Dosje javnega naročila 006171/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
: VRTEC SONČEK KRANJ
ZJN-3: Odprti postopek

JN006171/2022-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 08.09.2022
JN006171/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2022
JN006171/2022-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 12.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006171/2022-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2022/S 174-493215
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
https://www.zaps.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/456307/A_NATECAJNI_POGOJI.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
https://www.zaps.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
https://www.zaps.si/

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VRTEC SONČEK KRANJ
Referenčna številka dokumenta: 351-133/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

VRTEC SONČEK KRANJ

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojevOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Skladno z natečajni pogoji, točka 7, MERILA ZA OCENJEVANJE
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
17.11.2022   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 6.000 EUR
2. nagrada 4.800 EUR
3. nagrada 3.600 EUR
tri priznanja po 1.800 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 2.000 EUR
Odškodninski sklad se porazdeli med vse nenagrajene elaborate, ki uspešno prestanejo predhodni preizkus.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Namestnik predsednice ocenjevalne komisije (naročnik): JANEZ ČERNE, podžupan MOK, Članica (naročnik): SABRINA ZALETEL, univ. dipl. inž. kraj. arh. Oddelek za prostorske akte MOK, Članica (naročnik): MARIJA ŠTEFE, Oddelek za projekte MOK, Namestnik članov (naročnik): MIHA BEČAN, Urad za družbene dejavnosti MOK , Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): mag. LIDIJA DRAGIŠIĆ, univ. dipl. inž. arh., Član (ZAPS): MIHA KAJZELJ, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (ZAPS): SAŠA PIANO, univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalec A: JOŽE JAKI, univ. dipl. inž. arh., Izvedenec za investicijo: ROBERT PANGRŠIČ, Skrbnica natečaja: DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2022   23:59

Dodatne informacije:
Celotno natečajna dokumentacija je objavljena: https://zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku/
Organizirani ogled lokacije in posvet ni predviden
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 17. 10. 2022
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 21. 10. 2022
Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 9. 11. 2022
Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 11. 11. 2022
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije četrtek 17. 11. 2022 do 16:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 19. 12. 2022
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma januar 2023

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.09.2022   12:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosili bi za razjasnitev Vrednosti investicije, vrednosti GOI del (natečajno gradivo stran 47):
" Ocenjen finančni okvir investicije potrebne za izvedbo natečajne rešitve, ki ga je izdelal naročnik na podlagi DIIP iz junij 2021, znaša po tekočih cenah 2.565.616,52 EUR z DDV oziroma 2.102.964,36 EUR brez DDV in obsega gradbena in obrtniška dela, instalacije ter pohištveno, tehnološko opremo in zunanja igrala za izvedbo natečajnih ureditev vključno z vso pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo."

"GOI dela novogradnje so ocenjena na cca. 1.366,51 EUR + DDV/m2 neto površine objekta.
Pohištvena in ostala oprema pa na 219,33 EUR+ DDV/m2 neto notranje površine objekta.
Ureditev zunanjih površin je ocenjena na 50.000,00 EUR + DDV, nova igrala in prestavitev igral z ureditvami ustreznih varovalnih podlog pa je ocenjena na 100.000,00 EUR + DDV."

V priloženi tabeli kvadratur je navedeno: NETO površina objekta Vrtec Sonček = 2.310 m2, Zunanje površine + Parkirna mesta = min 2.635 m2

Po vašem navedenem izračunu dobimo sledeče ocenjene vrednosti:
GOI dela novogradnje so ocenjena na cca. 1.366,51 EUR/m2 x 2.310 m2 = 3.156.638
Pohištvena in ostala oprema pa na 219,33 EUR / m2 x 2.310 m2 = 506.652
Ureditev zunanjih površin = 50.000,00 EUR
Nova igrala in prestavitev igral = 100.000,00 EUR
TOTAL= 3.813.290 + DDV

Vprašanje:
Na kakšen način ste podali max. višino investicije = 2.102.964,36 EUR + DDV, ko pa je po vašin nadaljnih predpostavkah le ta 3.813.290 + DDV.
Če vzamemo višino predvidene celotne investicije 2.102.964,36 EUR + DDV od nje odštejemo 150.000 (ureditev zunanjih površin + Igrala) = je po vaši zahtevi GOI novogradnje (z garažo) + oprema = 1.952.964 + DDV kar glede na površino stavbe 2.310 m2 predstavlja 845/m2 + DDV.
Ali lahko občina izda garancijo, da bo priskrbela Izvajalca, ki bo ta objekt izvedel v celoti (na ključ) + zunanja ureditev, za predvideno investicijsko višino 2.102.964,36 EUR + DDV? Razlika izračunanih vrednosti je skoraj 2 mil !
Ali lahko projektant poda svojo ceno pogodbenih vrednosti projektantskih storitev kot % vrednost končne realne vrednosti investicije, v primeru, da je le ta višja od predvidene?


