Dosje javnega naročila 006952/2022
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Gradnje: Rekonstrukcija lokalne ceste v Žalni
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 620.570,45 EUR

JN006952/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.10.2022
JN006952/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2022
JN006952/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2022
JN006952/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.12.2022
JN006952/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN006952/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI041
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/460345/Za_razpis.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/460345/espd/ESPD_obrazec.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19033
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija lokalne ceste v Žalni
Referenčna številka dokumenta: 371-9/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija lokalne ceste LC 111081 Veliko Mlačevo - Žalna - Velika Loka. Rekonstrukcija obsega širitev vozišča ceste na 2 x 2,75m, zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja voziščne konstrukcije, dograditev pločnika širine 1,5m na levi strani, ureditev para avtobusnih postajališč na vozišču in para čakališč ter zaščito in prestavitev TK vodov zaradi širitve ceste.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija lokalne ceste LC 111081 Veliko Mlačevo - Žalna - Velika Loka. Rekonstrukcija obsega širitev vozišča ceste na 2 x 2,75m, zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja voziščne konstrukcije, dograditev pločnika širine 1,5m na levi strani, ureditev para avtobusnih postajališč na vozišču in para čakališč ter zaščito in prestavitev TK vodov zaradi širitve ceste.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.10.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.10.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2022   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.10.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.10.2022   11:01
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do konca dne 24. 10. 2022:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zaradi obsežnosti popisa in kratkega roka oddaje vas prosim za podaljšanje roka za 3 delovne dni.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se rok za oddajo ponudb podaljša do 7. 11. 2022 do 9. ure, odpiranje ponudb pa se bo začelo dne 7. 11. 2022 ob 10. uri.

2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosimo, da spremeni tehnično in strokovno sposobnost zaradi podpiranja konkurenčnosti in pridobitve več ponudb, ki so med seboj konkurenčne, in sicer da ponudnik:
- izkazuje vsaj 1 referenco za rekonstrukcijo ali novogradnjo ceste, ki je vključevala izgradnjo pločnika ob cesti in avtobusnih postajališč v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 500.000,00 EUR brez DDV
- 1 referenco za izgradnjo javne razsvetljave v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 100.000,00 EUR brez DDV in
- 1 referenco za zaščito TK omrežja v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 75.000,00 EUR brez DDV
in ne samo vsaj eno celovito referenco, ki zajema vse tri zahteve.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se III., 2., c.), 1. točka (str. 20 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) po novem glasi:
»Gospodarski subjekt mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti - upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.

Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.

Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z referenco naročnik-a/-ov, kater-emu/-im je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum zapisnika o primopredaji del) izvedel:
- rekonstrukcijo ali novogradnjo ceste, ki je vključevala izgradnjo pločnika ob cesti in avtobusnih postajališč v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 500.000,00 EUR brez DDV
- izgradnjo javne razsvetljave v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 100.000,00 EUR brez DDV
- zaščito TK omrežja v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 75.000,00 EUR brez DDV oz. v dolžini vsaj 400 m.

Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdi-la/-l reference, ki mora/jo izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisan-o/a s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdil-o/-a predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz nj-ega/-ih razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da predložen-o/-e referenc-o/-e preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera od referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.«

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Pri postavkah 13000 Ostala preddela, Omejitev prometa, 13111 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji, OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah na podlagi elaborata začasne prometne ureditve, ki se izdela pred začetkom gradnje; 13112 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in ročnim usmerjanjem, OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah na podlagi elaborata začasne prometne ureditve, ki se izdela pred začetkom gradnje; 13113 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa, OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah na podlagi elaborata začasne prometne ureditve, ki se izdela pred začetkom gradnje; 13221 Ureditev začasnega obvoza v času gradnje po projektni dokumentaciji predlagamo, da določite oceno, ki jo upoštevamo vsi ponudniki, da ne bi prišlo do raznih špekulacij (npr. upoštevano 1,00 EUR za to postavko).

