Dosje javnega naročila JN7897/2013
Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Ruše 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN7897/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.06.2013
    JN7897/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 27. 6. 2013
Številka objave: JN7897/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE Prostovoljno gasilsko društvo Ruše, Kidričeva ulica 3, Kontakt: Prostovoljno gasilsko društvo Ruše, Kidričeva ulica 3, 2342 Ruše, SI-2342 Ruše.
Tel. +386 26616501. Telefaks +386 26616501. E-pošta info@pgd-ruse.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Drugo: Gasilsko društvo.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: Gasilstvo, požarna varnost
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava gasilskega vozila - vozila za gašenje GVC 24/50
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava gasilskega vozila- vozila za gašenje GVC 24/50 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Ruše, Kidričeva ulica 3, 2342 Ruše. Natančne specifikacije v razpisni dokumentaciji.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja določeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo določeno v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano določeno v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
določeno v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
določeno v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 24. 7. 2013
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 25. 7. 2013
Čas: 18:00
Kraj: Prostovoljno gasilsko društvo Ruše, Kidričeva ulica 3, 2342 Ruše - sejna soba
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov se izkažejo komisiji s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so po zakonu ali aktu pravne osebe oz. samostojnega podjetnika pooblaščene/registrirani za zastopanje (npr. direktor, prokurist). Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.ruse.si/aktualno/razpisi/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 12. 7. 2013
Čas: 20:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke Prostovoljno gasilsko društvo Ruše, Kidričeva ulica 3, SI-2342 Ruše.
E-pošta info@pgd-ruse.si.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Rok za vložitev zahtevka za revizijo je praviloma osem delovnih dni od seznanitve z domnevno kršitvijo, skladno s 25. členom ZPVPJN.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb Prostovoljno gasilsko društvo Ruše, Kidričeva ulica 3, SI-2342 Ruše.
Tel. +386 31378137. E-pošta info@pgd-ruse.si.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 6. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2013   08:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosim če popravite razpisno dokumentacijo pri točkovanju, ker v Sloveniji ima samo en ponudnik ISO 14001.
Če tega ne boste storili, gremo z prijavo ustreznim institucijam, ki so odgovorne za raziskovanje teh dejanj.ODGOVOR:
Spoštovani,
naročnik je med merila za izbor najugodnejše ponudbe vključil ceno in pridobljene standarde za zagotovitev kakovosti in okoljsko upravljanje. Naročnik ne vztraja na ISO standardih, temveč omogoča predložitev enakovrednih standardov. Posamezen standard ponudniku nosi 10 točk pri ocenjevanju ponudbe. Do 80 točk lahko ponudnik pridobi na osnovi cene.
Naročnik s tako postavljenimi merili nikakor ne onemogoča prijave nobenemu potencialnemu ponudniku. Ponudnik pa ima možnost, da ponudi ceno, ki glede na merila (do 80 točk), lahko odloča o končnem izboru (npr. že samo s popustom). Prav tako objava naročila na portalu javnih naročil po odprtem postopku omogoča prijavo kateregakoli ponudnika in ne samo ponudnikov s sedežem v Sloveniji, s čimer naročnik sledi Razlagalnemu sporočilu komisije o zakonodaji skupnosti, ki velja za oddajo javnih naročil, ki niso zajeta ali samo delno zajeta v direktivah o javnih naročilih (2006/C 179/02). Naročnik je to tudi izpostavil v XI. točki razpisa oz. razpisne dokumentacije, ko daje pojasnilo za ponudnike s sedežem izven Republike Slovenije.


Datum objave: 04.07.2013   08:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

čakamo na odgovor, glede spremembe dokumentacije, ki bo omogočila racionalno rabo proračunskega denarja. Pripombo smo poslali včeraj.
Kot smo rekli je razpis diskriminatoren kar je v nasprotju z ZJN in si že zdaj upamo napovedati kdo bo posel dobil, ker vi tako želite in se igrate z porabo javnih sredstev. Kot smo že včeraj omenili bomo poslali prijave ustreznim institucijam, ki so pristojne za raziskovanje teh dejanj. V tej prijavi bomo tudi napisali kdo bo zmagovalec in s tem olajšali delo institucijam. V Sloveniji obstajate dve takšni instituciji, ki se z tem ukvarjata.

