Dosje javnega naročila JN7938/2012
Naročnik: OBČINA IG 
Storitve: Obratovanje komunalne čistilne naprave
ZJN-2: Konkurenčni dialog

JN7938/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.07.2012
JN8447/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.08.2012
    JN7938/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 141-236123
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Obratovanje komunalne čistilne naprave

Datum objave: 20. 7. 2012
Številka objave: JN7938/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Kontakt: katja.ivanus@obcina-ig.si, V roke: go. Katja Ivanuš, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta katja.ivanus@obcina-ig.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.obcina-ig.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 16.
Glavni kraj izvedbe: Občina Ig.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega razpisa je opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig, za obdobje do 30 let, ki vključuje tudi izgradnjo čistilne naprave in dela javne kanalizacije v obliki koncesije gradnje po modelu zgradi-upravljaj-prenesi v last (BOT).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90481000 (Obratovanje komunalne čistilne naprave)
45252127 (Gradbena dela na čistilni napravi za odpadne vode)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: da.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Javno naročilo je enovito.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 360 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V tej fazi javnega razpisa ni zahtevano.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) prijavo. V takšnem primeru mora skupina v prijavi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti javnemu partnerju za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Kandidat je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA.

2. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju.
Dokazilo: Kandidat s sedežem v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki lahko za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje.
V kolikor kandidat in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja:
- podpisati izjavo v obrazcu »Prijava«
- predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo« za kandidata in za vsakega zakonitega zastopnika«.
Kandidat, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju. Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo koncedent namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat svoj sedež.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
3. Kandidat v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
Dokazilo: Kandidat kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot petnajst dni pred rokom za oddajo prijav.

4. Kandidat ima v trenutku oddaje prijave poravnane vse davke in prispevke.
Dokazilo: Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
5. Kandidat ima ustrezne izkušnje in reference pri opravljanju predmeta javno-zasebnega partnerstva. Koncedent bo štel, da ima kandidat ustrezne izkušnje in reference pri opravljanju predmeta javno-zasebnega partnerstva, če v obdobju zadnjih treh let (2010, 2011 in 2012) neprekinjeno in uspešno izvaja gospodarsko javno službo čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode pri vsaj treh različnih naročnikih (občinah), pri čemer je bila kapaciteta čistilne naprave vsaj 1.000 PE ali več.
Dokazilo: Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca Prijava, točka 2. Reference kandidata in iz predloženih referenčnih potrdil naročnikov.

6. Kandidat predloži elaborat organizacije izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig iz katerega je razvidno, da razpolaga z zadostno opremo in zadostnim številom usposobljenih strokovnih kadrov z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe za njeno izvajanje, ki govorijo slovenski jezik.
Dokazilo: Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo elaborata organizacije izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig, v katerem navede vse kadre, s katerimi namerava opravljati prevzete obveznosti. Pri tem za vsak prijavljen kader navede v kakšnem razmerju je s kandidatom (delovno razmerje, podjemna pogodba, sklicevanje na kapacitete tretjega).

Iz predmetnega elaborata mora biti razviden obseg in način izvajanja prevzetih obveznosti, vključno z rezervnimi kadri v primeru bolniških odsotnosti, dopustov, ipd. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja prijav zahteva od kandidata dodatna pojasnila in/ali dokazila glede navedb iz elaborata.

7. Kandidat predloži finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi stroški izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig ter navedba virov financiranja za pokritje predvidenih stroškov. Iz predloženega finančnega načrta mora biti razvidna izhodiščna ponudbena cena in struktura cene ter projekcija finančnih obremenitev uporabnikov za ves čas trajanja koncesijskega razmerja. Pri pripravi finančnega načrta morajo kandidati upoštevati veljavno zakonodajo na področju politike in kontrole cen komunalnih storitev, ki velja v Republiki Sloveniji. Prav tako mora biti iz finančnega načrta razvidna finančna konstrukcijo investicije, za katero vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo zagotavlja koncesionar. Iz finančnega načrta morajo biti razvidni stroški projektiranja, gradnje, vzdrževanja, obratovanja in upravljanja objektov in naprav za čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in čistilne naprave. Kandidat v finančnemu načrtu izkaže, da bo imel v primeru pridobitve posla zadostna razpoložljiva finančna sredstva za realizacijo celotne potrebne investicije v višini najmanj 2 mio eur. Iz predloženega finančnega načrta mora biti razvidno, da ima kandidat v trenutku oddaje prijave zagotovljen dostop do virov financiranja ali lastna finančna sredstva, namenjena za realizacijo tega projekta.

