Dosje javnega naročila JN10514/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Konkurenčni dialog

JN10514/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2014
JN230/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.01.2015
    JN10514/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2014/S 212-374657
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 30. 10. 2014
Številka objave: JN10514/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izbira zasebnega partnerja za obnovo starega letališča Ljubljana.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javno-zasebnega partnerstva je:
- obnova letališke stavbe, hangarja in kontrolnega stolpa v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem, vključno s pripravo potrebne projektne dokumentacije in pridobitvijo vseh potrebnih upravnih dovoljenj;
- ureditev okolice objektov in zelenih površin, vključno z ureditvijo otroškega igrišča; postavitvijo javnih plastik in prezentacijo letalstva na zunanjih površinah;
- vzpostavitev muzejske prezentacije zgodovine letališča Moste in slovenskega letalstva v kontrolnem stolpu;
- upravljanje z vzpostavljeno infrastrukturo skozi celotno koncesijsko obdobje.

Javno-zasebno partnerstvo se skladno s 26. členom ZJZP izvede v obliki koncesijskega razmerja, in sicer po modelu koncesije gradnje DFBOT (projektiraj-financiraj-zgradi-upravljaj - prenesi v last javnemu partnerju). Koncesija se podeli za obdobje 15 let.

Za potrebe realizacije projekta bo javni partner prenesel na zasebnega partnerja za čas obnove letališke stavbe, hangarja in kontrolnega stolpa ter ureditve okolice in zelenih površin stavbno pravico. Obseg stavbne pravice in obdobje njenega trajanja bosta dogovorjena glede na usklajen terminski plan realizacije projekta.

Po zaključeni obnovi bo zasebnemu partnerju za čas do konca koncesijskega razmerja podeljena stavbna pravica na celotnem območju projekta. Zasebnemu partnerju bo podeljena tudi pravica, da ekonomsko koristi in upravlja s celotnim projektom skozi celotno koncesijsko obdobje.

Pogoji in omejitve ekonomskega koriščenja in upravljanja bodo opredeljeni s koncesijsko pogodbo v skladu z namenom projekta, da je celotno območje namenjeno prezentaciji letalstva tako v programu, ki se bo odvijal v obnovljenih objektih, kot na zunanjih površinah.

Javni partner bo v projekt vložil zemljišča na parc. št. 126/1, 126/2, 127/106, 127/107, 127/108, 127/128, 127/161, 127/162, 127/163, 127/164, 127/165, 127/166, 127/167, 127/168, 552/1, 567/1 (vzhodni del parcele, do parcel številka 127/160 in 551/3) in 1242/3, vse k.o. Moste v skupni površini cca. 8.689 m2, od tega stavbno zemljišče 1.210 m2, ki je razdeljeno na objekte:
- letališka stavba 389 m2,
- hangar 785 m2 in
- kontrolni stolp 36 m2.

Zemljišča in objekti se vlagajo v projekt v stanju v kakršnem bodo v trenutku sklenitve koncesijske pogodbe.

Zasebni partner bo prevzel obveznost izvedbe projektiranja, priprave zemljišča in obnove objektov (letališke stavbe, hangarja in kontrolnega stolpa) v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem ter ureditev okolice objektov in zelenih površin, vključno z ureditvijo otroškega igrišča, postavitvijo javnih plastik in prezentacijo letalstva na zunanjih površinah. Zasebni partner bo tudi prevzel obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja. Terminski plan obnove bo dogovorjen s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.

Zasebni partner bo moral zagotoviti tudi financiranje projekta in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in delovanje obnovljenih objektov (npr. gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje). Javni partner lahko v času trajanja tega partnerstva zagotovi finančna sredstva za sofinanciranje izvajanja posameznih programov, ki se bodo izvajali v okviru projekta.

Zasebni partner bo prevzel tudi obveznost upravljanja s celotno vzpostavljeno infrastrukturo in objekti skozi celotno koncesijsko obdobje v obsegu in pod omejitvami, kot bo dogovorjeno s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer bo moral upoštevati programske usmeritve javnega partnerja za celotno območje, v delu vzpostavitev muzejske prezentacije zgodovine letališča Moste in slovenskega letalstva v kontrolnem stolpu pa navodila in pogoje, ki jih bo za javnega partnerja opredelil pristojni javni zavod, Muzej in galerije mesta Ljubljane .

Zasebni partner bo zavezan vsem uporabnikom pod enakimi pogoji omogočiti dostop in uporabo obnovljene infrastrukture in objektov, ki so predmet tega razmerja javno-zasebnega partnerstva.

