Dosje javnega naročila 006233/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2023 in 2024
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.215.535,72 EUR

JN006233/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.09.2022
JN006233/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2022
JN006233/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.11.2022
JN006233/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006233/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 176-498766
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/456779/JN-MORS_238-2022-ODP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=17847
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2023 in 2024
Referenčna številka dokumenta: MORS 238/2022-ODP; št. 430-278/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66512100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2023 in 2024: 1. sklop: SV, IRSO, IRSVNDN, URSVD, Upravni del MORS; 2. sklop: URSZR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. sklop: Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2023 in 2024: SV, IRSO, IRSVNDN, URSVD, Upravni del MORS
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66512100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2023 in 2024: 1. sklop: SV, IRSO, IRSVNDN, URSVD, Upravni del MORS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. sklop: Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2023 in 2024 : URSZR
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66512100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
2. sklop: Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2023 in 2024 : URSZR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Zakon o zavarovalništvu.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z določili razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.10.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.10.2022   13:00
Kraj: e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
e-JNOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.09.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2022   10:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v izjavi o omejitvah poslovanja MORS 238/2022-ODP (Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2023 in 2024) se sklicujete na prvi odstavek 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Predlagamo popravek citata v oklepaju. Popravljeni zapis se glasi: (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb). Hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik je v prilogi oz. izjavi o omejitvah poslovanja (str. 33 RD) v oklepaju pri navedbi - citatu v oklepaju pomotoma izpustil ta del zapisa oz. citata 3/22 - Zdeb. Se pa glede na dejstvo, da se upošteva vse spremembe, upošteva popravljeni zapis oz. citat v oklepaju (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - Zdeb, ZIntPK). Ta zapis v oklepaju lahko ponudniki sami dopolnijo, v kolikor ga bodo pustili nespremenjenega, bo tudi veljal.

Datum objave: 29.09.2022   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z razpisno dokumentacijo imamo naslednja vprašanja:
- v poglavju 2.2 je opredeljeno, da mora biti finančno zavarovanje za resnost ponudbe brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Te dikcije priloga G1 ne vsebuje. Jo moramo dopisati ali sledimo vsebini obrazca G1?
- za primer unovčenja kavcijskega zavarovanja velja: zahtevo za plačilo ni potrebno predložiti originalnega izvoda zavarovanja. Na kakšen način ustrežemo temu pogoju? Ali je dovolj, da se pod rubriko listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo ... napišemo NOBENA ali v garancijo dopišemo stavek: Zahtevi za plačilo ni potrebno predložiti originalnega izvoda zavarovanja.

Prosimo za odgovor, hvala.

ODGOVOR
- Sledite vsebini obrazca G1.
- V garancijo dopišete stavek: Zahtevi za plačilo ni potrebno predložiti originalnega izvoda zavarovanja.

Datum objave: 29.09.2022   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kot zavarovalnica-garant izdajamo garancije oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe po ZJN. V zvezi s tem prosimo za potrditev, da je garancija/kavcijsko zavarovanje izdana s strani zavarovalnice, ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom , ki ga izvajamo s kvalificiranim potrjevanjem (digitalna e-potrditev) in je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ustrezen instrument zavarovanja, ki ga predloži ponudnik v postopku JN.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da je garancija/kavcijsko zavarovanje izdana s strani zavarovalnice, ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga izvaja zavarovalnica s kvalificiranim potrjevanjem (digitalna e-potrditev) in je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ustrezen instrument zavarovanja, ki ga predloži ponudnik v postopku JN.Datum objave: 29.09.2022   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v primeru, da se prijavljamo na javni razpis za oba sklopa, kaj je potem naš predmet iz osnovnega posla (priloga G1), ali:

A. 1. Sklop: Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2023 in 2024: SV, IRSO, IRSVNDN, URSVD, Upravni del MORS in 2. sklop Nezgodno zavarovanje oseb MORS v letih 2023 in 2024 : URSZR ali uporabljamo dolge nazive

B: PRVI SKLOP: nezgodno zavarovanje oseb MORS: SV (Slovenska vojska), IRSO (inšpektorat RS za obrambo), IRSVNDN (Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami), URSVD (Uprava RS za vojaško dediščino), Upravni del MORS in DRUGI SKLOP: nezgodno zavarovanje oseb MORS: URSZR (Uprava RS za zaščito in reševanje)

ODGOVOR
Ponudnik lahko uporablja kratice ali pa dolge nazive.Datum objave: 03.10.2022   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za podatke o izplačanih in rezerviranih škodah ter številu prijav po zavarovalnih vrstah oz. kritjih nezgodnega zavarovanja za vsako leto posebej in sicer od leta 2017 do danes.


ODGOVOR

Posredujemo združene podatke od pogodbenih zavarovalnic o škodnem dogajanju, in sicer število prijavljenih škod, število rešenih škod, zneske izplačanih škod po posameznih zavarovalnih vrstah (smrt zaradi nezgode, invalidnost, dnevna odškodnina) in višino škodne rezerve ter število rezerviranih škod, za posamezna leta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 (do 27.09.2022) - za prvi sklop:

Leto 2017:
Smrt zaradi nezgode:
Število prijavljenih škod - 0; število rešenih škod - 0; znesek izplačanih škod: 0,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Invalidnost:
Število prijavljenih škod - 60; število rešenih škod - 60; znesek izplačanih škod: 115.534,14 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Dnevna odškodnina:
Število prijavljenih škod - 541; število rešenih škod - 484; znesek izplačanih škod: 149.796,26 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Leto 2018:
Smrt zaradi nezgode:
Število prijavljenih škod - 1; število rešenih škod - 1; znesek izplačanih škod: 20.000,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Invalidnost:
Število prijavljenih škod - 63; število rešenih škod - 55; znesek izplačanih škod: 175.863,60 EUR; višina škodne rezerve - 4.000,00 EUR; število rezerviranih škod - 1;

