Dosje javnega naročila JN2805/2013
Naročnik: ITF USTANOVA ZA KREPITEV ČLOVEKOVE VARNOSTI 
Blago: Oprema za video konference
ZJN-2: Odprti postopek

JN2805/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.03.2013
JN3164/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.03.2013
    JN2805/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
OBVESTILO O NAROČILU

Blago

Oprema za video konference

Datum objave: 12. 3. 2013
Številka objave: JN2805/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ITF USTANOVA ZA KREPITEV ČLOVEKOVE VARNOSTI, Zabrv 12, Kontakt: ursa.marinsek-srot@itf-fund.si, V roke: Urša Marinšek Šrot, SI-1292 Ig.
Tel. +386 14796592. Telefaks +386 14796590. E-pošta info@itf-fund.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.itf-fund.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Drugo: Javni subjekt zasebnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: Humanitarna dejavnost
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup opreme za Telemedicino za Zelenortske otoke.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je nakup opreme za telemedicinska posvetovanja, e-knjižnico in videokonferenčni sistem.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 32232000 (Oprema za video konference)
48515000 (Programski paket za video konference)
32320000 (Televizijska in avdiovizualna oprema)
32330000 (Aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka in slike)
30232100 (Tiskalniki in risalniki)
30200000 (Računalniška oprema in pribor)
30213000 (Osebni računalniki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Izbrani ponudnik bo moral predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe in dobro izvedbo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilni pogoji so navedeni v 4. členu vzorca pogodbe iz predmetne razpisne dokumentacije (obrazec Contract Sample).
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter deleže in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Pogoji za sodelovanje so razvidni iz obrazca - Form Instructions to Bidders točka 6.1.
Način dokazovanja pogojev je razviden iz obrazca - Form Instructions to Bidders točka 6.2.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Pogoji za sodelovanje so razvidni iz obrazca - Form Instructions to Bidders točka 6.1.
Način dokazovanja pogojev je razviden iz obrazca - Form Instructions to Bidders točka 6.2.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Pogoji za sodelovanje so razvidni iz obrazca - Form Instructions to Bidders točka 6.1.
Način dokazovanja pogojev je razviden iz obrazca - Form Instructions to Bidders točka 6.2.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik ITF-2013/CAPE VERDE/SLO
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 25. 3. 2013
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: EN, SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 5. 2013
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 25. 3. 2013
Čas: 12:00
Kraj: ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti, Zabrv 12, 1292 Ig, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov naj s seboj prinesejo veljavna pooblastila za zastopanje na odpiranju.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na www.itf-fund.si.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/3/12529-14331512281056/Razpisna_doku
mentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 18. 3. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ITF USTANOVA ZA KREPITEV ČLOVEKOVE VARNOSTI, Zabrv 12, SI-1292 Ig.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Ponudnik lahko zoper razpisno dokumentacijo vložijo zahtevek za revizijo pri naročniku, in sicer v 8 delavnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali opravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ITF USTANOVA ZA KREPITEV ČLOVEKOVE VARNOSTI, Zabrv 12, SI-1292 Ig.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 3. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3164/2013, Blago: Oprema za video konference; datum objave: 19. 3. 2013

.