Dosje javnega naročila JN4016/2014
Naročnik: OBČINA VRANSKO 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN4016/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.04.2014
JN4896/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2014
JN3517/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.05.2015
    JN4016/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 070-120296
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 4. 4. 2014
Številka objave: JN4016/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, Kontakt: marija.jerman@vransko.si, V roke: Marija Jerman, SI-3305 VRANSKO.
Tel. +386 37032800. Telefaks +386 37032816. E-pošta marija.jerman@vransko.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VRANSKO, Vransko 31, SI-3305 Vransko.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Prostovoljno gasilsko društvo Vransko, Vransko 31, 3305 Vransko
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je »Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) - podvozje in nadgradnja (brez opreme)«. Podrobnejši opis je podan v poglavju 4 razpisne dokumentacije: Tehnični podatki in zahteve naročnika.

Ponujeno blago mora ustrezati vsem tehničnim pogojem in zahtevam, ki so podane v razpisni dokumentaciji.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 31. 7. 2014, Zakljucek 20. 6. 2015.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora naročniku predložiti:

• Bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 5.000,00 EUR.

• izjavo, da bo naročniku izročil finančno zavarovanje (bančno ali kavcijsko) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 12.000 EUR ter ga predložil najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe, če bo izbran kot izvajalec.

• izjavo, da bo naročniku ob prevzemu vozila izročil finančno zavarovanje (bančno ali kavcijsko) za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 24 mesecev ali več v višini 5 % končne pogodbene vrednosti brez DDV.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 12.000 EUR je pogoj za veljavnost pogodbe z izbranim ponudnikom.

Predložitev finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 24 mesecev ali več v višini 5 % končne pogodbene vrednosti brez DDV je pogoj za uspešen in dokončen prevzem.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik (soponudnik), ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb.

Ponudnik (vodilni partner) ima na dan izdaje obrazca S.BON bonitetno oceno od SB1 do SB6. V primeru skupnega nastopanja je dovolj, da pogoj izpolni le vodilni partner v skupni ponudbi.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Bonitetna ocena od SB1 do SB6.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora predložiti izjavo o referencah. V izjavi ponudnik navede seznam dobavljenih gasilskih vozil različnim naročnikom, podobnih kot je predmet tega javnega naročila, ki jih je dobavil v zadnjih treh letih in katerih vrednost dosega najmanj 140.000 EUR brez DDV (na pogodbo). Naročnik bo kot podobno vozilo štel gasilsko vozilo s skupno dovoljeno maso najmanj 9000 kg in podaljšano kabino (tovarniško izdelana ali v okviru nadgradnje). Naročnik zahteva predložitev vsaj treh pravilnih referenc. Reference ponudnik dokazuje s potrdilom, ki ga izda ponudnikov pogodbeni partner.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
3 pravilne reference
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena. Ponder: 80
2. podaljšana garancijska doba za nadgradnjo (daljša od 24 mesecev). Ponder: 15
3. podaljšana garancijska doba za podvozje (daljša od 24 mesecev). Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4301-01/2014-03
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 14. 5. 2014
Čas: 15:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 7. 2014
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 14. 5. 2014
Čas: 16:00
Kraj: Občina Vransko, Vransko 59
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, podpisano od zakonitega zastopnika ponudnika.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.vransko.si/javni-razpisi/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 6. 5. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, SI-3305 VRANSKO.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, SI-3305 VRANSKO.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 4. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4896/2014, Blago: Gasilska vozila; datum objave: 24. 4. 2014
  • JN3517/2015, Blago: Gasilska vozila; datum objave: 29. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2014   09:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Ali je lahko konstrukcija iz varjenih alu profilov; to poceni izvedbo nadgradnje, funkcionalno pa je ne spreminja
2. Prosimo, da spremenite zahtevo za material rezervoarja iz poliestra na material iz umetnih mas
3. Pri navijaku omenjate plastično jedro; spremenite in samo dopišite iz nerjavnega materiala
4. Prav tako pri navijaku zahtevate navijanje v valju navijaka; preferirate enega proizvajalca, zato prosimo,
da zadevo poenostavite in dovolite alternativne rešitve, ki ne spreminjajo sistema delovanja.
5. Pri zračnih sirenah spremenite zahtevo; brišite proizvajalca ali dodajte enakovredno


ODGOVOR:
1. Konstrukcija, ki je sestavljena iz aluminijastih profilov mora biti na ključnih mestih elastično spojena bodisi z vijačenjem ali količenjem. Problem aluminijaste konstrukcije pri varjenju je pokanje na mestu zvara, ki se pojavijo zaradi togega vpetja, ki ne dopušča niti najmanjših premikov.
2.Material za izdelavo rezervoarja mora biti takšen, da ne obstaja možnost nastanka korozije. Pri izbiri ponudnika bodo upoštevani vsi materiali za izdelavo rezervoarja pri katerih ni možnosti nastanka korozije.
3.Navijak in jedro navijaka morata biti izdelana iz korozijsko odpornega materiala. Tako kot plastično jedro je tudi jedro iz nerjaveče pločevine korozijsko odporno, zato lahko ponudite tudi takšno jedro.
4. Izvedba navijanja cevi na navijak mora omogočati tudi navijanje z elektro pogonom preko torne sklopke, ki se lahko nahajata v navijaku ali izven njega. Zaželjeno je, da se tako pogon kot sklopka nahajata znotraj navijaka in ne zasedata dodatnega prostora ob njem.

5. Naročnik je na koncu tehničnih specifikacij že zapisal, da skladno z 9. odst. 37. člena ZJN-2 v popisih oz. specifikacijah opreme, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodaja navedbo »ali enakovredno«, kar pomeni, da morajo biti ponujeni elementi enakovredni elementom, navedenim v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in kakovosti.
Glede na navedeno določilo razpisne dokumentacije lahko ponudite enakovredne zračne sirene.