Dosje javnega naročila 901248/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 473.305,17 EUR

JN1248/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.02.2016
JN1428/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.03.2016
JN1614/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.03.2016
JN002569/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.06.2016
JN002569/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2016
JN002569/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.10.2016
jn002569/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.05.2017
JN002569/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.05.2017
Zahtevek za revizijo
    JN1248/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 24. 2. 2016
Številka objave: JN1248/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Kontakt: Boris Jagodič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13061702.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, Dalmatinova 1, SI-1000 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Ureditev Eipprove ulice v Ljubljani.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Ureditev Eipprove ulice v Ljubljani. Količina in obseg naročila sta razvidna iz popisov del, ki je priloga razpisne dokumentacije (popisi del so v elektronski obliki).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 90 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 15. 3. 2016
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 15. 3. 2016
Čas: 11:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/2/4202-30034722245868171500/Razpisna
_dokumentacija_-_Eipprova_ulica.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 7. 3. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 2. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1428/2016, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 1. 3. 2016
  • JN1614/2016, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 9. 3. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2016   08:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lahko bolj natančno določite zahtevano referenco tako za ponudnika kot OVD?

ODGOVOR:
Zahteva za referenco se glasi: ureditev javnih mestnih površin (trgov, ulic in drugih javnih mestnih površin). To pomeni, da ponudniki predložijo referenco z istovrstnimi deli kot je predmet tega naročila, to je tlakovanje zunanjih javnih mestnih površin z materiali, kot so navedeni v popisih del ter polaganje kanalet z rego na javnih mestnih površinah.

Datum objave: 01.03.2016   09:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Prosimo, da se potrebne reference pri OVD uskladijo s potrebnimi referencami za podjetje.
LP

ODGOVOR:
Pri odgovornem vodji del se referenčna zahteva spremeni, in sicer: Odgovorni vodja del je v obdobju zadnjih petih (5) let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj 1 (eno) referenčno delo za ureditev javnih mestnih površin (trgov, ulic in drugih javnih mestnih površin). To pomeni, da ponudniki predložijo referenco z istovrstnimi deli kot je predmet tega naročila, to je tlakovanje zunanjih javnih mestnih površin z materiali, kot so navedeni v popisih del ter polaganje kanalet z rego na javnih mestnih površinah.

Datum objave: 01.03.2016   09:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo za objavo vseh detajlov!

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Detajli bodo objavljeni.

Datum objave: 01.03.2016   09:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Pri pregledu popisa del zunanje ureditve: Gradbena in obrtniška dela je večji del postavk opisan po detajlu arhitekta. Prosili bi če bi se ti detajli objavili na portalu za pravilno ovrednotenje teh postavk.
lep pozdrav

ODGOVOR:
Detajli bodo objavljeni.

Datum objave: 01.03.2016   09:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da objavite vse detalje arhitekta - D.05, D.06, D.07,D.04,D.03,D.02,D.08,D.12 ter detajle vodne površine, detajle obnove obstoječega vodnjaka, ki se izvede po zahtevah ZVKDS - katere so te zahteve?

ODGOVOR:
Detajli bodo objavljeni. Pri detajlu D.12 je napaka v popisu, pod D.12 je mišljen detajl D.11 - kovinska zaščita plezalk. Zahteve ZVKDS bodo podane v času gradnje, ko se bo pregledalo stanje vodnjaka in določilo sanacijske ukrepe.

Datum objave: 01.03.2016   09:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da objavite tudi detalj arhitekta D.01 !!

ODGOVOR:
Detajli bodo objavljeni.

Datum objave: 01.03.2016   09:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1) So kakšne posebne zahteve glede zaščite dreves v času gradnje ? (kot npr. upoštevanje standardov DIN SIST 18920)
2) Je dimenzijo sadik breze in divjega kostanja 3 m odobril ZRSVN, ki ponavadi v MOL zahteva zasaditev dreves dimenzije 20/25 (obseg debla)?

ODGOVOR:
1) Skladno z naravovarstvenim soglasjem številka: 35620-1570/2015-4 iz dne 8.6.2015 se upošteva naslednje varstvene usmeritve:
- pri urejanju talnih površin se v območju koreninskega sistema (1m širine od vertikalne projekcije krošnje) izvaja ročni ali drugi manj destruktivni ukrep,
- površine, pod katerimi rastejo korenine, se ne utrjuje s težkimi stroji, se ne nasipa in čim manj odkopava. Na te površine se ne odlaga gradbenega materiala in postavlja gradbenih zabojnikov.
2) Zasadijo naj se drevesa dimenzija 20/25 (obseg debla).


