Dosje javnega naročila JN1744/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJN-2: Odprti postopek

JN1744/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.03.2015
JN2139/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2015
JN2539/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.04.2015
    JN1744/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 056-096797
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 18. 3. 2015
Številka objave: JN1744/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izgradnja nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce (Podvoz Vič) s pripadajočo komunalno infrastrukturo
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izgradnja nove povezovalne ceste od Tržaške ceste do C. na Vrhovce (Podvoz Vič) s pripadajočo komunalno infrastrukturo
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg RAZVIDNO IZ PRILOŽENIH POPISOV DEL
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 25 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižje ravni morebitnih standardov:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Najnižje ravni morebitnih standardov:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-847/2013-18
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 4. 2015
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 4. 2015
Čas: 10:00
Kraj: RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/1946-76747685243525101160/18_3__20
15__RD_ZA_PODVOZ_VIC.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 20. 4. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 3. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2139/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 3. 4. 2015
  • JN2539/2015, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 23. 4. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.03.2015   08:19
1. Prosimo vas za pojasnilo v poglavju lll. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika stran 12/123 v točki 14, kjer mora ponudnik zagotoviti kadre in sicer za odgovornega vodja posameznih del po 77. členu Zakona o graditvi objektov zahtevate potrdilo o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije, sam Zakon o graditvi objektov pa v istem členu pod točko (3) tega ne zahteva. Ali mora biti odgovorni vodja posameznih del vpisan v Inženirsko zbornico ali ne? Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR:
Da, odgovorni vodja posameznih del mora biti vpisan v imenik pri Inženirski zbornici.

2. imamo vprašanje, ki se nanaša na točko III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti. 13. c). Ali se bo upošteva kot pravilna referenca, če gre za obnovo, ureditev oz. rekonstrukcijo ceste kjer je PLDP > 8000 vozil?

ODGOVOR:
Za izpolnjevanje referenčnega pogoja bo naročnik kot ustrezno referenco štel novozgrajeno, obnovljeno oz. rekonstruirano državno cestno infrastrukturo oziroma avtocesto oziroma lokalno ali mestno cesto z PLDP >=8000 vozil.


3. Spoštovani,
prosim za objavo Kataloga temeljev stebrov vozne mreže - SŽ-Projektivno podjetje, 2007.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Kataloga temeljev stebrov vozne mreže - SŽ-Projektivno podjetje, 2007, je na vpogled skupaj z ostalo projektno dokumentacijo na MOL.


4. Ali se kot usrezna referenca upošteva tudi obnova oz rekonstrukcija državne cestne infrastrukture oziroma avtoceste oziroma lokalne ali mestne ceste z PLDP >=8000 vozil?

ODGOVOR:
Za izpolnjevanje referenčnega pogoja bo naročnik kot ustrezno referenco štel novozgrajeno, obnovljeno oz. rekonstruirano državno cestno infrastrukturo oziroma avtocesto oziroma lokalno ali mestno cesto z PLDP >=8000 vozil.


5. Iz ponudbenega predračuna za podhod Vič, zavihek 6-TK, pozicija 6 ali gre res za 4 x 4 zaščitna cev fi 110, ali je tukaj mišljeno, da gre za 1 x 4 zaščitna cev.

ODGOVOR:
Upoštevati je potrebno 2 x 2 zaščitna cev fi 110.

6. Glede na to, da razpisna dokumentacija ne vsebuje grafičnih prilog, kako opredeliti organizacijsko shemo gradbišča ( 3. člen pogodbe ).

ODGOVOR:
Varnostni načrt ki vsebuje organizacijsko shemo gradbišča je kot del PZI dokumentacije na vpogled skupaj z ostalo projektno dokumentacijo na MOL.


Datum objave: 31.03.2015   12:18
1. Oddano: 26.3.2015, 07:56
Prosimo da objavite načrte in tehnična poročila, saj samo ogled pri naročniku ne zadošča za pripravo ponudbe, glede na kompleksnost in obsežnost projekta. Hvala

ODGOVOR:
Vsa dokumentacija je na voljo na vpogled pri naročniku, kakor je navedeno v razpisni dokumentaciji.


2. Oddano: 27.3.2015, 09:03
Prosimo za potrditev, da je pogoj za OVPD pri elektroinštalacijah pri gradnji elektrificiranih glavnih železniških prog (Ugotavljanje sposobnosti, tč. 14) referenca za dela na voznem omrežju.

ODGOVOR:
OVPD z referenco pri izvedbi elektroinštalacij pri gradnji ali rekonstrukciji elektrificiranih glavnih železniških prog.


3. Oddano: 27.3.2015, 09:22
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti, tč. 13. b): Glede na to, da v Sloveniji v zadnjih petih letih ni bila novozgrajena nobena glavna železniška proga, vas prosimo, da pogoj razširite tudi na obnovo in rekonstrukcijo.

ODGOVOR:
Naročnik spreminja referenčno zahtevo in sicer: ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih pet let pred rokom oddaje ponudb izvedel najmanj en referenčni posel za novozgrajeno ali rekonstrukcijo elektificirano glavne železniške proge s pripadajočimi SV in TK napravami v dolžini 400 m v enem odseku.

4. Oddano: 27.3.2015, 11:07
Vezano na zahteve razpisne dokumentacije okoli veljavnosti zahtevanih referenc vas pozivamo, da zaradi stanja v gradbeništvu, dovolite oddajo večjemu krogu zainteresiranih ponudnikov, s tem da podaljšate veljavnost zahtevanih referenc. Naročnika pozivamo da spremeni referenčne pogoje, da namesto zahtevanih referenc v zadnjih petih letih, ponudniki lahko predložimo reference v zadnjih 10 letih.

ODGOVOR:
Naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.

5. Oddano: 27.3.2015, 15:08
Ali je vrednost bančne garancije za tako velik obseg del pravilno zapisana...5000 eur???

ODGOVOR:
Da.


6. Oddano: 27.3.2015, 15:48
Ali so reference ponudnika in podizvajalcev enakovredne in se lahko seštevajo?


ODGOVOR:
Reference ponudnika in podizvajalca so enakovredne, pri čemer mora izvajalec podizvajalca nominirati v ponudbi.

7. Spoštovani,
lahko objavite oceno investicije, skupno in po mapah? Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo objavil ocene vrednosti investicije.


Datum objave: 03.04.2015   10:26
1. Oddano: 25.3.2015, 13:07
Spoštovani, prosim za detajl izvedbe predfabriciranega AB elementa za izvedbo ležišča za fasadno opeko pri nadzemnem objektu- postavka 9-Betonska dela-Železniški podvoz Vič; Črpališče meteornih vod-gradbena dela. Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Montažni AB element je mišljen kot element, ki nosi fasadno opeko (kot običajna AB vez). Izveden je kot armiranobetonski element oziroma vez, dim.: 10x44 cm vzdolž obodnega zidu širine 30 cm, tako da dobimo 14 cm konzolo iz vidnega betona, ki nosi TI in fasadno opeko.

2. Oddano: 30.3.2015, 11:24
Spoštovani, za izpolnjevanje kadrovskih pogojev ste postavili zahteve po odgovornem vodju del in odgovornih vodij posameznih del z ustreznimi referencami. Kot ustrezne reference navajate posle zaključene najkasneje 5 let pred rokom za oddajo ponudbe. Glede na situacijo v slovenskem gradbeništvu, je splošno znano, da se v zadnjih petih letih ni izvajalo gradenj, vsaj cestne infrastrukture, ki bi izpolnjevale postavljene zahteve. S tem nezakonito omejujete, ali celo onemogočate prijavo slovenskih podjetij na predmetno javno naročilo. Posledično vas pozivamo, da umaknete pogoj '' v zadnjih petih letih '', vsaj za cestno infrastrukturo ter s tem omogočite zakonitost naročila in lojalno konkurenco.

ODGOVOR:
Zaradi zahtevnosti referenc, naročnik podaljšuje referenčno obdobje za odgovornega vodjo del in odgovorne vodje posameznih del na 10 let. Naročnik bo popravljen referenčni pogoj objavil v popravku razpisne dokumentacije.

3. Oddano: 31.3.2015, 08:14
Pozdravljeni, Ali se lahko v nekatere celice napiše 0, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici? Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ne.

4. Oddano: 31.3.2015, 08:14
Pozdravljeni, Ali se lahko v nekatere celice napiše 0, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici? Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ne.

