Dosje javnega naročila 007525/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Sukcesivna dobava testov za antigensko dokazovanje SARS-CoV-2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 24.637,50 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007525/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.11.2022
JN007525/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2022
JN007525/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.12.2022
JN007525/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007525/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/462911/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=19886
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava testov za antigensko dokazovanje SARS-CoV-2
Referenčna številka dokumenta: NMV 102/RN-22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava testov za antigensko dokazovanje SARS-CoV-2
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
33694000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava testov za antigensko dokazovanje SARS-CoV-2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2022   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.11.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2022   14:46
VPRAŠANJE
Ali reference samo navedemo, ali moramo dokumentaciji priložiti reference potrjene s strani referenčnih naročnikov, če da, ali lahko priložimo potrjena referenčna potrdila, ki smo jih pridobila za predhodna javna naročila?

ODGOVOR: Reference le navedete v za to predvidenem obrazcu in izpolnite vse zahtevane podatke.
Datum objave: 09.11.2022   14:48
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji navajate okvirno količino 60000 testov, v predračunu pa je številka 50000 testov. Za katero količino naj pripravimo ponudbo?


ODGOVOR: Za 50.000 testov, kot je zahtevano v predračunu.
Datum objave: 09.11.2022   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ker se kot ponudniki na področju predmeta javnega naročila soočamo s čedalje več obvestili proizvajalcev oziroma dobaviteljev o nenadnih povečanjih cen zaradi okoliščin, povezanih z višjo silo - posledica epidemije, vojna v Ukrajini, sprememba cen surovin in energentov, prevoznih stroškov, pomanjkanjem surovin in izdelkov, dvig inflacije in ostala dogajanja na katera nimamo vpliva, vas pozivamo, da tudi skladno z usmeritvami MJU, v razpisni dokumentaciji oz. pogodbi, predvidite možnost spremembe cene, v skladu s 1. in 3. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, po kateri se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja:
- če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
- če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti (v tem primeru zvišanje ne sme preseči 30% vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila, pod pogojem, da takšne spremembe ne spremenijo splošne narave pogodbe o izvedbi javnega naročila.)
Prilagamo izsek iz mnenja MJU, ki le potrjuje ustreznost naših navedb:
»Pri vprašanju, ali je dopustno, da se cene po sklenjenih pogodbah spremenijo na način, da se cene blaga povišajo za odstotek zvišanja cen na trgu, je potrebno odgovoriti, da 3. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3 dovoljuje spremembo, ki je nastala zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti. Na drugi strani pa to pomeni, da mora iti za takšno situacijo, kjer se ponudnik lahko utemeljeno sklicuje na spremenjene okoliščine (že zgoraj pojasnjene), saj v primeru monetarnega nominalizma (če ni določeno kaj drugega oz. se stranki nista dogovorili drugače), OZ ne predvideva možnosti spremembe cen. Ker pa OZ, v primeru, da dobavitelj oz. izvajalec predlaga razvezo zaradi spremenjenih okoliščin, dopušča, da naročnik predlaga oz. privoli v to, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo (v tem primeru cena), je z vidika ZJN-3 to v tem segmentu mogoče, vendar le do tiste razlike v ceni, ki je kot razlika na trgu dokazljiva, le za tiste elemente, za katere se je dejansko povečala, le za čas od nastanka višjih cen in obvestila dobavitelja oz. izvajalca o tem (in ne od začetka veljavnosti pogodbe) in seveda le za primere, ki jih dobavitelj oz. izvajalec ni mogel predvideti v času oddaje ponudbe.«
Zato vas pozivamo, da v izogib naknadnim odstopom od pogodb in težavam z oskrbo, dopustite in v razpisni dokumentaciji in pogodbi previdite možnost spremembe cene v času veljavnosti pogodbe, v primeru spremembe cen posameznega predmeta pogodbe (posameznega blaga oziroma artikla) do 30%, in sicer na način da se cene povečajo sorazmerno povečanju spremembam cen (npr.: v primeru povečanja cen v višini 10% se lahko poveča cena tega blaga le za 10%, v primeru povečanja cen v višini 25% se lahko poveča cena tega blaga le za 25%...). Sprememba cen bi se dokazovala z izjavo proizvajalca oziroma partnerja proizvajalca o spremembi cen v določeni višini oziroma odstotku v času po sklenitvi okvirnega sporazuma oz. pogodbe, glede na čas od oddaje ponudbe.
Fiksne cene za celotno obdobje trajanja pogodbe, vam lahko v primeru neupoštevanja našega predloga, ponudniki zagotavljamo le tako, da sedaj podamo toliko višjo ceno, da bomo lahko zagotavljali dobavo za celotno obdobje brez izgube, kar pa bo pomenilo nepotrebno povišanje cen in preseganje zagotovljene vrednosti vašega javnega naročila, kar pa ni v skladu z gospodarnim ravnanjem porabe javnega denarja.
Predlagamo naslednji popravek:
Naročnik dopušča spremembe cen v obdobju veljavnosti pogodbe le v primeru, da nastanejo okoliščine, ki jih nobena od pogodbenih strank ni mogla predvideti in nanje tudi nima vpliva, kot npr.: sprememba valutnega tečaja, uvedba raznih dajatev (carine, takse, trošarine), naravne nesreče, vojna, sprememba cen surovin, kot je opredeljeno v 95. členu ZJN-3.
Spremembe cene v času veljavnosti pogodbe so mogoče le v primeru spremembe cen posameznega predmeta pogodbe (posameznega blaga oziroma artikla) do maksimalno 30%, in sicer na način da se cene povečajo sorazmerno povečanju spremembi cen (kot npr. :v primeru povečanja cen v višini 10% se lahko poveča cena tega blaga le za 10%, v primeru povečanja cen v višini 25% se lahko poveča cena tega blaga le za 25%...). Sprememba cen se dokazuje z izjavo proizvajalca oziroma partnerja proizvajalca o spremembi cen v določeni višini oziroma odstotku, v času po sklenitvi okvirnega sporazuma oz. pogodbe, glede na čas od oddaje ponudbe. Ponudnik mora pred uveljavljanjem spremembe cen, predložiti naročniku zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. Vse razloge za spremembo je potrebno medsebojno uskladiti, pisno obrazložiti in dokumentirati.
V primeru, da bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji za spremembo cene artiklov iz ponudbenega predračuna, bosta stranki te pogodbe spremembo cene uredili s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