ODGOVOR

Prvotna ocena investicije je povzeta po predhodno izdelanem DIIP (junij 2021). Investicijski dokument ni upošteval enakih vstopnih podatkov, hkrati se je stanje na trgu spremenilo.
Natečajna naloga je ponovno preverila potrebne površine objeta ter le te povečala (z upoštevanjem normativa otrok in posledično potrebnih m2/otroka, zaklonišče).
Za izhodišče ocene vrednosti je naročnik upošteval podatke MIZŠ in sicer Sklep o normiranih okvirih za višino naložb v stavbe vrtec in osnovnega šolstva v letih 2022 in 2023.

Ocenjena vrednost investicije po natečajni nalogi tako znaša:
GOI dela novogradnje: 1.366,51 EUR/m2 x 2.310 m2 = 3.156.638 ,00 EUR+ DDV
Pohištvena in ostala oprema:219,33 EUR / m2 x 2.310 m2 = 506.652,00 EUR+ DDV
Ureditev zunanjih površin 50.000,00 EUR +DDV
Nova igrala in prestavitev igral 100.000,00 EUR + DDV
SKUPAJ 3 .813.290,30 + DDV


Datum objave: 30.09.2022   20:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Projektna naloga predvideva garažo v površini 150m2.
Kakšen je namen te garaže oz. za katera vozila se nameni (zaposleni, obiskovalci, kombi...)?
Namreč taka garaža je premajhna za vsa potrebna osebna vozila in hkrati prevelika za le dostavo oz. kombi.

ODGOVOR


Potrebna je za shranjevanje vozil za potrebe celotnega zavoda (ca 5-7 kombijev, 1-2 avtomobilski prikolici, 3 vrtni traktorji in večja vrtna oprema).

Datum objave: 30.09.2022   20:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Projektna naloga predvideva garažo v površini 150m2.
Kakšen je namen te garaže oz. za katera vozila se nameni (zaposleni, obiskovalci, kombi...)?
Namreč taka garaža je premajhna za vsa potrebna osebna vozila in hkrati prevelika za le dostavo oz. kombi.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali so predvidene kvadrature za navedene gospodarske prostore pravilne?

- 22. ostalo - tehnični prostori - kotlovnica 40 m2, prostor vzdrževalca 40 m2, shramba vzdrževalca 100 m2? skupaj 140m2. Kaj naj bi bilo v prostoru vzdrževalca in shrambi vzdrževalca?

- 23. ostalo - garaža 150 m2? Zakaj je predvidena velikost garaže 150m2? Za katera in koliko vozil?

- 24. ostalo - shramba osnovnih sredstev 150 m2? Katera in koliko sredstev naj bi bilo v shrambi 150 m2?

Na kakšen način je izračunana ocena površine komunikacij 508 m2?

Hvala za odgovore in lep pozdrav!


ODGOVOR


ODGOVOR:
Prostora sta namenjena shranjevanju poškodovanega inventarja in izvajanju popravil le tega (ves inventar, poganjalci, kolesa, skiroji, ležalke, poškodovana igrala, ...), shranjevanju orodja za vzdrževalno službo, vrtne kosilnice, kose, škarje za obrezovanje, puhalniki, itd, manjša delavnica z večjimi stroji za potrebe vzdrževanja ter delovni pulti, transportni vozički, shramba manjšega potrošnega materiala (vodovod, elektro, vrtnarstvo, mizarstvo), več omar oziroma organizatorjev potrošnega materiala (vijaki, žeblji, matice, podložke, okovje, wc deske, spone, silikoni, lepila, pene, maziva, zidni vložki, nosilci, nogice, pipe, profili, tesnila, ...). prostor vzdrževalca pa vsebuje garderobne omare, sanitarije, tuš, poseben razdelek za shranjevanje osebne varovalne opreme ter specifične varovalne opreme, predel za IT tehnologijo (pisarniški del za urejanje dokumentacije-organizacija dela, evidence, komunikacija razporedi ipd).

