Dosje javnega naročila 006072/2022
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Storitve: Projektiranje večstanovanjskih objektov Glince/Podutik v Ljubljani, v PE1/ OPPN 191(del) - faza IZ, IZP (DPP), IDP, DGD ter PZR
ZJN-3: Odprti postopek

JN006072/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006072/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 170-482281
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ela Senica
ela.senica@ssrs.si
+386 14710525

Internetni naslovi
https://www.ssrs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/456021/RD_koncna.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17646
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Projektiranje večstanovanjskih objektov Glince/Podutik v Ljubljani, v PE1/ OPPN 191(del) - faza IZ, IZP (DPP), IDP, DGD ter PZR
Referenčna številka dokumenta: JN 17/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Glince 1. faza - projektiranje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Glince Podutik Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Projektiranje večstanovanjskih objektov Glince/Podutik v Ljubljani, v PE1/ OPPN 191(del) - faza IZ, IZP (DPP), IDP, DGD ter PZR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 260
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
razvidno iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
razvidno iz razpisne dokumentacije

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
razvidno iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.10.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.10.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.08.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.09.2022   13:15
VPRAŠANJE ŠT. 1 z dne 13.09.2022 ob 07:45
Pozdravljeni

Pri tehnični in kadrovski sposobnosti, tako za pogoj kot merila, imate zapisano zahtevo po referenčnem objektu z zahtevanimi karakteristikami (velikost, klasifikacija, faza, obdobje), pri čemer zahtevate, da je bilo za objekt pravnomočno uporabno dovoljenje pridobljeno po 31.12.2013.

Kot dokazilo izpolnjevanja tega pogoja pa imate navedeno:
Ponudnik na poziv naročnika v fazi pregleda ponudb predloži pravnomočno uporabno dovoljenje ALI če pravnomočno uporabno dovoljenje ni bilo izdano, kumulativno predloži kopijo pogodbe o izdelavi DGD/PGD in PZI projektne dokumentacije IN potrdilo o plačilu PZI projektne dokumentacije, vse za isti projekt.

Iz navedenega razumemo, da so kot ustrezne reference za pogoj in merila za gospodarski subjekt in kader vsi objekti, ki imajo zahtevane karakteristike (velikost, klasifikacija, faza, obdobje), čeprav uporabno dovoljenje še ni pridobljeno. Prosimo za vašo potrditev.

Lep pozdrav

ODGOVOR ŠT. 1:
Če pravnomočno uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno mora ponudnik na poziv naročnika v fazi pregleda ponudb predložiti kopijo pogodbe o izdelavi DGD/PGD in PZI projektne dokumentacije IN potrdilo o plačilu PZI projektne dokumentacije, vse za isti projekt.

VPRAŠANJE ŠT. 2 z dne 15.09.2022 ob 13:52
Pozdravljeni.

Objavili ste pogodbo, ki je napisana izrazito v korist naročnika in v škodo ponudnika. Z ozirom na vodstveno sestavo naročnika bi pričakovali pogodbo, ki bo korektna do inženirske stroke. Tako pa lahko le ugotovimo, da je pisana v škodo slednjim, kar že sodi iti v presojo pristojnima poklicnima zbornicama.
Pogodba je namreč obveza, ki jo sprejmeta oba podpisnika, torej se po sklenitvi ne sme spreminjati v določilih, ki bi lahko pomenila, da bi se ob spremembi vsebin in zaradi s tem povezanih drugačnih izhodišč lahko prijavil ponudnik, ki je sicer odstopil od priprave ponudbe.
Ker gre za dokončno obvezo, je ta v nekaterih določilih lahko v izjemno škodo prevzemnika del (beri: inženirja in arhitekta), saj ne bo moč zadostiti podanim zahtevam, sočasno pa neupravičeno že vnaprej pogojuje izplačilo na vsebine, na katere prevzemnik del ne vpliva.

Gre za zahteve 6. člena pogodbe, po katerih se prevzemnik del nesporno in dokončno obvezuje, da bo izdelal popolno projektno dokumentacijo tako, da bo dosežena pogodbeno predpisana vrednost realizacije gradnje.