5. Naprošamo vas za sledeča pojasnila za PODVOZ VIČ pri geotehničnih delih saj so popisi zelo nejasni in na nivoju IP in ne PZI:
1. Za pilote fi 150 cm ni podatka o količini armature na tekoči m1 v kg (prosimo za podatek)?
2. Količina cementa predvidena za jet grouting postopek?
3. Koliko je vrtanja za jet grouting blazino (verjetno količina vrtanja ni enaka količini samega postopka) ?
4. Ali se v jet grouting pilote vgrajuje armaturna palica in če se kakšnega premera
5. Vrsta jet groutinga (enofazni, dvofazni)?
6. Ali obstajajo prostorske omejitve pri izvajanju pilotov fi 150 cm?
7. V vseh točkah se omenja prisotnost geomehanika, v popisih pa se zahteva geološki nadzor?
8. Meritve zveznosti pilotov?
9. Ali so v popisu zajeti delovni platoji za piltiranje in jet gouting?
10. Oskrba vode (opozarjamo na velike količine) za jet gouting postopek (hidrantni priključek)?
11. Oskrba z električno enegijo za jet grouting postopek??
12. DOT testi??
13. Ali je ocenjena vrednost 12,6 miljona z ali brez DDV?

ODGOVOR:
1. Skupna količina jekla za pilote je podana v točki 09. (Železokrivska dela) postavka 1 (32580kg).
2. Povprečna poraba injekcijske mase za J.G. je 220-250kg/m1.
3.Predvidena je izdelava J. G. s terena, kar pomeni ca. 4-5m vrtanja do vrha J. G.
4. Ne.
5.Enofazni.
6.Ne.
7. Upoštevati geomehanski nadzor.
8. Meritve zveznosti pilotov so v ceni m1 pilota.
9. Za pilotiranje je delovni plato zajet v točki 05. (Zemeljska dela).
10. Oskrbo z vodo mora zagotoviti izvajalec.
11. Enako kot tč. 10.
12. Naročnik podatka o ocenjeni vrednosti investicije ni dolžan objaviti.

6. Oddano: 2.4.2015, 10:57
Spoštovani,
Pri pregledu razpisne dokumentacije smo ugotovili, da je v popisu del za projektanski nadzor predvideno veliko število ur , kar po našem mnenju nepotrebno zvišuje ponudbeno ceno. Zato predlagamo, da znižate predvideno število ur projektantskega nadzora in sicer za:
AB keson na 40 ur namesto 120 ur,
Železniški podvoz na 140 namesto 600 ur,
Črpališče gradbena dela na 20 ur namesto 90 ur,
Devijacijo proge GR na 20 ur namesto 120 ur,
Devijacijo proge EVM na 10ur namesto 40ur,
Devijacijo proge SVTK na 10 ur namesto 50 ur,
Vprašanje: Ali boste spremenili popis del?

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal predvidenih ur.

7. Oddano: 2.4.2015, 10:59
Spoštovani,
Glede na obseg in zahtevnost objekta ter posledično zahtevne izdelave PID načrtov menimo, da bi v razpisni dokumentaciji morali zahtevati, da mora ponudnik v svoji ponudbi kadrovsko zagotoviti vsaj po enega strokovnjaka (odgovornega projektanta) za izdelavo zahtevane PID dokumentacije predvsem s področja cest, komunalne infrastrukture, železnic in konstrukcij. Sprašujemo vas ali boste v tem delu razpisno dokumentacijo dopolnili z odgovorom?

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


8. Oddano: 2.4.2015, 12:30
Pozdravljeni, prosim da navedete kdo je projektant.Hvala.

ODGOVOR:
Projekte je pripravljal PNG Projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o., Komanova ulica 17, Ljubljana, Slovenija.Datum objave: 07.04.2015   15:14
1. Oddano: 7.4.2015, 10:01
Ali je predmet razpisa tudi semaforizacija križišč, ki so v popisu.

ODGOVOR:
Kakor izhaja iz popisa semaforizacija križišč ni predmet razpisa.

2. Oddano: 7.4.2015, 10:43
Ali je lahko odgovorni vodja del hkrati tudi odgovorni vodja posameznih del. Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Da.

3. Oddano: 7.4.2015, 10:56
Spoštovani!
V popravljeni razpisni dokumentaciji ste popravili referenčni pogoj za odgovornega vodjo del in odgovorne vodje posameznih del iz pet na deset let v razpisnih pogojih, na obrazcu, ki ga je potrebno potrditi pa ne. Ali boste objavili nov obrazec, ali popravimo sami ročno? Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Lahko popravite sami.


Datum objave: 10.04.2015   13:00
1. Oddano: 7.4.2015, 13:26
Spoštovani. Del razpisne dokumentacije je tudi Priloga 5/3 STRUKTURA CENE (ceniki). Ali je potrebno navesti samo ceno materiala fco gradbišče (npr. betonskega jekla) brez krivljenja in polaganja, armiranega betona (brez prevoza, črpanja, vgradnje..)? Enako vprašanje npr. za Jet gruoting. Kaj je mišljeno pod cena na m1 pilota fi 50-70 cm? Samo material ali celotna izvedba pilota (material, delo mehanizacija). Ta cena je že itak razvidna in ponudbene cene. Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ponudnik naj v ponudbo vključi cenike kot kalkulativne elemente.


2. Oddano: 7.4.2015, 13:34
Lep pozdrav. Naročnik je objavil nova Navodila ponudnikom. Prosimo za informacijo v čem se razlikujejo stara in nova Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. S spoštovanjem.

ODGOVOR:
Naročnik ni popravljal navodil ponudnikom, naredil je le popravek razpisne dokumentacije glede na že odgovorjena vprašanja ponudnikov.


3. Oddano: 7.4.2015, 13:49
1. Prosimo vas, da uskladite tabelo na str 42 (Priloga 8) s pogoji za zahtevane kadre. Tabela predvideva več kadrov.
2. Lahko enega OVPD nominiramo za več zahtevanih OVPD, če izpolnjuje vse te pogoje, za katere ga priglašujemo?
3. Ali je dovolj za izpolnjevanje pogoja za tuji kader, da ta tuji OVD ali OVPD izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje in se hkrati podjetje zaveže z izjavo, da bo do podpisa pogodbe za ta kader zagotovil vpis v IZS?

ODGOVOR:
A.) Ponudnik izpolni samo polja, ki so zahtevana z razpisno dokumentacijo.
B.) Ista oseba lahko opravlja več aktivnosti, če zanjo izpolnjuje zahtevane pogoje in reference.
C.) Da.

4. Oddano: 7.4.2015, 14:01
Dne 3.4. 2015 je bil objavljen nov popis del. V čem je razlika med starim in novim popisom. Navedeno je da odpade semaforizacije. V skupni rekapitulacije je semaforizacija črtana, v rekapitulaciji za MOL je semaforizacija še vedno navedena. Prosimo da natančno navedete vse spremembe v novem popisu del, glede na star popis del. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ponudnik ne vpiše nič v polje semaforizacija v rekapitulaciji za MOL. Semaforizacija ni predmet javnega naročila.

5. Oddano: 7.4.2015, 21:33
PRILOGA 7, izjava o rešitvi odlaganja odvečnega materila na deponijo, v primeru skupne ponudbe zadostuje da izjavo poda vodilni partner ?

ODGOVOR:
Da.


6. Oddano: 8.4.2015, 07:18
Prosimo vas,da nam pojasnite, na katerega upravičenca se mora glasiti garancija za resnost ponudbe.

ODGOVOR:
Na naročnika tj. Mestna občina Ljubljana.


7. Oddano: 8.4.2015, 08:15
Priloga 5/3, struktura cene (ceniki).
Ali je mišljeno kot analiza cene, ali pa kot kalkulativni elementi samo material. Hvala.

ODGOVOR:
Ponudnik naj v ponudbo vključi cenike kot kalkulativne elemente.

