Dosje javnega naročila 007956/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA, Polje 40, 6310 Izola - Isola
Blago: Sukcesivna dobava zdravil - ponovitev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 131.292,96 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007956/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.11.2022
JN007956/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.12.2022
JN007956/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.01.2023
JN007956/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.02.2023
JN007956/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2023
JN007956/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2023
JN007956/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2023
JN007956/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2023
JN007956/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 21.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007956/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 229-659865
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tea Jelačič
javna.narocila@sb-Izola.si
+386 51280489
+386 56606580

Internetni naslovi
http://www.sb-izola

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464270/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20359
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava zdravil - ponovitev
Referenčna številka dokumenta: JN 105/RN-22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava zdravil - ponovitev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40 , 6310 Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zdravil - ponovitev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.12.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.12.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.12.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA
Polje 40
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.12.2022   10:25
Naročnik objavlja popravek odstavka v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki se nanaša na označbo ovojnice za zavarovanje za resnost ponudbe in sicer 2. poglavje, točka XI.FINANČNA ZAVAROVANJA, 1. točka pod OPOMBA: V spodnjem levem kotu ovojnice mora biti oznaka: »NE ODPIRAJ - MENICA, »Sukcesivna dobava zdravil - ponovitev«. Vsa ostala določila ostajajo nespremenjena.

Datum objave: 08.12.2022   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.) Garancija za resnost ponudbe: Ali se upošteva 3% letne ali dvoletne ocenjene vrednosti z DDV?
2.) Naša ponudbena vrednost je do 3.000,00 EUR z DDV (letna), kar je manj kot 3% ocenjene letne vrednosti z DDV.
Prosimo vas, da spremenite vaše zahtevo po zavarovanje za resnost ponudbe in sicer v primeru, da je ponudbena vrednost manjša od 5.000,00 EUR z DDV (letne), ni potrebno priložiti zavarovanja za resnost ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.


1.) Garancija za resnost ponudbe: Ali se upošteva 3% letne ali dvoletne ocenjene vrednosti z DDV?
ODGOVOR: Upošteva se 3% dvoletne ocenjene vrednosti brez DDV.

2.) Naša ponudbena vrednost je do 3.000,00 EUR z DDV (letna), kar je manj kot 3% ocenjene letne vrednosti z DDV.
Prosimo vas, da spremenite vaše zahtevo po zavarovanje za resnost ponudbe in sicer v primeru, da je ponudbena vrednost manjša od 5.000,00 EUR z DDV (letne), ni potrebno priložiti zavarovanja za resnost ponudbe.
ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene.


Datum objave: 08.12.2022   09:58

Naročnik obvešča vse potencialne ponudnike, da je skladno z dodatnim pojasnilom na Portalu javnih naročil, objavil spremembo obrazca OBR-5 sprememba z dne 8.12.2022.
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/465787/OBR_-_5__Sprememba_z_dne_8.12.2022.docx.zip


Datum objave: 13.12.2022   07:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zahteva naročnika, da mora biti vzorec sporazuma (OBR-7A) ob oddaji ponudbe parafiran, podpisan in žigosan je neobičajna, saj že s podpisom in žigom ponudnik potrdi vsebino dokumenta in je s tem doseže namen.
V skladu z navedenim prosimo naročnika za korekcijo RD tako, da lahko ponudniki v fazi oddaje ponudbe oddajo podpisan in žigosan vzorec sporazuma.
ODGOVOR: Zadostuje, da ponudnik podpiše ali parafira sporazum.