Odgovor naročnika:
Naročnik ocene stroškov ne namerava določiti, saj je v domeni oz. pravica vsakega posameznega ponudnika, da oceni, kakšen strošek posamezno delo/storitev/blago predstavlja zanj. Ponudnik mora, kot strokovnjak na svojem področju, oceniti, kako bo omejil promet na določenem projektu in kakšen strošek to zanj predstavlja. Glede na to, da se bo strošek obračunal po dejanskih količinah dni za postavke 13111, 13112 in 13113 ter kot komplet za postavko 13221, naročnik ne predvideva nobenih špekulacij.

4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika naprošamo, da spremeni referenčno zahtevo pod točko 2., c.) Tehnična in strokovna sposobnost, tako, da se glasi:
»Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z vsaj 1 celovito referenco naročnika, kateremu je v zadnjih 5 letih pred datumom oddaje tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum zapisnika o primopredaji del) izvedel:
- rekonstrukcijo ali novogradnjo ceste, ki je vključevala izgradnjo pločnika ob cesti in avtobusnih postajališč v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 500.000,00 EUR brez DDV
- izgradnjo javne razsvetljave v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 100.000,00 EUR brez DDV
- zaščito TK omrežja v dolžini vsaj 400 m.««

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se III., 2., c.), 1. točka (str. 20 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) po novem glasi:
»Gospodarski subjekt mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti - upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.

Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.

Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z referenco naročnik-a/-ov, kater-emu/-im je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum zapisnika o primopredaji del) izvedel:
- rekonstrukcijo ali novogradnjo ceste, ki je vključevala izgradnjo pločnika ob cesti in avtobusnih postajališč v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 500.000,00 EUR brez DDV
- izgradnjo javne razsvetljave v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 100.000,00 EUR brez DDV
- zaščito TK omrežja v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 75.000,00 EUR brez DDV oz. v dolžini vsaj 400 m.

Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdi-la/-l reference, ki mora/jo izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisan-o/a s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdil-o/-a predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz nj-ega/-ih razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da predložen-o/-e referenc-o/-e preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera od referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.«

5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnik pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost od ponudnikov pričakuje naslednje reference:
»Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z vsaj 1 celovito referenco naročnika, kateremu je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila izvedel:
- rekonstrukcijo ali novogradnjo ceste, ki je vključevala izgradnjo pločnika ob cesti in avtobusnih postajališč v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 500.000,00 EUR brez DDV
- izgradnjo javne razsvetljave v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 100.000,00 EUR brez DDV
- zaščito TK omrežja v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 75.000,00 EUR brez DDV.«
Glede na popis je razvidno, da so zahteve po referencah izredno pretirane in se dela ne bodo izvajala v takih vrednostih, zato naročnika naprošamo, da zniža reference na:
- rekonstrukcijo ali novogradnjo ceste, ki je vključevala izgradnjo pločnika ob cesti in avtobusnih postajališč v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 300.000,00 EUR brez DDV
- izgradnjo javne razsvetljave v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 20.000,00 EUR brez DDV
- zaščito TK omrežja v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 10.000,00 EUR brez DDV.«

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se III., 2., c.), 1. točka (str. 20 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) po novem glasi:
»Gospodarski subjekt mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti - upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.

Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.

Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z referenco naročnik-a/-ov, kater-emu/-im je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum zapisnika o primopredaji del) izvedel:
- rekonstrukcijo ali novogradnjo ceste, ki je vključevala izgradnjo pločnika ob cesti in avtobusnih postajališč v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 500.000,00 EUR brez DDV
- izgradnjo javne razsvetljave v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 100.000,00 EUR brez DDV
- zaščito TK omrežja v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 75.000,00 EUR brez DDV oz. v dolžini vsaj 400 m.

Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdi-la/-l reference, ki mora/jo izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisan-o/a s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdil-o/-a predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz nj-ega/-ih razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da predložen-o/-e referenc-o/-e preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera od referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.«

Naročnik dodaja, da zahteve po referencah niso »izredno pretirane«, saj so predvidene glede na projektantsko oceno vrednosti.