- 23. ostalo - garaža 150 m2? Zakaj je predvidena velikost garaže 150m2? Za katera in koliko vozil?
ODGOVOR:
Potrebna je za shranjevanje vozil za potrebe celotnega zavoda (ca 5-7 kombijev, 1-2 avtomobilski prikolici, 3 vrtni traktorji in večja vrtna oprema).

- 24. ostalo - shramba osnovnih sredstev 150 m2? Katera in koliko sredstev naj bi bilo v shrambi 150 m2?
ODGOVOR:
Za shranjevanje osnovnih sredstev zavoda (klopi, mizice, stolčki, specialni vozički za potrebe razvojnega oddelka, omare, ležalke, športni rekviziti, elementi za igro, pripomočki ki se redkeje uporabljajo). Tega je res veliko saj je potrebno skupine sproti prilagajati glede na starost otrok.

Na kakšen način je izračunana ocena površine komunikacij 508 m2?
ODGOVOR:
Komunikacije so ocenjene v % glede na celotno neto površino vrtca. Ocenjene so na 22 %.


Datum objave: 04.10.2022   12:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je možno oziroma dovoljeno pridvideti uvoz do bodočega vrtca iz ulice 1. maja (krožna cesta) na jugovzhodnem robu parcele?

ODGOVOR

Natečajniki naj previdijo uvoz do bodočega vrtca kot je le-ta opredeljen v natečajni nalogi. Uporabi se obstoječi cestni priključek z javne ceste z oznako JP686513, preko zemljišča parc. št. 266/4 k.o. 2122 Huje.


Datum objave: 06.10.2022   16:13
VPRAŠANJE
Ali je dodatni prostor za dejavnost otrok dejansko dodatna (torej osma) polno funkcionalna igralnica (rezerva za 1. SO), kot gre razumeti natečajno nalogo (poglavje 3.3.2)?
Pri površini, ki je predvidena za ta prostor (56 m2), namreč potem ne ostane prostora za druge dodatne prostore, ki bi pripadli drugim igralnicam.

ODGOVOR

K vsaki igralnici po normativu pripada prostor za dodatne dejavnosti površine 8,00 m2 / oddelek.
Ta prostor ni nujno, da je povezan z vsako igralnico. Lahko je površina združena v en prostor, za katerega je želja, da ga vrtec uporablja tudi kot rezervno igralnico ali kot prostor za dodatne dejavnosti.


Datum objave: 12.10.2022   12:10
VPRAŠANJE
Ali se ograja / obstoječa zamejitev zemljišča ohrani ali ruši?

Natečajna naloga - 3.1.3 Potrebne zunanje površine - Je otroško igrišče javno ali poljavno oz. Pripada vrtcu?

Ali je glede na določila OPN sploh dovoljeno del parcele, ki spada v območju SSN uporabiti, kot del parcele namenjene gradnji za vrtec, saj na območju SSN vrtci niso dovoljeni? Posledično bi bila parcela namenjena gradnji manjša za 427m2, kar je problematično z vidika doseganja minimalnih zahtevanih površin za igro otrok.

ODGOVOR
Ali se ograja / obstoječa zamejitev zemljišča ohrani ali ruši?

ODGOVOR:
Obstoječa ograja se ohrani.Natečajna naloga - 3.1.3 Potrebne zunanje površine - Je otroško igrišče javno ali poljavno oz. Pripada vrtcu?

ODGOVOR:
Otroško igrišče pripada vrtcu. Zemljišča so v lasti Mestne občine Kranj.


Ali je glede na določila OPN sploh dovoljeno del parcele, ki spada v območju SSN uporabiti, kot del parcele namenjene gradnji za vrtec, saj na območju SSN vrtci niso dovoljeni? Posledično bi bila parcela namenjena gradnji manjša za 427m2, kar je problematično z vidika doseganja minimalnih zahtevanih površin za igro otrok.