ODGOVOR:
Spoštovani,
poijasnilo je podano že pri predhodnem vprašanju.

Datum objave: 04.07.2013   10:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Navedena gasilska oprema in orodje, ki jo navajate v razpisni dokumentaciji ne ustreza tipizaciji GZS (jo je občutno premalo). Ali ostalo opremo (in katero) opremo dobavi ponudnik ali je prišlo do napake.

ODGOVOR:
Spoštovani,
Oprema ni predmet naročila, ampak zgolj pritrdišča za navedeno opremo, katera je navedena v Tehnični specifikaciji vozila.

Datum objave: 04.07.2013   10:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko nudimo dve ruleti na vsaki strani

ODGOVOR:
Spoštovani,
V skladu z razpisno dokumentacijo so zahtevane na vsaki strani tri rolete.

Datum objave: 08.07.2013   07:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:


Nobena firma iz tujine ne more nuditi ker zahtevate reference po Tipizaciji GZS. Preverili smo tržišče niti največji proizvajalci niso dobavili vsaj treh vozil kot jih zahtevate po Tipizaciji GZS. Torej ste z to zahtevo iločilo vso tujo konkurenco. Ostanejo samo še 3 firme v Slo, ki lahko nudijo, od katerih ima samo ena ISO 14001. Tudi to smo preverili.
Kar se pa tiče vaše obrazložitve glede možnosti nastopa brez certifikata ISO 14001 pa takole. Tisti ki ga nima mora biti veliko cenejši, torej če govorimo o poslu vrednosti 200.000 EUR, mora biti tisti ki nima ISO 14001 za 25.000 EUR cenejši, da ima možnost dobiti posel. Torej tako se igrate z javnim denarjem.
Kot smo rekli če ne boste to takoj popravili gre prijava na ustrezni instituciji z nazivom zmagovalca tega razpisa. Kopijo pa boste dobili tudi vi. Dovolj je tega heca, plače, standard vse se niža nekdo pa se bo igral z javnimi sredstvi.

ODGOVOR:
Spoštovani,
za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, naročnik pojasnjuje izpolnjevanja pogoja treh referenc, in sicer mora ponudnik predložiti potrjene reference, da je ponudnik, da je ponudnik v zadnjih od 1. 1. 2010 do roka za oddajo ponudb, dobavil najmanj 3 gasilska vozila končnim uporabnikom v okviru trga skupnosti, ki so narejena za evropski trg, z rezervoarjem minimalno 5000 litrov vode, vgrajeno visokotlačno črpalko kapacitete 2400 litrov na minuto pri 10 barih, pri čemer je bila pogodbena vrednost posameznega dobavljenega vozila višja od 180.000 EUR z vključenim DDV. Pojasnilo se šteje kot sestavni del razpisne dokumentacije.


Datum objave: 08.07.2013   07:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:


Kdo mora razpolagati z boniteto zahtevano v razpisni dokumentaciji, če ponudnik ni proizvajalec vozila.
Ponudnik, punudnik in proizvajalce ali proizvajalecODGOVOR:
Spoštovani,

boniteto mora izkazovati ponudnik,v primeru skupne ponudbe pa poslovodeči ponudnik. Proizvajalec jo izkazuje, če je hkrati tudi ponudnik ali poslovodeči ponudnik v skupni ponudbi.

Datum objave: 10.07.2013   10:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

kdo pa je poslovodeči ponudnik?
Tisti ki proizvaja ali je to lahko kar neka firma ki to nudi.
Je poslovodeči tisti ponudnik ki ima večji delež v skupni ponudbi, je to tisti ki da reference. Prosim pojasnite.


ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Poslovodeci ponudnik je tisti, ki je tako dolocen v skupini ponudnikov
z njihovim pravnim aktom. Akt oz. Dogovor se prilozi k ponudbi, tako
kot zahteva razpisna dokumentacija.

Datum objave: 10.07.2013   10:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
čemu tako stroga zahteva za boniteto?
Tisti ki bo avto delal (zdaj vemo zmagovalca, če ne boste spremenili zahteve ISO 14001 in je umaknili), ker vi tako želite in se igrate z javnimi sredstvi ima boniteto SB7, smo ravno kar dobili podatek od agencije, ki se s tem ubada. Vaši odgovori pa povsod gredo v smer, da bi se izognili, da bi moral tudi tisti, ki bo dejansko kaj delal (več kot 95%) na tem naročili izkazati bonitete.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
Narocnik se je odlocil za boniteto, ki po njegovi oceni ustreza obsegu
in velikosti posla, ki ga oddaja.

Datum objave: 13.07.2013   04:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dozator penila!

ali se bo uporabljal na visokem in nizkem ali samo na nizkem tlaku?

ali je nastavitev doziranja elektronska ali ročna?

hvala!

ODGOVOR:
Spoštovani,
tako, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji oziroma tehnični specifikaciji. Dozator penila se bo uporabljal samo na nizkem tlaku. Nastavitev doziranja je ročna.


Datum objave: 13.07.2013   04:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosimo, da nam posredujete podatek in sicer na podlagi katere banke ali bonitetne hiše ste uporabili bonitetno lestvico. Različne banke pač se poslužujejo svojih bonitetnih lestvic.

hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani,
gre za bonitetno oceno, določenih po modelu S.BON AJPES, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Splosno)
Datum objave: 13.07.2013   04:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zdravo!

Na razpisu bomo sodelovali z podizvajalcem, kar pomeni da mora v skladu z zakonom podizvajalec prav tako izkazovati boniteto, prav tako, kot mora izpolniti vse ostale potrebne obrazce?

Splošni in ekonomsko finančni pogoji veljajo za vse udeležence pri prijavi, razen reference, ki se seštevajo ter finančna zavarovanja.

Prosimo za potrditev!

HVALA!

ODGOVOR:
Spoštovani,
natančna navodila, katere obrazce mora izpolniti tudi podizvajalec, s katerim nameravate nastopiti, so napisana pri vsakem obrazcu. Podizvajalec mora izpolnjevati splošne pogoje, kot izhaja iz obrazcev 4 in 5. Boniteto izkazuje ponudnik, prav tako finančna zavarovanja, ki jih predloži ponudnik. Reference ponudnika in podizvajalca se lahko seštevajo.
Naročnik ob tem opozarja na napako pri navedbi Ekonomskih in finančnih pogojev pri XI. točki razpisne dokumentacije, kjer je po pomoti navedena četrta alineja »ponudnik mora imeti, v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov … in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.« Četrta alineja se tako briše in se s tem spremeni tudi razpisna dokumentacija.Datum objave: 13.07.2013   04:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

Govorite o velikosti posla. Poslovodeči ponudbnik je lahko firma (sama se lahko dogovorita), ki bo posredovala torej bo dobila provizijo ki je v normalnih razmerah 3-5%, tisti ki bo pa vozilo proizvedel pa lahko ima boniteto torej tudi SB 10, kot pišete v odgovoru. Ta posrednik je lahko tudi mala firma ki nima finančne moči, kadrovske moči. Še do zdaj niste razumeli, da mislimo resno. Namen vprašanj je bil tudi olajšati delo organoma, ki se z takšnimi stvarmi ukvarjata in ki bosta prijavo dobila, če ne boste spremenili zahtev glede bonitete in ISO 14001. Odgovorili ste pa vedno sebi v škodo, torej v škodo navedbam, ki jih bomo navedli. Odgovori so očitni.