Dnevna odškodnina:
Število prijavljenih škod - 453; število rešenih škod - 396; znesek izplačanih škod: 128.296,34 EUR; višina škodne rezerve - 5.350,00 EUR; število rezerviranih škod - 5;

Leto 2019:
Smrt zaradi nezgode:
Število prijavljenih škod - 1; število rešenih škod - 1; znesek izplačanih škod: 20.000,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Invalidnost:
Število prijavljenih škod - 63; število rešenih škod - 58; znesek izplačanih škod: 127.573,97 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Dnevna odškodnina:
Število prijavljenih škod - 388; število rešenih škod - 358; znesek izplačanih škod: 113.007,03 EUR; višina škodne rezerve - 1.308,00 EUR; število rezerviranih škod - 1;

Leto 2020:
Smrt zaradi nezgode:
Število prijavljenih škod - 2; število rešenih škod - 2; znesek izplačanih škod: 40.000,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Invalidnost:
Število prijavljenih škod - 58; število rešenih škod - 48; znesek izplačanih škod: 98.846,98 EUR; višina škodne rezerve - 10.200,00 EUR; število rezerviranih škod - 5;

Dnevna odškodnina:
Število prijavljenih škod - 241; število rešenih škod - 253; znesek izplačanih škod: 98.936,00 EUR; višina škodne rezerve - 701,00 EUR; število rezerviranih škod - 3;

Leto 2021:
Smrt zaradi nezgode:
Število prijavljenih škod - 1; število rešenih škod - 1; znesek izplačanih škod: 20.000,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Invalidnost:
Število prijavljenih škod - 46; število rešenih škod - 46; znesek izplačanih škod: 71.826,00 EUR; višina škodne rezerve - 8.000,00 EUR; število rezerviranih škod - 7;

Dnevna odškodnina:
Število prijavljenih škod - 205; število rešenih škod - 206; znesek izplačanih škod: 73.906,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Leto 2022:
Smrt zaradi nezgode:
Število prijavljenih škod - 1; število rešenih škod - 1; znesek izplačanih škod: 5.600,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Invalidnost:
Število prijavljenih škod - 53; število rešenih škod - 34; znesek izplačanih škod: 39.328,00 EUR; višina škodne rezerve - 31.611,00 EUR; število rezerviranih škod - 32;

Dnevna odškodnina:
Število prijavljenih škod - 168; število rešenih škod - 161; znesek izplačanih škod: 61.943,00 EUR; višina škodne rezerve - 11.070,00 EUR; število rezerviranih škod - 13;


Posredujemo podatke od pogodbene zavarovalnice o škodnem dogajanju, in sicer število prijavljenih škod, število rešenih škod, zneske izplačanih škod po posameznih zavarovalnih vrstah (smrt zaradi nezgode, invalidnost, dnevna odškodnina) in višino škodne rezerve ter število rezerviranih škod, za posamezna leta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 (do 27.09.2022) - za drugi sklop:

Leto 2017:
Smrt zaradi nezgode:
Število prijavljenih škod - 0; število rešenih škod - 0; znesek izplačanih škod: 0,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Invalidnost:
Število prijavljenih škod - 1; število rešenih škod - 1; znesek izplačanih škod: 856,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Dnevna odškodnina:
Število prijavljenih škod - 2; število rešenih škod - 2; znesek izplačanih škod: 2.210,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Leto 2018:
Smrt zaradi nezgode:
Število prijavljenih škod - 0; število rešenih škod - 0; znesek izplačanih škod: 0,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Invalidnost:
Število prijavljenih škod - 2; število rešenih škod - 1; znesek izplačanih škod: 400,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Dnevna odškodnina:
Število prijavljenih škod - 4; število rešenih škod - 4; znesek izplačanih škod: 3.535,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Leto 2019:
Smrt zaradi nezgode:
Število prijavljenih škod - 0; število rešenih škod - 0; znesek izplačanih škod: 0,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Invalidnost:
Število prijavljenih škod - 0; število rešenih škod - 1; znesek izplačanih škod: 800,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Dnevna odškodnina:
Število prijavljenih škod - 3; število rešenih škod - 3; znesek izplačanih škod: 1.650,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Leto 2020:
Smrt zaradi nezgode:
Število prijavljenih škod - 0; število rešenih škod - 0; znesek izplačanih škod: 0,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Invalidnost:
Število prijavljenih škod - 1; število rešenih škod - 0; znesek izplačanih škod: 0,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Dnevna odškodnina:
Število prijavljenih škod - 1; število rešenih škod - 1; znesek izplačanih škod: 890,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Leto 2021:
Smrt zaradi nezgode:
Število prijavljenih škod - 0; število rešenih škod - 0; znesek izplačanih škod: 0,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Invalidnost:
Število prijavljenih škod - 1; število rešenih škod - 1; znesek izplačanih škod: 18.000,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Dnevna odškodnina:
Število prijavljenih škod - 2; število rešenih škod - 2; znesek izplačanih škod: 3.190,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Leto 2022:
Smrt zaradi nezgode:
Število prijavljenih škod - 0; število rešenih škod - 0; znesek izplačanih škod: 0,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Invalidnost:
Število prijavljenih škod - 0; število rešenih škod - 0; znesek izplačanih škod: 0,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;

Dnevna odškodnina:
Število prijavljenih škod - 0; število rešenih škod - 0; znesek izplačanih škod: 0,00 EUR; višina škodne rezerve - 0,00 EUR; število rezerviranih škod - 0;