Dosje javnega naročila 005948/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Storitve: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA NIVOJU DGD ZA IZVEDBO PROJEKTA »CESTNA POVEZAVA MED ULICO PARIŠKE KOMUNE IN KRIŽIŠČEM NASIPNE S PREČNO«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005948/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.08.2022
JN005948/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.09.2022
JN005948/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.09.2022
JN005948/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.10.2022
JN005948/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2022
JN005948/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN005948/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marko Gregl
marko.gregl@maribor.si
+386 22201288

Internetni naslovi
https://www.maribor.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/455870/Za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18823
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA NIVOJU DGD ZA IZVEDBO PROJEKTA »CESTNA POVEZAVA MED ULICO PARIŠKE KOMUNE IN KRIŽIŠČEM NASIPNE S PREČNO«
Referenčna številka dokumenta: JN-17596
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA NIVOJU DGD ZA IZVEDBO PROJEKTA »CESTNA POVEZAVA MED ULICO PARIŠKE KOMUNE IN KRIŽIŠČEM NASIPNE S PREČNO«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
71330000
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE NA NIVOJU DGD ZA IZVEDBO PROJEKTA »CESTNA POVEZAVA MED ULICO PARIŠKE KOMUNE IN KRIŽIŠČEM NASIPNE S PREČNO«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 250
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.09.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.09.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.09.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.09.2022   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pod točko 4.1. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je določeno, da mora ponudnik do roka za oddajo ponudb kot obvezni del ponudbene dokumentacije priložiti podpisano bianko menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do 30.11.2022 v višin 2000 . Vzorec menične izjave za resnost ponudbe (Obrazec 8) ne vsebuje navedbe glede zahtevane minimalne veljavnosti menice, prav tako pa tudi v menični golici ni mogoče določiti datuma veljavnosti menice, temveč k večjemu dospelost plačila.

Glede na navedeno prosimo za informacijo kako izpolniti menico oz. menično izjavo, da bo zadoščeno zahtevi glede veljavnosti iz točke 4.1.

ODGOVOR


Naročnik bo menico umaknil iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum objave: 16.09.2022   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V točki 6 specifikacije del in odgovornega kadra je zahtevana izdelava karte hrupa in izdelave protihrupnih ukrepov. V točki 7 Projektne naloge (stran 14) je navedeno, da je potrebno izdelati Študijo morebitnih protihrupnih ukrepov, na podlagi katere je potrebno ustrezno predvideti protihrupne ukrepe na nivoju DGD.
Za zagotovitev medsebojne primerljivosti ponudb Naročnika pozivamo, da poda količine protihrupnih ukrepov, ki se upoštevajo pri izdelavi ponudbe za IZP in DGD načrt aktivnih protihrupnih ukrepov oz. Elaborata pasivne protihrupne zaščite. To pomeni dolžino aktivne protihrupne zaščite ter število in tip objektov z varovanimi prostori, za katere se izdela Elaborata pasivne protihrupne zaščite.
Hvala


ODGOVOR


Naročnik v tej fazi naročila ne more predhodno določiti potrebne protihrupne ukrepe, zato ponudniki sami podajo oceno za izvedbo potrebnih protihrupnih ukrepov za enovito projektno dokumentacijo. Pri oceni je potrebno upoštevati obstoječo projektno in prostorsko dokumentacijo.

Datum objave: 16.09.2022   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Specifikacija del in odgovornega kadra, kot je predvidena v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, ne vsebuje rubrike za navedbo specifikacije del in odgovornega kadra za pooblaščenega inženirja s področja projektiranja žel.infrastrukture za izdelavo TK in SV naprav, za izdelavo načrta elekt. inštalacij in elekt. opreme,...

Kako izpolniti?

ODGOVOR


Naročnik bo objavil popravek specifikacije naročila.

Datum objave: 19.09.2022   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

- Specifikacija naročila ni usklajena s projektno nalogo oz. vsebino predvidenih del kot npr. izvedba podvoza, izvedba tirnih naprav,...

- Iz projektne naloge stran 13 točka 9 poglavje Železniški podvoz izhaja, da je potrebno izdelati IZN. Ali to drži, glede na to, da je predmet razpisne dokumentacije IZP in DGD?

