Dosje javnega naročila JN9731/2013
Naročnik: PGE KRŠKO 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN9731/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.08.2013
    JN9731/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 153-266370
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 5. 8. 2013
Številka objave: JN9731/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE PGE KRŠKO, Tovarniška ulica 19, Kontakt: pge.krsko@siol.net, V roke: Joško Žvar, SI-8270 Krško.
Tel. +386 74880520. Telefaks +386 74880537. E-pošta pge.krsko@siol.net.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.pge-krsko.si/
Dodatne informacije dobite pri Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, Kontakt: info@praetor.si, V roke: Ivo Švegovič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 59075600. Telefaks +386 59075609. E-pošta info@praetor.si.
Internetni naslovi: http://www.praetor.si
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, Kontakt: info@praetor.si, V roke: Ivo Švegovič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 59075600. Telefaks +386 59075609. E-pošta info@praetor.si.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavni red in mir ter varnost
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin – avtolestev, reševalne višine 32m z zglobom.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Sedež ponudnika.
Sifra NUTS: SI016.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Gre za nakup in dobavo rabljenega gasilskega vozila za reševanje z višin – avtolestev, reševalne višine 32m z zglobom, kot izhaja iz specifikacij.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Podpisana bianco menica s pooblastilom za izpolnitev v višini 20.000 EUR in veljavnostjo od roka za oddajo ponudbe do izteka pogodbenih obveznosti . V primeru izbire bo finančno zavarovanje štelo tudi za zavarovanje dobre izvedbe posla in izvajanje garancijskih obveznosti.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od štirih (4) mesecev.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)

DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

3. Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«.

4. Ponudnik zagotavlja, da:
- ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- ni v postopku prisilnega prenehanja; zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju;
- ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
- ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklicna pravila, ki mu jih lahko naročnik na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže;
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
5. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

6. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

7. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben izvesti javno naročilo, kar za gospodarske družbe pomeni, da imajo nadpovprečno poslovno sposobnost, to je bonitetno oceno na dan izdaje BON obrazca in na podlagi letnega poročila za preteklo leto vsaj SB4.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben izvesti javno naročilo, kar za gospodarske družbe pomeni, da imajo nadpovprečno poslovno sposobnost, to je bonitetno oceno na dan izdaje BON obrazca in na podlagi letnega poročila za preteklo leto vsaj SB4.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo ustreznega AJPES BON obrazca (npr. S.BON-1/P, eS.BON ipd.), iz katerega je razvidna bonitetna ocena po standardu Basel 2 (SB...). Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od roka za prejem ponudb.

Tuji ponudniki in subjekti, ki navedenega obrazca ne morejo dobiti, ker jih AJPES ne izdaja (npr. samostojni podjetniki), predložijo bonitetno oceno druge bonitetne hiše, ki izkazuje nadpovprečno poslovno sposobnost (sposobnost, ki je v zgornji polovici povprečne poslovne sposobnosti po pravilih bonitetne hiše ki izdaja obrazec).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
8. Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno dobavil vsaj eno podobno gasilsko vozilo na slovenski trg.
Kot podobno gasilsko vozilo bo naročnik štel novo ali rabljeno gasilsko vozilo – gasilska avtolestev delovne višine vsaj 32 m.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

DOKAZILO:
1. Razvidno iz obrazca P-2a »Reference«.
Referenco lahko podpiše samo uporabnik referenčnih avto lestev, naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost navedb pri naročniku reference.
Ponudnik lahko namesto potrjenega referenčnega obrazca uspešno dobavo izkaže tudi s kopijo pogodbe in potrjenim prevzemnim zapisnikom ali drugo listino o uspešnem prevzemu, ali dokazilom o plačilu (kopijo izdanih faktur po tej pogodbi), s čimer bo naročnik štel, da je dobava uspešna. Listine so lahko predložene tudi v tujem jeziku.

9. Ponudnik bo izvedel ustrezno šolanje za vzdrževanje vozila, uporabo nadgradnje in opreme vozila za najmanj petnajst oseb (gasilcev) v trajanju najmanj dva (2) delovne dni pri naročniku
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj).

DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

10. Ponudnik mora zagotavljati reden servis ponujenega vozila na območju Republike Slovenije
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj).

DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

11. Ponudnik mora predložiti tehnične specifikacije ponujene opreme za glavne elemente opreme ter drug informativen material. Ne glede na navedbe v informativnih prospektih bo naročnik štel, da je ponudnik s podpisom obrazca P-5 Specifikacije ponudil opremo, ki je v celoti skladna z zahtevami naročnika
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj).