ODGOVOR:
Lokacija objekta je predvidena v območju z namensko rabo CD, zato natečajna naloga povzema pogoje
za to območje. Na območju z namensko rabo SSn naročnik predvideva izvedbo parkiranja in dovoza.
Prostorski akt določa tudi, da se upošteva prevladujoča namenska raba, v kolikor se gradi v dveh ali več območjih z različno namensko rabo.
Datum objave: 12.10.2022   12:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je mogoče v želji po boljši izdelavi elaborata ter zaradi praznikov in šolskih počitnic rok oddaje podaljšati za 7-14 dni?

Hvala za vaše razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ker želimo slediti terminskemu planu, roki ostajajo kot so določeni in jih ne bomo spreminjali.
Datum objave: 13.10.2022   11:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da se rok za oddajo natečaja ne podaljšuje.

Nesmisleno podaljševanje rokov namreč močno bremeni biroje, ki se tovrstnih projektov lotevajo pravočasno, naročniku pa brez raloga podira terminske plane in povzroča škodo.

Razpisovalca prosimo za potrditev, da se rok za oddajo natečaja ne bo spremenil.

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ne namerava spreminjati.Datum objave: 13.10.2022   11:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

podaljševanje natečajnega roka je popolnoma nesmiselno in nepošteno, tako do naročnika kot do ostalih natečajnikov.
Prosimo, da roka za oddajo NE SPREMINJATE!

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ne namerava spreminjati.Datum objave: 15.10.2022   19:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je mogoče predvideti kakršnokoli ureditev med regulacijsko linijo in mejo natečajnega območja (zahodni rob območja)? Ali je lahko ograja igrišča postavljena po regulacijski liniji ali se mora kot enostaven objekt odmikati 2,0 m (zelo pomembno zaradi vpliva na površino igrišča, ki mora biti znotraj ograjeno, in s tem tudi zaradi zagotavljanja primernih površin glede na Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca)?

ODGOVOR
Območje vrtca je že ograjeno z obstoječo ograjo in želja naročnika je, da ograja ostane.Datum objave: 15.10.2022   19:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ne določa faktorja pozidanosti in faktorja odprtih bivalnih površin, kot je navedeno v natečajni nalogi na strani 28. Ali upoštevamo zahteve po površini glede na omenjeni pravilnik (površina celotnega zemljišča na otroka in površina zunanjih površin za igrišče na otrok) ali tudi faktorje (FZ in DOBP), ki so zapisani v nalogi in tabeli zunanjih površin?

ODGOVOR

Prostorski akt ne določa FZ in DOBP. Pravilnik o normativih in tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca določa velikost potrebnega zemljišča in velikost igrišča glede na planirano število otrok. Naročnik zagotavlja gradbeno parcelo, ki presega normativ. Pri umestitvi objekta pa mora biti zagotovljeno vsaj 2.310,00 m2 igrišča.


Datum objave: 15.10.2022   19:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v natečajni nalogi je navedeno, da se kuhinjo lahko umesti v kletno etažo. Zakonodaja zahteva, da je kuhinja naravno osvetljena (gl. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca in Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih ter povezani standardi (SIST EN 17037:2019)). Tp praktično onemogoči umestitev kuhinje v klet (razen skladišča). Ali bodo poročevalci in komisija pri presoji elaboratov upoštevali zakonske zahteve glede naravne osvetljenosti delovnih prostorov v kuhinji?

ODGOVOR

Kuhinja je lahko locirana v podzemni ali nadzemni etaži, naravno osvetlitev pa je mogoče zagotoviti tudi v kletnih prostorih s svetlobnimi jaški ali drugačnimi projektnimi rešitvami.


Datum objave: 17.10.2022   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Velikost osrednjega prostora in športne igralnice je po natečajni nalogi predvidena 80m2. Po prilogi 1 Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca je za omenjeni prostor 7 oddelčnega vrtca predvidenih minimalno 133 m2. Katero površino naj se upošteva?

2.
V natečajni nalogi piše da morata biti igrišči za otroke 1. starostnega obdobja in razvojnega oddelka in 2. starostnega obdobja ločeni.
Na kak način morata biti ločeni?

Najlepša hvala!

ODGOVOR

1. Velikost osrednjega prostora in športne igralnice je po natečajni nalogi predvidena 80m2. Po prilogi 1 Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca je za omenjeni prostor 7 oddelčnega vrtca predvidenih minimalno 133 m2. Katero površino naj se upošteva?

Odgovor:
Upošteva se površina 80,00 m2.