V izogib nejasnostim prosimo naročnika tudi za potrditev, da lahko ponudniki v fazi oddaje ponudbe v vzorcu OS in sporazuma izpolnijo le podatke o dobavitelju/izvajalcu, vse ostale podatke pa izpolni le izbrani dobavitelj/izvajalec ob podpisu OS in sporazuma.
Najlepša hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR: Skladno z navodili, ponudniki izpolnijo sivo označena polja.
Datum objave: 13.12.2022   07:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik je določil, da lahko podpisniki pogodb do višine skupne pogodbene vrednosti do 50.000,00 EUR (brez DDV) kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložijo menično izjavo z dvema menicama v vrednosti in z rokom veljavnosti ter skladno z ostalimi zahtevami naročnika v zvezi z bančno garancijo.
Zahteva po predložitvi kar dveh menic je neobičajna v postopkih javnih naročil, saj se že s predložitvijo ene menice doseže namen. Zaradi tega vas prosimo, da spremenite besedilo razpisne dokumentacije tako, da morajo ponudniki predložiti eno bianco menico.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Zahteva naročnika ostaja nespremenjena.
Datum objave: 13.12.2022   07:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo naročnika, da umakne zahtevo po predložitvi menice z menično izjavo kot garancijo za resnost ponudbe (XI. FINANČĆNO ZAVAROVANJE, točka 1. razpisne dokumentacije). V prvem javnem naročilu št. JN003595/2022 naročnik ni zahteval tovrstnega zavarovanja, čeprav je bila ocenjena vrednost veliko višja. Zaradi tega je nerazumljivo, da je v ponovljenem javnem naročilu, nižje ocenjene vrednosti, naročnik postavil takšno dodatno zahtevo. Namen, ki ga želi doseči naročnik s tem zavarovanjem bo dosežen tudi na druge načine.
Najlepša hvala za ponovni premislek in lep pozdrav.


ODGOVOR: Naročnikova zahteva ostaja nespremenjena.
Datum objave: 13.12.2022   07:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na str. 2 in 3 RD je smiselno navedeno, da ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun«, v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Medtem ko je na str. 3 RD v nadaljevanju navedeno, da v del »Predračun« naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf.
Prosimo za enoznačno informacijo o tem, kakšne oblike naj bo dokument, ki ga ponudniki naložijo v del »Predračun«. Ob tem vas opozarjamo, da se; v skladu z običajno prakso v postopkih javnih naročil, v del »Predračun« naložijo dokumenti v PDF obliki.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: V pdf.
Datum objave: 13.12.2022   08:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da je obrazce potrebno izpolniti, podpisati, parafirati in žigosati. Na str. 4 RD pa je navedeno: »Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.«
V izogib nejasnostim prosimo naročnika za potrditev, da se nepodpisani, nežigosani in neparafirani obrazci ponudbe, ki so bili oddani preko informacijskega sistema e-JN s strani pooblaščene osebe, ki ima uporabniške pravice »Podpisnika« (na podlagi katerih ima pravico vnosa, podpisa in oddaje ponudbe), v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN (15. člen Splošnih pogojev v povezavi z 18. členom OZ) štejejo, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavo kot podpisani. V sled navedenega prosimo za potrditev, da naročnik v tem primeru ne bo štel, da je ponudba nedopustna oz. nepopolna. Ponudbenih obrazcev namreč z uvedbo elektronske oddaje ponudb ni potrebno več podpisovati/parafirati ročno, prav tako ne žigosati. Z oddajo ponudbe preko informacijskega sistema e-JN se namreč šteje, da je ponudba podpisana, zato ni potrebe, da se to izvede dvakrat (tudi v fizični obliki). Poslovanje z uporabo žiga pa ni zakonska obveznost, saj ZGD-1 (niti noben drug pravni akt) obvezne uporabe žiga ne določa. Namen elektronske oddaje namreč je, da se ponudbe ne tiskajo, temveč se izpolnjujejo elektronsko in podpišejo s tem, ko se oddajo. S tem se ponudnikom ne nalaga več dodatnega dela z dolgotrajnim in zamudnim postopkom (s ponovnim skeniranjem tiskane dokumentacije, da se pretvori nazaj v e-obliko, s tiskanjem prevelikih datotek, ki nastanejo v primeru daljših specifikacij ipd.). Elektronska oddaja pa je tudi trajnostno naravna, saj se na ta način zmanjša poraba papirja in energije. V trenutnih razmerah energetske krize v Sloveniji in svetu, pa je hitro in učinkovito zmanjšanje porabe in stroškov energije, še posebej pomembno.
Najlepša hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR: Podpis zadostuje (ročno ali elektronsko).
Datum objave: 13.12.2022   08:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na str. 5 RD je navedeno, da v primeru razhajanj med podatki v predračunih, kot veljavni štejejo podatki naloženi v razdelku »Drugi dokumenti«.
Skladno z načeli javnega naročanja mora biti zavezujoč dokument, ki je javno objavljen, torej tisti, ki je naložena v razdelek "Predračun".
Pozivamo vas, da v skladu z navedenim spremenite besedilo RD.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Predračun naložen v razdelku »Drugi dokumenti«, je natančneje specificiran. V kolikor bi prišlo do odstopanja v predračunih bi naročnik to tudi jasno in nedvoumno navedel v odločitvi in bi torej zagotovil javno objavo.

