Dosje javnega naročila JN697/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN697/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.02.2015
JN738/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2015
JN893/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2015
    JN697/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 3. 2. 2015
Številka objave: JN697/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, Resljeva 18, Kontakt: Irena Bezgovšek, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064026. E-pošta irena.bezgovsek@ljubljana.si.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, Dalmatinova 1, SI-1000 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sanacija mostu za pešce čez Gruberjev kanal v podaljšku Povšetove ulice.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sanacija mostu za pešce čez Gruberjev kanal v podaljšku Povšetove ulice.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45111100 (Rušitvena dela)
45221100 (Gradbena dela na mostovih)
45221119 (Gradbena dela na obnovi mosta)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 90 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-454/2013-26
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 20. 2. 2015
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 20. 2. 2015
Čas: 10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/2/4202-8495370412126579106/Razpisna_
dokumentacija_-_sanacija_mostu_Gruberjev_kanal.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 10. 2. 2015
Čas: 23:59
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 2. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN738/2015, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 4. 2. 2015
  • JN893/2015, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 10. 2. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2015   14:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da projektant - statik definira zgornjo mejo teže opreme ali gradbene mehanizacije, ki je še dovoljena na objektu oz. naj
poda dopustno nosilnost mostu.

ODGOVOR:
Zgornja meja skupne teže gradbene mehanizacije na AB mostnem loku znaša max 500 kg.

Datum objave: 10.02.2015   14:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je v popisu del, postavka 2.4. - rezanje asfalta pravilna merska enota m2? Običajno je rmerska enota za rezanje asfalta m1. Prosimo za popavek.


ODGOVOR:
V čistopisu popisa je merska enota za rezanje asfalta m1.

Datum objave: 10.02.2015   14:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisu del, postavka 3.12 je v opisu del navedena preplastitev s fino sanacijsko malto v debelini 1-3 cm. Fina sanacijska mata se običajno nanaša v debelini do 3 mm, zato menimo, da gre v opisu za napako. Prosimo za popravek popisa del.

ODGOVOR:
V čistopisu popisa del je dodana postavka 3.11a in pri postavki 3.12 izvedena korekcija debeline preplastitve.

Datum objave: 10.02.2015   14:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi znanih težav priklopov gradbiščne elektrike v Ljubljani, pozivamo naročnika, da popis del razširi s postavko »Najem agregata za čas trajanja 2 mesecev do sprovedbe priključka gradbiščne elektrike«. V nasprotnem naj v okviru razpisa naročnik poda izjavo, da je vložil zahtevo in da je pridobil soglasje za priklop in da bo priklop elektrike s strani Elektra Ljubljana na izvajalčev gradbiščni odjem omogočen takoj ob pričetku del.

ODGOVOR:
Postavka 1.1. zajema
Organizacija delovišča skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih:
a. ograditev in označitev gradbišča s panoji in PVC mrežo.
b. napisna tabla
c. gradbiščni priključek elektrike
d. gradbiščni priključek vode
e. grobo in fino tekoče čiščenje gradbišča in gradbiščnih poti v času gradnje in po zaključku del,
f. dobava in postavitev kontejnerja za gradbišče vključno s odstranitvijo organizacije gradbišča po končanih delih
Postavka zajema vese potrebne infrastrukturne priključke potrebne za izvedbo del. Če se izvajalec ne bo poslužil priključka na elektro omrežje mora poskrbeti znotraj te postavke za ustrezna nadomestila.
Prav tako nam niso znane težave s priklopi na elektro omrežje.


Datum objave: 10.02.2015   14:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Iz pogodbe izhaja nejasnost in dilema, ki predstavlja kršitev pravil javnega naročanja, in sicer zaradi odsotnosti definicije in postopka, da ko izvajalec ugotovi potrebo po izvedbi dodatnih del in na to opozori naročnika, le-ta pa opozorilo ignorira oziroma se o njegovem opozorilu pisno ne izjasni, naročnik prevzema vse stroške in škodo, ki bi nastala kot posledica neizvedbe del na katere je izvajalec opozoril naročnika. Izvajalec mora biti v tem delu tudi osvobojen kakršnihkoli garantnih obligacij.

ODGOVOR:
V skladu z ZGO so v postopku gradnje znane vloge posameznih deležnikov gradnje. Projektant je tisti, ki je odgovoren za projektne rešitve. V skladu z ZGO mora izvajalec opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. V primeru da investitor oziroma projektant kljub opozorilu za odpravo teh napak ne poskrbi, je izvajalec dolžan takšne napake javiti pristojni inšpekciji in do dokončne odločitve ustaviti dela.

