Dosje javnega naročila 006877/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Blago: POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI ZA POTREBE MO VELENJE
ZJN-3: Odprti postopek

JN006877/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.10.2022
JN006877/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.10.2022
JN006877/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2022
JN006877/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.11.2022
JN006877/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2022
JN006877/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006877/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 195-552201
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Petra Meža
petra.meza@velenje.si
+386 38961710
+386 38961654

Internetni naslovi
https://www.velenje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459578/Razpisna_dokumentacija_poslovni_najem_vozil.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18780
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: POSLOVNI NAJEM SLUŽBENIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI ZA POTREBE MO VELENJE
Referenčna številka dokumenta: JN-0715/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je:
Poslovni najem službenih vozil z nizkimi emisijami za potrebe MO Velenje, skladno s pogoji in tehničnimi specifikacijami, določenimi v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora ponuditi poslovni najem za deset (10) vozil, navedenih v tehničnih specifikacijah, za obdobje petih (5) let. Ponujena vozila morajo biti nova.
Rok dobave vozil je: največ 120 dni.
Čas najema je: 5 let od podpisa pogodbe
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je:
Poslovni najem službenih vozil z nizkimi emisijami za potrebe MO Velenje, skladno s pogoji in tehničnimi specifikacijami, določenimi v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora ponuditi poslovni najem za deset (10) vozil, navedenih v tehničnih specifikacijah, za obdobje petih (5) let. Ponujena vozila morajo biti nova.
Rok dobave vozil je: največ 120 dni.
Čas najema je: 5 let od podpisa pogodbe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji in izpolnjevanje posameznih pogojev je podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi pogoji in izpolnjevanje posameznih pogojev je podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi pogoji in izpolnjevanje posameznih pogojev je podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji in izpolnjevanje posameznih pogojev je podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.11.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.01.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.11.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2022   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2022   11:17
V Navodilih za pripravo ponudbe je tipkarska napaka, in sicer na str. 3; Rok za oddajo ponudbe je 4. 11. 2022 ter na str. 4; Pojasnila razpisne dokumentacije so najkasneje do 25. 10. 2022. Navedeno izhaja tudi iz objave na Portalu JN in ostalih delov razpisne dokumentacije.

Datum objave: 26.10.2022   16:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na JN006877/2022-B01 prosimo naročnika za dodatna pojasnila in odgovore na vprašanja:

1. Ali se pogodba z izbranim ponudnikom sklepa v skladu s splošnimi pogoji ponudnika?

ODGOVOR: Vzorec pogodbe je pripravil naročnik, neodvisno od splošnih pogojev potencialnih ponudnikov na trgu.

2. Prosimo za pojasnilo vsebine poslovnega najema v 4. in 5. alineji »poškodovano in odtujeno (totalka) vozilo se nadomesti z novim ekvivalentnim vozilom. Zaradi otežene situacije na trgu kot ponudnik ne moremo zagotoviti, da bo na voljo vozilo istega razreda. Smatramo, da se najemnik z vozili obnaša kot dober gospodar.

ODGOVOR:
Navedeni alinei se dopolnita v smislu:
»poškodovano in odtujeno (totalka) vozilo se nadomesti z novim ekvivalentnim vozilom, v kolikor vozilo ni ekvivalentno ga mora predhodno potrditi naročnik«.
Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije.

3. Vezano na predmet naročila v 6. alineji »neomejeno število vseh mehanskih popravil v neomejeni vrednosti, sestavnih delov in opreme vozil«; kot ponudnik to lahko zagotovimo v okviru rednega vzdrževanja vozila (redno vzdrževalni servisi vključno z materialom in potrošnim materialom). V kolikor gre za popravila, ki izhajajo iz »normalne« rabe vozila in ravnanja v skladu z navodili proizvajalca. Vse namerne poškodbe in poškodbe, ki so posledica nestrokovnega ravnanja uporabnika, ne krijemo. Prosim za potrditev.

ODGOVOR:
Potrjeno. Nestrokovne poškodbe niso predmet poslovnega najema.

4. Vezano na 8. točko na strani 8 »Če se izbrani ponudnik v petih (5) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe en bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.« prosimo za podaljšanje dobe pridobivanja podpisov, na 10 dni.

ODGOVOR:

Naročnik bo podaljšal ta rok na 10 dni.
V tem delu bo objavil spremembo razpisne dokumentacije

5. V tehničnih specifikacijah poleg naštetih storitev navajate tudi storitev čiščenja, ki ni zajeto oz. podrobneje opisano v predmetu naročila na strani 2, ali v vzorcu pogodbe. Naročnika prosimo za jasno opredelitev za kakšno čiščenje gre?

ODGOVOR:
Za čiščenje bo poskrbel naročnik sam.
V tem delu bo objavil spremembo razpisne dokumentacije.

6. Zaprošamo za pojasnilo vezano na 3. člen, 3. odstavek pogodbe za poslovni najem službenih vozil z nizkimi emisijami za potrebe Mestne občine Velenje, kjer se navaja da »Najemodajalec se zavezujem da bo izvedel druga spremljajoča dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej pogodbi oz. razpisni dokumentaciji in pogodbenih specifikacijah.« V odstavku niso izrecno opredeljene in navedene pogodbene specifikacije, zato predlagamo brisanje odstavka.

ODGOVOR: Navedeni odstavek se črta.
Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije.

7. Ali naročnik nosi stroške izven rednega vzdrževanja (tekočine za pranje stekel, dolitje olja, tekočina AdBlue)?

ODGOVOR:
Da, te stroške krije naročnik.

8. Vezano na trenutno situacijo dobavnih rokov na trgu vas prosimo za podaljšanje roka dobave vozil pod zaporedno črko a) Nižji tehnični razred baterijskih vozil in f) Kombinirano vozilo na 1 leto ter za podaljšanje roka dobave za vozilo pod zaporedno črko g) Tovorno vozilo s ponjavo na 150 dni.

ODGOVOR:
Naročnik bo podaljšal roke dobave skladno s predlogom.
V tem delu bo objavil spremembo razpisne dokumentacije.

9. Glede opredelitve »Čas najema je: 5 let od podpisa pogodbe« prosimo za popravek, saj glede na različne dobavne roke vozil, mora biti začetni čas najemnine 60 mesecev ob prevzemu posameznega vozila in ne od podpisa pogodbe.

ODGOVOR:

Naročnik bo popravil razpisno dokumentacijo na način, da je čas najema posameznega vozila 60 mesecev.
V tem delu bo objavil spremembo razpisne dokumentacije.

10. V tehničnih specifikacijah na strani 21. navajate »Naročnik bo tekom izvedbe pogodbe na posameznih vozilih vzpostavil sistem digitalne platforme oz. aplikacijo, ki bo omogočala upravljanje z vozili in njihovo souporabo. Izbrani ponudnik bo moral omogočiti vgradnjo opreme za morebitno digitalizacijo na vozilih, spremljanje vozil, souporabo vozil in morebitne ostale potrebne aktivnosti za namestitev, vzpostavitev in delovanje digitalne platforme oz. aplikacije, v skladu s potrebami naročnika in njegovih javnih zavodov.«. Prosim za opredelitev časovnega okvirja, kdaj bo naročnik na posameznih vozilih vzpostavil sistem digitalne platforme oz. aplikacijo, ki bo omogočala upravljanje z vozili in njihovo souporabo? Ali odstavek v navednicah velja za vsa vozila, ki so del razpisne dokumentacije?

ODGOVOR:

Časovnega okvirja za namestitev in aktiviranje digitalne platforme za upravljanje z vozili in souporabo posameznih vozilih trenutno še nimamo. Predvidoma v enem letu po dobavi vozil se bomo odločili, v katera vozila bi platformo namestili. Vozila bodo uporabljale različne službe v MO Velenje, zato se bomo naknadno odločili v katera vozila namestiti digitalne platforme. Gre namreč tudi za vozila redarjev, inšpekcijskih služb ter ostali vozil, ki jih ni mogoče vključiti v souporabo, tako da digitalna platforma gotovo ne bo integrirana va vsa vozila, ki bodo predmet poslovnega najema.


11. Na 2. strani so v predmetu naročila pod 11. alinej vključene »analize v elektronski obliki (podatki o stanju vozil, sprejemanje najemnih pogodb, kilometrina, ostalo po željah naročnika)». Prosim za natančnejšo opredelitev kaj vse bo zajeto v analizo.

ODGOVOR: Naročnik analize umika iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo v tem delu objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Datum objave: 26.10.2022   16:20
Naročnik bo podaljšal rok oddaje ponudbe in odpiranja ponudb na 9.11.2022.Datum objave: 04.11.2022   13:12
Elektronski naslov za oddajo ponudb je spremenjen.
Ponudbe se oddajo do roka na naslovu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19778

Datum objave: 08.11.2022   08:52
Spoštovani,

obveščamo vas, da smo v objavo poslali popravek javnega naročila in sicer na način, da je rok za predložitev ponudb 18. 11. 2022 ob 10:00 in rok za odpiranje ponudb 18. 11. ob 11:00 uri.

Hvala za razumevanje.