Dosje javnega naročila 006871/2022
Naročnik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor
Storitve: Izgradnja mHE Pesnica LOT TG - dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice
ZJN-3: Odprti postopek

JN006871/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 07.10.2022
JN006871/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.11.2022
JN006871/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.11.2022
JN006871/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.11.2022
JN006871/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2023
JN006871/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 27.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006871/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 195-554396
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
Matej Šnuderl
matej.snuderl@dem.si
+386 23005465

Internetni naslovi
http://www.dem.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459520/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18747
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja mHE Pesnica LOT TG - dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice
Referenčna številka dokumenta: JN 042/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51133000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja mHE Pesnica LOT TG - dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42112200
45300000
51111200
51133000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja mHE Pesnica LOT TG - dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.11.2022   13:00
Kraj: Avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.11.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2022   12:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri uvozu datoteke ESPD v angleškem jeziku sistem javlja "Napaka pri nalaganju datoteke!". Z uvozom slovenske verzije ni težav.
Prosimo za ureditev težave glede angleške verzije ESPD.

ODGOVOR
ESPD v angleškem jeziku je potrebno naložiti na spletni strani:
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=en
Pri tem naročnik pojasnjuje, da ESPD obrazca ni potrebno izpolnjevati v delu III A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami in v delu III B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, saj glede tega naročnik ne zahteva dokazil o neobstoju razlogov za izključitev.


Datum objave: 15.11.2022   15:02
Potencialne ponudnike obveščamo, da bo zaradi določenih sprememb razpisne dokumentacije naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije, zaradi česar bo rok za oddajo ponudb podaljšan za 14 dni.
Zaradi čakanja na objavo na evropskem portalu javnih naročil bo popravek objavljen šele v začetku naslednjega tedna. Po objavi popravka bo za krajši čas znova omogočeno tudi postavljanje vprašanj.

Datum objave: 25.11.2022   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v 3. členu Pogodbe je v 4. odstavku določeno, da je cena fiksna v obdobju enega leta od sklenitve pogodbe. Prosimo naročnika za potrditev, da zainteresirani ponudnik pravilno razume zapisano in sicer, da je v trajanju fiksnosti cene izvajalec upravičen do povišanja cene, ki presega zakonsko določen prag 10%.

Hvala za pojasnilo in lep pozdrav!

ODGOVOR
Vaše razumevanje ni pravilno. Prag 10% se v skladu z Obligacijami upošteva zgolj pri gradbenih pogodbah. V našem primeru gre za dobavo opreme, torej se upošteva dikcija iz vzorca pogodbe.Datum objave: 25.11.2022   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno vas prosimo, da se v objavljeni pogodbi korigira končni rok izvedbe tako, da bo le ta upošteval dejstvo, da dobavitelji turbine lahko zagotovijo dobavo v roku 1 leta po potrditvi projektne dokumentacije, ob navedenem pa je nujno potrebno upoštevati še čas montažnih in zagonskih del.

Naročnika vljudno pozivamo, da skrajni rok izvedbe, ki je določen v pogodbi na dan 30.10.2022 korigira na način, da bo le ta ustrezen in dosegljiv, glede na zgoraj pojasnjena dejstva.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Vaš predlog za podaljšanje rokov je utemeljen. Naročnik spreminja zahteve razpisne dokumentacije in sicer:

Dokument II. Obrazci in vzorci dokumentov:
V vzorcu pogodbe (Obrazec 5) se v točki 5. "Pogodbeni rok" spremeni četrti odstavek tako, da se po novem glasi:

Roki za izvedbo pričnejo teči od dneva uvedbe v delo in sicer:
- izvedbeno projektiranje: 1 mesec od dneva uvedbe v delo z dobavo delavniške dokumentacije naročniku
- dobava in montaža varnostne zapornice na gradbišče: 6 mesecev od uvedbe v delo
- dobava in montaža agregata (turbina, multiplikator, generator): 12 mesecev od uvedbe v delo
- zagon elektrarne se izvede, ko so končana dela po vseh LOTih in ga je potrebno izvesti najkasneje do 31.12.2024.

III. Tehnične specifikacije, dokument Tehnični opis s tehničnimi podatki:
V poglavju 9.6 "Komercialni pogoji dobave in montaže opreme" se roki spremenijo tako, da se po novem glasijo:

Varnostna zapornica se dobavi na gradbišče in montira 6 mesecev po uvedbi v delo.
Agregat (turbina, multiplikator, generator, upravljanje in vodenje...) se dobavi in montira 12 mesecev po uvedbi v delo.
Zagon elektrarne se izvede ko so končana dela po vseh LOTih najkasneje do 31.12.2024.