- Ali je potrebno zajeti rušitev postajališča Maribor Tezno v celoti?

- Ali je predmet IZP in DGD tudi javna razsvetljava? Če je, dopolnite specifikacijo naročila.

- Glede na obsežnost in zahtevnost razpisne dokumentacije prosimo, da prestavite rok za oddajo ponudb vsaj za 14 dni, da lahko ponudniki pripravijo konkurenčno in korektno ponudbo.


ODGOVOR

V: Specifikacija naročila ni usklajena s projektno nalogo oz. vsebino predvidenih del kot npr. izvedba podvoza, izvedba tirnih naprav,...
O: Naročnik bo na portalu objavil popravek dokumentacije.

V: Iz projektne naloge stran 13 točka 9 poglavje Železniški podvoz izhaja, da je potrebno izdelati IZN. Ali to drži, glede na to, da je predmet razpisne dokumentacije IZP in DGD?
O: Ni potrebno izdelati IZN.

V: Ali je potrebno zajeti rušitev postajališča Maribor Tezno v celoti?
O: Da.

V: Ali je predmet IZP in DGD tudi javna razsvetljava? Če je, dopolnite specifikacijo naročila.
O: Da. Naročnik bo na portalu objavil popravek dokumentacije.

V: Glede na obsežnost in zahtevnost razpisne dokumentacije prosimo, da prestavite rok za oddajo ponudb vsaj za 14 dni, da lahko ponudniki pripravijo konkurenčno in korektno ponudbo.
O: Naročnik po podaljšal rok za postavljanje vprašanj in za oddajo ponudbe, vendar za krajši rok od predlaganega.

Datum objave: 21.09.2022   15:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročniku predlagamo, da poda ocenjeno količino aktivne in pasivne protihrupne zaščite, na osnovi katere se pripravi ponudba. Obračun del pa se izvede po dejansko opravljenih delih.
Dejanska količina aktivnih in pasivnih protihrupnih ukrepov bo znana šele po izdelavi študije obremenjenosti s hrupom, ki je pa tudi predmeta tega razpisa.
Na številnih predhodnih javnih tazpisih se je postopalo po enakem sistemu, saj v nasprotnem primeru ponudbe potencialnih ponudnikov ne morejo biti primerljive.
Hvala za odgovor

ODGOVOR


Naročnik je na podobno vprašanje že odgovoril. Naročnik še enkrat odgovarja da naj ponudniki sami podajo oceno za izvedbo potrebnih protihrupnih ukrepov za enovito projektno dokumentacijo.

Datum objave: 28.09.2022   16:54
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na zahtevane kadrovske sposobnosti in specifikacijo del in odgovornega kadra nam prosim podajte navodila kako naj vključimo odgovoren kader (pooblaščene inženirje), saj le ti niso definirani (zahtevani) v specifikaciji del in odgovornega kadra, kot npr. pooblaščeni inženir iz strojništva, elektrotehnike,...

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik, bo objavil korigirano specifikacijo del, prav tako bo podaljšal rok za oddajo ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

V novi specifikaciji del je pod točko 4 dodanih pet posameznih načrtov s pooblaščenimi inženirji. Vrsta posameznih načrtov ni definirana.

Prosimo, da definirate vrsto in število posameznih načrtov glede na dejanske zahteve iz razpisne dokumentacije.

Pod točko 5 specifikacije del se zahtevata dva pooblaščena inženirja,. Predlagamo, da se pooblaščeni inženirji in vrsta načrtov definirajo po enaki logiki kot pod točko 4 specifikacije del, saj bo pri DGD dokumentaciji sodelovalo več pooblaščenih inženirjev. V nasprotnem primeru predlagamo, da se zahteva po pooblaščenih inženirjih izloči iz točke 5 a) in 5 b) specifikacije del.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Naročnik, bo objavil korigirano specifikacijo del, prav tako bo podaljšal rok za oddajo ponudb.