Glede na zapisane zahtevane vrednosti gre za zahtevo, ki je neizvedljiva in pravno nevzdržna, saj se mora pogodbena stranka obvezati za nekaj, kar ni od nje odvisno, ker slednja ne vpliva na:
- tržne vrednosti materialov in energije,
- tržne vrednosti gradnje,
- pogoje razpisa investitorja, ki lahko prav tako vplivajo na vrednost gradnje.

Opisana pogodbena obveza je posledično lahko zasnovana zgolj na načelu truda in nikakor na načelu uspeha, kot je to v primeru predlagane pogodbe.
Gre za nekorektno in verjamemo da tudi nezakonito zahtevo, ki postavlja prevzemnika del (inženirja, arhitekta) v podrejen položaj, saj lahko naročnik zaradi pričakovane neizpolnitve zahteva večkratno načrtovanje in celo odškodnino.

Tu so še načini plačila, kjer je 10% vrednost pogodbenih del vezanih na pogoj dosežene predpisane vrednosti GOI, torej se vnaprej že ve, da mora ponudnik za toliko dvigniti ceno svoje ponudbe, ker tega zneska ne bo videl.
A je to gospodarno ravnanje naročnika?
Ali pa je cilj državnega podjetja neupravičeno bogatenje na račun inženirjev in arhitektov?

Pozivamo za izločitev neupravičene obveze iz te in drugih podobnih tekočih in prihodnjih razpisov.
ODGOVOR ŠT. 2:
Naročnik bo vseskozi spremljal in hkrati preverjal izvedljivost projekta tudi s stališča gibanja cen. V ostalem delu vprašanje ponudnika ni definirano do te mere, da bi omogočalo naročniku podati relevanten odgovor.

VPRAŠANJE ŠT. 3 z dne 16.09.2022 ob 06:57
Spoštovani.

Prosimo za več pojasnil:

1. Razpisane je izdelava PZR. V pogodbi je v 3. členu pod PZR zapisano »Dokumentacija za razpis«, kar je mnogo širši pojem kot »Projektna dokumentacija za razpis«.
Slednja obsega zgolj tehnični del kot izvleček izdelane IDP, splošna dokumentacija pa obsega še vse druge sestavine nekega razpisa.
Sploh se dvom pojavi zaradi zahteve, da mora PZR obsegati »splošne pogoje«.
Vpr: Ali je pod izdelavo PZR mišljen tehnični del dokumentacije in ne druge vsebine nekega razpisa?
Vpr: Katera vsebina so »splošni pogoji«?
ODGOVOR:
DA, pod izdelavo PZR je mišljen tehnični del dokumentacije.
T.i. »splošni pogoji« so splošni opisi v projektantskem popisu del in predizmerah in veljajo za vse sklope GOI del.

2. Razpisna je izdelava projektne dokumentacije. Nato pa je v pogodbi dana zahteva za vodjo projektiranja: »odgovoren za projektantski nadzor na podlagi določil zakonodaje«.
Zakonodaja ne predvideva proj. nadzora s strani izdelovalca DGD in IDP, temveč zgolj s strani izdelovalca PZI dokumentacije. Sploh pa projektantski nadzor ni razpisan.
GZ-1 zahteva: »»v času gradnje zagotovi reden dostop in spremljanje gradnje ter sodelovanje projektanta, ki je izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, in projektanta, ki izdela projektno dokumentacijo izvedenih del«.
Vpr: Torej, katera je to vsebina po veljavni zakonodaji, ki naj bi jo opravljal vodja projektiranja?
Vpr: Kaj sploh pričakujete, da bi opravljal vodja projektiranja pod pojmom proj. nadzora, če ne gre za dela predpisana z gradbeno zakonodajo?
ODGOVOR:
V tč. B - Vodenje in koordinacija izdelave projektne in druge dokumentacije, natančneje deveta (9) alinea se črta iz vzorca pogodbe.
Glej predhoden odgovor naročnika.

3. 9. člen pogodbe, plačila po fazah: faza »3 delovne dni po predaji in potrditvi idejne zasnove«.
Vpr: Je mišljena IZ ali IZP?
ODGOVOR:
Gre za IZ.

