Dosje javnega naročila 006873/2022
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja programske rešitve GovernmentConnect
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 326.472,00 EUR

JN006873/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.10.2022
JN006873/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2022
JN006873/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2022
JN006873/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2022
JN006873/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.01.2023
JN006873/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006873/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 195-553281
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
albina rozman, albina rozman
albina.rozman@sklad-kadri.si
+386 14720990
+386 14720991

Internetni naslovi
http://www.jps-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459537/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18760
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in nadgradnja programske rešitve GovernmentConnect
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnja programske opreme, dokumentnega sistema GovernmentConnect, skladno z zahtevami določenimi v dokumentaciji za oddajo naročila. Naročnik je imetnik licence za uporabo navedene programske opreme, katera je že implementirana v poslovne procese naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnja programske opreme, dokumentnega sistema GovernmentConnect.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.11.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2022   16:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2022   11:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v okviru kadrovske usposobljenosti zahtevate med drugim tudi dva razvijalca z ustreznim certifikatom. Glede na to, da gre pri tem javnem naročilu le za izvedbo vzdrževanja in nadgradenj izdelanega licenčnega produkta menimo, da je zahteva po dveh razvijalcih pretirana. Prosimo vas za omilitev take zahteve, predlagamo zahtevo po enem razvijalcu.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik spreminja dokumentacijo za oddajo naročila tako, da od ponudnika zahteva da zagotovi 1 razvijalca. Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik zahteva izkazovanje ponudnika, da je v zadnjih 3 (treh) letih od objave obvestila o naročilu zagotovil informacijski sistem pri najmanj dveh referenčnih naročnikih in vsaj dve leti neprekinjeno izvajal storitve vzdrževanja in nadgrajevanja programske opreme GovernmentConnect in storitve integracije GovernmentConnect z zalednimi aplikacijami.

Vprašanje: Glede na to, da je predmet tega javnega naročila le VZDRŽEVANJE in NADGRADNJA programske rešitve GovernmentConnect nas zanima, če bo naročnik priznal referenco kot ustrezno, če je bila programska rešitev GovernmentConnect zagotovljena (kar pomeni implementirana pri referenčnem naročniku) pred več kot 3 leti, s tem da pa se pri referenčnem naročniku implementirana rešitev GovernmentConnect redno in neprekinjeno vzdržuje in nadgrajuje ter se še vedno tudi aktivno izvaja?

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik bom priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zahtevanem obdobju vzdrževal in nadgrajeval programsko opremo, namestitev ni zahtevana.
Naročnik spreminja prvi odstavek točke 12.13.1. Navodil ponudnikom tako, da se glasi: Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih 3 (treh) letih od dneva objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, in sicer šteto nazaj, vsaj dve leti neprekinjeno izvajal storitve vzdrževanja in nadgrajevanja programske opreme GovernmentConnect in storitve integracije GovernmentConnect z zalednimi aplikacijami.Datum objave: 25.10.2022   07:27
VPRAŠANJE
Zanima nas, kaj in če sploh je potrebno vpisati v ESPD obrazec, in sicer v delu IV, C: Tehnična in strokovna sposobnost -> "Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste" ter tudi pod "Izobrazba in strokovna usposobljenost"?
Namreč, naročnik je za to predvidel tudi posebne, temu namenjene obrazce (to so obrazci "Reference", "Potrdilo o referenčnem projektu" in "Kadrovska usposobljenost", kjer je potrebno dodati tudi dokazila o izobrazbi) , kamor se lahko detajlno vnese te podatke, v ESPD pa je ta predel le pavšalno oblikovan in je težko vpisati relevantne, konkretne podatke.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik izpolni obrazec ESDP ter vse obrazce, ki jih je predvidel naročnik v celoti. ESPD se lahko v delih kjer je naročnik oblikoval lastne obrazce izpolni le okvirno; navede se glavne informacije (npr. naziv reference, ime in priimek nominirane osebe).

VPRAŠANJE
Prosimo vas za pojasnilo glede izpolnjevanja ESPD obrazca, in sicer v delu IV C - Tehnična in strokovna usposobljenost. Ali je potrebno predele "Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste" in "Izobrazba in strokovna usposobljenost" dodatno izpolnjevati? Namreč, za referenčna potrdila in kadovsko usposobljenost so v dokumentaciji že priloženi posebni obrazci (Reference, Potrdilo o referenčnem projektu in Kadrovska usposobljenost), v ESPD pa so ti predeli zelo pavšalno oblikovani in je ta del težko korektno izpolniti.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik izpolni obrazec ESDP ter vse obrazce, ki jih je predvidel naročnik v celoti. ESPD se lahko v delih kjer je naročnik oblikoval lastne obrazce izpolni le okvirno; navede se glavne informacije (npr. naziv reference, ime in priimek nominirane osebe).