Dosje javnega naročila 006690/2022
Naročnik: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava električne energije
ZJN-3: Odprti postopek

JN006690/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.09.2022
JN006690/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2022
JN006690/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006690/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 190-537614
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Vehab
maja.vehab@dutb.eu
+386 14293477

Internetni naslovi
http://www.dutb.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/458746/KONCNA_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18497
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Prestrukturiranje bank sistemskega pomena


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije
Referenčna številka dokumenta: JN/2-NEP/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2023
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Naročnik bo izvedel odprti postopek s skrajšanim rokom objave (4. odst. 40. čl.), zaradi skorajšnjega poteka življenjske dobe naročnika (31.12.2022) in postopka statusnega preoblikovanja, ki je v teku. Ker bo predmet naročila univerzalni pravni naslednik nujno potreboval tudi v letu 2023, mora naročnik čimprej izvesti postopek javnega naročanja za iztekajočo pogodbo, da bo zagotovljena kontinuiteta izvajanja storitev tudi v prihodnje. Gre za predmet naročila, ki je ključnega pomena, saj brez tega nepremičnin praktično ni možno upravljati.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.09.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2022   13:55
VPRAŠANJE št. 1
Rok veljavnosti ponudbe je predolg. Predlagamo veljavnost ponudbe 30 dni .

ODGOVOR
Naročnik sporoča, da soglaša s predlagano spremembo roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe je 30 dni.Datum objave: 07.10.2022   13:56
VPRAŠANJE št. 2
Spoštovani,
zaradi trenutni razmer na trgu z električno energijo predlagamo, da veljavnost ponudbe določite na maksimalno dve uri od oddaje ponudbe. Zaradi trenutnih razmer je veljavnost kot jo podajate "120 dni od roka določenega za oddajo ponudb" nesprejemljiva. Hvala za odgovor

ODGOVOR
Glej odgovor na vprašanje št. 1.Datum objave: 07.10.2022   14:05
VPRAŠANJE št. 3
Spoštovani!
Vezano na pregled razpisne dokumentacije, vas prosimo za spremembo roka veljavnosti ponudbe na 21.10.2022 - 14:01H.
Predlagamo veljavnost ponudbe maksimalno 2h od odpiranja ponudb, saj trenutne tržne razmere ne omogočajo dobaviteljem podati daljše veljavnosti ponudb.
Prav tako prosimo za vmestitev tolerančnega pasu v pogodbo o dobavi, slednja naj vsebuje člen, ki natančno opredeljuje pogodbena odstopanja, ki naj bodo +-5% letno za vsako posamezno tarifo.
STROŠKI ODSTOPANJ, OBDOBJE OBRAČUNA ODSTOPANJ IN TOLERANCE
1. Stroški odstopanj
Kupec bo plačal prodajalcu dejansko prevzeto količino EE (realizacija) po pogodbenih cenah. V primeru odstopanj prevzema od pogodbene količine, pa tudi stroške teh odstopanj, skladno z določili tega poglavja. Stroški odstopanj se obračunavajo za vsako obdobje obračuna odstopanj, ki je določeno v spodnji tabeli tega poglavja. Na podlagi izračuna iz tega poglavja bo prodajalec izdelal obračun odstopanj posebej za vsako tarifo EE in za obdobje obračuna odstopanj, in sicer po prejemu obračunskih podatkov od distribucijskega operaterja za to obdobje. Glede roka plačila, načina plačevanja, reklamacij računov, posledic zamude pri plačilu, se smiselno uporablja zadevno poglavje KP in POGODBE.
Izraz "toleranca" pomeni razpon okoli pogodbene količine za posamezno tarifo EE, znotraj katerega se stroški odstopanj ne obračunavajo. Toleranca je lahko pozitivna ali negativna. Tolerance so določene v spodnji tabeli tega poglavja.
Stroški odstopanj se obračunavajo ločeno za vsako tarifo EE posebej, in sicer kot produkt med:
razliko med dnevno ceno, po kateri je prodajalec kot dober gospodarstvenik količino, ki je predmet odstopanj, skladno s pravili pri trgovanju z EE kupil/prodal (ali bi lahko kupil/prodal) na trgu in pogodbeno ceno EE;
količino EE, ki je predmet odstopanj, to je razliko med dejansko prevzetimi količinami EE (na podlagi realizacije) in pogodbeno količino določeno v spodnji tabeli, povečano oziroma znižano za pogodbeno dogovorjeno toleranco. Količina odstopanj je lahko pozitivna ali negativna;
koeficientom, ki znaša v primeru, da je produkt vrednosti prvih dveh alinej pozitiven 1,05, v primeru, da je negativen pa 0,95.
V primeru, da je znesek iz prejšnjega odstavka negativen, se ugotovljena odstopanja ne obračunajo in iz tega naslova ni pogodbenih obveznosti.
Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik sporoča, da v razpisno dokumentacijo ne bo vključeval predlaganega tolerančnega pasu.
Glede roka veljavnosti ponudbe - glej odgovor na vprašanje št. 1.