Dosje javnega naročila JN5468/2015
Naročnik: MJU 
Blago: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket
ZJN-2: Odprti postopek

JN5468/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.08.2015
JN8876/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.12.2015
    JN5468/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2015/S 157-288277
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket

Datum objave: 11. 8. 2015
Številka objave: JN5468/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Tajništvo direktorata za javno naročanje, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mju@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mju.gov.si
Dodatne informacije dobite pri MJU, Tržaška 21, SI-1000 Ljubljana.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov MJU, Tržaška 21, SI-1000 Ljubljana.
Internetni naslovi: http://edrazbe.gov.si/edrazba/
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup programske opreme.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: R. Slovenija.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup programske opreme, po naslednjih sklopih:
Sklop 1: Licenčna programska oprema RedHat,
Sklop 2: Licenčna programska oprema SUSE.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 48600000 (Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 1: Licenčna programska oprema RedHat
1)KRATEK OPIS Nakup programske opreme.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 48600000 (Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 2: Licenčna programska oprema SUSE
1)KRATEK OPIS Nakup programske opreme.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 48600000 (Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje lahko izbrani ponudnik predloži na priloženemu vzorcu iz razpisne dokumentacije ali na svojem obrazcu, ki pa vsebinsko bistveno ne sme odstopati od priloženega vzorca.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo prvi s seznama kandidatov moral predložiti Ministrstvu za javno upravo ob podpisu okvirnega sporazuma oziroma najkasneje v roku 10 delovnih dni od obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

Višina zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vsakega od sklopov, za obdobje 13 mesecev od obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma je 3 % od skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV za sklop.

V primeru, da je izbrani ponudnik oddal ponudbo za več sklopov lahko predloži eno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za oba navedena ponujena sklopa, lahko pa predloži več zavarovanj za vsak sklop posebej. V kolikor bo ponudnik predložil eno zavarovanje za več sklopov, mora biti znesek zavarovanja najmanj enak seštevku zneskov za vse sklope, za katere je predložil ponudbo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo in v primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.

DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za fizične osebe
ter
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike)

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevane izjave za fizične osebe ter pooblastil.

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 Odl.US, 90/12, 19/14 in 90/14-ZDU-1I; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14-ZDU-1I; ZJNPOV).

DOKAZILO:
Izjava za ponudnika

3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

4. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev, morajo podizvajalci, enako kot ponudnik, izpolnjevati vse pogoje pod točko 3 in 4 (pogoj v točki 4 – v kolikor bo podizvajalec izvedel dela, višja od 10.000,00 EUR brez DDV). Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora imeti za ponujeno programsko opremo sklenjeno veljavno pogodbo s principalom oziroma s proizvajalcem opreme, ki zajema oziroma izkazuje celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika. Ponudnik mora imeti pri principalu oziroma proizvajalcu opreme dostop do principalove tehnične podpore in baze znanj in pravico da lahko razpolaga in trži zahtevane produkte predmetnega javnega naročila.

DOKAZILA:
Izjava principala/proizvajalca opreme, iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja. Izjava ne sme biti starejša od 3 mesecev
ALI
kopija veljavne pogodbe med ponudnikom in proizvajalcem opreme oziroma principalom, iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Da.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Naročnik bo po odpiranju ponudb, vse prejete ponudbe pregledal. Po pregledu ponudb, morebitnih dopustnih dopolnitvah in spremembah ponudb, bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje za ugotavljanje sposobnosti in oddali primerne ponudbe za posamezen sklop, povabljeni k elektronski dražbi z elektronskim povabilom iz sistema e-Dražba.

V povabilu k sodelovanju v elektronski dražbi bosta navedena datum in čas začetka elektronske dražbe za posamezen sklop. Ponudniki bodo povabilo prejeli predvidoma v roku 14 dni po poteku roka za odpiranje ponudb, najkasneje pa najmanj dva delovna dneva pred pričetkom elektronske dražbe.

Če bo predložena skupna ponudba, bo povabilo iz sistema e-Dražba posredovano skupnemu ponudniku, ki bo oddal ponudbo, drugi skupni ponudniki bodo istočasno obveščeni po elektronski pošti.

Elektronska dražba se bo izvedla za vsak sklop posebej.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4300-61/2015, ODPRO-14/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 25. 9. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 24. 12. 2015
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 25. 9. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-Dražba na spletnem
naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Opomba k točki I.1.): Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.djn.mju.gov.si/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 15. 9. 2015
Čas: 13:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 8. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8876/2015, Blago: Programski paket za podatkovne baze in operacijski programski paket; datum objave: 17. 12. 2015

.