Datum objave: 13.12.2022   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora ponudnik predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti letnega zneska pogodbe (z DDV). Medtem, ko je v 8. členu OS (v zvezi z 9. členom OS) opredeljena okvirna pogodbena vrednost za okvirno (dvoletno) količino.
V izogib nejasnostim prosimo za potrditev, da se bo kot osnova za izračun vrednosti finančnega zavarovanja uporabil polovični znesek (z DDV), ki bo naveden v 8. členu OS.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR: Da.
Datum objave: 13.12.2022   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v 18. členu OS je opredeljeno, da mora dobavitelj dobavljati naročeno blago med 7 in 11 uro zjutraj. Prosimo vas za popravek razpisne dokumentacije, na enak način kot ste to storili v predhodnem JN - torej da se dobava vrši med 7 in 13 uro.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Dobavitelj mora dostavljati naročeno blago med 7 in 13 uro.
Datum objave: 13.12.2022   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da naročnik podaljša roka rešitev reklamacij v 1. in 2. odstavku 19. členu vzorca OS, saj sta neobičajno kratka. Med drugim smo časovno vezani na odgovor proizvajalca, ki večinoma ni v Sloveniji in je čas odvisen od različnih poizkusov, ki ji proizvajalec izvaja, da ugotovi, zakaj je prišlo do reklamacije. Ta čas je lahko tudi do 90 dni. V skladu z navedenim prosimo za podaljšanje obeh rokov in ustrezen popravek besedila OS.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR: Predlagan rok je predolg glede na predmet naročanja. Roki ostajajo nespremenjeni. Naročnik dopušča možnost podaljšanja rokov za rešitev reklamacij: »po dogovoru z naročnikom« skladno s potrebami naročnika. Naročnik bo pred podpisom okvirnega sporazuma z izbranimi dobavitelji, pripravil čistopis.
Datum objave: 13.12.2022   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika prosimo za potrditev, da se bo 1. odstavek 2. člena OS ustrezno korigiral, v kolikor dobavitelj ne bo izvajal javnega naročila s podizvajalci (črtanje dela »in seznam podizvajalcev«).
Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR: Da.
Datum objave: 13.12.2022   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da dobavitelj omogoča količinski prevzem blaga ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. Vljudno prosimo za pojasnilo, katere uzance ima naročnik v mislih.
Lep pozdrav.

