Dosje javnega naročila 006394/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Oglaševalske storitve za potrebe portala SPOT v letih 2022 in 2023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 479.420,56 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006394/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.09.2022
JN006394/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2022
JN006394/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.11.2022
JN006394/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2022
JN006394/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2022
JN006394/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2022
JN006394/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2022
JN006394/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006394/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/457816/NMVSPOT-13_2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18214
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Oglaševalske storitve za potrebe portala SPOT v letih 2022 in 2023
Referenčna številka dokumenta: NMVSPOT-13/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Oglaševalske storitve za potrebe portala SPOT v letih 2022 in 2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
79341400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Oglaševalske storitve za potrebe portala SPOT v letih 2022 in 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naročilo se izvaja v okviru operacije Enotna poslovna točka.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.10.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.10.2022   14:00
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.09.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.09.2022   12:18
VPRAŠANJE
Pozdrav, za kakšne oglaševalske storitve točno gre? Pred prijavo na razpis, se takšni podatki običajno navedejo. Lep dan.

ODGOVOR
Spoštovani,
predmet naročila je specificiran v dokumentu Tehnične specifikacije, ki je del dokumentacije naročila. Opis digitalnih kampanj je podan zgolj okvirno saj se v tej fazi sklepa zgolj okvirni sporazum.

V času trajanja okvirnega sporazuma pa bo naročnik izbral izvajalca za posamezno kampanjo v postopku odpiranja konkurence, kjer bo predmet posamezne kampanje tudi bolj konkretno specificiran.
Datum objave: 21.09.2022   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V prvem koraku se torej izbira ponudnika za "Pripravo medijske strategije in načrta za spletno oglaševanje*" in ponudnike za podpis okvirnega sporazuma?

Ali bo okvirni sporazum o sodelovanju podpisan z vsemi ponudniki, ki bodo izpolnjevali tehnične pogoje opredeljene v razpisu (poklicna, tehnična, kadrovska sposobnost....). ali obstaja še kakšen dodaten kriterij na podlagi katerega bodo okvirni sporazumi sklenjeni s ponudniki?

Ali je v tem koraku potrebno v dokumentu Predračun podati le ceno za "Pripravo medijske strategije in načrta za spletno oglaševanje*" in ničesar drugega? Je kriterij v tem koraku torej izključno cena? (poleg izpolnjevanja tehničnih pogojev) ?

Kakšen je proračun za medijski zakup za katerega bo ponudnik pripravil medijsko strategijo in načrt za spletno oglaševanje oz. kakšen je ocena predvidenega proračuna za medijski zakup za obdobje trajanja okvirnega sporazuma?

Kolikokrat je predviden postopek ponovnega odpiranja konkurence v času trajanja okvirnega sporazuma?

Hvala za odgovore in lep dan

ODGOVOR
Spoštovani,

v okviru predmetnega postopka se v prvi fazi izbira zgolj ponudnike za podpis okvirnega sporazuma. Le-ta bo podpisan, tako kot navajate, z dopustnimi ponudniki, torej vsemi, ki bodo izpolnjevali pogoje iz dokumentacije naročila. Drži tudi, da se v tej fazi izpolni predračun, kot je predviden, torej poda samo ceno za "Pripravo medijske strategije in načrta za spletno oglaševanje" in merilo za izbor podpisnikov okvirnega sporazuma je, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, samo skupna ponudbena vrednost.

Ocenjena vrednost za celotno trajanje okvirnega sporazuma je 98.241,92 EUR brez DDV. Kot je določeno v Tehničnih specifikacijah, ki so del dokumentacije naročila, naročnik v času trajanja okvirnega sporazuma predvideva izvedbo štirih kampanj, kjer bo izvajalca za vsako posamezno kampanjo izbiral v postopkih odpiranja konkurence, v katerih bo predmet posamezne kampanje tudi bolj konkretno specificiran.
Datum objave: 23.09.2022   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
po temeljiti obravnavi obsežne dokumentacije smatramo, da razpis v določenem delu določa nesorazmerno ukrep, ki je pretiran glede na naravo in vsebino razpisa.

V vzorcu okvirnega sporazuma je navedena pogodbena kazen:

"V primeru, da izvajalec v roku oglaševanja ne izpolni dosega oglaševanja, kot je bil ponujen v ponovnem odpiranju konkurence v okviru merila (odvisno od cilja kampanje posamičnega naročila bo ta lahko izražen v številu prikazov, številu ogledov, številu klikov, številu prenosov ali številu sej na spletnem mestu), bo del razlike do doseženega ponujenega dosega oglaševanja, moral pokriti sam, z dodatnimi aktivnostmi iz lastnih sredstev (a največ do 1/10 vrednosti posamičnega naročila v ponovnem odpiranju konkurence)."