Datum objave: 10.02.2015   14:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V IV. poglavju popisa del v točki 4.3.5. je predvidena nova hidroizolacijska abrazijsko odporna preplastitev iz mikroarmiranega betona (MAB). Prosimo naročnika, da že v fazi razpisa potrdi, da se strinja, da bo jeklena mikroarmatura v fazi eksploatacije lahko tudi ukrivljena iz linije površine, zaradi česar bo nevarna za uporabnike, poleg tega pa bo tudi korodirala. Prav tako opozarjamo, da stroka še ne prepozna mikroarmiranega betona kot hidroizolacije (reologija ne bo dopustila površine brez razpok), zato naj naročnik potrdi tudi, da se s projektirano izvedbo strinja in da od izvajalca ne bo zahteval garancije za vodotesnost. Odgovornost za to naj prevzame projektant, ne pa da naročnik v pogodbi terja od izvajalca poročilo o vodotesnosti za katerega se že v naprej ve, da bo lahko dosežen le na laboratorijski velikosti vzorca, v realnosti na objektu pa nikakor ne. Taka zahteva je zavestna kršitev pravil javnega naročanja, saj pošten izvajalec take izvedbe ne more ponuditi. Če bi naročnik v odgovoru na svojem stališču vztrajal, pa prosimo, da naj navede najmanj 10-let staro referenco projektirane izvedbe s katero bo na objektu dokazal svojo trditev in zahtevo. Vsekakor pa mora biti referenca locirana tako, da si jo bo ponudnik lahko ogledal in se prepričal o naročnikovi trditvi.

ODGOVOR:
Za preplastitev je predvidena uporaba betona visokih zmogljivosti. Uporabljena morajo biti primerna vlakna po dimenzijah ( dolžina in faktor oblike ) in kakovosti. Tako je dosežena enakomerna porazdelitev po celotni masi MAB in preprečena "ukrivljenost" vlaken iz površine!. Visokokvalitetna cementna matrica, ki izhaja iz sestave MAB ter kvalitetna vgradnja zagotavljata , da ne prihaja do korozije jeklenih vlaken!
Vodotesnost se dokaže s preskusom na odvzetih vzorcih MAB.
Narejenih je že več takih preplastitev mostov, ki so v uporabi čez 10 let, kot na primer most čez Kokro pri sotočju z Rupovčico v Kranju, ki je bil zgrajen leta 1998, torej je v uporabi že 17 let.

Datum objave: 10.02.2015   14:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V IV. Poglavju popisa del v točki 4.3.8. je predvidno tesnjenje dilatacij s trajno elastično PUR tesnilno maso (kot npr. Sikaflex PRO3). Opozarjamo, da je tesnjenje z navedeno maso le začasno in da ne zagotavlja vodotesnosti, zato je potrebno navedeni sistem nadomestiti s tesnjenjem s Hypalonom oziroma z drugimi trajnimi tesnilnimi vložki, ki jih pozna zadevna stroka. Prosimo za popravek popisa del.

ODGOVOR:
Gre za tesnenje navideznih reg spojnic , ne za dilatacije. PUR tesnilne mase (Sikaflex PRO 3 ali enakovredno) so primerne in večkrat uporabljene rešitve za tesnitve dilatacijske reg oz. navideznih reg spojnic v betonskih tlakih.

Datum objave: 10.02.2015   14:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V 17. členu pogodbe navajate "če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklemariane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme , potem za CELOTEN SKLOP, v okviru katerega to popravilo sodi, priične teči garancijski rok znova.." Opozarjamo naročnika, da je navedena zahteva v nasprotju z Obligacijskim zakonikom, zato prosimo, da tako zahtevo črta iz pogodbe.

ODGOVOR:
3. odstavek 17. člena vzorca pogodbe se črta v celoti. Popravek je narejen tudi v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 10.02.2015   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Izvajalec opozarja naročnika, da iz razloga nedefiniranega postopka v zvezi s potrjevanjem predračunov za nepredvidena, dodatna in spremenjena dela, naročnik krši pravila javnega naročanja v zvezi z jasnostjo pogodbenih določil. To nejasnost bi lahko odpravil, če bi v pogodbo vnesel rok npr. 3 delovne dni za potrditev izvajalčeve ponudbe, v kolikor bi bil postavljeni rok presežen pa naj velja, da so ponujena dela cenovno nesporna in naročena tako, da ni nobenih ovir za sklenitev aneksa v zvezi z zadevnim dodatnim predračunom.

