Dosje javnega naročila 006427/2022
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
Gradnje: Izgradnja 2. faze odlagalnega polja v CERO Špaja dolina
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006427/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2022
JN006427/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.09.2022
JN006427/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2022
JN006427/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006427/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o.
Cesta na Krko 7
1290
SI
Grosuplje
Slovenija
Samo Eiselt
samo.eiselt@jkpg.si
+386 17888955

Internetni naslovi
https://www.jkpg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/458005/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/458005/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18269
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje, izvajalec občinske gospodarske javne službe služba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja 2. faze odlagalnega polja v CERO Špaja dolina
Referenčna številka dokumenta: JN-18269
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja širitve odlagalnega polja v CERO Špaja dolina z rekonstrukcijo plinske črpalne postaje na odlagališču nenevarnih odpadkov skladno z razpisno dokumentacijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja širitve odlagalnega polja v CERO Špaja dolina z rekonstrukcijo plinske črpalne postaje na odlagališču nenevarnih odpadkov skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.09.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.09.2022   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do ne realizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje. Ponudniki in izvajalci lahko v obstoječih nepredvidenih okoliščinah poslovanja krijemo le 2% rizika dviga cen in ne moremo pristajati na fiksnost, v okviru katerih se prevzema 10% rizika dviga cen, v nasprotnih primerih smo prisiljeni drastično dvigniti ponudbene cene, posledica navedenega pa bo to, da se določeni javni projekti v teh nepredvidljivih časih žal ne bomo izvajali.


Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen z rizikom ponudnika do 2%.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Spoštovani!

Hvala za zastavljeno vprašanje in predlog. Naročnikov interes je, da se k izgradnji predmeta javnega naročila pristopi v najkrajšem možnem času, oz. takoj po pravnomočnosti sklepa o izbiri. S tem se tudi zniža tveganje variranja cene. Tako bo sklep o izbiri izdan takoj, ko bodo to omogočale evidence, ki jih naročnik mora preveriti (4. dan od presečnega datuma).

Glede na riziko povišanja cen, ki jih po Gradbenih uzancah in Obligacijskem zakoniku nosita obe strani gradbene pogodbe, je vkalkulacija rizika zvišanja cen s strani ponudnika povsem legitimna, dani pogoji pa po mnenju naročnika nikakor niso v nasprotju s temeljnimi načeli obligacijskega prava. Toliko varoval zaradi spremembe cene nima nobena druga civilno pravna pogodba že po samih predpisih. Glede na zgodovinsko visoke cene materialov in energentov, kot tudi intervencij držav na tem področju, naročnik v tem trenutku ne pričakuje zvišanja cen temveč prej znižanje, trg gradenj pa kaže tudi na trend ohlajanja.

Ne glede na zavrnitev vašega predloga po spremembi vas naročnik tega postopka poziva, da oddate ponudbo za izvedbo storitev. V primeru, da bi bile vse ponudbe zavrnjene zaradi previsoke cene oz. obsega zagotovljenih sredstev, bo naročnik pričel s postopkom, ki ga omogoča 46. člen Zakona o javnem naročanju, pri čemer bo k pogajanjem zagotovo povabil vse usposobljene osebe, ki bodo oddali ponudbo v tem postopku. V tem primeru bi se lahko uredila tudi težava glede zalog materiala, surovin in izdelkov, ki naj jih ne bi bilo na voljo oz. se roki dobav zaradi tega drastično podaljšajo.

Glede na vaše vprašanje pa se bo v pogodbo dodano določilo med končne določbe: »V medsebojnem pogodbenem razmerju se za storitve, ki so predmet te pogodbe, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US in 20/18 - OROZ631), še posebej XII. poglavje, Gradbena pogodba ter podredno veljavni Gradbeni uzanci, če ni razmerje veljavno posebej drugače urejeno s to pogodbo.

Lep pozdrav