DOKAZILO:
Kot izhaja iz pogoja. Načrti in prospekti so lahko v tujem jeziku, specifikacija ponujene avtolestve in opreme pa v slovenskem jeziku

12. Ponudnik zagotavlja dobavni rok največ 45 dni.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj).

DOKAZILO:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN1/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 11. 9. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 11. 9. 2013
Čas: 12:00
Kraj: Poklicna gasilska enota Krško
Tovarniška ulica 19
8270 Krško
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.praetor.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 30. 8. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke PGE KRŠKO, Tovarniška ulica 19, SI-8270 Krško.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb PGE KRŠKO, Tovarniška ulica 19, SI-8270 Krško.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 8. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.08.2013   08:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.
Navedeno je podvozje z imenom in oznako, oziroma enakovredno. Enakovredna so si vsa vozila - podvozja, kajti vsa vozila, ki se lahko registrirajo v EU in SLO, so homologirana s strani ustreznih služb za svoj namen. To pomeni, da imajo vsi homologirani modeli ustrezno nosilnost, motor, menjalnik, krmilni, pogonski in zavorni sistem, ter vse ostale tehnične lastnosti, ki so potrebne za namen namestitve nadgradnje in za udeležbo v cestnem prometu. Realne zahteve so nosilnost podvozja in moč motorja, vse ostalo pa so jasni pokazatelji nameščanja ustreznih pogojov zgolj enemu ponudniku. Zahteva po enem proizvajalcu in modelu, pa ni v skladu s pravili javnih naročil, zato je potrebno to zahtevo umakniti.
Hvala

ODGOVOR:
Naročnik je zastavljeno vprašanje odgovoril na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija (www.praetor.si).

Datum objave: 19.08.2013   08:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kupuje se rabljena tehnika, njena dobava pa je časovno nerealna in nakazuje na to, da je vozilo za katerega je objavljen razpis, že pripravljeno za naročnika, ki je razpis objavil! Skratka dobava je za ponudnike, ki niso bili predhodno obveščeni, da pripravijo vozilo povsem nesprejemljiva in izven vseh razumnih pogojev. Rok dobave je potrebno ustrezno podaljšati !!!

ODGOVOR:
Naročnik je zastavljeno vprašanje odgovoril na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija (www.praetor.si).

Datum objave: 19.08.2013   08:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Podvozje ni realno opredeljeno, in je pisano na kožo samo enemu ponudniku! Po vseh standardih, ki so določeni v EU, je za namestitev lestve predvidenih več ustreznih podvozji. Zahteve so neupravičene in niso v skladu s pravilnikom o javnem naročanju. V primeru, da se zahteve ne uredijo kot to predpisuje zakon, bomo prisiljeni ustrezno ukrepati.

ODGOVOR:
Naročnik je zastavljeno vprašanje odgovoril na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija (www.praetor.si).

Datum objave: 19.08.2013   08:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Po pregledu tehničnega dela konkurenčnih ponudnikov, ki je dostopen vsem, tudi naročnikom, smo ugotovili nelojalno zahtevo. Zahtevano maksimalno širino podpiranja 4.840mm, in košaro z nosilnostjo 450kg dosega samo en ponudnik. Podatki so dostopni vsem tako, da se lahko tukaj nenamerna napaka povsem izključi. Prosimo, da zahteve uskladite s pravili.

ODGOVOR:
Naročnik je zastavljeno vprašanje odgovoril na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija (www.praetor.si).

Datum objave: 27.08.2013   14:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje št.1:

Navedeno je podvozje z imenom in oznako, oziroma enakovredno. Enakovredna so si vsa vozila - podvozja, kajti vsa vozila, ki se lahko registrirajo v EU in SLO, so homologirana s strani ustreznih služb za svoj namen. To pomeni, da imajo vsi homologirani modeli ustrezno nosilnost, motor, menjalnik, krmilni, pogonski in zavorni sistem, ter vse ostale tehnične lastnosti, ki so potrebne za namen namestitve nadgradnje in za udeležbo v cestnem prometu. Realne zahteve so nosilnost podvozja in moč motorja, vse ostalo pa so jasni pokazatelji nameščanja ustreznih pogojov zgolj enemu ponudniku. Zahteva po enem proizvajalcu in modelu, pa ni v skladu s pravili javnih naročil, zato je potrebno to zahtevo umakniti.


Odgovor:


Proizvajalec je naveden zaradi tega, ker ima naročnik v svojem voznem parku zgolj samo Mercedes vozila, kar je s strani servisiranja in vzdrževanja vozil najbolj racionalno in ekonomično. Proizvajalec je naveden zgolj primeroma in od ponudnikov ne zahteva, da ponudijo točno to vozilo, s tem namenom je naročnik ob zapisanem proizvajalcu dopisal »ali podobno«. Ponujeno vozilo pa mora ustrezati ostalim specifikacijam iz obrazca P-5 »Specifikacije«.