ODGOVOR: Skladno z obligacijskim zakonikom in uzancami.
Datum objave: 13.12.2022   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v skladu z 2. odstavkom 9. člena vzorca OS naročnik ne nosi odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja ali preseganja navedenih okvirnih količin.
Razumemo vas, da so količine za vas okvirne in da ne morete zagotoviti, da boste odkupili vse predvidene okvirne količine iz predračuna, vendar morate razumeti tudi nas ponudnike, ki v primeru, da smo izbrani ponudnik obvestimo proizvajalce, ki za vas planirajo proizvodnjo in določene količine, vse zato, da vam zagotovijo ustrezno zalogo.
V skladu z navedenim vas prosimo, da nas v primeru kakršnih koli odstopanj predhodno obvestite, saj nam neporabljena količina povzroča gospodarsko škodo, preseganje količin (vsaj v določenem %) pa moramo upoštevati pri pripravi zalog. Zelo dobrodošlo in ekonomično bi bilo, če bi v razpisno dokumentacijo dodali oz. navedli dopustno odstopanje v % predvidene okvirne količine oz. se sklicevali na ZJN-3. Prosimo za objektivno korekcijo, ki bo sprejemljiva tako za naročnika, kot tudi za ponudnike.
Najlepša hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR: Naročnik si vselej prizadeva količine oceniti čim bolj realno. Kot navedeno pa je količina v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva.
Datum objave: 13.12.2022   08:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kateri izpis iz spletne aplikacije damo v razdelek "Predračun, saj sta možna dva izpisa, in sicer Izpis skupine in Izpis brez dod.pod . V zadnjem se ne izpišejo podatki o proizvajalcu, kodah, nazivu , pakiranju artikla. Glede na to, da je razdelek predračun viden vsem ponudnikom in je merilo cena nas zanima, ali lahko natisnemo "Izpis brez dod.pod. " in ga podpisanega priložimo v razdelek "Predračun".
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Zadostuje predračun z navedbo cene.
Datum objave: 13.12.2022   08:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v RD določate: 10. Ponudnik zagotavlja, da bo v primeru trajnega umika zdravila s trga oz. ukinitvi zdravila o tem obvestil naročnika in bo lahko ponudil nadomestno enakovredno blago po enaki ali nižji ceni, po predhodni odobritvi naročnika.
Ponudnik nima vpliva na trajno prenehanje nekega blaga in se ne more zavezati, da bo podal enako blago po enaki ali nižji ceni, saj je blago različnih proizvajalcev in dobaviteljev in ima različno ceno. Ponudniku lahko tako nastane poslovna škoda, saj institut kritnega nakupa razširjate na trajno prenehanje blaga, kar pa ni sprejemljivo.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR: V primeru trajnega umika zdravila s trga oz. ukinitvi zdravila LAHKO dobavitelj ponudi nadomestno enakovredno blago po enaki ali nižji ceni, po predhodni odobritvi naročnika.
Datum objave: 13.12.2022   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v 2. odstavku 15. člena okvirnega sporazuma navajate, da se prevzem blaga opravi z dobavnico, ki jo na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin podpišeta skrbnika okvirnega sporazuma ali pooblaščenca obeh strank.
Obveščamo vas, da smo ponudniki v veliki večini prešli na brezpapirno poslovanje, med katere sodi tudi elektronsko izdajanje dobavnic, zato vas prosimo, da spremenite razpisno dokumentacijo oz. potrdite, da dobavnic ni potrebno podpisovati s strani obeh pogodbenih strank. Elektronske dobavnice so trajnostno naravne, saj se na ta način zmanjša poraba papirja in energije. V trenutnih razmerah energetske krize v Sloveniji in svetu, pa je hitro in učinkovito zmanjšanje porabe in stroškov energije, še posebej pomembno. Fizično podpisovanje dobavnic tudi ni ustaljena praksa pri drugih naročnikih, zato prosimo za upoštevanje zgoraj navedenega.
Najlepša hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR: Naročnik potrjuje kot ustrezno tudi elektronsko dobavnico.
Datum objave: 13.12.2022   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika pozivamo, da črta 1. odstavek 22. člena OS, saj je povsem nesprejemljiv in izpodbija pravni institut višje sile. Če pride do nepredvidenega izpada proizvodnje, je to višja sila in tega ne morete naprtiti dobavitelju.
Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR: Ni vsak nepredviden izpad tudi višja sila. Določila v zvezi z višjo silo so navedena v 29. členu.
Datum objave: 13.12.2022   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v 24. členu vzorca OS je določeno, da lahko dobavitelj ob spremembi tehnologije, skladno z razvojem in osvajanjem novih tehnologij, zagotovil zamenjavo starih artiklov oz. blaga in ponudil nove artikle oz. blago po isti ceni kot zamenjan artikel oz. blago do ponovnega javnega naročila, po predhodni odobritvi naročnika.
Ponudnik se k temu ne more zavezati, saj si na podlagi konkretnega javnega naročila zagotovi zalogo in absolutno ne more vnaprej podati zaveze glede enake cene, saj v tem trenutku niti ne more vedeti kašna ta cena bo.
Pozivamo vas, da omenjeni člen črtate iz OS.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


ODGOVOR: Dobavitelj LAHKO ob spremembi tehnologije, skladno z razvojem in osvajanjem novih tehnologij, zagotovil zamenjavo starih artiklov oz. blaga in ponudil nove artikle oz. blago po isti ceni kot zamenjan artikel oz. blago do ponovnega javnega naročila, po predhodni odobritvi naročnika.
Datum objave: 13.12.2022   08:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v 32. členu vzorca OS je opredeljeno, da se obvezuje dobavitelj ob podpisu okvirnega sporazuma podpisati tudi sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju pogodbenih del, ki je v prilogi in je sestavni del tega okvirnega sporazuma. Omenjena zahteva naročnika, da se ob podpisu okvirnega sporazuma podpiše tudi sporazum o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju pogodbenih del, je neobičajen v postopkih javnih naročil pri drugih naročnikih. Predmet OS je namreč sukcesivna dobava zdravil in ne izvajanje del, lekarna SB pa se ne more šteti kot delovišče.
V skladu z navedenim vas pozivamo, da črtate OBR-7A.
Lep pozdrav.