8. Oddano: 8.4.2015, 08:38
Spoštovani!

V odgovoru z dne 3.4.2015 ob 10:26 ste zapisali, da se v "Jet grouting" pilote ne vgrajuje armaturna palica. V tehničnem opisu konstrukcije za AB korito - keson, pa je zapisano, da mora biti talna plošča kesona povezana z Jet grouting piloti z armaturno palico (Projektant: SŽ Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., PNG-502/09). Prosim za obrazložitev.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
V T.P. res tako piše, vendar se je projektant po zastavljenem vprašanju na Portalu javnih naročil odločil za J.G. brez armature zato, ker bi izvajalcu izredno otežili najprej čiščenje terena do vrha J.G., nato pa betoniranje podložnega betona in tudi polaganje armature.


9. Oddano: 8.4.2015, 10:05
Ali bo naročnik kot ustrezno referenco ponudniku priznal tudi izvedbo ceste, ki poteka preko mostu oz. viadukta in skupaj s priključki pred in za mostom oz. viaduktom predstavlja del vozišča, ki je zahtevnejši od običajne cestne trase po terenu? Prosimo za jasen odgovor z da oz. ne.

ODGOVOR:
Če je celotna dolžina ceste večja od zahtevane reference, se tako izvedeno delo prizna kot referenca.

10. Oddano: 8.4.2015, 10:07
Ali lahko ponudnik izkaže referenco globokega temeljenja na premostitvenem objektu ločeno od reference za armiranobetonsko prednapeto premostitveno konstrukcijo? Prosimo za jasen odgovor z da oz. ne.

ODGOVOR:
Da.

11. Oddano: 8.4.2015, 10:09
Ali bo naročnik kot ustrezno referenco ponudniku priznal tudi sanacijo armiranobetonske prednapete premostitvene konstrukcije?

ODGOVOR:
Ne.

12. Oddano: 8.4.2015, 10:25
Zakaj v referenčnih pogojih ne zahtevate reference za izgradnjo podvoza s kesonom, saj je to glavni objekt na razpisanem projektu?
Pozivamo vas, da v skladu s 10. členom ZJN-2 in s sorazmernostjo projekta, v referenčni pogoj vključite tudi izgradnjo podvoza s kesonom.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

13. Oddano: 8.4.2015, 10:44
Pozdravljeni, zapore se bodo obračunale po dejanskih stroških in so v predračunu ocenjene kot fiksne postavke. Vzdrževanje zapor pa je strošek izvajalca. Glede na to, da je koncesionar KPL (kar pomeni, da če tudi oni nastopajo kot eden izmed ponudnikov, so posledično v priviligiranem položaju), vas pozivamo da podate dejanski strošek vzdrževanja zapor ali pa ga tako kot ostale stroške ocenite s fiksno ceno. LP

ODGOVOR:
Strošek vzdrževanja zapor je mišljen strošek delovne sile za čas izvajanja zapor, morebitne prestavitve le-teh in v izjemnih primerih nadomestitev oznak. Ponudnik sam oceni stroške teh storitev in jih vključi v ponudbo.

14. Oddano: 8.4.2015, 10:48
V poglavju 4.24 je zapisano, da morajo cene vsebovati tudi povračilo stroškov za zaradi uporabe cest v času gradnje. Zahtevamo da podate zahtevano oceno stroškov, bodisi na dan, bodisi na m2, ali kako drugače. LP

ODGOVOR:
Povračilo stroškov za uporabo cest naj bodo vključeni v ponudbeno ceno. Stroški so odvisni glede na organizacijo gradbišča, dovozne poti ter so odvisni od tehnologije del in dinamike izvajanja del izbranega izvajalca.

15. Oddano: 8.4.2015, 10:50
Naročnika pozivamo, da če že ne poda ocenjene vrednosti projekta, da poda zagotovljena finančna sredstva za omenjeni projekt. LP

ODGOVOR:
Naročnik v skladu z veljavno zakonodajo in odločitvami Državne revizijske komisije ni dolžan razkriti ocenjene vrednosti projekta.

16. Oddano: 8.4.2015, 11:12
V odgovoru na vprašanje, postavljeno 26.3.2015, 08:19, ste odgovorili, da mora OVPD biti vpisan v Inženirsko zbornico. Kaj zahtevate za tuji kader, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del oz. odgovornega vodjo posameznih del in ni vpisan v Inženirsko zbornico Slovenije? Po ZGO-1B je dovolj, da v skladu z zakoni iz katere države je, izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del oz. odgovornega vodjo posameznih del. Prosimo za izjasnitev (navodilo), ki je v skladu z zakoni.

ODGOVOR:
Za ves kader (OVD, OVPD) morajo biti izpolnjeni pogoji iz 77. Člena ZGO.


17. Oddano: 8.4.2015, 15:20
Kabelska kanalizacija - Fajfarjeva PZI
post. 13. Asfaltiranje poškodovanih površin, v dogovoru z upravljalcem asfaltiranih površin, predvideno Prosim, da določite debelino asfalta in asfalt ki se bo vgradil. Hvala.

ODGOVOR:
Nad izkopanim jarkom za kabelsko kanalizacijo je za ustrezno sanacijo asfaltnih površin potrebno predvideti sledeče:
- AC 11 surf B70/100 A3 4 cm
- AC 22 base B70/ 7 cm
- TD 32 tamponski drobir 25 cm
- kamniti material 0/100 40 cm


18. Oddano: 8.4.2015, 15:39
Kabelska kanalizacija
post. 16 in 17

16. Stroški izdelave elaborata zapore ceste
kpl 1,0


17. Postavitev cestnih zapor in prometne signalizacije -
kpl 1,0

Je možno, da je izdelava elaborata in postavitev zapore že zajeto v cestnem delu?

ODGOVOR:
V kolikor se vprašanje nanaša na Fajfarjevo ulico, zapora ni zajeta v cestnem delu projekta.


19. Oddano: 9.4.2015, 07:03
Spoštovani
Ali ni dikcija CC GRP centrifugalni poliester namigovanje na točno določenega ponudnika Hobas, kateri edini dobavlja cevi v Slovenijo po tej tehnologiji.
Sama tehnologija ne opredeljuje kvaliteto ampak tlačna togost, obodna togost in seveda sam standard en 14364.
Ali lahko kot ponudnik ponudimo katerekoli Grp cevi enake ali boljše kvalitete narejene po tem standardu in imajo odpornost na abrazijo, tlačno pranje in test na dolgoročne spremembe.

Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Da.

20. Oddano: 9.4.2015, 09:22
Prosimo da spremenite količino in enoto mere pri postavki št. 14.. KABELSKA KANALIZACIJA FAJFARJEVA... Prevozi in transporti odvečnega materiala na stalno deponijo, ter plačilo takse....KG... (sprtemenite v TONE, ker je cena za kg manj kot 1 cent, cena je pa na 2 decimalki)

ODGOVOR:
Predlog sprememba enote mere iz kg (kilogram) na t (tona) je sprejet. Ponudniki naj upoštevajo, kot enoto mere tone.

21. Oddano: 9.4.2015, 10:23
Ali bo naročnik kot ustrezne reference odgovornih vodij posameznih del štel reference, pri katerih so ti ljudje nastopali v vlogi odgovornega vodje del?

ODGOVOR:
Da.


22. Oddano: 9.4.2015, 10:32
Ali lahko en odgovorni vodja posameznih del hkrati več vlog odgovornih vodij posameznih del (in ima za vse ustrezne reference ter izobrazbo)?

ODGOVOR:
Da.

23. Pozdravljeni
Ali moramo za soponudnika priložiti kopijo zavarovalne police in izjavo zavarovalnice?
V RD na strani 5/5 piše, da je treba oboje priložiti tudi za soponudnika, na strani 13/13 piše, da mora ponudnik priložiti izjavo, ne piše za zavarovalno polico, na strani 54/54 pa da pogoj izpolnjujemo partnerji skupno.
Prosimo za hiter odgovor.
Hvala

ODGOVOR:
Za soponudnika je potrebno priložiti kopijo zavarovalne police ter izjavo zavarovalnice.Datum objave: 16.04.2015   16:23
1. Oddano: 10.4.2015, 09:43
V razpisni dokumentaciji na str. 12 pod zahtevami za odgovorne vodje posameznih del navajate, da moramo zagovotiti odgovornega vodjo posameznih del pri zahtevanih inženirskih objektih (en armiranobetonski objekt z globokim temeljenjem razpona min. 15m) na Prilogi 9/1 pa je naveden odgovorni vodja posameznih del - zahtevanih inženirskih objektov (podvoz pod železniško progo).

Prosim da jasno navedete, katero od navedenih zahtev mora izpolnjevati OVPD.