Kandidat predloži tudi predlagan terminski plan realizacije projekta. Iz predloženega terminskega plana morajo biti razvidne ključne investicijske aktivnosti, čas njihovega začetka in zaključka.
Dokazilo: Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo finančnega načrta izvajanja gospodarske javne službe. Kandidat mora v finančnem načrtu navesti vrednosti vseh kalkulativnih elementov (strukture cene) na podlagi katerih je pripravil finančni načrt in podal izhodiščno ponudbeno ceno. Finančni načrt mora biti skladen z vsebino projektne naloge in vsebino Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Kandidat izkaže, da ima zagotovljen dostop do virov financiranja ali lastna finančna sredstva, namenjena za realizacijo tega projekta v višini najmanj 2 mio eur s predložitvijo izjave banke. Izjava banke mora biti vsebinsko skladna z vzorcem izjave banke iz razpisne dokumentacije.

Finančni načrt mora biti usklajen z elaboratom organizacije izvajanja gospodarske javne službe. Terminski plan realizacije projekta mora biti izvedljiv in realen ter usklajen s projektno nalogo.

Javni partner si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja prijav zahteva od kandidata dodatna pojasnila in/ali dokazila glede navedb iz finančnega načrta.

8. Kandidat se zaveže, da bo izdelal celovit projekt čistilne naprave in dela javne kanalizacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in ostalih potrebnih dovoljenj in soglasij skladno z veljavno zakonodajo in projektno nalogo.
Dokazilo: Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA.

9. Kandidat se zaveže, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesijskega razmerja povzročijo pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam ali koncedentu.
Dokazilo: Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA.

10. Kandidat se zaveže, da sprejema vse obveznosti, določene z Odlokom za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig in razpisno dokumentacijo.
Dokazilo: Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA.

11. Kandidat se zaveže, da bo upošteval prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju javne službe na dolgi rok, pred pridobivanjem dobička na vložena sredstva.
Dokazilo: Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA.

12. Kandidat se zaveže, da bo prevzel v vzdrževanje novozgrajeno in/ali obstoječo kanalizacijo z vsemi pripadajočimi objekti in napravami skozi celotno koncesijsko obdobje, v kolikor se koncedent odloči, da koncesijsko razmerje razširi tudi na področje odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig ali ko je to neobhodno potrebno za normalno izvajanja koncesijske dejavnosti.
Dokazilo: Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA.

13. Kandidat potrjuje, da je sposoben zagotavljati izvajanje gospodarske javne službe na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju Odloka za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig, predpisov, normativov in standardov.
Dokazilo: Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA.

14. Kandidat potrjuje, da bo pred začetkom izvajanja koncesionirane dejavnosti predloži program čiščenja komunalne in padavinske vode odpadne vode, skladen z 18. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 38/11, 8/12) in da bo pripravil načrt gospodarjenja z blatom, skladen s 16. členom Uredbe ter da bo skladno z 20. členom Uredbe redno pripravljal poročila o izvajanju javne službe.
Dokazilo: Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA.

15. Kandidat potrjuje, da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava.
Dokazilo: Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PRIJAVA.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Konkurencni dialog.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43004/003/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 20. 8. 2012
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 20. 8. 2012
Čas: 12:15
Kraj: OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, 1292 IG
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje prijav bo javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/7/9012-129744138748416/RD.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 6. 8. 2012
Čas: 14:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta katja.ivanus@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina-ig.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Pravica do pritožbe bo opredeljena v pravnem pouku akta izbire.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta katja.ivanus@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina-ig.si
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 7. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8447/2012, Storitve: Obratovanje komunalne čistilne naprave; datum objave: 3. 8. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.07.2012   17:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Referenčno potrdilo navaja v razpisni dokumentaciji, da lahko referenco podpiše - ZAKONITI ZASTOPNIK NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL.
Ali to pomeni, da lahko referenco potrdi izključno župan ali pa tudi katera druga odgovorna oseba naročnika.

ODGOVOR: Referečno potrdilo lahko potrdi katerokoli oseba pri naročniku, ki je za to pooblaščena, pri čemer ni nujno, da je to izključno župan.