Datum objave: 01.03.2016   09:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisu del pri zemeljskih delih je odvoz materiala na deponijo, transportna razdalja 5000 km. mislimo da je prišlo da napake in je ta razdalja 5000 m.
Pri Voziščni konstrukciji - obrabne plasti je postavka Dobava in izvedba zalitja por z malto Creto Confalt vključno s peskanjem. V kakšni debelini se ta malta nanaša na asfaltno površino?

ODGOVOR:
Razdalja je 5000m.
Malta se nanaša na asfaltno površino skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca.

Datum objave: 01.03.2016   09:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Prosimo, da iz projektne dokumentacije objavite vsaj detajle arhitekta za montažerska dela (koši, D02, D03, D06, D07, D08, D12).
Hvala in lp

ODGOVOR:
Detajli bodo objavljeni.

Datum objave: 09.03.2016   08:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Prosimo če lahko objavite detajl arhitekta za obnovo polkrožnih stopnic količina 12 m2

ODGOVOR:
Detajl obnove stopnic ni izdelan. Pri tej postavki je potrebno izvesti obnovo obstoječih kamnitih porfirnih stopnic z zamenjavo poškodovanih kamnov.

Datum objave: 09.03.2016   08:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik zahteva v razpisni dokumentaciji izpolnitev PRILOGE 4 - izjava zakonitega zastopnika pravne osebe stran 16/51 in 17/51.
Ali je ta obrazec potrebno izpolniti in priložiti tudi za PODIZVAJALCA?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 09.03.2016   08:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavka 34 001 – nove granitne kocke 10x10x10
1. Ali morajo biti granitne kocke iz pohorskega tonalita ali so lahko tudi kitajske granitne kocke?
2. Kakšne obdelave morajo biti granitne kocke? Ali so klane ali je zgornja površina kock rezana in žgana?

ODGOVOR:
Pohorski tonalit.
Kocke so klane.

Datum objave: 09.03.2016   08:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavka 34 002 – tlak iz kamna debeline 4cm
1. Ali mora biti tlak iz pohorskega tonalita ali je lahko tudi iz kitajskega granita?
2. Kakšne obdelave mora biti tlak? Ali je rezan ali je zgornja površina žgana?

ODGOVOR:
Pohorski tonalit.
Porfir, zgornja površina je žgana.

Datum objave: 09.03.2016   08:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavka 35 253 – granitni robnik 18/25/100cm
1. Ali mora biti granitni robnik iz pohorskega tonalita ali je lahko iz kitajskega granita?
2. Ali gre za rezan robnik ali morajo biti vidne površine tudi žgane?

ODGOVOR:
Pohorski tonalit.
V čimvečji meri se vgradi obstoječe kamnitne robnike, manjkajoči del pa se vgradi granitne robnike enake obdelave kot obstoječi.

Datum objave: 09.03.2016   08:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavka 64 001 – prometna ovira iz granitnega robnika
1. Ali mora biti granitni robnik iz pohorskega tonalita ali je lahko iz kitajskega granita?
2. Ali gre za rezan robnik ali morajo biti vidne površine tudi žgane?

ODGOVOR:
Pohorski tonalit.
V čimvečji meri se vgradi obstoječe kamnitne robnike, manjkajoči del pa se vgradi granitne robnike enake obdelave kot obstoječi.

Datum objave: 09.03.2016   08:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavka 35 301 – pločevina »Corten«
1. Prosim, da podate še debelino pločevine »Corten«. Podana je samo širina in dolžina.
2. Ali mora biti kakšna posebna obdela zgornjega robu pločevine »Corten« (zaobljen rov) ali je lahko zgornji rob odrezan?

ODGOVOR:
Debelina 5mm. Zgornji rob je odrezan, brušen.

Datum objave: 09.03.2016   08:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavka 52 003 – detajl D.06 – klopi Plečnik
Ali morajo biti betonski elementi klopi Plečnik brušeni ali je zahtevana kakšna druga obdelava?

ODGOVOR:
Betonski element je izdelan skladno s "Katalogom cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora MOL".

Datum objave: 09.03.2016   08:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavka 52 011 – sklopni stebrički
1. Prosimo, da objavite detajl sklopnih stebričkov z obešanko za zaporo.
2. Ali so stebrički iz Inox-a ali iz LTŽ-ja?

