Dosje javnega naročila 006880/2022
Naročnik: OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
Gradnje: "Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec-1. faza"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006880/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.10.2022
JN006880/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006880/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252
SI
Rogatec
Slovenija
Občina Rogatec
obcina.rogatec@siol.net
+386 38121000
+386 38121012

Internetni naslovi
http://obcina.rogatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459889/Dokumentacija_za_izvedbo_javnega_narocila.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/459889/espd/ObcinaRogatec_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=18891
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: "Ureditev nastanitvenih kapacitet v objektu konjušnice Rogatec-1. faza"
Referenčna številka dokumenta: 430-0013/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Projekt zajema 1. fazo ureditve nočitvenih kapacitet v obstoječem objektu konjušnice v sklopu konjeniškega centra Rogatec.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Rogatec
II.2.4 Opis javnega naročila
Projekt zajema ureditev nočitvenih kapacitet v objektu konjušnice v sklopu konjeniškega centra Rogatec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.12.2022
Konec: 30.09.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Aktivnost je del projekta Dodatna ponudba večdnevnih doživetij in dediščine. Projekt bo sofinanciran s sredstvi javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2022   11:00
Kraj: Elektronsko preko portala E-jn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.10.2022   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2022   10:02
VPRAŠANJE
Kakšni so tlaki po izboru investitorja, prosim za točno navedbo specifikacij tlaka in tip kot npr.

ODGOVOR


Spoštovani,
dobava in polaganje laminatnega poda razreda obrabe 33 za bolj obremenjene prostore po tehničnih navodilih proizvajalca. Laminat debeline 12 mm s klik sistemom spajanja na namensko podlogo iz umetnega materiala. Točen tip laminata določi investitor oziroma projektant na osnovi dostavljenih vzorcev s strani izvajalca. Pripadajoče letve se montirajo po tehnologiji proizvajalca z namenskimi pritrdili ali pa z vijačenjem v steno, kar se dogovori pred izvedbo. V ceni upoštevati vse faze dela, vključno z vsemi transporti in prenosi do mesta polaganja.

Lep pozdrav

Datum objave: 14.10.2022   10:49
VPRAŠANJE
Ali so sredstva EU pridobljena-potrjena? In koliko ima naročnik sredstev za izvedbo tega projekta? Namreč priprava tako obsežne ponudbe, da se potem vse razveljavi nima nobenega smisla in je izguba časa za izvajalce. Naročniki se morajo zavedati trenutnih cen na trgu. Prosimo za podatek o zagotovljenih sredstvih, sicer ponudbe nima smisla pripravljati.
hvala. lp


ODGOVOR


Pozdravljeni,
naročnik ima zagotovljena sofinancerska sredstva, skladno s prijavo na javni razpis v letu 2020 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost - Podukrep 19.2. Projekt smo že v sodelovanju z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja razdelili na dve fazi, zaradi dviga cen na trgu, predmet javnega naročila pa je samo 1. faza. Glede na nestabilne razmere na trgu upamo, da bodo odobrena sofinancerska sredstva in lastna zadoščala za izvedbo 1. faze projekta.

Lep pozdrav


Datum objave: 18.10.2022   17:12
VPRAŠANJE
Prosimo za načrte gradbenih konstrukcij, podatek kakšen tip bobrovca je na objektu in ali se obstoječa kritina vrata nazaj na objekt. V tem primeru garancija na takšen material niti izvedbo ni mogoča. Iz prakse vemo, da je odstranjevanje kritine in iste vračanje nazaj, slaba odločitev. Prosimo za jasna odločitev naročnika kako je s kritino in garancijo. Prosimo za podatek glede mizarskih del, podatki o materialu in detajlne sheme za stopnišča in ograje. Iz podatkov, ki so nam na razpolago ni mogoče izvedeti dovolj za pripravo ponudbe.

NAROČNIKA PROSIMO, DA IZ POGODBE UMAKNE SKRAJNO NEPRIMERNE VSEBINE IN SICER:
6. člen, zadnji odstavek, druga alineja

Izvajalec izjavlja, da:
- prevzema polno odgovornost v primeru napak pri izvedbi del, če so te posledica projektiranja, gradnje ali vgrajene opreme;

Projektant ima strokovno izobrazbo iz področja projektiranja in opravljen strokovni izpit pri ustrezni zbornici. V kolikor projektira tako, da njegova izvedba "ne pije vode", je nestrokovna, neprimerna in se bodo zaradi nje pojavile napake v času funkcionalnega opravljanja in uporabe objekta, je to nestrokovno delo. V kolikor si je naročnik izbral takšnega projektanta, da že v naprej dvomi v njegovo strokovno izvedbo, v nobenem primeru tega ne more prelagati na izvajalca. To je v nasprotju z vsako zakonodajo in tudi moralno neodgovorno. Prosimo naročnika, da nemudoma umakne vsebine iz pogodbe, ki se nanašajo na ščitenje projektanta in v popise doda projektantski nadzor, ki ga bo glede na neustreznost pripravljene dokumentacije tudi plačal. Prav tako naročnika prosimo, da doda postavko nepredvidena dela 10% celotne vrednosti in v pogodbi doda člen, da se vsa dela, ki niso zajeta v slabo pripravljenem projektantskem popisu in so nujna za dobro in strokovno izvedbo izvedejo in obračunajo v aneksu k pogodbi, v kolikor presežejo pogodbeno vrednost. To je običajna praksa, ki je tudi skladna z zakonom in pri delih rekonstrukcij in obnov je tudi pri najboljših projektantih nekaj takšnih del, saj vsega nikoli ni mogoče predvideti. Vse ostalo je enostranska pogodba, s katero se ščiti projektanta in naročnika, izvajalec pa prevzema vse rizike. To ni skladno z določili gradbene pogodbe, kaj šele FIDICA. Prosimo, da pravna služba naročnika še enkrat preuči vsebino pogodbe in naredi primerne popravke za dotičen javni razpis, skladno z veljavno zakonodajo in solidarno porazdeljenimi odgovornostmi med izvajalcem in naročnikom. Dela za pripravo projektne dokumentacije so bila opredeljene že v času projektiranja v neki drugi pogodbi in naj jih naročnik reši skladno z določili te pogodbe. V pogodbi med izvajalcem in naročnikom nima takšno ščitenje projektanta svojega mesta in bomo v primeru neizvedenih popravkov tudi primerno ukrepali. lp

ODGOVOR

Spoštovani,
ponudbo pripravite glede na priloženo dokumentacijo, saj nimamo dodatnih načrtov in shem. Tekom izvedbe se bodo določili detajli.

Naročnik bo iz pogodbe odstranil navedbo v 6. členu, zadnji odstavek, 2. alineja, ki se nanaša na projektiranje:
- prevzema polno odgovornost v primeru napak pri izvedbi del, če so te posledica projektiranja


Lep pozdrav