4. 12. člen pogodbe, roki:
Zahtevana je izdelava IZ v 35 dnevih. Gre za šalo ali ste resno mislili? Za 4 objekte in vso infrastrukturo? V 2 variantah? Ob sedanji polni zasedenosti projektantskih birojev, vsaj tistih uspešnih, ki znajo delati? Danes je lahko dela prost in čaka na razpis samo nesposoben ali vnaprej dogovorjen ponudnik...
Realen rok ne more manjši od 90 dni.
Predlagamo spremembo in dobili boste kakšno konkurenčno ponudbo več.
ODGOVOR:
Naročnikova zahteva ostaja nespremenjena.

5. 12. člen pogodbe, roki:
Podobno velja za druge roke in neskladja:
- IZP v 30 dnevih (skupaj s proj. pogoji npr. DRSV)?
- IDP: pogodba opredeljuje 10 dni za odpravo pripomb, v tej alineji pa je mišljenih 15 dni popravek in potrditev naročnika, upoštevajoč praznike, vikende..?
- DGD: ne razumemo pojma 30 dni in sočasnosti z IDP... (niti naši pravniki niso razumeli),
- Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti oddana v roku 3 koledarskih dni po potrditvi DGD projektne dokumentacije.
Kaj pomeni potrditev? Vključno s pridobljenimi mnenji, torej gre za mnenja + potrditev naročnika?
- Popis del IDP mora biti predan 8 koledarskih dni pred zaključkom te projektne faze.
Nemogoče - potemtakem mora biti končni popis oddan pred pregledom in potrditvijo...
- Zahteva se še: »V rokih iz prvega odstavka je upoštevan čas za pridobitev mnenj in soglasij, prav tako je upoštevan čas, ki je potreben naročniku za strokovni pregled in potrditev teh posameznih projektnih faz dela.«
Pravno in tehnično ne vzdrži; malce matematike, prosim.
Pogodba ne more obsegati omenjenih rokov brez določitve, koliko časa bo za pregled porabil naročnik, pri čemer ima projektant potem po drugem členu pogodbe še 10 dni, da odpravi pripombe.
Nemogoča zahteva: rok pregleda ne more biti zajet v rokih, ker če naročnik pregleduje IZ 20 dni, ostane za izdelavo samo 15 dni ...

Opozarjamo na nedoslednosti pri rokih zaradi podobnih primerov (sicer redkih) pri drugih javnih naročnikih (namensko s slabo namero) in posledičnih zapletih ob pikolovskem in samosvojem branju členov s strani pravnikov.
ODGOVOR:
Naročnik podaja popravljene oziroma dopolnjene posamezne roke, pri čemer se ustrezno popravi datum v 12. členu pogodbe, in sicer se po novem glasi 350 koledarskih dni.

Projektna dokumentacija se izdela v naslednjih rokih:
- Idejna zasnova: 35 dni +10 dni pregled (naročnik)+10 dni odprava pomanjkljivosti in potrditev
- IZP (DPP): pridobitev projektnih pogojev (sočasno po potrjeni dokumentaciji IDZ): 30 dni
- IDP: 120 dni +30 dni pregled (naročnik)+ 15 dni odprava pomanjkljivosti in potrditev
- DGD: 30 dni (sočasno z IDP)+ pridobitev mnenj+ 10 dni pregled (naročnik)+ 10 dni odprava
pomanjkljivosti
- GD
- PZR : dokumentacija za razpis 30 dni po potrditvi IDP +10 dni pregled (naročnik)+10 dni
odprava pomanjkljivosti in potrditev

5. 15. člen pogodbe:
Zahteva se jamstvo: ... z veljavnostjo še 60 dni po pravnomočni izbiri izvajalca gradnje (predvidoma 1. 12. 2022).
A res letos?
ODGOVOR:
Gre za tiskarsko napako, pravilno 1.12.2023.

6. 17. člen pogodbe pravi:
»Naročnik lahko kadarkoli prekine to pogodbo z dnem pisnega obvestila izvajalcu. V tem primeru ima izvajalec pravico obračunati vsa že izvršena dela do dneva prekinitve te pogodbe pod pogojem, da dokonča zaključeno fazo pogodbenega dela oziroma je že predal že izdelano dokumentacijo posamezne projektne faze (pod pogojem, da jo je potrdil naročnik), na podlagi katere je obračun del lahko izvršen in se dogovoriti za nadaljnje korake za izvedbo oziroma prenehanje pogodbe.«
Torej, vzemimo primer, da kot projektant izdelam npr. 30% obsega IDP, nato pa kot naročnik prekinete pogodbo. Po sedanjih določilih ne moremo obračunati opravljenih del zaradi tega, ker niso končana ali potrjena. Pogodba naj bi bila korekten sporazum med dvema pogodbenikoma z namenom doseganja istih ciljev in ob medsebojnem spoštovanju.
Naročnik je ob prekinitvi pogodbe iz njegove strani dolžan poravnati vse obveznosti. Pogodba ne more biti v nasprotju z veljavno zakonodaj (OZ).
Pozivamo za popravek.
Lp
ODGOVOR:
Naročnikova zahteva ostaja nespremenjena.

