Dosje javnega naročila JN7568/2014
Naročnik: OBČINA VRANSKO 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN7568/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.07.2014
    JN7568/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 14. 7. 2014
Številka objave: JN7568/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, Kontakt: marija.jerman@vransko.si, V roke: Marija Jerman, SI-3305 VRANSKO.
Tel. +386 37032800. Telefaks +386 37032816. E-pošta marija.jerman@vransko.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sanacija plazu na LC Zaplanina
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Zaplanina (občina Vransko).
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sanacija plazu na lokalni cesti v naselju Zaplanina v občini Vransko.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 30 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja - bianco menica za resnost ponudbe (ob oddaji ponudbe)
- finančno zavarovanje (bančno ali kavcijsko) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v roku 10 dni po podpisu pogodbe)
- finančno zavarovanje (bančno ali kavcijsko) za odpravo napak v garancijskem roku ob primopredaji objekta naročniku
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik (soponudnik) ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Ponudnik (vodilni partner) ima na dan izdaje obrazca S.BON bonitetno oceno od SB1 do SB6. V primeru skupnega nastopanja je dovolj, da pogoj izpolni le vodilni partner v skupni ponudbi.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe izvedel vsaj eno primerljivo gradnjo (sanacija plazu) v vrednosti najmanj 120.000 EUR (brez DDV).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4301-02/2014-03
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 21. 7. 2014
Čas: 08:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 21. 7. 2014
Čas: 09:00
Kraj: Sejna soba Občine Vransko, Vransko 59.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom zakonitega zastopnika ponudnika.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Naročnik bo pogodbo z izbranim ponudnikom podpisal po podpisu pogodbe o sofinanciranju sanacije z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, Sektorjem za zmanjševanje posledic naravnih nesreč.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 17. 7. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, SI-3305 VRANSKO.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, SI-3305 VRANSKO.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 7. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.07.2014   13:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pOZDRAVLJENI,

Mislimo, da je rok za oddajo ponudbe prekratek, saj v tako kratkem času ni možno pripraviti kvalitetne ponudbe glede na obseg ponudbe. Prav tako dvomimo, da boste lahko odgovorili pravočasno na vsa zastavljena vprašanja. Prosimo za podaljašnje roka za oddajo.

lep pozdrav.

ODGOVOR:
Zavedamo se zelo kratkega roka za pripravo ponudbe, vendar le-tega glede na poziv MKO, ki sofinancira izvedbo del ni mogoče podaljšati, saj moramo na podlagi njihovega poziva z dne 11.7.2014, posredovati dokumentacijo o izvedbi javnega naročila vključno s predračunom izbranega izvajalca do 28.7.2014.

Datum objave: 16.07.2014   10:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali se reference v ponudbi upoštevajo komulativno za ponudnika in podizvajalca skupaj? Po mnenju Državne revizijske komisije, s tem, ko naročnik ni dopustil sklicevanje na reference podizvajalca, je nedvomno omejil konkurenco na relevantnem trgu ponudnikov.

Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Naročnik dovoli, da ponudnik izpolnjuje pogoj s podizvajalcem, mora pa ponudnik zagotoviti, da bo podizvajalec, ki ga je ponudnik navedel v ponudbi in s katerim je izpolnjeval v razpisni dokumentaciji postavljen pogoj, tudi dejansko sodeloval pri izvedbi posla. Navedeno pomeni, da se ponudnik ne sme sklicevati na reference podizvajalca, če podizvajalec ne bo tudi dejansko sodeloval pri izvedbi vsaj tistega dela predmeta naročila, za katerega je bila predložena referenca.
Sklicevanje na reference ostalih subjektov se ne bo upoštevalo. Ponudniku, partnerju v skupni ponudbi in podizvajalcu se ne bodo upoštevale reference, ki bi si jih ti subjekti potrdili en drugemu, kot naročniki referenčnega dela. Upoštevale se bodo reference, ki jih bo potrdil glavni investitor referenčnega objekta, ki pa ni ponudnik, partner ali podizvajalec sam ali naročnik, za katerega se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe (ZGD-1) šteje, da je z njimi povezana družba.


Datum objave: 16.07.2014   15:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila in objave, in sicer:
1. Objava tlorisne situacije sanacije plazu
2. Objava detajla kampadnega stika grede iz postavke 5.15
3. Ali postavka 5.16 zajema tudi nabavo armaturnih košev, ali pa je le ta že upoštevana v količini postavke 5.04 ?

ODGOVOR:
V postavki 5.16 je mišljen samo dovoz in vgraditev že izdelanih armaturnih košev, izdelava košev (armatura, krivljenje, vezanje,…) pa je upoštevana v 5.03 in 5.04.
Prilogi k vprašanju 1 in 2 pa bosta še danes objavljeni na spletni strani naročnika.