2.
V natečajni nalogi piše da morata biti igrišči za otroke 1. starostnega obdobja in razvojnega oddelka in 2. starostnega obdobja ločeni.
Na kak način morata biti ločeni?

Najlepša hvala!

Odgovor:
Igrišče za 1. in 2 starostno obdobje naj ima predvidene različne tipe igral, izbrane primerno starosti otrok, ki jih uporabljajo. Ločitev igrišč za 1. in 2. starosto obdobje mora preprečevati mešanje otrok.
Kako bo igrišče ločeno pa je prepuščeno projektantu (ograja ali drugačen način ločitve).Datum objave: 18.10.2022   14:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vprašanje in odgovor glede lokacije kuhinje v kleti. Objavljeni odgovor ni ustrezen, saj s svetlobnimi jaški ni mogoče zagotoviti ustrezne osvelitve, kot jo zahteva standard SIST EN 17037 : 2019. Ta standard zahteva tudi pogled navzven, kar ni mogoče zagotoviti s svetlobnimi jaški ali s svetlobniki.

Na to temo opozarjamo predvsem zato, ker je zagotavljanje primernih delovnih pogojev za vse zaposlene pomembno tako iz zdravstvenih kot tudi etičnih razlogov. Poleg tega je pomembno, ker zagotavljenje ustrezne osvetljenosti in pogleda bistveno vpliva na zasnovo tlorisa in zunanjih površin. Uporabo standarda zahteva tako Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (49. člen) kot tudi Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (29. člen).

Prosimo za odgovor na naše vprašanje: Ali se bo pri presoji elaboratov upoštevalo zakonske zahteve glede naravne osvetljenosti delovnih prostorov v kuhinji?

ODGOVOR


Kuhinja je lahko locirana v podzemni ali nadzemni etaži, naravno osvetlitev pa lahko natečajniki, v primeru umestitve v klet, zagotovijo z različnimi projektnimi rešitvami, ki naj upoštevajo veljavne standarde s stališča osvetljenosti na delovnem mestu.

Datum objave: 18.10.2022   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

katera je minimalna višina garaže in za kakšen rang dostavnih vozil je garaža predvidena?

Hvala!

ODGOVOR


Naročnik na vsebinska vprašanja, postavljena po predpisanem roku, ne bo odgovarjal.


Datum objave: 19.10.2022   12:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V točki 3.2.2. Usmeritve za zasnovo vrtca piše, da je dodatne prostore za dejavnosti otrok treba organizirati tako, da je prostor mogoče uporabiti za rezervno igralnico 1. starostnega obdobja z vsemi pripadajočimi prostori, zaa kar je predvideno 56 m2, kar ne ustreza minimalnim standardom (60m2). Ali prostor načrtujemo predvidenih površinah (56 m2) in ali načrtujemo pripadajoče prostore za rezervno igralnico (garderoba, sanitarije)?
2. Sanitarije za otroke na igrišču - ali prostor mora biti ločen od objekta vrtca oz. ali je lahko integriran v objekt vrtca?
3. Skupni prostor za strokovne delavce - ali je prostor zamišljen kot npr. zbornica?
4. Ali je možno umestiti parkirišča na območju z namensko rabo CD?

S spoštovanjem


ODGOVOR

1. V točki 3.2.2. Usmeritve za zasnovo vrtca piše, da je dodatne prostore za dejavnosti otrok treba organizirati tako, da je prostor mogoče uporabiti za rezervno igralnico 1. starostnega obdobja z vsemi pripadajočimi prostori, zaa kar je predvideno 56 m2, kar ne ustreza minimalnim standardom (60m2). Ali prostor načrtujemo predvidenih površinah (56 m2) in ali načrtujemo pripadajoče prostore za rezervno igralnico (garderoba, sanitarije)?

ODGOVOR:
Prostor za dodatne dejavnosti se predvidi v površini, ki je navedena v natečajni nalogi in sicer 56,00 m2.
Prostor se lahko navezuje na pripadajoče prostore (garderobe, sanitarije) igralnic.

2. Sanitarije za otroke na igrišču - ali prostor mora biti ločen od objekta vrtca oz. ali je lahko integriran v objekt vrtca?

ODGOVOR:
Naročnik priporoča, da so sanitarije za otroke na igrišču integrirane v objektu vrtca. Dostop do sanitarij mora biti urejen direktno iz igrišča.