ODGOVOR:
Ponudniki upoštevajo zahteve iz razpisne dokumentacije, stran 12.

2. Oddano: 10.4.2015, 10:01
Pozdravljeni. Prosimo, da nam povete ali so tukaj predvidena pogajanja ali ne?
Prosimo za jasen odgovor ali naročnik vodi razpis kot razpis z pogajanji.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ne.

3.Oddano: 10.4.2015, 10:02
Pozdravljeni.
Prosimo, da nam povete ali so tukaj predvidena pogajanja ali ne?
Prosimo za jasen odgovor ali naročnik vodi razpis kot razpis z pogajanji.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ne.

4. Oddano: 10.4.2015, 11:09
Spoštovani,
Prosimo vas, da zaradi obsežne priprave ponudbe, podaljšate rok za oddajo ponudbe.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.


5. Oddano: 10.4.2015, 11:10
Spoštovani. Kakšne pogoje mora izpolnjevati koordinator za varnost in zdravje pri delu oz. kakšna dokazila moramo zanj priložiti?

ODGOVOR:
Koordinator za varnost in zdravje ni predmet javnega naročila

6. Oddano: 10.4.2015, 11:12
Pozdravljeni, V popisu del smo opazili, da so že vpisane cene za zapore.
Ali so te cene fiksne za vse ponudnike oziroma ali lahko vpišemo svoje cene? Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Cene zapor so fiksne.

7. Oddano: 10.4.2015, 13:03
V posebnih pogojih pogodbe na strani 100 je navedeno, da najmanjši znesek zavarovanja za primer poškodbe oseb in škode znaša 500.000€. V vzorcu pogodbe na strani 76 pa je ta znesek 1.000.000 €. Zanima nas, kateri je pravilen?

ODGOVOR:
Pravilen je znesek v vzorcu pogodbe tj. 1.000.000 € .

8. Oddano: 10.4.2015, 15:09
Ali je lahko dogovorni vodja hkrati tudi odgovorni vodja posameznih del?

ODGOVOR:
Da, v kolikor ima zato ustrezne reference.

9. Oddano: 13.4.2015, 11:03
Pozivamo vas, da spremenite referenčni pogoj v drugi alineji za kader na način:
- objektih zgornjega in spodnjega ustroja glavne železniške proge v dolžini 400 m v enem odseku.
Predlagano je smiselno s 10. čl. (načelo sorazmernosti) z ZJN-2, saj reference za elekroinštalacije pri gradnji elektrificiranih glavnih železniških prog in SV in TK naprave pri gradnji železnic, zahtevate še posebej.
Pogoj, kot ga imate zahtevanega sedaj, je nesorazmeren in tako nezakonit.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

10. Oddano: 13.4.2015, 11:26
Torej popisa del za semaforizacijo ne ovrednotimo (pustimo prazno)? Prosimo za jasen odgovor. Hvala

ODGOVOR:
Da, popisa del za semaforizacijo ne ovrednotite in pustite polja prazna.

11.Pozdravljeni!

V sklopu kadrovskih referenc zahtevate odgovornega vodjo del in odgovorne vodje posameznih del. V tabeli na strani 42 in 43 pa imate navedenega odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo strojnih del ter odgovorne vodje posameznih del.
Ali je odgovorni vodja strojnih del tudi odgovorni vodja posameznih del in velja zanj zahteva po referenci na strojnih inštalacijah pri gradnji komunalne infrastrukture (vodovod ali plinovod ali črpališče)?

ODGOVOR:
Za odgovornega vodjo strojnih del (odgovorni vodja posameznih del) veljajo zahteve po referencah na strojnih inštalacijah pri gradnji komunalne infrastrukture.

12. Oddano: 14.4.2015, 12:05
Javni vodovod
post. 1,13
Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. V SKLOPU CELE GRADNJE

Cena zapore je zajeta pri cestnem delu?
To pomeni, da tukaj pustimo prazno (brez cene)?

ODGOVOR:
Da.

13. Oddano: 15.4.2015, 08:49
Spoštovani, ali lahko ponudnik dokazuje referenčni pogoj pod točko 13.b z dvema ali več referencami za posamezno delo v dolžini 400m? Izvedba zgornjega in spodnjega ustroja je tehnično popolnoma ločeno delo od izvedbe elektrifikacije, SV in TK naprav.

Poleg tega prosim, da ločite tudi kadrovske reference v točki 14. vodja posameznih del; -objekt zgornjega in spodnjega ustroja elektrificirane glavne železniške proge s pripadajočimi SV in TK napravami v dolžini 400m. Naročnik že v naslednjih alinejah zahteva strokovnjaka za elektrifikacijo in SV ter TK opremo, zato menimo, da je potreben zgolj vodja posameznih del z referenčnim delom na "-objekt zgornjega in spodnjega ustroja glavne železniške proge". Gre za specifična dela in popolnoma ločena, kjer vodja posameznih del ne mora pokrivati vsa področja. Koorinacijo med vodji posameznih del bo izvajal Odgovorni vodja del po ZGO-1. Vprašanje se torej glasi: Ali lahko dokazujemo kadrovske referenčne pogoje z vodjo posameznih del za zgornji in spodnji ustroj ter ločeno za elektrifikacijo proge (kakor je že zapisano v spodnji alineji)?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Za ponudnika naročnik ne bo spreminjal referenc.
Kadrovsko referenco lahko ponudnik izpolnjuje z dvema vodjema posameznih del:
• Odgovorni vodja del z referenco enega objekta zgornjega in spodnjega ustroja elektrificirane glavne železniške proge v dolžini 400m
• Odgovorni vodja del z referenco enega objekta za elektrifikacijo in SV ter TK opremo glavne železniške proge v dolžini 400m


14. Oddano: 15.4.2015, 09:50
Spoštovani!
Zaradi obsežne priprave ponudbe in ponudbene dokumentacije in zaradi praznikov vas prosimo, da rok oddaje ponudbe prestavite na 6.5.2015. Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.

15. Oddano: 15.4.2015, 10:49
Spoštovani naročnik.
Nikjer n razpisni dokumentaciji nismo zasledili dikcije o "pogajanjih" ali pravilno razumemo, da naročnik vodi tole kot odprti postopek brez pogajanj?
prosimo za odgovor.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Da.

16. Oddano: 15.4.2015, 11:46
Pozdravljeni

V razpisu dopuščate postavljanje vprašanj do 20.4. 2015, rok oddaje ponudb je 28.4.2015. Glede na prakso zadnjih večjih razpisov, da se vlagajo revizije na razpisne pogoje, predvsem na datume sprememb razpisnih pogojev itd., je tudi na tem razpisu to za pričakovati. Vi boste zadnje odgovore na vprašanja podali najhitreje 20.4.2015 do konca dneva, najverjetneje pa 22.4.2015, to pa pomeni, da bo imel tisti , ki želi vlagati revizijo čas za vložitev revizije do 29. 4. 2015 oziroma do 1.5.2015, in to po pošti. Ob teh dejstvih boste vi ponudbo odprli ne da bi vedeli, da je revizija na poti, to pa pomeni, da se ponudbene cene razkrijejo tudi tistim, ki na razpisu niso sodelovali, in bodo ob ugodno rešeni reviziji imeli vse podatke ob ponovnem razpisu.
Zgoraj napisani scenarij lahko preverite tudi na odločitvah DKOM-a, ki dopušča tovrstno vlaganje revizij. V izogib zgoraj navedenim zapletom, predlagamo, da rok oddaje ponudb prestavite za en teden in dopustite osem dnevni rok za vlaganje revizij po zadnjem vašem odgovoru na vprašanja ponudnikom, saj v tem primeru ponudbe ne bodo odprte pred potekom roka za vlaganje revizije na razpisne pogoje.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.

17. Oddano: 15.4.2015, 12:49
Ali lahko OVD opravlja tudi funkcijo OVPD za določena dela?

ODGOVOR:
Da, v kolikor ima zato ustrezne reference.

18. Oddano: 15.4.2015, 13:03
Prosimo za pojasnilo ali je za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu tudi zahtevana referenca? Če je, kakšna? Hvala.

ODGOVOR:
Koordinator za varnost in zdravje ni predmet javnega naročila.