Komentar:
Zahteva po enotnem avtoparku zaradi racionalnosti in ekonomičnosti, je povsem nesmiselna trditev. Vsi proizvajalci vozil imajo organizirano ustrezno in enakovredno servisno mrežo. To je dokazljivo. Tudi cene servisne ure je določena glede na vrsto del, katera je nespremenjena za servisiranje enega ali štirih vozil. Tako, da to ni opravičljiv faktor. V nadaljevanju pa navajate, da mora vozilo ustrezati ostalim specifikacijam iz obrazca 5, kar pomeni, da še vedno zahtevate karakteristike vozila katere izpolnjuje zgolj en ponudnik, to pa vemo vsi kaj pomeni. Predlagamo vam, da zahteve uskladite s pravili o javnem naročanju !!!

ODGOVOR:
Naročnik je zastavljeno vprašanje odgovoril na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija (www.praetor.si).


Datum objave: 27.08.2013   14:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje št.2:

Kupuje se rabljena tehnika, njena dobava pa je časovno nerealna in nakazuje na to, da je vozilo za katerega je objavljen razpis, že pripravljeno za naročnika, ki je razpis objavil! Skratka dobava je za ponudnike, ki niso bili predhodno obveščeni, da pripravijo vozilo povsem nesprejemljiva in izven vseh razumnih pogojev. Rok dobave je potrebno ustrezno podaljšati !!!


Odgovor:


Naročnik vztraja pri zahtevanem dobavnem roku.

Komentar:
Vztrajate pri nelogičnem roku.

ODGOVOR:
Naročnik je zastavljeno vprašanje odgovoril na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija (www.praetor.si).


Datum objave: 27.08.2013   14:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje št.4:

Po pregledu tehničnega dela konkurenčnih ponudnikov, ki je dostopen vsem, tudi naročnikom, smo ugotovili nelojalno zahtevo. Zahtevano maksimalno širino podpiranja 4.840mm, in košaro z nosilnostjo 450kg dosega samo en ponudnik. Podatki so dostopni vsem tako, da se lahko tukaj nenamerna napaka povsem izključi. Prosimo, da zahteve uskladite s pravili.


Odgovor:


Naročnik spreminja in razširja tehnično specifikacijo za maksimalno širino podpiranja do 5.200 mm. Glede nosilnosti reševalne košare pa naročnik zahteva nosilnost 450 kg in tehnične specifikacije ne bo spreminjal.

Komentar:
Košara je za 4 osebe, tako kot so to tudi košare ostalih proizvajalcev, čeprav njihova nosilnost ni 450kg. To pomeni, da je uporaba vseh košar za isto število oseb. Zahteva po tej nosilnosti pa je povsem jasna, kajti izpolnjuje jo samo en ponudnik.

ODGOVOR:
Naročnik je zastavljeno vprašanje odgovoril na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija (www.praetor.si).

Datum objave: 27.08.2013   14:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahtevana je barva lestvenika v sivi barvi, katero v originalu ponuja zgolj in samo en ponudnik. Tudi pri tej zahtevi eksplicitno pogojujete zgolj enega ponudnika. Barva ne vpliva na tehnične karakteristike in delo s tehniko, zato takšna zahteva ni upravičljiva, in je zgolj zagotavljanje pridobitve posla enemu ponudniku. To zahtevo je potrebno umakniti !

ODGOVOR:
Naročnik je zastavljeno vprašanje odgovoril na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija (www.praetor.si).

Datum objave: 29.08.2013   13:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje št.7:

Košara je za 4 osebe, tako kot so to tudi košare ostalih proizvajalcev, čeprav njihova nosilnost ni 450kg. To pomeni, da je uporaba vseh košar za isto število oseb. Zahteva po tej nosilnosti pa je povsem jasna, kajti izpolnjuje jo samo en ponudnik.


Odgovor:


Naročnik v tehnični specifikaciji ne zahteva nosilnosti košare glede na število oseb, temveč zahteva nosilnost reševalne košare 450 kg. Naročnik zahteva povečano nosilnost košare tudi zaradi uporabe košare z reševalnimi nosili novega tipa, nosilnosti 250 kg po DIN 13024 (zato tudi zahteva po pritrdišču na reševalni košari za vrtljivi nastavek za pritrditev takih nosil). Naročnik tehnične specifikacije ne bo spreminjal.

Komentar:
Tudi ostale košare so izdelane po standardu, oziroma so po DIN standardu izdelana vsa kompletna vozila za gašenje in reševanje iz višin, drugače izdelana tehnika ni sprejemljiva. Kar v nadaljevanju pomeni, da imajo tudi ostale košare nameščen sistem za nameščanje reševalnih nosil, prezračevalnika, itd., itd.. Ta utemeljitev nas ni prepričala, zato še vedno ostajamo pri svoji zahtevi.

ODGOVOR:
Naročnik je zastavljeno vprašanje odgovoril na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija (www.praetor.si).

Datum objave: 29.08.2013   13:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Nerazumen rok dobave in prilagajanje razpisa zgolj na eno podvozje, bomo v primeru, da to ne uredite sami, dokazovali pri ustreznem organu.

ODGOVOR:
Naročnik je zastavljeno vprašanje odgovoril na mestu, kjer se nahaja razpisna dokumentacija (www.praetor.si).