ODGOVOR:
Sklopni stebrički so LTŽ tip "stara Ljubljana" s spodnjim nastavkom (pantom) za preklop skladno s "Katalogom cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora MOL".

Datum objave: 09.03.2016   08:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavka 25 187 – hortenzije
1. Ali je potrebno v postavki 25 187 upoštevati samo hortenzije brez kovinske ograje? Kovinska ograja je namreč upoštevana v postavki 52 014.
2. Ali je višina 40 do 80cm višina hortenzij?

ODGOVOR:
Upošteva se samo hortenzije.
40 do 80cm je višina hortenzij.

Datum objave: 09.03.2016   08:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavka 52 002 – Obnova pokrožnih stopnic skladno z detajlom arhitekta
Prosim vas, da objavite detajl arhitekta.

ODGOVOR:
Detajl obnove stopnic ni izdelan. Pri tej postavki je potrebno izvesti obnovo obstoječih kamnitih porfirnih stopnic z zamenjavo poškodovanih kamnov.

Datum objave: 09.03.2016   08:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na vaš odgovor, kjer ste na vprašanje glede detajla obnove obstoječega vodnjaka 01.03.2016 ob 9:05 odgovorili, da bodo zahteve ZVKDS podane v času gradnje, ko se bo pregledalo stanje vodnjaka in določilo sanacijske ukrepe, vas glede na to, da je glede na te podatke nemogoče podati ceno, prosimo, da omenjeno postavko črtate iz popisa del oz. podate oceno, ki jo morajo upoštevati vsi ponudniki.

ODGOVOR:
Prilagamo detajl obnove vodnjaka.

Datum objave: 09.03.2016   08:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ponudbe za NN vod ni mogoče realno in kvalitetno pripravit brez tlorisov oz. načrtov. Lepo prosimo za objavo enopolne sheme (risbe) omarice KPMO.
Hvala.
LP

ODGOVOR:
Prilagamo enočrtno shemo pmo in nno ostali del dokumentacije PZI projekt Ureditev Eipprove ulice v Ljubljani - Načrt elektro inštalacij in opreme, elektro priključek za potopni stebriček in vodnjak št. načrta: 36-E-15 je na ogledu na MOL oddelek OGDP (kontaktna oseba g. Boris Jagodič).

Datum objave: 09.03.2016   08:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da objavite vse detajle za svetlobno opremo za javno razsvetljavo.

ODGOVOR:
PZI projekt Ureditev Eipprove ulice v Ljubljani - 4.1 JAVNA RAZSVETLJAVA
št. načrta:10-30-2316/2386 je na ogledu na MOL oddelek OGDP (kontaktna oseba g. Boris Jagodič).

Datum objave: 09.03.2016   08:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Prosimo za objavo načrtov, prerezov, situacij,.... v elektronski obliki.

Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
PZI projekt Ureditev Eipprove ulice v Ljubljani - 1. NAČRT ARHITEKTURE
št. načrta:38/12-A je na ogledu na MOL oddelek OGDP (kontaktna oseba g. Boris Jagodič).

Datum objave: 09.03.2016   08:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavki 21 231 in 21 314 (2. Zemeljska dela - 2.1. Izkopi)
Ali je potrebno v teh dveh postavkah upoštevati tudi odvoz ali se upošteva deponiranje na gradbišču?

ODGOVOR:
Vsi odvozi na deponijo se upoštevajo v postavki 29 137 (postavki 29 137 se količina spremeni na 2.699,90m3) vključno z izkopi v postavki 21 224 (tekstovni del ˝in odvozom na deponijo izvajalca˝ se iz postavke 21 224 briše).

Datum objave: 09.03.2016   08:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisu del so gradbena dela za izdelavo jaška dvigala.
Nismo pa nikjer zasledili postavke za dobavo in montažo samega dvigala.
Poleg tega pa prosimo za elektronsko objavo samega projekta (načrte, sheme,....).

LP

ODGOVOR:
Prišlo je do pomote, gre za jašek strojnice vodnjaka.
PZI projekt Ureditev Eipprove ulice v Ljubljani - 1. NAČRT ARHITEKTURE
št. načrta:38/12-A je na ogledu na MOL oddelek OGDP (kontaktna oseba g. Boris Jagodič).

Datum objave: 09.03.2016   08:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V postavki 29 137 (2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala) je predviden prevoz materiala. Prevoz je že upoštevan v postavki 21 224 (2.1 Izkopi). Prosimo, da objavite popravljen popis del.