19. Oddano: 15.4.2015, 13:17
Glede na vaš odgovor glede referenčnega pogoja za premostitveni objekt nas zanima ali je ustrezna referenca premostitveni objekt z minilnim razponom 15 m ter druga referenca, ki zajema izvedbo globokega temeljenja, ki ni vezana na premostitveni objekt ampak na kakršen koli objekt?

ODGOVOR:
Ne.

20. Oddano: 15.4.2015, 15:33
Spoštovani. Glede na kompleksnost in obsežnost projekta, kjer je potrebno uskladiti veliko izvajalcev različnih del, vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb za vsaj 14 dni. Tako boste ponudnikom omogočili pripravo ponudb, z upoštevanimi vsemi spremembami in dodatnimi pojasnili, kjer ste z omilitvijo referenčnih pogojev za premostitveni objekt (seštevanje referenc globokega temeljenja in prednapetega objekta), dne 10.04.2015, omogočili oddajo ponudb tudi ponudnikom, ki pogojev prej nismo izpolnjevali. Hvala

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.

21. Oddano: 15.4.2015, 16:18
Spoštovani.
Glede na kompleksnost zahtev razpisne dokumentacije prosimo za pojasnilo, ali je sprejemljivo, da je v ponudbi imenovani odgovorni vodja del fizična oseba, s katero sklenemo pogodbo o delu za namen tega projekta.

Ta oseba pa je tudi predstavnik podjetja (direktor), ki z drugim podjetjem v konzorciju oddaja ponudbo za dela na tem projektu.

Nujno prosimo tudi za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 10 dni, saj je zaradi vrste sprememb pogojev razpisa (reference, OVD itd) večja možnost oddaje ponudbe za mnoge ponudnike, vendar je časa za pripravo tako obsežne ponudbe premalo.

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije (priloga 5, 5. točka ponudbena dokumentacija I. poglavja navodila za izdelavo ponudbe in druge informacije) lahko ponudnik samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v večih ponudbah.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.

22. Oddano: 16.4.2015, 09:48
Pri zahtevani referenci za vodovod je zahtevan najmanj en referenčni posel - zgrajenega vodovoda iz nodularne litine min. premera DN200 v skupni dolžini vsaj 500 m'.

Zahteva je dvoumna. Lepo prosimo za obrazložitev ali se pogoj izpolni z enim referenčnim poslom v dolžini vsaj 500 m' ali pa tudi z večimi referenčnimi posli v skupni dolžini 500m' ( na primer 450 m + 400 m). Prosimo za nedvoumen odgovor.

ODGOVOR:
Ponudnik za izpolnjevanje tega pogoja lahko priloži več refenčnih poslov, ki bodo v skupni dolžini znašali vsaj 500 m.

23. Oddano: 16.4.2015, 10:05
Pozdravljeni, Bi nam lahko prosim poslali situacijo zaradi lažje predstave o lokaciji gradbišča. Lp

ODGOVOR:
Kot je bilo že večkrat pojasnjeno, je vsa dokumentacija na voljo na vpogled pri naročniku po predhodni telefonski najavi.

24. Oddano: 16.4.2015, 10:37
Pozdravljeni,
Ugotavljamo, da so v stolpcu skupaj, napačni zmnožki.
lp

ODGOVOR:
Ponudniki pri morebitnih napakah ravnate v skladu z navodili v RD.

25. Oddano: 16.4.2015, 12:08
Kakšna je veljavnost ponudbe? V Ur. l. je napisana: 120 dni od datuma določenega za prejem ponudb, V navodilih (str.5/5) pa do vključno 150 dni od odpiranja ponudb. Prosimo za hiter odgovor, saj je na to vezana tudi garancija za resnost ponudbe.
Hvala!
ODGOVOR:
Pravilen je podatek 150 dni od datuma za odpiranje ponudb.

26. Oddano: 16.4.2015, 14:02
Pozivamo vas, da spremenite Prilogo 9/1 in Prilogo 9 v skladu z navodili za kadre in odgovorom na vprašanje, oddanim 7.4.2015, 13:49, saj v nekaterih delih naročnik ne more potrditi referenčni obrazec (Priloga 9/1), ker ni v skladu z izpolnjevanjem pogoja iz Navodil (točka 14.).

ODGOVOR:
Ponudniki upoštevajo zahteve iz razpisne dokumentacije, stran 12.


Datum objave: 17.04.2015   09:56
1. Oddano: 10.4.2015, 11:53
Cestni del
post. 42 211
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže globoke
do 1.0 m, iz zmesi kamnitih zrn na planumu izkopa -
vzdolžni drenažni zasek (rigola)
m 1318
m 709
Globina je do 1,0m, koliko pa je širina drenaže?

ODGOVOR:
Globina drenažnega zaseka je 50 cm, širina dna je 40 cm, širina na vrhu zaseka je 75 cm, naklon stranice je 3:1. Glej priložen detajl v projektu ceste.

2. Oddano: 10.4.2015, 14:23
Pozdravljeni. V popisu del so navedeni trije (3) lovilci olj in sicer dva pri meteorni kanalizaciji (kanal M3, M3.1, M3.2) in en pri črpališču-dodatno. Prosimo za potrditev da je popis pravilen, Prosimo da navedete tip lovilca olj v postavka 03.13. pri meteorni kanalizaciji (kanal M3, M3.1, M3.2).
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Lovilec olja ob cesti na Vrhovce (levi breg Gradaščice, severna stran) je že izveden v sklopu ceste na Brdo. Izvedeta se samo dva lovilca olj.
Tip lovilca olj je naveden v postavki 03.5 pri meteorni kanalizaciji (kanal M3, M3.1, M3.2).

3. Oddano: 14.4.2015, 09:03
Spoštovani, Preddela: 12 481 Porušitev in odstranitev ... kaj pomeni enota mere m2/et?
Hvala za odgovor

ODGOVOR:
V primeru predmetne postavke 12 481 gre za rušenje lesenih pomožnih objektov (vrtne lope).

4. Oddano: 14.4.2015, 09:04
Spoštovani, Preddela: 12 481 Porušitev in odstranitev ... kaj pomeni enota mere m2/et?
Hvala za odgovor

ODGOVOR:
V primeru predmetne postavke 12 481 gre za rušenje lesenih pomožnih objektov (vrtne lope).

5. Oddano: 14.4.2015, 12:18
Javni vodovod
post. 1,23
"Asfaltiranje vozišča-pločnika- V SKLOPU UREDITVE OBMOČJA.
Obračun za 1 m2."
Prosim da določite asfalt in debelino asfalta.
post. 1,24
Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno - V SKLOPU CELE UREDITVE.
Ceno damo za 1 m2? Hvala.

ODGOVOR:
Debelina in tip asfalta za hodnik sta definirana v popisu ceste. Prav tako so tam zajete vse zelenice.
Vse postavke kjer ni količine in formule so zajete v popisu ceste (zato tudi piše V SKLOPU CELE UREDITVE).

6. Oddano: 14.4.2015, 12:46
Spoštovani, Pri pos. 64 843 ........ nadvišanje zaščitne ograje.....nas zanima višina ograje!!
Lp

ODGOVOR:
Upoštevati ograjo višine 140 cm z nadvišanjem 40 cm.

7. Oddano: 15.4.2015, 07:15
Popis del poglavje 3.1.1.-cestni del MOL
Postavka št. 43 1621
-Vrtanje betonske cevi ter izdelava poliesterskega "slepega" priključka z gumijastim tesnilom DN 200 mm kos 40
-Dobava in montaža poliesterskih fazonskih kosov z obbetoniranjem, DN 200 mm kos 75
Kakšna je dolžina, kot... fazonskih kosov, prosimo za detajl.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Predvidena je vgradnja fazonskih kosov za priključitev prečnih zvez od vtočnih jaškov na glavni meteorni kanal. Meteorni kanali, fazonski kosi, prečne zveze in stiki z vtočnimi jaški morajo zagotavljati vodotesnost izvedene odvodnje. Ureditve, ki so izvedene pod voziščem ceste so predvidena iz cevi ustrezne nosilnosti SN8 in so obbetonirane. Praviloma gre za fazonski kos, ki omogoča priključevanje prečne zveze na glavni meteorni kanal pod kotom 45°.

8. Oddano: 15.4.2015, 08:34
Pozdravljeni,
KRAJINSKA ARHITEKTURA
Prosimo za tip oz. detajl klopi in koša za smeti.
lp

ODGOVOR:
Po katalogu urbane opreme Ljubljana, je predviden tip klopi »Pot« in tip koša »Koško«.
Prilagamo detajla.


