Dosje javnega naročila JN1711/2016
Naročnik: LEKARNA SEVNICA 
Blago: Sistem vodenja in kontrole
ZJN-2: Odprti postopek

JN1711/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.03.2016
JN001986/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.05.2016
    JN1711/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 052-086666
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Sistem vodenja in kontrole

Datum objave: 11. 3. 2016
Številka objave: JN1711/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE LEKARNA SEVNICA, TRG SVOBODE 14, Kontakt: http://www.lekarna-sevnica.si/, V roke: Matej Jerše, SI-8290 SEVNICA.
Tel. +386 78161630. Telefaks +386 78161632. E-pošta info@lekarna-sevnica.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.lekarna-sevnica.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 42961000 (Sistem vodenja in kontrole)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 90 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 10.2. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo.

Dokazilo: Obrazec št. 9 – Izjava o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
10.3. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST
a) Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od dneva prejema ponudbe, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb.

Dokazilo: BON 2 (lahko tudi iBON potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od dneva prejema ponudbe. BON 2 (ali iBON oz. potrdilo poslovne banke ali bank) se priloži v originalu ali kopiji. V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo, ki ga vodi država, v kateri je registriran, ki prikazujejo enake podatke kot so navedeni na dokazilih BON-2 in ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od dneva prejema ponudbe.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
10.4. TEHNIČNA SPOSOBNOST

a) REFERENCE

Ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi, tehničnimi in finančnimi zmogljivostmi za izvedbo
Naročila.

Dokazilo: Obrazec št. 9

Ponudnik mora imeti vsaj dve referenci, iz katerih je razvidno, da je ponudnik v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb za javno naročilo po odprtem postopku »Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica«, uspešno izvedel dva istovrstna posla nabave in vzdrževanja avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja in prinosa zdravil v posamezni vrednosti vsaj 70% z DDV, kot je vrednost, ki jo prevzema v ponudbi in za katere je bila sklenjena pogodba z naročnikom (potrjevalcem referenčnega dela).
Dokazilo: Obrazec št. 7 – Reference, Obrazec št. 8 – Referenčno potrdilo.

b) PATENTIRAN SISTEM

Zaradi zagotavljanja kakovosti in kot dokazilo, da ponudnik lahko gospodarsko izkorišča izum (izdeluje, uporablja, uvaža/izvaža) robotskega avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja in prinosa zdravil, se mora ponudniku izkazati s potrdili patentov za ponujeni sistem.
Patent je zakonsko zaščitena izključna pravica izkoriščanja izuma, ki ga je proizvajalcu dodelil ustrezni državni organ. Naročnik bo zahteval od ponudnika vpogled v potrdila patentov, ki jih ima proizvajalec v okviru delovanja avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja in prinosa zdravil. Patenti so veljavni na dan oddaje ponudbe.
Dokazilo: Potrdila patentov (lahko v fotokopiji).

c) CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Proizvajalec predmeta naročila mora imeti certifikat, s katerim izpolnjuje zahteve standarda, s področja preizkusa varnosti, zagotavljanja kakovosti oziroma ravnanja z okoljem.

Ponudnik k ponudbi priloži potrdilo, ki dokazuje, da je on izključni imetnik določenega certifikata, ki mu ga je dodelil ustrezni certifikacijski organ in ki je veljaven na dan oddaje ponudbe.
Dokazilo: Potrdila o imetništvu certifikata (lahko v fotokopiji)

d) TERMINSKI PLAN

Ponudbi je potrebno predložiti terminski plan (plan vzpostavitve avtomatiziranega skladišča, ki opredeljuje vsa dejanja izvajalca od podpisa pogodbe do primopredaje sistema naročniku) in originalne prospekte oziroma tehnični material proizvajalca, iz katerih je razviden predmet naročila. Ponudniki prospekte oziroma tehnični material proizvajalca smejo predložiti v tujem jeziku.

Dokazilo: Lasten terminski plan ter prospekti oziroma tehnični material proizvajalca

11. FINANČNA ZAVAROVANJA

a) Zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora ponudbi priložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev v višini 3% ponudbene vrednosti (brez DDV!!!)
(Obrazec št. 10/1 - Izjava o izdaji menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev).

b) Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo naročniku ob podpisu pogodbe predložil, kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev v višini
10 % pogodbene vrednosti z DDV.
(Obrazec št. 10/2 - Izjava o izdaji menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev).

Če menično zavarovanje izvajalca ne bo predloženo, se šteje, da pogodba ni sklenjena, izvajalec po naročniku odgovarja za, iz tega naslova, povzročeno škodo.
Menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti velja še najmanj v roku 30 dni po primopredaji del. Če se rok za primopredajo del podaljša, je potrebno ustrezno podaljšati tudi veljavnost menice. Menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če ponudnik svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku.

c) Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Menično zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti, mora ponudnik predložiti po dokončanju del in sicer najkasneje ob uspešni končni primopredaji del (ob sestavi primopredajnega zapisnika, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika, skladno z določbo 13. člena Pogodbe). Brez predloženega meničnega zavarovanja primopredaja ni opravljena. Menico za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če ponudnik v primeru okvare ali v primeru kakršnegakoli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe ali kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svojih obveznosti- oz. skladno z določili pogodbe.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. CENA. Ponder: 80
2. DOBAVNI ROK. Ponder: 20
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 2-0001/2016
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 22. 4. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 22. 4. 2016
Čas: 12:00
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom za sodelovanje v postopku javnega odpiranja ponudb, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastilo ni potrebno v primeru, da se javnega odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik ponudnika sam, ki pa se bo moral izkazati z osebnim dokumentom.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/4709-29178240787452175524/AVTOMATI
ZACIJA_SKLADISCA.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 11. 4. 2016
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke LEKARNA SEVNICA, TRG SVOBODE 14, SI-8290 SEVNICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb LEKARNA SEVNICA, TRG SVOBODE 14, SI-8290 SEVNICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2016   14:32
1. Skladno z arhitekturno skico in ogledom prostora na terenu ocenjujemo, da bi dimenzijsko ustrezal tudi avtomatiziran lekarniški sistem dolžine 5.72m, širine 1.69m in višine 2,80m.
Ali lahko ponudimo sistem takšnih dimenzij?
ODGOVOR: DA

2. Povprečna zahtevana kapaciteta skladiščenja znaša od 13.300 do 14.600 pakiranj zdravil. Ali se kot ustrezna smatra tudi povprečna kapaciteta v razponu od 14.000 do 18.480 pakiranj?
ODGOVOR: DA

3. Zahtevane so steklene police.
Ali se kot ustrezne priznavajo tudi ALU police?
ODGOVOR: DA

4. Predlagamo, da naročnik črta zahtevo glede višine polic. Ta podatek, upoštevaje predhodno določene zahteve glede povprečne kapacitete skladiščenja, ni relevanten. Po naši oceni bi bilo kvečjemu smiselno, da bi naročnik določil minimalne in maksimalne mere pakiranj zdravil, ki jih je možno skladiščiti v sistemu. Naš ponujen sistem omogoča skladiščenje paketov minimalnih dimenzij dolžine: 40mm, širine: 22mm in višine: 15mm, ter maksimalnih dimenzij paketov dolžine: 225mm, širine 140mm in višine 90mm. Višine polic je možno prilagajati željam naročnika.
Ali je ponujen sistem za naročnika ustrezen?
ODGOVOR: DA, naročnik črta zahtevo glede višine polic.

5. Zahteva iz razpisa: V zunanjem delu skladišča, ob daljši stranici, tik ob skladišču, je omogočen en (1) popolnoma avtomatiziran sistem vnosa zdravil. Dobavljena zdravila zaposleni ročno vsujejo v npr. zbirni vsebnik, nato brez potrebne njihove fizične prisotnosti avtomatizirani sistem skladiščenja prevzame pakiranja, jih identificira preko črtne kode, jih optično izmeri ter transportira v notranjost skladišča, kjer jih robotska roka pospravi na police.

Naš popolnoma avtomatiziran sistem deluje tako, da zaposleni dobavljena zdravila ročno vsujejo v zbirni vsebnik, nato brez njihove fizične prisotnosti avtomatizirani sistem skladiščenja prevzame pakiranja, jih identificira preko črtne kode, jih optično izmeri in nato jih robotska roka pospravi na police. (razlika - sistem transportnega traku za vnos pakiranj je v notranjosti naprave)
Ali je ponujen sistem avtomatskega skladiščenja za naročnika ustrezen?
ODGOVOR: DA

6. Zahteva iz razpisa: V zunanjem delu skladišča, na krajši stranici, je zagotovljen en (1) ročni vnos zdravil, ki omogoča ročni vnos pakiranj s čitalcem 2D črtnih kod - data matriks. Zagotovljen mora biti pult za hitri ročni vnos zdravil, kjer se pakiranja poskenirajo in položijo na vnosni trak. Med vnašanjem zdravil se dimenzije pakiranj optično izmerijo, nato pa se preko črtne kode izvede še identifikacijska kontrola;

Naš sistem ima v zunanjem delu skladišča zagotovljen en (1) ročni vnos zdravil, ki omogoča ročni vnos pakiranj s čitalcem 2D črtnih kod - data matriks.
Pakiranja se ročno poskenirajo in položijo na police v sprednjem delu naprave - pakiranja so pripravljena za takojšnjo izdajo.
S tem je dosežen hitrejši vnos, tudi več pakiranj hkrati, kot v primeru zahtevanega vnosnega traku.
Ali je ponujen sistem za naročnika ustrezen?
ODGOVOR: DA

7. Zahteva iz razpisa: Čas izskladiščenja do 5 pakiranj hkrati: 8 - 12 sekund (odvisno od velikosti pakiranj in oddaljenosti od izhodnega mesta).
Navedena zahteva ni povsem jasna. Ali predstavlja čas 8 - 12 sekund čas izkladiščenja 1 pakiranja ali 5 pakiranj?
ODGOVOR: Čas 8-12 sekund predstavlja povprečen čas izskladiščenja 1 pakiranja.

Naš ponujeni sistem, primerljiv z ostalimi sistemi na nemškem tržišču, zagotavlja čas izskladiščenja za 5 enakih pakiranj 40 sekund.
Ali je ponujen sistem za naročnika ustrezen?
ODGOVOR: DA

8. Reference:
Predlagamo, da naročnik omili zahteve glede referenc tako, da se le te nanašajo zgolj na dokazilo, da je sistem že nameščen in uspešno deluje na območju EU.
ODGOVOR: Naročnik bo v točki 10.4.a) Reference upošteval tudi dokazilo, da je sistem nameščen in uspešno deluje na območju EU. Ponudnik mora imeti vsaj dve takšni referenci v zadnjih treh letih pred oddajo ponudb.

9. Ali naročnik dovoli kopije referenc?
ODGOVOR: DA

ODGOVORI SO SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE!