Dosje javnega naročila 006816/2022
Naročnik: JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup licenc Oracle Database Standard Edition 2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006816/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.10.2022
JN006816/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.10.2022
JN006816/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.10.2022
JN006816/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2022
JN006816/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006816/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Tanja Dermastja
tanja.dermastja@jhl.si
+386 14740441
+386 14740849

Internetni naslovi
http://www.jhl.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459701/JHL-27-22.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18825
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve; Podjetniške in poslovne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup licenc Oracle Database Standard Edition 2
Referenčna številka dokumenta: JHL-27/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Opis naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Opis naveden v razpisni dokumentciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2022   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za posredovanje osnutka pogodbe o varstvu osebnih podatkov.

Hvala in le pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

v kolikor ste mislili Posebni sporazum o obdelavi osebnih podatkov, priloga 4 v 18. členu (SESTAVNI DELI POGODBE) vas obveščam,
da je priloga pomotoma ostala v pogodbi, zato se briše iz pogodbe.

Za napako se vam opravičujemo.

Lep pozdrav.
Datum objave: 07.10.2022   12:33
VPRAŠANJE
Na strani 7 je omenjena Priloga 3/3, ki je v razpisni dokumentaciji ne najdemo.
Prosimo za objavo.
Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik je objavil spremembo razpisne dokumentacije in dodal prilogo 3/3.
Nova verzija razpisne dokumentacije bo objavljena tudi na spletni strani.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.10.2022   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na strani 12 RD, je glede referenc navedeno naslednje:
Priloga »Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov« mora biti podpisana (potrjena) s strani referenčnega naročnika.

Ali lahko sklepamo, da je to določilo pomotoma ostalo v razpisni dokumentaciji in da se tega dela glede referenc ne upošteva?

Hvala za odgovor.ODGOVOR

Spoštovani,

glede referenc je na strani 12 RD zapisan le splošni zapis. V tem javnem naročilu nismo zahtevali referenc.

Lep pozdrav.Datum objave: 12.10.2022   07:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi z vzorcem pogodbe prosimo za upoštevanje spodnjih sprememb:
2. člen
nakup pravic uporabe programske opreme Oracle Database Standard Edition 2 (v nadaljevanju: licenc)
3. člen
Prodajalec se zaveže, da bo kupcu dobavil licence, katerih dobava je predmet te pogodbe, na podlagi ponudbe prodajalca in opravil storitve iz 2. člena te pogodbe.
4. člen
Pogodbena vrednost licenc in storitev iz 2. člena te pogodbe je določena na osnovi prejete ponudbe prodajalca in na podlagi ponudbenega predračuna prodajalca ter znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti:

____________________ EUR

z besedo: ................................................................................................. (__/100 evrov).

Pogodbena vrednost ne vključuje DDV. DDV bo prodajalec zaračunal na podlagi veljavne zakonodaje.

Pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena je fiksna in velja za celo obdobje veljavnosti pogodbe ter vključuje vse stroške v zvezi z dobavo licenc ter storitev iz 2. člena te pogodbe, stroške prevoza ter stroške izdelave ponudbe prodajalca.
7. člen
Licence se štejejo za pravilno dobavljene, ko prodajalec kupcu dobavi licence in omogoči dostop do storitev iz 2. člena te pogodbe, kar kupec potrdi s podpisom dobavnice. Podpis kupca na dobavnici pomeni, da je prodajalec kupcu dobavil licence in omogočil dostop do licenčne podpore z dnem podpisa dobavnice.
9. člen
Prodajalec mora hkrati z dobavljenimi licencami, ob prevzemu kupcu izročiti še:
- pravilno izpolnjeno dobavnico,
- potrdilo o registraciji storitev iz 2. člena te pogodbe pri proizvajalcu programske opreme,
- druge dokumente, ki se zahtevajo v razpisni dokumentaciji.
14. člen
Če prodajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, je dolžan kupcu plačati pogodbeno kazen v višini nič celih pet odstotka (0,5 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 4. členu te pogodbe, za vsak koledarski dan zamude, vendar ne več kot deset odstotkov (10 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 4. členu te pogodbe.

Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih dobav oziroma storitev iz. 2. člena te pogodbe nastaja pri kupcu škoda, je kupec upravičen do povrnitve razlike med zneskom pogodbene kazni in zneskom dejansko nastale škode s strani prodajalca.
Dodati spodnji člen:
ODGOVORNOST ZA ŠKODO
17. člen
Odgovornost prodajalca za škodo, ki kupcu nastane zaradi oz. v zvezi z licencami in/ali v zvezi s storitvami iz 2. člena te pogodbe, je omejena na primere in do višine, ki jih določa proizvajalec programske opreme.

SESTAVNI DELI POGODBE
19. člen
Stranki pogodbe ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:
 razpisna dokumentacija kupca št. JHL-27/22,
 ponudba prodajalca št. ________ z dne _______ , kot Priloga št. 1,
 ponudbeni predračun prodajalca št. .. z dne , kot Priloga št. 2,
 Splošna določila Oracle, kot Priloga št. 3,
 ostala relevantna dokumentacija.

20. člen

Vsaka pogodbena stranka ima pravico odpovedati pogodbo z 1 (eno) mesečnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje pogodbene stranke in pod pogojem, da so med strankama pogodbe poravnane vse zapadle obveznosti. Odpovedni rok teče od dneva oddaje pisne odpovedi, ki mora biti drugi pogodbeni stranki poslana s priporočeno poštno pošiljko. Ne glede na določilo prvega stavka tega člena se pogodbeni stranki, glede na predmet pogodbe, strinjata, da prodajalec kupcu ni dolžan vrniti vnaprej plačanih zneskov nadomestila za licence in storitve iz 2. člena te pogodbe, saj proizvajalec programske opreme predčasne prekinitve obdobja za katero so zakupljene licence in storitve iz 2. člena te pogodbe, (razen v primeru kršitev), ne omogoča.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik se strinja z zgoraj navedenimi spremembami in bo objavil novo verzijo razpisne dokumentacije z dne 12. 10. 2022.

Lep pozdrav.