Datum objave: 20.04.2015   09:40

1. Oddano: 14.4.2015, 09:52
Pozdravljeni,v popisu 6.1 TK, gradbena dela, kjer je izdelava KK z cevmi različnih dimenzij ni napisana dobava, kot v ostalih postavkah popisa.
Ali je potrebno v ceni upoštevati tudi dobavo cevi?, ali to dobavi Telekom.
Lep dan

ODGOVOR:
Potrebno je upoštevati tudi dobavo cevi.


2. Oddano: 16.4.2015, 09:37
Pozdravljeni!
V popisu je zaslediti svetilko "Zebra". Slednja je z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja PREPOVEDANA.
Na spodnjem linku je razlaga, stran 10: http://www.sdr.si/pdf/pripombe%20na%20koncno%20uredbo.pdf

Naročnika sprašujemo ali se te svetilke še vedno upošteva?

ODGOVOR:
Upošteva se usločen tipski semaforski drog, vročecinkan in obarvan, z ročico in svetilko ARC 80 (ravno steklo), kompletno svetlobno mesto z ožičenjem in sijalko HIT 250W.

3. Oddano: 16.4.2015, 14:47
Prosimo za odgovore na že zastavljena vprašanja. Rok oddaje se nezadržno bliža, prav tako imamo možnost postavljanja vprašanj samo do ponedeljka. Hvala

ODGOVOR:
Naročnik bo odgovoril na zastavljena vprašanja v zakonskem roku.

4. Oddano: 16.4.2015, 14:58
Spoštovani, naročnika prosimo, da spremeni pogoj 13. (Tehnične sposobnosti) in podaljša obdobje referenc iz 5let na 10let. Našo prošnjo utemeljujemo z dejstvom, da je v zadnjih petih letih bilo izvedeno izredno malo infrastrukturnih objektov, še posebno v luči, da mora ponudnik dokazovati izvedbo več različnih del. Ker bi želeli večina dela opraviti z lastnimi kapacitetami, nismo pa v zadnjih 5 letih izvajali vsa navedena dela, smo pa v zadnjih 10letih, prosimo naročnika da podaljša obdobje priznavanja referenc.

Menimo, da je taka sprememba tudi v luči odgovora z dne 3.4.2015, na odgovor z dne 30.3.2015 glede kadrovskih referenc. Vsekakor je naročnik diskriminatorno podaljšal obdobje referenc pri kadrovskih zahtevah, ne pa tudi pri tehnični sposobnosti ponudnika (vprašanje z dne 27.3.2015 in odgovora z dne 31.3.2015). Objekte gradijo ljudje, torej podaljšanje kadrovskih referenc bi moralo veljati tudi za podjetje.

Hvala.

ODGOVOR:
V zahtevanem referenčnem obdobju je bilo zgrajenih nekaj železniških objektov, katera so izvajala različne firme, zato ne vidimo razloga, da bi referenčne pogoje spreminjali. Prav tako smo referenčni pogoj razširili tudi na rekonstrukcije.

5. Oddano: 16.4.2015, 15:41
Spoštovani,
zahtevamo da pogoje glede železniške proge, SVTK, oz. deviacije proge, prav tako, zahtevane reference za izvajalca ter OVD umaknete iz razpisnih pogojev. Z zahtevami ste v bistvu onemogočili vso konkurenco, saj v Sloveniji razpolaga z zahtevanimi referencami in OVD samo eno podjetje.
Zahtevamo da dela v zvezi z železnico izločite iz razpisa in za navedena dela neposredno sklenete pogodbo z dotičnim izvajalcem.
S spoštovanjem

ODGOVOR:
V zahtevanem referenčnem obdobju je bilo zgrajenih nekaj železniških objektov, katera so izvajala različne firme, zato ne vidimo razloga, da bi referenčne pogoje spreminjali. Prav tako smo referenčni pogoj razširili tudi na rekonstrukcije.

6. Oddano: 16.4.2015, 16:01
Pozdravljeni, prosimo za pojasnilo izpolnjevanja predračuna.
V zavihku 3-9-5 črpališče ST:
postavka PP01.01.03. Tlačni cevovod potopne črpalke kpl 2
postavka PP01.01.04. izdelava in vgradnja cevovoda in pod tem 9 podpostavk.
Ali se morajo izpolniti vse podpostavke postavke PP01.01.04. ali zajema postavka PP01.01.03 kot komplet vse kar spada pod postavko PP01.01.04.
To pomeni, da izpolnimo ceno pri postavki PP01.01.03., vse podpostavke pod PP01.01.04. pa celice za ceno na enoto pustimo prazne.
To se pojavlja kar nekajkrat v predračunu.

LP

ODGOVOR:
Izpolni se le rekapitulacija postavke, to je cena za 1 komplet, ki je sicer specificiran v nadaljevanju postavke.

7. Oddano: 17.4.2015, 07:45
Vezano na vaš odgovor, da koordinator za varnost in zdravje pri delu ni predmet javnega naročila vas prosimo, da popravite obrazec PRILOGA 9, kjer je pod zaporedno številko 9 zahtevan koordinator za varnost in zdravje pri delu.

Lepa hvala.

ODGOVOR:
Naročnik je omenjenega obrazca ne bo popravljal, polja za vpis koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pustite prazna.

8. Oddano: 17.4.2015, 07:50
Sprašujemo vas kakšna referenca je zahtevana za kader v prilogi 9 v tabeli pod številko 6 - odgovorni vodja posameznih del - elektroinstalacij?
Za ostali kader so namreč napisani pogoji, za tega pa ne.

ODGOVOR:
Ponudniki upoštevajo pogoje na 12. strani razpisne dokumentacije ter že objavljena pojasnila, ki se nanašajo na kadre.

9. Oddano: 17.4.2015, 09:29
Kakšno je veliko tipsko prižigališče javne razsvetljave, potrebujemo specifikacijo opreme.
Citiran popis:
7 "Izdelava, dobava in montaža velikega tipskega prižigališča javne razsvetljave
" 2 kpl

Popis je spet pripravljen tako da favorizira enega ponudnika.....

ODGOVOR:
Shema prižigališča predvidene omare in prav tako izgled so prikazani v grafičnih prilogah načrta PZI,
POVEZOVALNA CESTA MED TRŽAŠKO CESTO IN CESTO NA VRHOVCE (novelacija PGD/PZI projektov) 4/2-NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE, 9908-JR (priloga L in P7).

10. Oddano: 17.4.2015, 09:52
Spoštovani!
rosimo za obrazložitev katere rizike predvidevate kot čisto premoženjsko škodo v višini 100.000 eur?
Po definiciji so pri čistih premoženjskih škodah izključene poškodbe ljudi in poškodbe na stvareh - gre le za finančno škodo.

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR:
Nevarnost čiste premoženjske škode predvideva vsa zavarovarljiva tveganja iz splošne odgovornosti. Čista premoženjska škoda pa je škoda, ki ni nastala niti na osebah niti na stvareh.

11.Oddano: 17.4.2015, 09:53
Prosimo, da objavite naziv in naslov inženirja.

ODGOVOR:
Javno naročilo za pridobitev izvajalca storitev nadzora je še v teku.

12.Oddano: 17.4.2015, 10:29
Spoštovani. Na strani 43 razpisne dokumentacije v Seznamu kadrov, ki bodo dela vodili, je pod točko 9 naveden koordinator za varnost in zdravje pro delu. Za vse navedene kadre pa moramo priložiti dokazila. V izogib kasnejšim zapletom prosimo za popravek razpisne dokumentacije skladno z vašim odgovorom, da koordinator ni zahtevan. Hvala

ODGOVOR:
Naročnik ne bo naredil popravka razpisne dokumentacije, ker so objavljena pojasnila dovolj jasna.Datum objave: 21.04.2015   13:48
1. Oddano: 16.4.2015, 08:33
1. Pri popisu za izvedbo jet groutinga ni zajeto jalovo vrtanje, katerega količino ocenjujemo na preko 15.000 m1.
Prosimo, da se popis dopolni z manjkajočo postavko, ki presega strošek samega jet grouting-a. Strošek vrtanja v višini preko 400 tisoč evrov pač ne more biti zajet v ceni jet groutinga.

