGOVOR št. 20:
1. Roki za projektantski nadzor so natančno opredeljeni v 12. členu vzorca pogodbe.
2. Natančna opredelitev dokumentacije je v nadaljnjih členih pogodbe in projektni nalogi.
3. Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), gre za novo poimenovanje, ki bo stopilo v veljavo s sprejemom novega Pravilnika.
4. Projektna naloga je splošne narave, kjer so zahteve in usmeritve naročnika. Projektant izdela projektno nalogo, ki se tiče konkretnega primera oz. projekta na podlagi zahtev naročnika. Vsa morebitna dodatna dela so obravnavana skladno z javno naročniško zakonodajo.
5. Naročnik je podal posamezne specifikacije, ki so potrebne za pripravo ponudbe. Dodatna pojasnila je podal v predhodnih odgovorih na vprašanja.
6. Tveganje pri spremembi zakonodaje je pri vseh deležnikih enako. V prehodnih in končnih določbah zakonodajalec opredeli, od kdaj naprej določene spremembe veljajo, običajno spremembe za že sklenjene pogodbe ne veljajo. Povečan obseg oz. dodatno naročena dela se uredijo skladno z javno naročniško zakonodajo.
7. Izvajalec naj predvidi etapnost izvedbe skladno z OPPN.
8. Vsebina dveh variant je vsebina idejne zasnove v dveh variantah. Naročnik želi pridobiti dve zasnovi za pridobitev najboljše rešitve. Vsebina idejne zasnove je določena.
9. Rok gradnje je v pogodbi omenjen dvakrat. Enkrat v povezavi s projektom za razpis in drugič v povezavi s PZI dokumentacijo. Iz BIM modela je mogoče izluščiti terminski plan izvedbe po posameznih elementih in fazah, da se dela ne prekrivajo. Izbira sodelavcev na projektu je svobodna volja ponudnika in nikakor ne sme biti določena s strani naročnika, saj za to ni pristojen.
10. Zahteva je natančno vpisana pri posameznih fazah, posameznih členov pogodbe.
11. Naročnikova zahteva ostaja nespremenjena.
12. Zahteva naročnika je natančno vpisana pri posameznih fazah.
13. Gre za sodelovanje pri pripravi vlog s podatki, ki izhajajo iz projektne dokumentacije.
14. Projektna dokumentacija mora biti skladna z zakonodajnimi zahtevami. Izvajalec je strokovnjak za izdelavo projektne dokumentacije in mora biti seznanjen in delati skladno z zakonodajnimi zahtevami.
15. Termina »navodila za uporabo« v določilih pogodbe ni, saj je naročnik ponovno preveril le-to. Določilo pogodbe ostaja nespremenjeno.
16. Pogodbeno določilo ostaja nespremenjeno.
17. Naročnik je to že odgovoril pri prejšnjih vprašanjih.
18. Idejna zasnova je v merilu 1:100, tipologija posameznih stanovanj 1:50.
19. Gre za dve idejni zasnovi, izbrana bo podlaga za projektne pogoje.
20. Naročnik je na to vprašanje že odgovoril v okviru odgovorov na vprašanja.
21. V točki A je natančno opredeljeno kateri sklopi naj se obdelajo v variantnih rešitvah. LCCA analiza je ključna za nadaljnje odločitve naročnika.
22. Variantne rešitve se izdelajo za določene sklope, končni IDP je potrebno predati na podlagi izbranih variantnih rešitev.
23. Objekti z vplivi na okolje bodo znani na podlagi projektantske rešitve. Pogoji so podani v zakonodaji.
24. Gre za pridobitev gradbenega dovoljenja.
25. Podrobna projektna naloga se izdela na podlagi razvoja predhodnih faz projekta in zahtev naročnika.
26. Pojasnila in dopolnitev je naročnik že podal preko odgovor na vprašanja.
27. Pojasnila in dopolnitev je naročnik že podal preko odgovor na vprašanja.
28. Naročnik ne bo spreminjal določil pogodbe vezanih na vprašanje.
29. Udeležba in roki gradnje so natančno opredeljeni.
30. Potrjevanje in usklajevanje sprememb so sestavni del projektantskega nadzora.
31. Potrjevanje in usklajevanje sprememb so sestavni del projektantskega nadzora.
32. Naročnikova pogodbena določba ostaja nespremenjena.
33. Naročnik je na vsebinsko enako vprašanje že odgovoril - glej predhodne odgovore naročnika.
34. Pogodbeno določilo ostaja, gre za pregled izvedenega stanja.
35. Projektna naloga za racionalno gradnjo je izdelana in je sestavni del razpisne dokumentacije, investicijska vrednost se določa na podlagi rasti cen in je kot taka tudi usklajena z javno objavljenimi indeksi cen.
36. Ker vprašanje ni dovolj definirano, naročnik naj žal ne more podati relevantnega odgovora.
37. Naročnikova zahteva oziroma določba pogodbe ostaja nespremenjena.
38. Naročnikova zahteva oziroma določba pogodbe ostaja nespremenjena.
39. Zavarovanja so v pogodbi jasno in nedvoumno opredeljena glede na posamezne mejnike in trajanje.
40. Naročnikova zahteva oziroma določba pogodbe ostaja nespremenjena.
41. Vsebina je določena v 4. členu pogodbe. Idejna zasnova je za izbiro najprimernejše rešitve, IZP pa za pridobitev projektnih pogojev skladno z zakonodajo.
42. Roki za pridobitev so zakonsko predpisani.
43. DGD se izdela vzporedno z izvedbo IDP dokumentacije, ko je izbrana ustrezna variantna rešitev.
44. Naročnikovo pogodbeno določilo ostaja nespremenjeno.
45. Potrjevanje dokumentacije je natančno opredeljeno v 4. členu pogodbe.
46. Naročnikovo pogodbeno določilo ostaja nespremenjeno.
47. Naročnikovo pogodbeno določilo ostaja nespremenjeno.
48. Po preteklih izkušnjah naročnika, s predložitvijo zavarovanj s strani izvajalcev ni bilo težav.
49. Višina pogodbene kazni je določena v zakonskih okvirih.
50. Naročnikovo pogodbeno določilo ostaja nespremenjeno.
51. Besedilo »predmet natečajnih rešitev« se spremeni v »predmet idejne zasnove«