6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika opozarjamo, da je pogoj pod c.) Tehnična in strokovna sposobnost, kjer zahtevate, da gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z eno celovito referenco v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila, kjer je izvedel:
- rekonstrukcijo ali novogradnjo ceste, ki je vključevala izgradnjo pločnika ob cesti in avtobusnih postajališč v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 500.000,00 EUR brez DDV
- izgradnjo javne razsvetljave v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 100.000,00 EUR brez DDV
- zaščito TK omrežja v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 75.000,00 EUR brez DDV
nezakonit.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji postavil zahtevo po popolni identičnosti referenčnega dela in predmetnega javnega naročila, čeprav je po naravi stvari popolna identičnost dveh predmetov nemogoča, kar je že večkrat odločila tudi Državna revizijska komisija. Da je naročnik postavil zahtevo po popolni identičnosti, je razvidno iz projektni dokumentaciji priloženega projektantskega predračuna, kjer je v skupni rekapitulaciji določena vrednost za načrt ceste v višini 509.230,94 EUR, za načrt cestne razsvetljave v višini 103.461,02 EUR in načrt zaščite TK omrežja v vrednosti 75.109,20 EUR.
Iz razlogov, ki so v neposrednem nasprotju z načeli in pravili javnega naročanja, naročnik torej meni, da je za izvedbo javnega naročila sposoben samo tisti subjekt, ki je točno z enim projektom izvedel vsa specifično zahtevana referenčna dela v točno določenih vrednostih teh del.
Navedeno velja toliko bolj zato, ker je naročnik v referenčni zahtevi združil dela, ki se po posamezni pogodbi običajno hkrati ne izvajajo. Referenčna zahteva, ki vsebuje izvedbo vseh del (cesta, pločnik, avtobusno postajališče, cestna razsvetljava in zaščita TK omrežja) v točno določenih vrednostnih gabaritih v samo ene poslu, nam torej neupravičeno onemogoča oddajo ponudbe in dostop do javnega naročila in to kljub temu, da referenčni pogoj izpolnjujemo z več referencami. Tudi Državna revizijska komisija je že večkrat odločila, da tehnično sposobnost v enaki meri izkazuje subjekt, ki referenčne zahteve izpolnjuje kumulativno po več pogodbah (projektih), saj s tem izkazuje več uspešno izvedenih poslov (in ne samo enega).
Naročnika zato pozivamo, da referenčne pogoje spremeni, da se lahko zahteve iz posamezne alineje dokazuje ločeno z različnimi projekti.«

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se III., 2., c.), 1. točka (str. 20 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) po novem glasi:
»Gospodarski subjekt mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti - upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.

Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.

Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z referenco naročnik-a/-ov, kater-emu/-im je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum zapisnika o primopredaji del) izvedel:
- rekonstrukcijo ali novogradnjo ceste, ki je vključevala izgradnjo pločnika ob cesti in avtobusnih postajališč v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 500.000,00 EUR brez DDV
- izgradnjo javne razsvetljave v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 100.000,00 EUR brez DDV
- zaščito TK omrežja v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 75.000,00 EUR brez DDV oz. v dolžini vsaj 400 m.

Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdi-la/-l reference, ki mora/jo izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisan-o/a s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdil-o/-a predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz nj-ega/-ih razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da predložen-o/-e referenc-o/-e preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera od referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.«

7. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
»Naročnika vljudno naprošamo za zmanjšanje zahtev referenc, in sicer tako, da je gospodarski subjekt, ki mora izkazati uspešno izveden referenčni posel: - novogradnjo, rekonstrukcijo ceste v vrednosti vsaj 250.000 EUR brez DDV; izgradnjo JR v vrednosti investicije najmanj 50.000 EUR brez DDV ter zaščito TK vsaj 35.000 EUR brez DDV, saj menimo, glede na obseg del, da tako gospodarski subjekt s poslom, izvedenim v predlagani vrednosti, izkazuje, da je sposoben izvesti tudi ta projekt, saj gre samo za povečanje količin.
Prav tako pozivamo naročnika, da spremeni pogoj, in sicer, da lahko vsaka referenca po alinejah izhaja iz različnega posla in da lahko reference, še posebej za JR, izkazujemo s podizvajalci. S tem bo naročnik pridobil več konkurenčnih ponudb in skladno s tem nižjo ceno projekta.«

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se III., 2., c.), 1. točka (str. 20 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) po novem glasi:
»Gospodarski subjekt mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti - upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.

Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.

Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z referenco naročnik-a/-ov, kater-emu/-im je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum zapisnika o primopredaji del) izvedel:
- rekonstrukcijo ali novogradnjo ceste, ki je vključevala izgradnjo pločnika ob cesti in avtobusnih postajališč v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 500.000,00 EUR brez DDV
- izgradnjo javne razsvetljave v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 100.000,00 EUR brez DDV
- zaščito TK omrežja v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 75.000,00 EUR brez DDV oz. v dolžini vsaj 400 m.

Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdi-la/-l reference, ki mora/jo izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisan-o/a s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdil-o/-a predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz nj-ega/-ih razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da predložen-o/-e referenc-o/-e preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera od referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.«

Vse v zvezi z izpolnjevanjem pogojev s podizvajalci je navedeno v I., 17. točki (str. 6-7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

8. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika pozivamo, da spremeni spodaj navedene postavke iz kos v ur, saj ponudniki ne moremo predvideti točnega časa oz. kaj ponudniki zajamemo v to postavko? Obračun se izvede po dejanskih količinah.
79000 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija, 93S79311 Projektantski nadzor po projektu, OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinahur20,00; 94S79351 Geotehnični nadzor, OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinahkos1,00; 95N79311 Projektantski nadzor, OPOMBA: strokovni nadzor in sodelovanje pri gradnji s strani SŽ-Infrastruktura d.o.o.kos 1,00; 96N79311 Projektantski nadzor, OPOMBA: prisotnost železniškega progovnega čuvaja v primeru gradnje v progovnem pasu 8,0 m - čakališče ob avtobusnem postajališču in ureditev ceste izven območja NPr kos 1,00.

Odgovor naročnika:
Za postavko 93S79311 se obračun izvede po dejanskih količinah ur (predvidenih je 20 ur); za postavko 94S79351 se obračun izvede po dejanskih stroških geotehničnega nadzora, potrjenih s strani odgovornega nadzornika del; za postavko 95N79311 je količina ur odvisna od trajanja del, kar je pogojeno s tehnologijo ponudnika - postavka se ocenjuje na 2 delovna tedna oz. 10 delovnih dni; za postavko 96N79311 je količina ur odvisna od trajanja del, kar je pogojeno s tehnologijo ponudnika - postavka se ocenjuje na 2 delovna tedna oz. 10 delovnih dni.

9. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosimo, da dodela postavko Načrt CR - za kakšen temelj gre?
Gradbena dela: Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 7 m nad nivojem terena, I. vetrovna cona, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj10 kos.

Odgovor naročnika:
Dimenzije temelja za kandelaber so prikazane v prilogah - projektna dokumentacija.

10. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Kaj je točno mišljeno pri postavki Izdelava betonskega temelja za prižigališče javne razsvetljave, komplet z izkopom jame?

Odgovor naročnika:
Dimenzije temelja za prižigališče so prikazane v risbi G.351.02 (str. 12) - projektna dokumentacija.

11. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo za podatek: Pospravilo trase v prvotno stanje1 kpl. Kaj in koliko?

Odgovor naročnika:
Gre za odstranitev/pospravilo materiala na trasi (smeti, kamnov, lesa, plastike).

12. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zanima nas, ali je v spodnji postavki zajeta tudi asf. masa ali samo dodatek za izdelavo mulde:
OdvodnjavanjePovršinsko odvodnjavanjeDoplačilo za izvedbo asfaltne mulde 50/5 cmm1500,00.

Odgovor naročnika:
Količine asfaltov so upoštevane pri asfaltih, navedena postavka pa zajema zgolj dodatek za izdelavo mulde.

13. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zaradi kompleksnosti javnega naročila vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se rok za oddajo ponudb podaljša do 7. 11. 2022 do 9. ure, odpiranje ponudb pa se bo začelo dne 7. 11. 2022 ob 10. uri.

14. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika pozivamo, da sproti odgovarja na zastavljena vprašanja oz. v nasprotnem primeru sorazmerno podaljša rok za zastavljanje vprašanj kot rok za oddajo ponudbe. Na prvo zastavljeno vprašanje čakamo 7 koledarskih dni in čez 7 koledarskih dni je že rok za oddajo ponudbe!

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se rok za oddajo ponudb podaljša do 7. 11. 2022 do 9. ure, odpiranje ponudb pa se bo začelo dne 7. 11. 2022 ob 10. uri.
Rok za posredovanje vprašanj oz. zahtev za dodatna pojasnila se ne podaljša.

15. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo za pojasnilo, kaj točno je mišljeno pod tem opisom, prosimo za več podatkov: Vgradnja poliesterskega podstavka PMO, komplet z izkopom ter obbetoniranjem...1 kos.

Odgovor naročnika:
Dimenzije temelja PMO podstavka so prikazane v risbi G.351.01 (str. 2) in G.351.02 (str. 12) - projektna dokumentacija.

16. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo, da odgovorite na vprašanja pred potekom roka za postavljanje vprašanj.

Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, saj objava dodatnih pojasnil, zaradi zdravstvenih razlogov, prej ni bila mogoč in smatra, da so v teh dodatnih pojasnilih zajete vse potrebne informacije.

17. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo, da omilite reference za cesto s pločnikom na 250.000 EUR, za javno razsvetljavo na 15.000,00 EUR in TK na 10.000,00 EUR, v kolikor želite pridobiti več konkurenčnih ponudb.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se III., 2., c.), 1. točka (str. 20 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) po novem glasi:
»Gospodarski subjekt mora imeti izkušnje, ki se tičejo predmeta javnega naročila, katere dokazuje z ustreznimi referencami. S potrdilom reference naročnik (izdajatelj reference) potrjuje strokovno, kakovostno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti - upoštevajo se zgolj uspešno zaključeni posli.

Kot neuspešno zaključeni posli štejejo: zamude pri izvedbi; napake v izvedbi; izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno; odpoved pogodbe; unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. pogodbene kazni in podobno.

Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje z referenco naročnik-a/-ov, kater-emu/-im je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum zapisnika o primopredaji del) izvedel:
- rekonstrukcijo ali novogradnjo ceste, ki je vključevala izgradnjo pločnika ob cesti in avtobusnih postajališč v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 500.000,00 EUR brez DDV
- izgradnjo javne razsvetljave v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 100.000,00 EUR brez DDV
- zaščito TK omrežja v vrednosti investicije samo za navedeno najmanj 75.000,00 EUR brez DDV oz. v dolžini vsaj 400 m.

Dokazilo: V nadaljevanju postopka bo najugodnejši ponudnik pozvan k predložitvi potrdi-la/-l reference, ki mora/jo izkazovati vse navedene zahteve ter biti podpisan-o/a s strani odgovorne osebe naročnika (izdajatelja reference) in žigosano. Ponudnik lahko potrdil-o/-a predloži v kakršnikoli obliki, pomembno je le, da je iz nj-ega/-ih razvidno izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. Naročnik si pridržuje pravico, da predložen-o/-e referenc-o/-e preveri. V kolikor naročnik ugotovi, da katera od referenc ne izkazuje uspešno izvedenega predmeta naročila, se takšna referenca ne bo upoštevala.«

18. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naprošamo vas, da za postavki N79311 Projektantski nadzor, OPOMBA: strokovni nadzor in sodelovanje pri gradnji s strani SŽ-Infrastruktura d.o.o in N79311 Projektantski nadzor, OPOMBA: prisotnost železniškega progovnega čuvaja v primeru gradnje v progovnem pasu 8,0 m - čakališče ob avtobusnem postajališču in ureditev ceste izven območja NPr, podate predvideno količino ur.

Odgovor naročnika:
Pri obeh navedenih postavkah je količina ur odvisna od trajanja del, kar je pogojeno s tehnologijo ponudnika - obe postavki se ocenjuje na 2 delovna tedna oz. 10 delovnih dni.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.