ODGOVOR:
Vsak izvajalec J.G. se lahko odloči s katerega nivoja bo dela izvajal, seveda pa je to odvisno predvsem od trenutne višine podtalnice. Plato za izvedbo J. G. se lahko spusti najmanj do nivelete kolesarske steze, morda celo več, če to odobri geomehanik!


2. Oddano: 17.4.2015, 14:12
Lepo pozdravljeni,
V enem od odgovorov ste povedali, kakšna je predvidena količina cementa za jet grouting, zanima pa nas ali je tudi predpisana kvaliteta cementa? 42,5 ali 32,5?
Hvala in LP

ODGOVOR:
Izvajalec naj upošteva standarde izdelave j.g. pilotov.

3. Oddano: 17.4.2015, 14:33
Ali moramo glede na odgovore na portalu v katerem delu sami popraviti dokumentacijo ali je dovolj da jih upoštevamo?

ODGOVOR:
Pojasnila in popravke upoštevate pri pripravi ponudbe.

4. Oddano: 17.4.2015, 15:01
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 10 dni.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.

5. Oddano: 17.4.2015, 15:06
Kakšna so navodila glede napačnih zmnožkov v RD?

ODGOVOR:
Ročno pribeležite prave vrednosti, ter se podpišite in žigosajte.

6. Oddano: 17.4.2015, 16:30
Spoštovani,
Ali lahko namesto cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave v dolžini najmanj 750m priložimo referenco za železniško razsvetljavo z elementi inteligentne in varčne razsvetljave v dolžini najmanj 750m? Namreč tovrstna razsvetljava je zahtevnejša od cestne zato ne vidimo razloga, da zahteva ne bi bila sprejeta z vaše strani, glede na to da se del projekta nanaša tudi na železnico.

ODGOVOR:
Naročnik bo priznal tudi tovrstno referenco.

7. Oddano: 17.4.2015, 22:41
Ali mora biti odgovorni vodja posameznih del vpisan v IZS?

ODGOVOR:
Da, odgovorni vodja posameznih del mora biti vpisan v imenik pri Inženirski zbornici.

10. Oddano: 18.4.2015, 10:05
Naročnika prosimo, da pojasni zakaj je popisu del toliko ur projektantskega in geomehanskega nadzora oz. zakaj so tako velika odstopanja glede na popis del v projektu, ki je na ogled v pisarni investitorja.

ODGOVOR:
Glede na zahtevnost projekta se je naročnik naknadno odločil povečati število ur projektantskega nadzora. Obračun se izvrši v skladu z dejansko opravljenimi urami s strani posameznih projektantov.

11. Oddano: 18.4.2015, 10:49
Spoštovani naročnik
Imamo vprašanje pri izpolnjevanju referenčnega pogoja za železniško progo. Sprašujemo naročnika, ali lahko referenčni pogoj izpolnjujemo z dvema referencama, ena za rekonstrukcijo elektrificirane glavne železniške proge in drugo za zamenjavo/postavitev SV in TK naprav na železniški infrastrukturi?

najmanj en referenčni posel za novozgrajeno ali rekonstruirano elektificirano glavno železniško progo s pripadajočimi SV in TK napravami v dolžini 400 m v enem odseku

Če je Vaš odgovor negativen, Vas prosim, da nam z tehničnimi razlogi Vašo zavrnitev obrazložite.
S prijaznimi pozdravi Vas prosimo odgovor v najkrajšem možnem času.

ODGOVOR:
Za ponudnika naročnik ne bo spreminjal referenc.
Kadrovsko referenco lahko ponudnik izpolnjuje z dvema vodjema posameznih del:
• Odgovorni vodja del z referenco enega objekta zgornjega in spodnjega ustroja elektrificirane glavne železniške proge v dolžini 400m
• Odgovorni vodja del z referenco enega objekta za elektrifikacijo in SV ter TK opremo glavne železniške proge v dolžini 400m


12. Oddano: 18.4.2015, 11:24
Naročnika naprošamo, da pojasni zakaj v popisu ni navedenega jalovega vrtanja pri izvedbi jet groutinga. Skupna namreč manjka 11.000 m jalovega vrtanja.

ODGOVOR:
Vsak izvajalec J.G. se lahko odloči s katerega nivoja bo dela izvajal, seveda pa je to odvisno predvsem od trenutne višine podtalnice. Plato za izvedbo J. G. se lahko spusti najmanj do nivelete kolesarske steze, morda celo več, če to odobri geomehanik!


13. Oddano: 20.4.2015, 07:16
Pozdravljeni!
Ali bo naročnik razpisal pogajanja za oddajo ponudb? Prosimo za jasen odgovor, pomeni DA ali NE.

ODGOVOR:
Javno naročilo se vodi kot odprti postopek javnega naročanja, torej je odgovor na vaše vprašanje NE.

14. Oddano: 20.4.2015, 08:36
Pozdravljeni,
Prosimo, da omogočite izpolnjevanje referenčne zahteve za železnico z več projekti. Zahtevamo, da omogočite, da predložimo eno referenco za gradnjo in polaganje železniških tirov in drugo referenčno potrdilo za dokazovanje referenčnih poslov za SV in TK naprave. Prosimo za hiter odgovor

ODGOVOR:
Za ponudnika naročnik ne bo spreminjal referenc.
Kadrovsko referenco lahko ponudnik izpolnjuje z dvema vodjema posameznih del:
• Odgovorni vodja del z referenco enega objekta zgornjega in spodnjega ustroja elektrificirane glavne železniške proge v dolžini 400m
• Odgovorni vodja del z referenco enega objekta za elektrifikacijo in SV ter TK opremo glavne železniške proge v dolžini 400m

15. Oddano: 20.4.2015, 08:36
Pozdravljeni,
Prosimo, da omogočite izpolnjevanje referenčne zahteve za železnico z več projekti. Zahtevamo, da omogočite, da predložimo eno referenco za gradnjo in polaganje železniških tirov in drugo referenčno potrdilo za dokazovanje referenčnih poslov za SV in TK naprave. Prosimo za hiter odgovor

ODGOVOR:
Za ponudnika naročnik ne bo spreminjal referenc.
Kadrovsko referenco lahko ponudnik izpolnjuje z dvema vodjema posameznih del:
• Odgovorni vodja del z referenco enega objekta zgornjega in spodnjega ustroja elektrificirane glavne železniške proge v dolžini 400m
• Odgovorni vodja del z referenco enega objekta za elektrifikacijo in SV ter TK opremo glavne železniške proge v dolžini 400m

16. Oddano: 20.4.2015, 08:42
Spoštovani naročnik.
Prosimo za podaljšanje roka za pripravo ponudb. Rok za oddajo ponudbe za tako obsežen in zahteven projekt je prekratek. Prosimo naročnika za razumevanje.

ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal, ker so imeli ponudniki dovolj časa za pripravo ponudb.

17. Oddano: 20.4.2015, 08:43
Spoštovani naročnik.
Prosimo za podaljšanje roka za pripravo ponudb. Rok za oddajo ponudbe za tako obsežen in zahteven projekt je prekratek. Prosimo naročnika za razumevanje.

ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal, ker so imeli ponudniki dovolj časa za pripravo ponudb.

18. Oddano: 20.4.2015, 09:58
Spoštovani, Preddela: 12 481 Porušitev in odstranitev ... ponovno prosimo za odgovor kaj pomeni e.m. m2/et?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Enota mere m2/et pomeni m2 na etažo poslopja, kot že obrazloženo v primeru predmetne postavke 12 481 za rušenje lesenih pomožnih objektov (vrtne lope).19. Oddano: 20.4.2015, 10:37
Glede na številne sprememb razpisne dokumentacije vas pozivamo k podaljšanje roka za oddajo ponudbe!

ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal, ker so imeli ponudniki dovolj časa za pripravo ponudb.

20. Oddano: 20.4.2015, 10:39
Spoštovani, Gradbena in obrtniška dela: poz. 54 571 Izdelava zunanjih stopnic ... - prosimo če podate več podatkov ali načrt stopnic.
Hvala.

ODGOVOR:
Rešitve so razvidne v PZI projektu, ki je na vpogled pri naročniku.