VPRAŠANJE št. 21 z dne 23.09.2022 ob 11:46

Pozdravljeni,
iz projektne naloge in pridanih grafičnih prilog ni mogoče razbrati velikosti podzemnega dela objekta - garaže, ki ga projektna naloga omenja /predvideva. (Risba 4.2. - v prerezih podzemna garaža ni vrisana čeprav so iz situacije razvidni uvozi/izvozi. Gre mogoče za napako? Prosimo za dopolnitev oziroma tolmačenje)
Prosili bi vas za dopolnitev /posredovanje podatkov o podzemnem delu (garaži). Namreč za oceno investicije in pripravo ponudbe za projektiranje, projektant potrebuje osnovne gabarite predvidenega podzemnega dela.
Lep pozdrav.
ODGOVOR št. 21:
Gradbena meja podzemnih etaž je nakazana v urbanističnih izhodiščih in povzetku izhodišč OPPN

VPRAŠANJE št. 22 z dne 23.09.2022 ob 11:51

Spoštovani,

prosimo še za nekaj dni podaljšanja roka za postavitev vprašanj saj pri pripravi ponudbe sodeluje ogromno ljudi in se nam vedno znova pojavljajo vprašanja katera bi morali razrešit pred oddajo ponudbe, da vi, kot naročnik pridobite ponudbo, ki bo ustrezala vsem vašim željam/zahtevam saj je rok za izdelavo projektne dokumentacije zelo, zelo kratek.
Za razumevanje se vam že v naprej zahvaljujemo.
Lep pozdrav

ODGOVOR št. 22:
Naročnik roka za vprašanja in oddajo ter odpiranje ponudb ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE št. 23 z dne 23.09.2022 ob 11:57
Spoštovani,
prosimo za vzorec za bančno garancijo za resnost ponudbe.
Lep pozdrav

ODGOVOR št. 23:
Naročniki vzorca bančne garancije za resnost ponudbe ni previdel, za zavarovanje morajo veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (izdana na prvi poziv, nepreklicno..).


POJASNILO NAROČNIKA

Naročnik je na svoji spletni strani https://ssrs.si/razpisi/javna-narocila/ pod zavihek javna naročila
JN 16/2022 - Projektiranje večstanovanjskih stavb Kranj ob Savi - faza idejne zasnove, IZP (DPP), IDP, DGD in PZI objavil priponko - dopolnitev odgovora naročnika na vprašanje št. 17 z dne 23.9.2022, ki z objavo na spletni strani postane del razpisne dokumentacije in jo ponudniki morajo upoštevati pri pripravi ponudb.
Prav tako, bo naročnik to dopolnitev objavil kot popravek na Portalu javnih naročil.