ODGOVOR:
Vsi postopki so definirani v splošnih pogojih gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela.

Datum objave: 10.02.2015   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

V vzorcu pogodbe je na začetku 7. in 8. člena navedena opomba, da si naročnik pridržuje pravico do spremembe tega člena. Navedena opomba predstavlja kršitev zakona o javnem naročanju, saj le-ta v 71. členu določa, da po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije in da pogodba o izvedbi naročila, ki jo podpišeta naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko je bila v postopku oddaje javnega naročila posamezna določba osnutka pogodbe predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom.
Naročnika pozivamo, da zadevno opombo umakne oziroma navede katera NEBISTVENA določila bodo predmet sprememb in kakšna bodo po spremembi.

ODGOVOR:
Opomba je umaknjena.

Datum objave: 10.02.2015   14:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji niti v vzorcu pogodbe naročnik ne zahteva od ponudnikov, da priložijo svoje cenike in kalkulativne osnove (ceniki materialov, mehanizacije, opreme, delovne sile, prevozov, predhodnih tehničnih obdelav kot na primer delavniške risbe, načrti odrov, načrti ureditve gradbišča, itd.).
V 4. členu vzorca gradbene pogodbe (priloga A) iz razpisne dokumentacije izhaja totalna nedefiniranost in dvoumnost, na podlagi katere ponudniku NE MORE BITI JASNO kakšen bo »BODOČI DOGOVOR«, če v razpisno dokumentacijo niso vključeni zgoraj navedeni ceniki, kalkulativne osnove itd. Dejstvo je, da ODSOTNOST TEH PARAMETROV PREDSTAVLJA KRŠITEV PRAVIL JAVNEGA NAROČANJA na katera je ponudnik dolžen opozoriti naročnika, saj bo v nasprotnem ponudnik primoran, za vključitev teh parametrov v razpisno dokumentacijo, izpeljati postopek revizije na razpisno dokumentacijo.


ODGOVOR:
Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbi oziroma pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca, kar bo ta dokazoval z analizami cen postavk v postopku sklenitve dodatka k pogodbi.

Datum objave: 10.02.2015   14:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za protokol pogajanj (koliko krogov, ali bodo pogajanja skupna, posamična...). Hvala

ODGOVOR:
Naročnik bo v skladu s 3. odstavkom 28. člena ZJN-2 ponudnike seznanil s pravili pogajanj pred izvedbo pogajanj. Ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje bodo pisno povabljeni k pogajanjem.

Datum objave: 10.02.2015   14:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je BON-2, ki ga izdaja Ajpes ustrezen obrazec za izpolnjevanje pogoja neblokade bančnega računa?

ODGOVOR:
Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec, ki mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (pogoj št. 9).

Datum objave: 10.02.2015   14:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik v vzorcu pogodbe pri več členih navaja opombo:naročnik si pridržuje pravico spremembe tega člena.
Prosimo, da naročnik omenjene opombe umakne. Naročnik naknadno ne more spreminjati vzorca pogodbe.

ODGOVOR:
Opomba je umaknjena.

Datum objave: 10.02.2015   14:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. Ali moramo izpolniti in k ponudbi priložiti vzorec pogodbe? Ali moramo potrditi in priložiti vzorce finančnih zavarovanj? Lep pozdrav

ODGOVOR:
Iz razpisne dokumentacije je jasno razvidno, kakšna je potrebna vsebina dokumentacije.

Datum objave: 10.02.2015   14:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da do danes, dne 09.02.2015 do 14.00 ure naročnik ni odgovoril na nobeno opozorilo v zvezi s kršitvijo pravil javnega naročanja pozivamo naročnika, da podaljša odprti rok za vprašanja na portalu, saj ponudniki potrebujemo čas za dodatna vprašanja v primeru, da bi bili odgovori naročnika nejasni, nerazumljivi in dvoumni!

ODGOVOR:
Vprašanja na portalu žal kažejo stopnjo usposobljenosti izvajalcev, saj razen dveh ali treh niso vsebinska, ampak se nanašajo na mnenje eventualnih ponudnikov glede vsebine razpisne dokumentacije. Naročnik roka ne bo podaljševal.

Datum objave: 10.02.2015   14:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje za teden dni. Želeli bi si še ogledati projekte in lokacijo del, kar je ključno za pripravo kvalitetne ponudbe. Prosimo za razumevanje.

ODGOVOR:
Naročnik roka ne bo podaljševal.

Datum objave: 10.02.2015   14:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vljudno vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za en teden.
Že vnaprej hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik roka ne bo podaljševal.