ODGOVOR: Glede na trenutno in prihodnje izvajanje raznih del znotraj ustanove ter v njeni okolici, se bodo ob dobavah križale transportne poti z gradbenimi delavci, vzdrževalci, drugimi dobavitelji in dostavljavci opreme ter rednim internim transportom. Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene.
Datum objave: 13.12.2022   09:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo dobavitelj na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne embalaže, ki bo predmet dostave blaga.
V skladu z običajno prakso v primeru javnih naročil zahteva, ki jo navaja naročnik, velja v primeru dobav po volumnu večjih oz. velikih količin transportne embalaže (kot so na primer plastični zabojniki, transportne lesene palete ter zunanja plastična ovojnina celotne pošiljke) neposredno po dobavi. Naročnika prosimo za potrditev navedenega.
Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR: Velja za embalažo neposredno ob dobavi kot so na primer: plastični zabojniki, transportne lesene palete ter zunanja plastična ovojnina celotne pošiljke in podobno. Ne velja za razne kartone in podobno.
Datum objave: 13.12.2022   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
predlagamo, da se 34. člen vzorca okvirnega sporazuma nekoliko omili in se kot kršitve sporazuma, ki imajo za posledico prekinitev/odstop od OS, štejejo le primeri, ko dobavitelj več kot 2x ne upošteva pripomb naročnika oz. krši določila sporazuma. Lahko se namreč zgodi kak lapsus, človeški faktor, in če je to zgolj enkratno, smo mnenja, da je v takem primeru prekinitev/odstop od OS, prehuda sankcija.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik navaja razloge zaradi katerih LAHKO odstopi od okvirnega sporazuma
Datum objave: 13.12.2022   10:05
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da lahko naročnik uveljavi finančno zavarovanje brez predhodnega opomina, mora pa dobavitelja o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.
Pozivamo vas, da v duhu dobrih medsebojnih odnosov in tvornega sodelovanja, črtate navedeno določbo oz. jo spremenite na način, da je pred uveljavitvijo finančnega zavarovanja obvezna faza tudi opomin.

ODGOVOR: Naročnik si vselej prizadeva za korekten odnos. Naročnik LAHKO finančno zavarovanje uveljavi tudi brez predhodnega opomina.
Datum objave: 13.12.2022   10:10
VPRAŠANJE
Spoštovani, v 34.členu OS so določeni primeri v katerih lahko naročnik vnovči zavarovanje. Predlagamo, da se omenjena določba (2., 3., 4., 5. alineja) nekoliko omili tako, da lahko pride do unovčenja zavarovanja le v primeru večkratnih kršitve. Lahko se namreč zgodi kak lapsus, človeški faktor, in če je to zgolj enkratno, smo mnenja, da je v takem primeru unovčenje zavarovanja prehuda sankcija. Prosimo vas, da v skladu z navedenim dopolnite besedilo OS. Najlepša hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene. Naročnik LAHKO vnovči zavarovanje v navedenih primerih.
Datum objave: 13.12.2022   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da podaljšate rok za obvestilo o nastopu višje sile iz 2 delovnih dni na 30 dni (29. člen OS). Rok je namreč nenavadno kratek. V izrednih situacijah kot je nastop višje sile ni mogoče pričakovati, da bo dobavitelj lahko reagiral v tako kratkem času. Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR: Dobavitelj je dolžan naročnika pisno obvestiti o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.
Datum objave: 13.12.2022   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani, predlagamo, da se določba o pogodbeni kazni nekoliko omili in pogodbena kazen zaračuna v primeru večkratnih zamud, ki so na strani dobavitelja in niso opravičene. Lahko se namreč zgodi kak lapsus, človeški faktor, in če je to zgolj enkratno, smo mnenja, da je v tem primeru zaračunavanje pogodbene kazni prehuda sankcija. Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik se vselej zavzema za korekten odnos z dobavitelji. Naročnik v določilih navaja da LAHKO zaračuna pogodbeno kazen. Zahteve ostajajo nespremenjene.
Datum objave: 13.12.2022   10:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
razumemo naročnika, da se želi s pogodbeno kaznijo (28. člen vzorca OS) ustrezno pravno zavarovati, vendar v danem primeru zasleduje (pre)visok standard. Naročnik na eni strani od ponudnika zahteva, da se pri oblikovanju ponudbe poslužuje (fiksnih) popustov za celotno pogodbeno obdobje, na drugi strani pa s predmetnim pogodbenim členom določa nesorazmerno visoko pogodbeno kazen. V želji, da naročniku predložimo konkurenčno ponudbo z ugodnimi cenami prosimo, da pogodbeno kazen črtate oziroma vsaj ustrezno korigirate pogodbeno določilo po višini (npr. 0,3 % vrednosti dobave za vsak dan zamude).
Lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik se vselej zavzema za korekten odnos z dobavitelji. Naročnik v določilih navaja da LAHKO zaračuna pogodbeno kazen. Zahteve ostajajo nespremenjene.
Datum objave: 13.12.2022   10:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni! V izogib nejasnostim prosimo naročnika za potrditev, da je predpogoj za unovčitev pogodbene kazni pisno opozorilo naročnika, ki ga dobavitelj neutemeljeno ni upošteval. Lep pozdrav.