Po izteku koncesijskega obdobja bo javni partner prevzel v last in upravljanje celotno območje, vključno z obnovljenimi objekti brez kakršnegakoli nadomestila ali dodatnih obveznosti.

Vsebinske omejitve realizacije projekta:

- zasebni partner bo vse posege na objektih na območju kulturnega spomenika in na varovanem območju opravljal v skladu z Odlokom št. 622-1/2011-8, Uradni list št. 25/2011 ter v dogovoru s kulturnovarstveno stroko;
- potrebno bo upoštevati spomeniško območje, varstveni režim in konservatorski načrt, ki ga bo izdelala OE Ljubljana ZVKDS;
- za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev bo zasebni investitor moral izdelal projektno dokumentacijo in po pridobitvi kulturnovarstvenega soglasja vestno sodeloval s predstavniki OELjubljana ZVKDS;
- zasebni investitor se bo pred javnim ali vabljenim razpisom za arhitekturni idejni projekt prenove, hkrati z načrtom notranje opreme vse treh objektov, konsultiral s strokovno komisjo pri javnem partnerju;
- gostinski lokal bo oblikovan (notranja oprema, sistem označitev in njegova celostna grafična podoba, oblikovanje elementov gostinske strežbe, itd.) v slogu, ki bo reflektiral letalstvo; temu bo sledila tudi gostinska ponudba;
- trgovska ponudba v okviru projekta bo tematsko povezljiva z letenjem, letalstvom, visokimi tehnologijami, raziskovanjem, kreativnostjo;
- okolica objektov bo parkovno urejena v skladu z načeli sodobnega urejanja kulturne krajine in hkrati povezana s tematiko letalstva. Del tega bo tudi otroško igrišče z igrali, ki bodo izdelana iz naravnih materialov in bodo tematsko povezana z letalstvom in tehnologijo;
- zasebni investitor bo vsebino, programe in izvajanje programov v stolpu in delu hangarja usklajeval z MGML;
- prezentacija v stolpu bo zajemala zgodovino letališča, letalstva, konstruktorstva in bo izdelana v skladu z muzejskimi strokovnimi standardi ter z uporabo visokih tehnologij za posredovanje informacij in doživetja te zgodovine. Finančna izvedba bo del investicije zasebnega partnerja;
- razstavni program in predvidena »atrakcija« v delu hangarja bosta izvedeni v dogovoru z MGML, finančna izvedba bo del investicije zasebnega partnerja;
- MGML bo ohranil nadzor izključno nad strokovnim delom izvajanja programa v stolpu in »muzejskem« delu hangarja ves čas trajanja koncesije;
- zasebni partner bo najmanj 5% investicije namenil nakupu gradiva za muzejsko predstavitev slovenske letalske preteklosti;
- zasebni partner bo upošteval Programsko zasnovo, ki jo je projektna skupina OK MOL izdelala januarja 2013 kot osnovno določitve vsebin na območju starega letališča.

Ključni poudarki programske zasnove projekta:
- varovanje kulturnih, zgodovinskih, tehniških, urbanističnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
- varovanje vseh spomeniških lastnosti ohranjenega dela območja letališča z naslednjimi objekti: kontrolni stolp, letališka stavba in objekt nekdanjega hangarja;
- strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture (kontrolni stolp in letališka stavba);
- redno vzdrževanje funkcionalno prenovljenega objekta hangarja ter odstranitev dodanega prosto stoječega arhitekturnega elementa pred vhodom v objekt in načrtna sanacija območja ob hangarju;
- celostno ureditev, skupaj z naštetimi objekti, kar pomeni sanacijo ogroženih in propadajočih prvin ali celo rekonstrukcijo posameznih elementov ob strokovni in funkcionalni prenovi spomenika ter odstranitev drevesne in grmovne vegetacije s sanacijo površin v smislu zatravitve.

Skupna ocenjena vrednost projekta javno-zasebnega partnerstva: 895.572,36 EUR brez DDV.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45212000 (Gradbena dela na stavbah, ki so namenjene prostemu času, športu, kulturi, nastanitvi in prehrani)
45212314 (Gradbena dela na zgodovinskem spomeniku)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Konkurencni dialog.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: da.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 622-22/2011-36
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Da.
Predhodno informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2013/S 148-256613 z dne 1. 8. 2013
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN9468/2013 z dne 30. 7. 2013
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 4. 12. 2014
Čas: 9:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 4. 12. 2014
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 4. 12. 2014
Čas: 10:00
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/10/1946-90277777816955617023/Razpisn
a_dokumentacija_cistopis_30.10.2014___STARO_LETALISCE.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 11. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 10. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN230/2015, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 13. 1. 2015

.