Dosje javnega naročila JN11041/2012
Naročnik: LEKARNA SEVNICA 
Blago: Farmacevtski proizvodi
ZJN-2: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti

JN11041/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.10.2012
JN12347/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2012
JN12805/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2012
    JN11041/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 202-332186
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Farmacevtski proizvodi

Datum objave: 15. 10. 2012
Številka objave: JN11041/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE LEKARNA SEVNICA, TRG SVOBODE 14, Kontakt: http://www.lekarna-sevnica.si/, V roke: Ana Dolinšek-Weiss mag.farm., SI-8290 SEVNICA.
Tel. +386 78161630. Telefaks +386 78161632. E-pošta info@lekarna-sevnica.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.lekarna-sevnica.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nabava zdravil
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Število: 3.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je nakup in dobava zdravil za nadaljnjo prodajo glede na potrebe naročnika.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33600000 (Farmacevtski proizvodi)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 2-0002/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 16. 11. 2012
Čas: 08:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 16. 11. 2012
Čas: 08:30
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/10/4709-276605100917280/Lekarna_Sevn
ica_JN_Dobava_zdravil.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 9. 11. 2012
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke LEKARNA SEVNICA, TRG SVOBODE 14, SI-8290 SEVNICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb LEKARNA SEVNICA, TRG SVOBODE 14, SI-8290 SEVNICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 10. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN12347/2012, Blago: Farmacevtski proizvodi; datum objave: 14. 11. 2012
  • JN12805/2012, Blago: Farmacevtski proizvodi; datum objave: 26. 11. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.10.2012   07:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko pri sestavi ponudbe predložimo bonitetno oceno S.BON-1/P z datumom izdaje 16.10.2012 in ali lahko predložimo kot veljavna tudi potrdila bank, ki imajo datum izdajezačetek oktobra 2012?

ODGOVOR:
Naročnik bo priznal bonitetno oceno z datumom izdaje 16. 10. 2012. Potrdila bank iz začetka oktobra ne izkazujejo relevantnega stanja. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za oddajo ponudb, pri čemer pa si naročnik pridržuje pravico, da za obdobje od izdaje potrdila do roka za oddajo ponudb naknadno zahteva dokazilo o izpolnjevanju pogoja.

Datum objave: 15.11.2012   15:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1.V razpisni dokumentaciji imate predvideno, da lahko oddamo samo ponudbo za vsa zdravila skupaj. Naročilo ni razdeljeno na sklope.

Vprašanje:
Ker je v 2. odstavku 6. člena ZJN-2 določeno, da mora naročnik oddati naročilo po sklopih, če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe naročila, vas sprašujemo oz. predlagamo, da dopustite oddajo zdravil po posameznih sklopih. Eno sklop - eno zdravilo. Predmet naročila in vaše potrebe gotovo to omogočajo. Tako boste dobili več konkurenčnih ponudb in nižje cene zdravil, kar bo gotovo prispevalo h gospodarnosti vašega poslovanja. Takšen način kot je sedaj neupravičeno omejuje konkurenco le na ponudnike, ki lahko ponudijo vsa razpisana zdravila. Prosimo za odgovor.

2.Nadalje imate v razpisni dokumentaciji določeno, da mora kandidat izkazati, da je v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo prijav vsaj 1 leto neprekinjeno izvajal dobavo zdravil vsaj 3 lekarniškim javnim zavodom, katerim je dobavljal zdravila na vsaj 3 različne lokacije, pri čemer bodo vsi naročniki, za katere bo predložil reference, potrdili, da je bila pogodba izpolnjena kvalitetno in pravočasno.

Vprašanje:
Takšen referenčni pogoj je prekomeren in prezahteven oz. nesorazmeren za javno naročilo, ki ga razpisujete. Tak pogoj onemogoča komurkoli drugemu, razen veledrogerijam, konkuriranje na razpisu. Vsak ponudnik oz. kandidat se zaveže in da sredstvo zavarovanja, da bo dobavljal zdravila na želene lokacije, zato je zahteva nepotrebna in v ničemer ne izkazuje, da je zgolj in samo tak ponudnik, ki izkaže referenco, sposoben naročilo izvesti. Zato je pogoj v nasprotju s temeljnimi načeli zakona.

Glede na navedeno, vas pozivamo, da nezakoniti pogoj črtate.
Lepo pozdravljeni!ODGOVOR:
1. Naročnik je zaradi gospodarnosti poslovanja določil, da naročila ne bo delil na sklope, zato razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

2. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Datum objave: 15.11.2012   15:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ponudbo smo že oddali. Če se s spremembami, ki ste jih naknadno sporočili, strinjamo, ali moramo ponudbo še kako dopolniti?

ODGOVOR:
Objavljen bo spremenjen seznam zdravil, ki je priloga razpisne dokumentacije in mora biti sestavni del ponudbe.

Datum objave: 15.11.2012   15:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kako je z veljavnostjo dokumentov, ki smo jih že pripravili (BON obrazec, potrdila bank)?
Ali zadostuje, da k pripravljeni - vnjeni ponudbi dodamo dopis, da se s spremembami strinjamo?

ODGOVOR:
Naročnik bo priznal dokumente (BON obrazec, potrdila bank) glede na prvotni rok za oddajo ponudb, to je 16. 11. 2012.