ODGOVOR: Zahteve naročnika ostajajo nespremenjene. Naročnik se vselej zavzema za korekten odnos z dobaviteljem. Zaračunavanje pogodbene kazni mora biti utemeljeno.
Datum objave: 13.12.2022   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zadnjem odstavku 27. člena vzorca okvirnega sporazuma je navedeno: »Razliko med ceno po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz sporazuma, je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, dobavitelj pa je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa.«
Naročnika prosimo da rok podaljša, saj je prekratek in izbranemu ponudniku ne omogoča dovolj časa. Obveznost izbranega ponudnika pa je v tem delu tudi neupravičeno in neutemeljeno nesorazmerna s smiselno enakovredno plačilno obveznostjo naročnika. Predlagamo, da se besedilo člena spremeni tako, da mora izbrani ponudnik, za razliko v ceni izstaviti dobropis, v roku 30 dni od naročnikovega poziva.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR: Dobavitelj je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa. Po dogovoru z naročnikom lahko dobavitelj, za razliko v ceni izstaviti dobropis, v roku 30 dni od naročnikovega poziva.
Datum objave: 13.12.2022   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je določeno: »Šteje se, da je bil dobavitelj o nameravanem kritnem kupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.«
Pozivamo naročnika, da spremeni določilo tako, da se glede pošiljanja obvestila uporabi prejemna, in ne oddajna teorija. Neupravičeno namreč je, da se na dokazilo o zgolj poslanem obvestilu vežejo pomembne posledice za dobavitelja tj. rok za izdajo dobropisa. Pravno upošteven je lahko le prejem obvestila.
Najlepša hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR: Šteje se, da je bil dobavitelj o nameravanem kritnem kupu OBVEŠČEN, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu. Rok plačila je vezan na datum izstavitve bremepisa, Dobavitelj je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa. V kolikor se dobavitelj z naročnikom dogovori za izdajo dobropisa, pa rok za izdajo dobropisa vezan na datum prejema obvestila.
Datum objave: 13.12.2022   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pozivamo naročnika, da črta dele razpisne dokumentacije, ki govorijo o tem, da ima naročnik pravico do kritnega kupa tudi v primeru začasnih izpadov v dobavi zdravila in ostalih primerih, ko dobavitelj ne dobavi ali pravočasno ne dobavi naročenega blaga.
Kritni nakup se v škodo ponudnika lahko izvede zgolj ob ponudnikovi napaki, zato vas pozivamo, da sporno določilo črtate in v 27/1. člen OS o kritnem kupu dodate, da ponudnik krije razliko vrednosti, kadar ne gre za opravičeno zamudo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR: Naročnik za vselej zavzema za korekten odnos z dobavitelji. Naročnikove zahteve ostajajo nespremenjene. Naročnik tudi navaja, da določila ne veljajo pri zamudi, ki je posledica višje sile.