VPRAŠANJE ŠT. 4 z dne 16.09.2022 ob 13:31
Spoštovani,

zaradi kompleksnosti obsega javnega naročila, prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb in tudi roka za podajanje vprašanja vsaj še za dodatnih 7 dni.
ODGOVOR ŠT: 4
Naročnik ne bo podaljšal roka za postavljanje vprašanj in roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 23.09.2022   09:06
Naročnik podaja spremembo odgovora na vprašanje št. 3 z dne 16.9.2022 ob 06:57 in sicer v delu tč. 5 12. člen pogodbe, roki, natančneje DGD postavka.

VPRAŠANJE ŠT. 3 z dne 16.09.2022 ob 06:57- sprememba odgovora

5. 12. člen pogodbe, roki:
Podobno velja za druge roke in neskladja:
- IZP v 30 dnevih (skupaj s proj. pogoji npr. DRSV)?
- IDP: pogodba opredeljuje 10 dni za odpravo pripomb, v tej alineji pa je mišljenih 15 dni popravek in potrditev naročnika, upoštevajoč praznike, vikende..?
- DGD: ne razumemo pojma 30 dni in sočasnosti z IDP... (niti naši pravniki niso razumeli),
- Vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti oddana v roku 3 koledarskih dni po potrditvi DGD projektne dokumentacije.
Kaj pomeni potrditev? Vključno s pridobljenimi mnenji, torej gre za mnenja + potrditev naročnika?
- Popis del IDP mora biti predan 8 koledarskih dni pred zaključkom te projektne faze.
Nemogoče - potemtakem mora biti končni popis oddan pred pregledom in potrditvijo...
- Zahteva se še: »V rokih iz prvega odstavka je upoštevan čas za pridobitev mnenj in soglasij, prav tako je upoštevan čas, ki je potreben naročniku za strokovni pregled in potrditev teh posameznih projektnih faz dela.«
Pravno in tehnično ne vzdrži; malce matematike, prosim.
Pogodba ne more obsegati omenjenih rokov brez določitve, koliko časa bo za pregled porabil naročnik, pri čemer ima projektant potem po drugem členu pogodbe še 10 dni, da odpravi pripombe.
Nemogoča zahteva: rok pregleda ne more biti zajet v rokih, ker če naročnik pregleduje IZ 20 dni, ostane za izdelavo samo 15 dni ...

Opozarjamo na nedoslednosti pri rokih zaradi podobnih primerov (sicer redkih) pri drugih javnih naročnikih (namensko s slabo namero) in posledičnih zapletih ob pikolovskem in samosvojem branju členov s strani pravnikov.
ODGOVOR:
Naročnik podaja popravljene oziroma dopolnjene posamezne roke, pri čemer se ustrezno popravi datum v 12. členu pogodbe, in sicer se po novem glasi 300 koledarskih dni.

Projektna dokumentacija se izdela v naslednjih rokih:
- Idejna zasnova: 35 dni +10 dni pregled (naročnik)+10 dni odprava pomanjkljivosti in potrditev
- IZP (DPP): pridobitev projektnih pogojev (sočasno po potrjeni dokumentaciji IDZ): 30 dni
- IDP: 120 dni +30 dni pregled (naročnik)+ 15 dni odprava pomanjkljivosti in potrditev
- DGD: (sočasno z IDP)
- GD
- PZR : dokumentacija za razpis 30 dni po potrditvi IDP +10 dni pregled (naročnik)+10 dni
odprava pomanjkljivosti in potrditev

Ostali odgovori naročnika, ki so bili objavljeni dne 22.9.2022 ob 13:15 na PJN ostanejo nespremenjeni.