Datum objave: 10.02.2015   14:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo vas, da za impregnacijsko sredstvo navedeno v točki 4.3.6 popisa del (Lithium Top) navedete proizvajalca oz. tehnične karakteristike zahtevanega impregnacijskega sredstva.

Hvala.

ODGOVOR:
Za impregnacijo se uporabi impregnacijsko sredstvo tipa Lithium Top ali Ashford formula.

Datum objave: 13.02.2015   13:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V popisu del nismo zasledili postavke za odstranitev obstoječe mostne ograje. Glede na to, da je predvidena nova ograja, prosimo, da popis del dopolnite s postavko Odstranitev obstoječe ograje. Hvala.

ODGOVOR:
Odstranitev obstoječe odbojne ograje na mostu ni predmet razpisa.

Datum objave: 13.02.2015   13:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Naročnik v odgovoru na vprašanje objavljeno dne 10.2.2015 ob14:15, v zvezi s točko 4.3.6. popisa del še vedno preferira 2 materiala in s tem krši pravila javnega naročanja. Zato naj naročnik poda kriterije in lastnosti projektiranih impregnacijskih sredstev na podlagi veljavnih standardov o gradbenih proizvodih, saj ponudnik ni dolžen na podlagi komercialnih nazivov iskati naročniku ljube dobavitelje.

ODGOVOR:
V projektu se ne preferirata 2 materiala, ampak sta navedeni dve impregnacijski sredstvi, za katere ima projektant na razpolago rezultate preiskav, ki kažejo na izboljšanje odpornosti površine betona proti obrabi, izboljšanje odpornosti površine proti zmrzovanju/tajanju v prisotnosti soli za tajanje ter povečanje korozijske odpornosti jeklenih vlaken na in pod površino betona.

Datum objave: 13.02.2015   13:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V svojem odgovoru na ponudnikovo vprašanje objavljeno dne 10.2.2015 ob14:12, v zvezi s 4. členom vzorca gradbene pogodbe, naročnik v ničemer ni odpravil nedefiniranosti in nedvoumnosti kateri je prepuščen ponudnik, ki mu še vedno ne more biti jasno kaj bo moral dokazovati z analizami cen, saj niti ponudnik, niti naročnik ne vesta katera bodo eventuelno potrebna dodatna dela in če bo za analize cen možno uporabiti kalkulativne osnove iz ponudbe izvajalca, ker bo šlo za dela, ki v osnovni ponudbi sploh niso predvidena. V kolikor naročnik razpisne dokumentacije ne bo ustrezno dopolnil, kot izhaja iz ponudnikovega vprašanja, ki ga ponovno zastavljamo, bo revizija na razpisno dokumentacijo neizbežna.
Ponovitev ponudnikovega prvotnega vprašanja:
V razpisni dokumentaciji niti v vzorcu pogodbe naročnik ne zahteva od ponudnikov, da priložijo svoje cenike in kalkulativne osnove (ceniki materialov, mehanizacije, opreme, delovne sile, prevozov, predhodnih tehničnih obdelav kot na primer delavniške risbe, načrti odrov, načrti ureditve gradbišča, itd.).
V 4. členu vzorca gradbene pogodbe (priloga A) iz razpisne dokumentacije izhaja totalna nedefiniranost in dvoumnost, na podlagi katere ponudniku NE MORE BITI JASNO kakšen bo »BODOČI DOGOVOR«, če v razpisno dokumentacijo niso vključeni zgoraj navedeni ceniki, kalkulativne osnove itd. Dejstvo je, da ODSOTNOST TEH PARAMETROV PREDSTAVLJA KRŠITEV PRAVIL JAVNEGA NAROČANJA na katera je ponudnik dolžen opozoriti naročnika, saj bo v nasprotnem ponudnik primoran, za vključitev teh parametrov v razpisno dokumentacijo, izpeljati postopek revizije na razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:
Naročnik je podal odgovor.