ODGOVOR:
Vsi odvozi na deponijo se upoštevajo v postavki 29 137(postavki 29 137 se količina spremeni na 2.699,90m3 ) vključno z izkopi v postavki 21 224(tekstovni del ˝in odvozom na deponijo izvajalca˝ se iz postavke 21 224 briše).

Datum objave: 09.03.2016   08:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavka 34 001 – nove granitne kocke 10x10x10
1. Ali je zahtevano fugiranje s cementno malto ali z epoksi fugirno maso?

ODGOVOR:
Epoksi dvokomponentna porozna fugirna masa.

Datum objave: 09.03.2016   08:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V postavki 32 111 je nevezana obrabna plast vgrajena na geotekstil po detajlu arhitekta. Ali je geotekstil naveden v tej postavki upoštevan v postavki 23 301 (2.3 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato)?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 09.03.2016   08:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavka 43 -- Dobava cevi in izdelava iztokov iz vtočnih jaškov oz. revizijskih elementov iz PVC cevi fi200 s priključkom na vpadne jaške meteornega kanala
Ali se pri tej postavki upošteva peščeno posteljico in peščeni obsip ali betonski posteljico in polno obbetoniranje?

ODGOVOR:
Polno obbetoniranje.

Datum objave: 09.03.2016   08:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
lepo prosim za objavo tehničnega poročila- načrtov električnih inštalacij in opreme.
Tako da bo ponudba realna in konkurenčna.
LP

ODGOVOR:
PZI projekt Ureditev Eipprove ulice v Ljubljani - - 4.1 JAVNA RAZSVETLJAVA
št. načrta:10-30-2316/2386 in Načrt električnih instalacij in opreme št. 36-E-15 je na ogledu na MOL oddelek OGDP (kontaktna oseba g. Boris Jagodič).

Datum objave: 09.03.2016   08:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da objavite tehnično poročilo za javno razsvetljavo.

ODGOVOR:
PZI projekt Ureditev Eipprove ulice v Ljubljani - 4.1 JAVNA RAZSVETLJAVA
št. načrta:10-30-2316/2386 je na ogledu na MOL oddelek OGDP (kontaktna oseba g. Boris Jagodič).

Datum objave: 09.03.2016   08:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to. da niste odgovorili na veliko vprašanj postavljenih na portal, ki so ključni za pripravo ponudbe, vas prosimo, da rok oddaje podaljšate za 14 dni.

ODGOVOR:
Rok se ne podaljšuje.

Datum objave: 09.03.2016   08:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri referenčnem dokazilu je zahteva po istovrstnih delih, to je tlakovanje z istimi materiali kot so navedeni v popisu. Ali to pomeni, da moramo predložiti dokazilo za vsak v popisu naveden materail talkovanja (asfalt, granitne kocke, kamen, plošče iz brušenega betona...) ali je dovolj le za asfalt, ki dejansko predstavlja 90% vseh tlakov?
Pozdrav


ODGOVOR:
Potrebno je predložiti dokazilo za asfalt in vsaj še za dva izmed navedenih materialov (granitne kocke, kamen, plošče iz brušenega betona,..). Predvidena dela so izvedbeno precej zahtevnejša od zgolj izvajanja asfaltnih površin, saj se bodo izvajala v urbanem območju na javnih mestnih površinah.

Datum objave: 09.03.2016   08:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dober dan,
prosimo, da se pogoj reference "javne meste površine" spremeni v "javne površine". Kvaliteta izvedbe se s tem ne bo prav nič spremenila, naročniku bo omogočila pridobitev več ponudb, nam ponudnikom pa sodelovanje na razpisu.
LP

ODGOVOR:
Predvidena dela se bodo izvajala v urbanem območju na javnih mestnih površinah.

Datum objave: 09.03.2016   08:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Pri poziciji 5.5. - GRADBENA DELA ZA JAŠEK STROJNICE DVIGALA je v popisu del enoslojna hidroizolacija za streho. Pri strehah se običajno izvaja dvoslojna hidroizolacija. Ali je prišlo do pomote v popisu ali pa spremenite popis del, da bo pravilen za vse ponudnike.
Prosimo za čim hitrejši odgovor.
Ker že od 1.3.2016 NE odgovarjate na vprašanja, danes pa je zadnji dan za postavljanje vprašanj, zahtevamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe in posledično podaljšate rok za postavljanje vprašanj.

ODGOVOR:
Prišlo je do pomote, gre za jašek strojnice vodnjaka. Upošteva se enoslojna hidroizolacija.
Rok se ne podaljšuje.