21. Oddano: 20.4.2015, 11:05
Spoštovani. Poziv naročniku in njegovemu projektantu, da spremeni zastareli tip v razpisu predvidene svetilke JR v sodobno, varčno, softversko krmiljeno LED svetilko, kot izhaja iz opisa prednosti v nadaljevanju. Razpisana in predlagana LED svetilka si ne moreta konkurirati, zato naj naročnik odloči ali želi zastarelo ali moderno tehnologijo.
Natrijeva svetilka ARC 90, ki je predvidena v razpisu sicer res ustreza slovenskim predpisom o svetlobni onesnaženosti, vendar so na trgu tudi LED svetilke, ki so poleg skladnosti predpisom svetlobne onesnaženosti tudi večjo energetsko učinkovitost, zagotavljajo večjo prometno varnost in imajo daljšo življenjsko dobo.
Je pa nedopustno, da se skoraj samo v Sloveniji za razliko od ostale Evrope še vedno montirajo klasične luči, kot je to ARC 90. Danes se povsod v Nemčiji, Švedski, Švici, Nizozemski, Avstriji itd montirajo le LED luči, ki poleg svetlobne onesnaženosti (to zagotavlja tudi natrijeva ARC 90) omogoča tudi:
- energetsko učinkovitost (svetlobni vir 130 lm/W), kar pomeni, da so luči bistveno varčnejše;
- zagotavlja večjo prometno varnost (bela svetloba in CRI najmanj 70);
- imajo daljšo življenjsko dobo (razlika je tu ogromna). Namesto menjave žarnic na povprečno vsake 2 leti je pričakovana življenjska doba 100.000 ur, kar pomeni 8 do 10 kratna življenjska doba.
- LED luči omogočajo dodatno varčnosti s funkcijo »diming«, to je avtomatično softwarsko nastavljena funkcija manjše porabe npr. -50 oz. - 70 % preko noči. Samo to pomeni cca 40 % prihranka energije.
- nekatere LED cestne luči z uporabo leč namesto ravnega stekla omogočajo, da je praktično vsa svetloba usmerjena na uporabno površino (ne pa na travo ob cesti oz. ostalo okolico).
Zanimivo je, da je tudi v tem tehničnem zahtevku napisana zahteva po ravnem steklu, kar izhaja iz živosrebrne in stare natrijeve luči z ukrivljenim steklom (onesnaženje). Zahtevek po ravnem steklu je dvorezen in namen zahteve po izločitvi vseh luči, ki nimajo ravnega stekla je »izločiti« živosrebrne in ostale luči zaradi svetlobnega onesnaževanja ne pa izločevanja najsodobnejših LED luči, npr. z lečami za povečanje osvetljenosti na točno želenjem mestu, saj je ravno to eno od prednosti najsodobnejše LED razsvetljave z lečami.

ODGOVOR:
Gre za mnenje ponudnika. Naročnik je predložil zahteve v skladu s projektom.


22. Oddano: 20.4.2015, 11:26
Spoštovani. Samostojno neposredno opozorilo na portal. Iz pogodbe izhaja nejasnost in dilema, ki predstavlja kršitev pravil javnega naročanja, in sicer zaradi odsotnosti definicije in postopka, da ko izvajalec ugotovi potrebo po izvedbi dodatnih del in na to opozori naročnika, le-ta pa opozorilo ignorira oziroma se o njegovem opozorilu pisno ne izjasni, naročnik prevzema vse stroške in škodo, ki bi nastala kot posledica neizvedbe del na katere je izvajalec opozoril naročnika. Izvajalec mora biti v tem delu tudi osvobojen kakršnihkoli garantnih obligacij.


ODGOVOR:
Vprašanje je hipotetično, nikjer ne piše, da bo naročnika ignoriral izbranega izvajalca, ko ga bo ta opozoril na morebitna dodatna dela.

23. Oddano: 20.4.2015, 11:40
Prosimo, da spremenite rok oddaje ponudbe vsaj na 6. Maj, da bomo ponudniki lahko pripravili bolj kvalitetne in konkurenčne ponudbe.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal, ker so imeli ponudniki dovolj časa za pripravo ponudb.

24. Oddano: 20.4.2015, 11:42
Naročnika sprašujemo, ali bo priznal usposobljenost odgovornega vodja posameznih del, v kolikor le ta izpolnjuje vse zahteve po ZGO, vendar še ni vpisan v IZS.

ODGOVOR:
Ponudnik priloži ustrezne listine, ki izkazujejo usposobljenost vodje posameznih del.

25. Oddano: 20.4.2015, 11:45
V pogojih za ugotavljanje sposobnosti ponudnika (tč. 10) navajate, da mora ponudnik zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), itd. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevate podpisano izjavo. Zanima nas, s kakšnimi dokazili o izpolnjevanju pogojev moramo razpolagati v primeru, če bo naročnik preverjal resničnost izjave?

ODGOVOR:
Zahteva se nanaša na samo izvedbo del. Ponudnik podpiše izjavo, da ima zagotovljene tehnični zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku. V ponudbo ponudnik ne potrebuje priložiti drugih dokazil, kot podpisano izjavo.

26. Oddano: 20.4.2015, 11:49
Ali pravilno razumemo, da je za "OVPD pri elektroinštalacijah pri gradnji elektrificiranih glavnih železniških prog" zahtevano področje - referenca za vodenje izvedbe vozne mreže?

ODGOVOR:
Kot je zapisano: OVPD pri elektroinštalacijah pri gradnji elektrificiranih glavnih železniških prog.


Datum objave: 22.04.2015   08:32
1. Oddano: 17.4.2015, 11:42
24. Oddano: 16.4.2015, 10:37
Pozdravljeni,Ugotavljamo, da so v stolpcu skupaj, napačni zmnožki.
ODGOVOR:
Ponudniki pri morebitnih napakah ravnate v skladu z navodili v RD.

Kako naj ravnamo v skladu z navodili v RD, če pa je popis del zaklenjen in se ne da popravljat formul. Prav tako nam ni jasno, ko enkrat govorite, da je potrebno povsod vpisati cene, zdaj pa vi odgovarjate za zapore, da se pusti prazno. Prav tako je problem pri črpališčih, saj je oprema kot kom, nadalje pa kaj vse ta kom vsebuje. Če se ovrednoti kom in vse podpostavke se nato vse sešteje oziroma se duplira cena.

Dajte že enkrat popise s formulami take kot se spodobi, ne pa da samo odgovarjate da ne boste podaljšali roka, pa čeprav ga boste, pa itak bodo vložene revizije, pa bo razpis padel tako kot že marsikateri do sedaj.

ODGOVOR:
Zapora ceste predstavlja fiksen znesek (ceno). Strojne instalacije in strojna oprema črpališča se izpolni le rekapitulacija postavke, to je cena za 1 komplet, ki je sicer specificiran v nadaljevanju postavke.

2. Oddano: 20.4.2015, 10:18
Spoštovani,Prosimo za jasen odgovor glede izpolnjevanja zahtevanih cenikov. Ceniki od druge do predzadnje alineje so opisani kot celotne postavke in ne kot kalkulativni,elementi ali naj recimo pod drugo alinejo vpišemo ceno na m3 ki zajema vse kalkulativne elemente ki so potrebni za izvedbo te postavke. Prosimo da jasno definirate kaj želite in da ne odgovarjate kot ste predhodnikom "ponudniki naj v ponudbo vključijo cenike kot kalkulativne elemente", ker s tem odgovorm niste odgovorili na vprašanje.

Lp

ODGOVOR:
Ponudnik naj v skladu z navedenim seznamom v prilogi 5/3 - razpisne dokumentacije, priloži cenike za navedeni material.


3. Oddano: 20.4.2015, 10:30
Zahtevamo spremembo referenčnega pogoja:
b) najmanj en referenčni posel za novozgrajeno elektificirano glavno železniško progo s pripadajočimi SV in TK napravami v dolžini 400 m v enem odseku;
g.) najmanj en referenčni posel za izgradnjo cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v dolžini najmanj 750m,
kajti pogoja sta izrazito diskriminatorna, saj referenčni pogoj izpolnjuje samo en ponudnik. S tem krčite možnost enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavljanja konkurence, ki so temeljni načeli ZJN-ja.
V kolikor ne boste ugodili naši zahtevi, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo!


ODGOVOR:
Naročnik ni postavil diskriminatornih pogojev. Na trgu, ki ga je potrebno gledati širše – območje evropske unije, je zadostno število ponudnikov, ki izpolnjujejo zapisane referenčne pogoje.