Datum objave: 06.10.2022   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Skladno z Direktivo o interoperabilnosti Komisije EU, ki jo je v pravni red RS prenesel Zakon o varnosti v železniškem prometu, je potrebno ugotavljati skladnost s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI). To skladnost ocenjuje priglašeni organ.
Priglašeni organ izda potrdilo o verifikaciji (lahko je pozitivno ali pa tudi ne). Na podlagi pozitivnega potrdila varnostni organ (AŽP) izda obratovalno dovoljenje.
V Projektni nalogi (točka 11.0) opisujete, da izvajalca verifikacije izbere naročnik DRSI. Kako to mislite?
V primeru, da je naročnik preložil ugotavljanje skladnosti s TSI na ponudnika (kar je, mimogrede, sporno) je s tem ogrožena neodvisnost priglašenega organa, ki jo zahtevata Direktiva in Zakon; oziroma, naročnik bi moral sam poiskati priglašeni organ in z njim skleniti pogodbo.

VPRAŠANJE 1 : Ali mora ponudnik pridobiti ponudbo priglašenega organa za storitve verifikacije projektne dokumentacije in ga vključiti v svojo ponudbo kot podizvajalca?

VPRAŠANJE 2: Glede na trenutno veljavno zakonodajo je pridobitev pozitivnega mnenja Javne agencije za železniški promet RS odvisno od izdaje VIVa za fazo projekta PZI in potrjene revizije (PZI) s strani upravljalca SŽ Infrastruktura. Kako boste postopali v primeru, ko izvajalec ne bo (zaradi zakonodajnih postopkov) uspel pridobiti pozitivnega mnenja Javne agencije za železniški promet RS v pogodbenem roku?


ODGOVOR


VPRAŠANJE 1 : Ali mora ponudnik pridobiti ponudbo priglašenega organa za storitve verifikacije projektne dokumentacije in ga vključiti v svojo ponudbo kot podizvajalca?

Odgovor: NE

VPRAŠANJE 2: Glede na trenutno veljavno zakonodajo je pridobitev pozitivnega mnenja Javne agencije za železniški promet RS odvisno od izdaje VIVa za fazo projekta PZI in potrjene revizije (PZI) s strani upravljalca SŽ Infrastruktura. Kako boste postopali v primeru, ko izvajalec ne bo (zaradi zakonodajnih postopkov) uspel pridobiti pozitivnega mnenja Javne agencije za železniški promet RS v pogodbenem roku?

Odgovor: Vmesna izjava o verifikaciji (VIV) priglašenega organa za fazo projektiranja DGD in mnenje SŽ Infrastruktura sta podlaga za pridobitev pozitivnega mnenja Javne agencije za železniški promet RS , ki je sestavni del vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.


Datum objave: 06.10.2022   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V projektni nalogi, deveta alineja točke 11.0 Zahteve naročnika, je navedeno: "Izdelovalec mora na izdelano projektno dokumentacijo DGD od izvajalca verifikacije, izbranega s strani naročnika DRSI pridobiti potrdilo o verifikaciji (VIV) za fazo projektiranja (TSI INF, TSI ENE in TSI CCS ter po nacionalni zakonodaji). V času projektiranja je zavezan sodelovati z izvajalcem verifikacije."

Prav tako je v četrtem odstavku točka 15.0 verifikacija projektnih rešitev za železniško infrastrukturo navedeno "Naročnik projektne dokumentacije DGD mora skladno z navedenimi zahtevami s priglašenim (imenovanim) organom skleniti pogodbo za izvedbo potrebnih verifikacij za vse potrebne podsisteme projektne dokumentacije DGD po TSI in nacionalnih predpisih. Izdelovalec projektne dokumentacije DGD mora pridobiti pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji na izdelano projektno dokumentacijo DGD."

Zgoraj navedeno je v nasprotju s točko 9 specifikacije naročila, v kateri se zahteva od projektanta, da v svojo ponudbeno ceno vključi tudi verifikacijo projektnih rešitev za železniško infrastrukturo.

Prosimo za uskladitev.


ODGOVOR

Skladno z vsebino projektne naloge bo naročnik naročil in plačal stroške verifikacijskega organa. Ponudnik pa mora ovrednotiti samo sodelovanje z izvajalcem verifikacije v postavki 9 SPECIFIKACIJA DEL IN ODGOVORNEGA KADRA.