še enkrat dejstva:

- v Sloveniji ima ISO 14001 samo eno podjetje, torej temu dajete šanso, da je za 25.000 EUR dražji pa bo posel dobil
- dobili boste samo eno ponudbo, torej napovemo lahko zmagovalca, ki ga bomo tudi napisali v prijavi
- ponudnik v tem primeru ker vi tako želite bo firma ki ima bonitete kot zahtevate (posrednik ki bo opravil 3-5%), proizvajalec ki bo pa ostalih 95-97% ima pa lahko boniteto veliko slabšo torej nesprejemljivo za vas kot pišete.

Toliko o skrbnem ravnanju z javnimi sredstvi, omogočanju konkurence, transparentnosti in slično.Zdaj pa razmislite, zadnja je šansa, sedaj gre zares


ODGOVOR:


Datum objave: 13.07.2013   05:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

Govorite o velikosti posla. Poslovodeči ponudbnik je lahko firma (sama se lahko dogovorita), ki bo posredovala torej bo dobila provizijo ki je v normalnih razmerah 3-5%, tisti ki bo pa vozilo proizvedel pa lahko ima boniteto torej tudi SB 10, kot pišete v odgovoru. Ta posrednik je lahko tudi mala firma ki nima finančne moči, kadrovske moči. Še do zdaj niste razumeli, da mislimo resno. Namen vprašanj je bil tudi olajšati delo organoma, ki se z takšnimi stvarmi ukvarjata in ki bosta prijavo dobila, če ne boste spremenili zahtev glede bonitete in ISO 14001. Odgovorili ste pa vedno sebi v škodo, torej v škodo navedbam, ki jih bomo navedli. Odgovori so očitni.

še enkrat dejstva:

- v Sloveniji ima ISO 14001 samo eno podjetje, torej temu dajete šanso, da je za 25.000 EUR dražji pa bo posel dobil
- dobili boste samo eno ponudbo, torej napovemo lahko zmagovalca, ki ga bomo tudi napisali v prijavi
- ponudnik v tem primeru ker vi tako želite bo firma ki ima bonitete kot zahtevate (posrednik ki bo opravil 3-5%), proizvajalec ki bo pa ostalih 95-97% ima pa lahko boniteto veliko slabšo torej nesprejemljivo za vas kot pišete.

Toliko o skrbnem ravnanju z javnimi sredstvi, omogočanju konkurence, transparentnosti in slično.Zdaj pa razmislite, zadnja je šansa, sedaj gre zares


ODGOVOR:
Spoštovani,
ponudniki so pri pripravi svoje ponudbe samostojni in lahko nastopajo bodisi sami, v skupni ponudbi ali s podizvajalci glede na svoje poslovne interese. Dogovori in določitev medsebojnih odnosov med poslovnimi partnerji ni stvar naročnika. Naročnik je svoje zahteve kot tudi pogoje za prijavo določil v razpisni dokumentaciji. Naročnik je predstavil tudi merila za izbor najugodnejše ponudbe. Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo po merilih predložil najugodnejšo ponudbo ob izpolnjevanju pogojev razpisa oz. razpisne dokumentacije.Datum objave: 13.07.2013   05:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Tekst vprašanja:
prosimo za definicijo ponudnika
ISO 9001, ISO 14001 in reference mora imeti ponudnik. Prosim pojasnite ali je podizvajalec tudi ponudnik

ODGOVOR:
Spoštovani,
definicija ponudnika in podizvajalca je podana v 2. členu ZJN -2- UPB5. Ponudnik lahko nastopa tudi s podizvajalci. Reference ponudnika in podizvajalca se seštevajo.Datum objave: 13.07.2013   05:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

dva oz. tri dni nazaj smo vam postavili nekaj vprašanj, ker do danes ni bilo odgovora, verjetno nočete odgovoriti

zadeva gre v revizijo postopka, saj ne spoštujete zakonskih določil

vsi imamo obveznosti!!!!!!

ODGOVOR:
Spoštovani,
naročnik v celoti spoštuje določila 81. člena ZJN-2-UPB5 glede rokov pojasnjevanja razpisne dokumentacije.