Različni cilji (npr. povečanje obiska in uporabe portala SPOT in novih funkcionalnosti) niso v celoti pod vplivom aktivnosti na strani izvajalca temveč so lahko posledica izvajanja aktivnosti na strani naročnika oz. stanja oz. situacije na spletnih straneh naročnika.
Prav tako se lahko v določenem obdobju spremenijo algoritmi na posamaeznih platformah za oglaševanje, kar lahko vpliva na rezultate kampanj. Zopet gre za zunanji dejavnik na katerega izvajalec nima vpliva.
Iz tega razloga je smielno in upravičeno, da se ta del pogodbene kazni umakne.

Prav tako ocenjujemo, da je izvedba kar 4 konkurenčnih odpiranj v obdobju 12 mesecev pretirana in bo rezultirala v doseganju rezultatov, ki ne bodo optimalni. Takšno pravilo privede do 4kratne ponovitve celotnega postopka kar vpliva na kontinuiteto in kvaliteto dela tako na strani naročnika, kot na strani izvajalca, ter privede do rezultatov, ki ne bodo tako dobri kot v primeru dalj trajajočega sodelovanja z enim izvajalcem. Na podlagi tega predlagamo izvedbo maksimalno 2 konkurenčnih odpiranj v obdobju 12 mesecev.

Pozdravljeni.


ODGOVOR
Spoštovani,
1.
Predmetni, torej tretji odstavek 21. člena okvirnega sporazuma se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»V primeru, da izvajalec v roku oglaševanja ne izpolni dosega oglaševanja v kampanji, kot je bil ponujen v ponovnem odpiranju konkurence v okviru merila (odvisno od cilja kampanje posamičnega naročila bo ta lahko izražen v številu prikazov, številu ogledov, številu klikov, številu prenosov ali številu sej na spletnem mestu), se mu zaračuna pogodbena kazen, v višini 5% vrednosti predmetnega naročila v odpiranju konkurence.«

Naročnik še pojasnjuje, da bo izvajalcu naročilo oddano na podlagi prejema točk in na način, kot je določeno v poglavju merilo. Zaradi navedenega mora ponudnik poskrbeti, da bo v ponudbi ponudil realen doseg, torej tak, kot ga bo v izvedbeni fazi dosegel.
2.
Kot je navedeno v 10. členu vzorca okvirnega sporazuma, naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti potreb po opravljanju storitev, ki bodo predmet tega sporazuma in se ne zavezuje, da bo naročil določeno količino in vrsto storitev. Obenem bo pri gospodarskih subjektih naročal oglaševalske storitve sukcesivno oziroma časovno in količinsko glede na svoje dejanske potrebe oz. skladno z določili v Tehničnih specifikacijah, iz katerih pa jasno izhaja, da je izvedba 4 kampanj zgolj predvidena.
Datum objave: 26.09.2022   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
15.člen okvirnega sporazuma

...Gospodarski subjekt bo na podlagi povabila v ponovnem odpiranju konkurence pripravil ponudbo za izvedbo digitalne kampanje, ki bo vključevala popolni medijski načrt.....

Kaj so s strani naročnika zahtevane sestavine popolnega medijskega načrta navedenega v 15. členu. Prosim za specifikacijo zahtevanih elementov.ODGOVOR
Spoštovani,
zahtevane sestavine medijskega načrta je naročnik opredelil v poglavju 10. Navodil gospodarskim subjektom, in sicer morajo biti iz medijskega načrta minimalno razvidni podatki dosega glede na medij, obdobje oglaševanja, število in vrsta oglasov uporabljenih pri predmetnem merilu. S popolnim medijskim načrtom je mišljeno, da le ta vključuje vse potrebne elemente za izvedbo zaključene digitalne kampanje za katero gospodarski subjekt daje ponudbo, npr. vključeni tudi vsi formati pasic, ki jih je gospodarski subjekt vključil v ceno končne ponudbe ipd.Datum objave: 26.09.2022   14:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je prejeta nagrada obvezni element prijave in je brez nje prijava nična?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

skladno z določili Navodil gospodarskim subjektom, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokumente, ki so navedeni v točki 11.1. Ponudnik pa lahko že v ponudbi predloži tudi ostale dokumente, ki so navedene za posameznim pogojem in s katerim dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja. Za dopustnost ponudbe pa mora ponudnik izpolnjevati vse zahtevane pogoje, torej tudi pogoj iz točke 9.1.3.2 . Navedba glede prejete nagrade je tako obvezna v obrazcu Prijava.

Datum objave: 26.09.2022   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročila manjše vrednosti včasih niso objavljena na potralu javnih naročil, ali jih lahko vseeno navademo kot referenco?

Hvala!

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik mora za izpolnjevanje točke 9.1.3.1 Navodil, torej tehničnega pogoja, prijaviti reference, ki v vseh elementih (torej glede vrednosti, datuma izvedbe itd.) ustrezajo predmetnemu pogoju, pri čemer pa ni zahtevano, da je bilo naročilo za predmetno storitev objavljeno na portalu javnih naročil.