Datum objave: 06.10.2022   14:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
1. v projektni nalogi je navedeno, da je treba izdelati načrt rušitve železniške postaje Tezno, ki je od predvidenega podvoza ulice Pariške komune pod železniško progo oddaljena skoraj kilometer. V čem je smisel te zahteve?
2. poleg tega je v priloženi specifikaciji naročila napačna formula, ponudniki pa tega ne smemo popravljati. Ali bo dan na portal popravek?
hvala za odgovore

ODGOVOR


1. Rušitev objekta in njenih sestavnih delov (postajališče Maribor Tezno) je neposredno povezano s tem projektom.

2. foruma je v objavljenem popravku RD popravljena.

Datum objave: 06.10.2022   14:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V projektni nalogi je navedeno, da je potrebno izdelati geološko - geomehanske raziskave. Kaj pa hidrogeološke raziskave?
Glede na to, da je potrebno izdelati kompletno statično analizo za podvoz, je potrebno razpolagati z vsemi potrebnimi podatki. Predlagamo izvedbo vsaj dveh piezometrskih vrtin (15-20m) na območju podvoza, da se lahko ustrezno določi dolžina kesonskih konstrukcij.

ODGOVOR


Predlog se upošteva. Ponudniki naj predvidijo tudi izvedbo dveh piezometrskih vrtin, globine do 20 m in izdelavo hidrogeoloških raziskav.

Datum objave: 06.10.2022   14:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V projektni nalogi sta omenjena dva podhoda po cesto. Ali sta objekta tudi predmet DGD projekta?
Ali so predvidene kakšne geološko - geomehanske raziskave na območju podhodov?

hvala

ODGOVOR


Vsi objekti, navedeni v projektni nalogi so predmet projektne dokumentacije DGD. Geološko - geomehanske raziskave je potrebno izvesti za celovito obravnavo objeta/projekta.

Datum objave: 06.10.2022   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Nedefiniran je obseg del pri izvedbi vročevoda, plinovoda in vodovoda. Po OPPN se predvideva kompletna novogradnja distribucijskega plinovodnega omrežja, vročevodnega omrežja in vodovodnega omrežja. Glede na predvideno gradnjo krožišča in podhodov pa bo potrebno prestaviti tudi prenosni plinovod za katerega se v tem primeru zahteva ločena DGD dokumentacija.

Sprašujemo vas ali zajamemo v ponudbi poleg zahtev iz OPPN tudi ločeno DGD dokumentacijo za prenosni plinovod, kot ga zahteva upravljalec za izdelavo prestavitve prenosnega plinovoda?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

DA


Datum objave: 07.10.2022   09:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Ali bo naročnik priznal kot ustrezno referenco za vodnjo projekta tudi železniški viadukt, v sklopu katerega so bile tudi cestne ureditve?

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR


DA.

Datum objave: 10.10.2022   12:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Skladno z ZJN-3 je po postopku naročila male vrednosti vrednost ponudbe limitirana. Glede na primerljive projekte v zadnjem obdobju in vsemi zahtevanimi načrti ter geološkimi in hidrogeološkimi raziskavami, ki so zahtevani na podlagi priložene projektne naloge in dodatnih zahtev glede na dodatna pojasnila, menimo, da je podana limitirana vrednost prenizka.
Prosimo naročnika, da spremeni razpisno dokumentacijo in jo vodi po odprtem postopku.


ODGOVOR


Ocenjena vrednost je določena na podlagi DIIP-a in je nižja kot je mejna vrednost za izvedbo postopka naročila male vrednosti. Zaradi navedenega naročnik postopka ne bo spreminjal, saj je omejen z zagotovljenimi sredstvi.

