Dosje javnega naročila 007487/2022
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava elektroinštalacijskega materiala za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007487/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.11.2022
JN007487/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007487/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Franci Šoško
franc.sosko@slo-zeleznice.si
+386 12914491
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462703/razpisna__EI_2022-objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462703/espd/Narocnik_ESPD_(4).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19815
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava elektroinštalacijskega materiala za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: JN-19815
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31680000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava elektroinštalacijskega materiala za obdobje dveh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31680000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava elektroinštalacijskega materiala za obdobje dveh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.12.2022
Konec: 23.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2022   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2022   14:00
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2022   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.11.2022   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosim odgovore na spodnja vprašanja..

1. VIŠJA SILA (7. člen osnutka pogodbe)

Ponudnik zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj, ter upoštevanja sodne prakse v zvezi z okoliščinami višje sile ter s tem zagotavljanja pravne varnosti,predlaga, da se člen 7 osnutka pogodbe dopolni glede stroškov pogodbenih strank kot tudi v zvezi s konfliktom med Ukrajino in Rusijo, ki je v tem trenutku sicer znan, vendar pa so posledice tega konflikta za gospodarske subjekte na globalnem trgu povsem nepredvidljive, saj v zvezi z navedenim konfliktom potekajo politične odločitve, na katere ponudnik nikakor ne more vplivati, te politične odločitve pa se odražajo na celotnem svetovnem trgu in jih pogodbeni stranki ne moreta niti pričakovati niti odvrniti. Ponudnik zato predlaga dopolnitev člena z naslednjim besedilom:


»V času trajanja višje sile vsaka pogodbena stranka krije lastne stroške.


Pogodbeni stranki priznavata izbruh vojaškega konflikta in/ali kakršnih koli dogodkov v zvezi z njim med Ukrajino in Rusijo, ki vpliva ali bo verjetno vplival na običajne poslovne dejavnosti in / ali izvrševanje pogodbe. Pogodbeni stranki se strinjata, da je pondunik upravičen do podaljšanja rokov ali kakršne koli druge razumne potrebne prilagoditve pogodbe, s ciljem odprave posledic, ki so neposredno ali posredno povzročene zaradi omenjenega konflikta.«

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

2. POGODBENA KAZEN - (12. člen osnutka pogodbe, prvi odstavek)

Zainteresirani ponudnik v prvem odstavku 12. člena osnutka pogodbe predlaga, da se pogodbena kazen poleg zahteve za izpolnitev pogodbe določi kot edini in izključni zahtevek naročnika do ponudnika zaradi zamude, zato predlaga vključitev naslednjega besedila:

»Plačilo pogodbene kazni je poleg zahteve za izpolnitev pogodbe edini in izključni zahtevek naročnika do ponudnika zaradi zamude.«

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

3. POGODBENA KAZEN - (12. člen osnutka pogodbe, zadnji odstavek, zadnji stavek)
Ponudnik predlaga, da se skladno z ustaljeno poslovno prakso v postopkih javnih naročil ter zaradi uravnoteženja interesov in obveznosti pogodbenih strank omeji odškodninska odgovornost ponudnika ter izključi njegova odgovornost za posredno škodo, razen v primeru, če je ponudnik škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma.


Ponudnik ob navedenem predlaga, da se besedilo zadnjega stavka zadnjega odstavka 12. člena osnutka pogodbe spremeni na način, da glasi:

»Naročnik ima ob nastanku škode zaradi protipravnih ravnanj ponudnika pravico zahtevati odškodnino, vendar največ do (100%) skupne pogodbene vrednosti z DDV. Ponudnik naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, izgubo dobička oziroma za vse druge oblike posredne škode.
Omejitve odškodninske odgovornosti iz tega člena ne veljajo, če je ponudnik škodo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.«

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

4. POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (nov člen)

Ponudnik zaradi specificiranja obveznosti v zvezi z varovanjem občutljivih, osebnih in poslovnih informacij ter skladno z ustaljeno prakso pri podobnih projektih na ravni EU predlaga, da se v osnutku pogodbe doda nov člen in s k varovanju teh podatkov zavežeta obe pogodbeni stranki na enak način. Nov člen bi glasil:

»Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- bosta kot poslovno skrivnost trajno varovali vse podatke in informacije, do katerih bosta imeli dostop oziroma, s katerimi se bosta seznanili, če so ti podatki določeni kot poslovna skrivnost, pa tudi tiste, za katere ni izrecno določeno, da so poslovna skrivnost, če bi stranki morali ali mogli vedeti, da bi zaradi njihovega posredovanja oz. razkritja nepooblaščenim osebam naročnika, ponudnika ali tretjim osebam lahko nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda;

- bosta trajno varovali vse osebne podatke, s katerimi se bosta seznanili pri svojem delu oziroma v zvezi z izvajanjem te pogodbe, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki nanašajo.


Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov po prejšnjem odstavku pomeni dolžnost obeh strank, da bosta listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljali izključno za namene izvajanja te pogodbe ter da jih brez vnaprejšnjega pisnega soglasja nasprotne stranke ne bosta kakorkoli razkrivali tretjim osebam, da jih ne bosta razmnoževali, niti jih ne bosta izkoriščali za druge namene, kot za izpolnitev te pogodbe ter da bosta na zahtevo nasprotne stranke le te nemudoma vrnili oziroma uničili vse zapise na listinah ali drugih medijih.


Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse osebe, ki bodo sodelovale pri izvajanju te pogodbe, zavezali z vsaj enakim standardom varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov, kakor sta sami zavezani po tem členu.


Pogodbeni stranki se zavedata, da kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov po tem členu predstavlja temelj za odškodninsko odgovornost obeh pogodbenih strank.«

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

5. ODSTOP OD POGODBE (17. člen osnutka pogodbe, nov odstavek)

Ponudnik predlaga, da 17. člen osnutka pogodbe dopolni ter se možnost odstopa omogoči tudi ponudniku na enak način kot naročniku, s tem pa se uravnotežijo pogodbena tveganja in načelo enakopravnosti obeh pogodbenih strank. Ponudnik predlaga, da se v 17. člen vključi nov, drugi odstavek, ki glasi:

»Če naročnik ne spoštuje pogodbenih obveznosti, ima ponudnik pravico odstopiti od pogodbe, potem ko naročniku določi naknadni rok 30 dni za izvedbo predmeta pogodbe in je ta tudi v tem naknadnem roku ne izvrši.«

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

za vseh pet prejetih vprašanj:

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.