Datum objave: 13.02.2015   13:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V zvezi z gradbiščnim priključkom elektrike (v povezavi z vašim odgovorom na vprašanje ponudnika objavljeno 10.02.2015, 14:08) so težave v tem, da je odzivni čas Elektra Ljubljane nenormalno dolg, tako da od uvedbe v delo izvajalca, ko le-ta prične z urejanjem gradbiščnega priključka, pa do dejanskega priklopa preteče več kot 1 mesec. To dejstvo je dobro znano vašim operativnim službam, v administraciji pa verjetno s tem res niste seznanjeni. Zato vztrajamo na nedvoumnem odgovoru na že zastavljeno vprašanje, na katerega sploh niste odgovorili, niti podali ustreznega pojasnila oz. ustrezno korigirali razpisnih pogojev. Iz tega razloga vprašanje ponovno zastavljamo in vas opozarjamo, da v kolikor odgovor ne bo jasen bomo na žalost zaradi kršitve pravil javnega naročanja prisiljeni sprožiti revizijski postopek in zadevo po tej poti razrešiti.
Že zastavljeno vprašanje je bilo sledeče:
Zaradi znanih težav priklopov gradbiščne elektrike v Ljubljani, pozivamo naročnika, da popis del razširi s postavko »Najem agregata za čas trajanja 2 mesecev do sprovedbe priključka gradbiščne elektrike«. V nasprotnem naj v okviru razpisa naročnik poda izjavo, da je vložil zahtevo in da je pridobil soglasje za priklop in da bo priklop elektrike s strani Elektra Ljubljana na izvajalčev gradbiščni odjem omogočen takoj ob pričetku del.

ODGOVOR:
Naročnik je podal odgovor.

Datum objave: 13.02.2015   13:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V povezavi z odgovorom na vprašanje z dne 10.2.2015 ob14:11 glede postopka potrjevanja dodatnih predračunov še vedno obstoji nejasnost, in s tem kršenje pravil javnega naročanja, zato naj naročnik natančno definira katero knjigo, predpis, zakon, določila … (avtor in naslov) bo upošteval pri postopku potrjevanja dodatnih predračunov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik je podal odgovor.

Datum objave: 13.02.2015   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na naročnikov odgovor na vprašanje objavljeno dne 10.2.2015 ob14:10, v zvezi s točko 4.3.8., ki predvideva tesnjenje dilatacij s trajno elastično PUR tesnilno maso, je naročnik potrdil trditev ponudnikov, da so zadevne tesnilne mase aplikativne za kitanje navideznih spojnic v betonskih tlakih, ne pa v HIDROIZLACIJAH, kot naročnik v svojem popisu deklarira sloj MAB!!! Prosimo za strokoven popravek popisa in ustrezno hidroizolacijsko tesnitev dilatacij, tudi če so samo navidezne rege spojnic.

ODGOVOR:
Navidezne rege spojnice v zgornjem sloju se zarežejo nad dilatacijami spodnje plošče. Rege spojnice se zatesnijo s PUR tesnilno maso, katerih življenjska doba je od 5 do 15 let. V okviru rednih pregledov mostov se izvaja tudi kontrola tesnilne mase reg spojnic in v kolikor se ugotovijo poškodbe se le-te popravijo. Dodatno pa se že v okviru predmetne sanacije vgradi preko dilatacije spodnje plošče gumijasti dilatacijski trak.

Datum objave: 13.02.2015   13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V naročnikovem odgovoru na vprašanje objavljeno dne 10.2.2015 ob14:09, v zvezi s točko 4.3.5., ki deklarira MAB kot hidroizolacijsko abrazijsko odporno preplastitev, prosimo naročnika, da natančno navede veljavne normative in standarde iz katerih bomo ponudniki lahko razbrali, da je zadevna plast HIDROIZLACIJA in se podučili KATERIM PARAMETROM IN STANDARDOM MORA KOT HIDROIZOLACIJA IZ MAB ZADOSTITI NA PREMOSTITVENEM OBJEKTU. Na navedenem referenčnem objektu, ki smo si ga ogledali predmetna preplastitev ne služi kot hidroizolacija, poleg tega pa ima zadevni sloj vse težave na katere je ponudnik opozoril že v prvotnem vprašanju in opozorilu. Zato ponudnik pri opozorilu na kršitev pravil javnega naročanja vztraja in poziva naročnika, da to kršitev odpravi.

ODGOVOR:
V projektu so navedene vse zahteve za posamezne lastnosti, ki jih mora izpolnjevati MAB, vključno s standardi, ki predpisujejo metode preskusov teh lastnosti. Navedeni referenčni objekt, ki je v eksploataciji že 17 let, še vedno zagotavlja varnost in odpornost na zunanje obtežbe in obremenitve. Na nekaterih mestih se na površini pojavlja rja jeklenih vlaken, ki pa ne vpliva na trajnost preplastitve in celotne vozišče konstrukcije. Z namenom dodatne zaščite jeklenih vlaken, tik pod površino, proti rjavenju, je v predmetnem projektu predvidena aplikacija impregnacijskega sredstva, kot je bilo že navedeno v odgovoru na prvo vprašanje.