Datum objave: 10.10.2022   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na dodatna pojasnila imamo še nekaj vprašanj.
VPRAŠANJE 1:
V Projektni nalogi (točka 11.0) opisujete, da izvajalca verifikacije izbere naročnik DRSI. Kako to mislite?
VPRAŠANJE 2:
Vmesna izjava o verifikaciji (VIV) priglašenega organa za fazo projektiranja DGD in mnenje SŽ Infrastruktura sta podlaga za pridobitev pozitivnega mnenja Javne agencije za železniški promet RS , ki je sestavni del vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Se strinjamo.
Izkušnje (in neusklajenost trenutno veljavne zakonodaje) govorijo drugače. Pozitivno mnenje AŽP-ja se pridobi šele po opravljeni reviziji upravljalca (SŽI) - faza PZI - in VIVa za fazo PZI. Kako boste postopali v primeru, ko izvajalec ne bo (zaradi zakonodajnih postopkov) uspel pridobiti pozitivnega mnenja Javne agencije za železniški promet RS za projekt DGD v pogodbenem roku?
VPRAŠANJE 3:
Priglašeni organ za storitve verifikacije projektne dokumentacije DGD ni vključen v ponudbo izvajalca (pojasnilo dne 06.10.2022). Zakaj je v priloženi Specifikaciji del pod točko 9. Verifikacija projektnih rešitev za železniško infrastrukturo? Kdo je izdelovalec te postavke, če ni priglašeni organ?

hvala


ODGOVORVPRAŠANJE 1:
V Projektni nalogi (točka 11.0) opisujete, da izvajalca verifikacije izbere naročnik DRSI. Kako to mislite?

ODGOVOR:
Skladno z vsebino projektne naloge bo naročnik naročil in plačal stroške verifikacijskega organa. Ponudnik pa mora ovrednotiti samo sodelovanje z izvajalcem verifikacije v postavki 9 SPECIFIKACIJA DEL IN ODGOVORNEGA KADRA.

VPRAŠANJE 2:
Vmesna izjava o verifikaciji (VIV) priglašenega organa za fazo projektiranja DGD in mnenje SŽ Infrastruktura sta podlaga za pridobitev pozitivnega mnenja Javne agencije za železniški promet RS , ki je sestavni del vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Se strinjamo.
Izkušnje (in neusklajenost trenutno veljavne zakonodaje) govorijo drugače. Pozitivno mnenje AŽP-ja se pridobi šele po opravljeni reviziji upravljalca (SŽI) - faza PZI - in VIVa za fazo PZI. Kako boste postopali v primeru, ko izvajalec ne bo (zaradi zakonodajnih postopkov) uspel pridobiti pozitivnega mnenja Javne agencije za železniški promet RS za projekt DGD v pogodbenem roku?

ODGOVOR:
Vmesna izjava o verifikaciji (VIV) priglašenega organa za fazo projektiranja DGD in mnenje SŽ Infrastruktura sta podlaga za pridobitev pozitivnega mnenja Javne agencije za železniški promet RS , ki je sestavni del vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru , ko izvajalec ne bo uspel pridobiti pozitivnega mnenja Javne agencije za železniški promet RS za projekt DGD v pogodbenem roku brez svoje krivde, bo naročnik podaljšal pogodbeni rok.

VPRAŠANJE 3:
Priglašeni organ za storitve verifikacije projektne dokumentacije DGD ni vključen v ponudbo izvajalca (pojasnilo dne 06.10.2022). Zakaj je v priloženi Specifikaciji del pod točko 9. Verifikacija projektnih rešitev za železniško infrastrukturo? Kdo je izdelovalec te postavke, če ni priglašeni organ?

ODGOVOR:
Skladno z vsebino projektne naloge bo naročnik naročil in plačal stroške verifikacijskega organa. Ponudnik pa mora ovrednotiti samo sodelovanje z izvajalcem verifikacije v postavki 9 SPECIFIKACIJA DEL IN ODGOVORNEGA KADRA.


Datum objave: 11.10.2022   20:49
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Podizvajalec izpolnjuje zahtevo za določeno kadrovsko sposobnost. Prosimo za natančna navodila kako naj se izpolni OBRAZEC 3.1 rubrika Obseg in vrsta del podizvajalca ter rubrika Predmet in Količina?

Prosimo tudi za natančna navodila kako naj se izpolni 9 točka Specifikacije del in odgovornega kadra (PI/izdelovalec in Gospodarski subjekt) z upoštevanjem navodil (Odgovorov) naročnika, da bo naročnik Verifikacijo projektnih rešitev za železniško infrastrukturo zagotovil sam?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


a.) V levi stolpec obrazca se vpiše obseg in vrsto storitev, ki jih prevzema podizvajalec, v desni stolpec pa znesek prevzetih storitev.

b.) V specifikacijo del se navede subjekt/-e, ki bodo sodelovali v postopku verifikacije.