3. Skupni prostor za strokovne delavce - ali je prostor zamišljen kot npr. zbornica?

ODGOVOR:
Skupni prostor za strokovne delavce pomeni zbornico.

4. Ali je možno umestiti parkirišča na območju z namensko rabo CD? -

ODGOVOR:
Želja naročnika je umestitev parkirišč v območju, ki je tudi po obstoječem stanju namenjena parkirišču. Pri ureditvi zunanjih površin naj natečajniki sledijo čim bolj ohranjanju obstoječega stanja.Datum objave: 25.10.2022   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Ali je potrebno na plakatu 2 predstaviti vse fasade objekta ali samo tiste, ki niso razvidne iz obveznega prostorskega prikaza?

2. V mapi natečajne podloge sta 2 excelova dokumenta; C.4 Tabela notranjih površin in C.5 Tabla zunanjih povrišin. V poglavju 6.1. natečajnih pogojev piše da je potrebno oddati ''oceno vrednosti investicije brez DDV (priloga TABELA POVRŠIN)''. V nobeni izmed zgoraj naštetih tabel ni predvidenega mesta za vpis vrednosti investicije. Prosim če naložite ustrezno tabelo za vnos slednje.

Hvala za odgovor,

ODGOVOR


1. Ali je potrebno na plakatu 2 predstaviti vse fasade objekta ali samo tiste, ki niso razvidne iz obveznega prostorskega prikaza?ODGOVOR:

Fasad, razvidnih iz prostorskih prikazov, ni obvezno dodatno predstavljati.

2. V mapi natečajne podloge sta 2 excelova dokumenta; C.4 Tabela notranjih površin in C.5 Tabla zunanjih povrišin. V poglavju 6.1. natečajnih pogojev piše da je potrebno oddati ''oceno vrednosti investicije brez DDV (priloga TABELA POVRŠIN)''. V nobeni izmed zgoraj naštetih tabel ni predvidenega mesta za vpis vrednosti investicije. Prosim če naložite ustrezno tabelo za vnos slednje.


ODGOVOR:

V A3 mapi navedete oceno vrednosti investicije brez DDV in skupaj pogodbeno ceno za projektno dokumentacijo brez DDV, povzeto iz priloge INFORMATIVNA PONUDBA .

V tabelo površin vrednosti investicije ni potrebno vnašati.
Datum objave: 27.10.2022   13:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v tabeli zunanjih površin je zemljišče namenjeno gradnji za izračun FZ navedeno kot 4.627,00 m2.
Na geodetskem posnetku z označenim natečajnim območjem pa je območje veliko 4611,63 m2.

Je prišlo pri navajanju velikosti do napake?


Lep pozdrav

ODGOVOR


FZ je izračunan in naveden v tabeli zunanjih površin na podlagi podatkov iz katastra nepremičnin. Ta podatek je pravilen.
Izmera natečajnega območja po geodetskem posnetku ni natančna, ker mora upoštevati tolerance natančnosti geodetskega posnetka.Datum objave: 07.11.2022   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je orientacija tlorisov 1:200 na plakatih zavezujoča (odstopanje od severa je večje, kot bi bilo, če bi se načrte postavilo tako, da je Cesta 1. maja poravnana v smeri S-J)?
Shema plakatov je glede na dejanske velikosti risb nekoliko neustrezna; ali lahko prilagodimo oblikovanje plakatov, s tem, da bomo približno ohranili razporeditev vsebine?

ODGOVOR

Orientacijo tlorisov na plakatih lahko spremenite, vendar ob tem obvezno označite severno smer. Vsebino posameznaga plakata je, zaradi lažje primerljivosti med posameznimi rešitvami, priporočljivo upoštevati.


Datum objave: 09.11.2022   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Natečajna dokumentacija v tekstualnem delu mape zahteva "oceno vrednosti investicije brez DDV (priloga TABELA POVRŠIN)".
V natečajnih podlogah sta dve xlsx tabeli (C.4 in C.5) a nobena ne navaja vnosa ocene vrednosti investicije.
Ali ocenjeno vrednost navedemo le kot skupno vrednost v enem stavku?

ODGOVOR
Da, navede se ocena vrednosti skupne investicije, ločeno za objekt in zunanjo ureditev, oboje brez ddv.