ODGOVOR: Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo v skladu s 3. točko 95. člena je spremembe potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti in jo naročnik v primeru, da do takšnih okoliščin pride, lahko uporabi. Naročnik bo v primeru takšnih okoliščin obravnaval vsak primer posebej. Dokazno breme je na strani dobavitelja.
Datum objave: 10.11.2022   11:07
VPRAŠANJE
V splošnih tehničnih zahtevah naročnika pod točko 5 zahtevate: "Ponudnik mora zagotavljati, da bo v kolikor bo izbran, dobavljal blago katerega rok trajanja na dan dobave znaša vsaj še dve tretjini celotnega roka trajanja od datuma izdelave." Predlagam da to zahtevo umaknete oz. spremenite v npr. 1 mesec. Naročanje in dostava poteka sukcesivno glede na porabo, tako da ocenjujemo da dve tretjini roka uporabe (pri 2 letih je to 16 mesecev) ni potreben. Dobavitelji imamo zalogo testov, ki se jim izteče rok npr. po izteku vašega razpisa, a teh testov ne bomo mogli ponuditi zaradi te zahteve. Če 5. točko umaknete oz. spremenite, boste najbrž prejeli več ponudb in bolj ugodno ceno.

ODGOVOR: Ponudnik mora zagotavljati, da bo v kolikor bo izbran, dobavljal blago katerega rok trajanja na dan dobave znaša vsaj še 6 mesecev.
Datum objave: 10.11.2022   11:10
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas ali vam ponudimo teste za samotestiranja, ali teste za medicinsko rabo!

Hvala!

ODGOVOR: Testi za samotestiranje niso predmet tega javnega naročila. Naročnik zahteva teste za nazofaringealni odvzem vzorca.