Dosje javnega naročila 007903/2022
Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Storitve: Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za postavitev sončne elektrarne CČN Zarica - PV Agra
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 45.417,55 EUR

JN007903/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.11.2022
JN007903/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2022
JN007903/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.01.2023
JN007903/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007903/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1
4000
SI041
Kranj
Slovenija
Irena Sedej
javna.narocila@komunala-kranj.si
+386 42811310
+386 42811301

Internetni naslovi
http://www.komunala-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464499/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20392
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za postavitev sončne elektrarne CČN Zarica - PV Agra
Referenčna številka dokumenta: 7/NMV/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za postavitev sončne elektrarne CČN Zarica - PV Agra.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
71300000
71330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za postavitev sončne elektrarne CČN Zarica - PV Agra, ki vključuje izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),
izvedba predhodnega postopka presoje vplivov na okolje, izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), sodelovanje projektanta pri izvedbi del in izdelava tehnične dokumentacije (PID in POV).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.12.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.12.2022   11:00
Kraj: elektronsko v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.12.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.12.2022   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Čestitamo na visoki strokovnosti izdelane idejne zasnove. Žalostno, da sploh objavite takšen izdelek pod nazivom IDZ.

1. Prosimo za podatke o strokovnosti izdelovalcev IDZ (vrsta izobrazbe glede stroke, članstvo v pristojni poklicni zbornici).

2. Če prav prepoznamo, je predmet razpisa tudi izdelava geomehanskih preiskav in elaborata. Prosimo za potrditev.

3. Ali je predmet razpisa izdelava geodetskega posnetka ali pa z njim že razpolagate oz. ga boste pridobili kot naročnik?

4. Ali bo izdelava geodetskega posnetka izvedenih del po končani gradnji predmet obveze izbranega izvajalca postavitve elektrarne? Kdo ga bo zagotovil?

5. Ali bo izdelava elaborata za vpis v uradne evidence infrastrukture po končani gradnji predmet obveze izbranega izvajalca postavitve elektrarne? Kdo ga bo zagotovil?

6. Iz IDZ: Prosimo za strokovno utemeljitev in zahtevo, kakšna strelovodna zaščita naj se izvede na zunaj postavljenih prostostoječih elementih sončne elektrarne.

7. Iz IDZ: Prosimo za utemeljitev, zakaj bi naj sončna elektrarna potrebovala vodovod, meteorno in fekalno kanalizacijo? Mogoče še ločeno vprašanje o namenu telekomunikacij?

8. Iz IDZ: Ali je res, da se za potrebe postavitve sončne elektrarne zunanja ureditev ne spreminja? Vsaka umestitev vpliva na zunanjo ureditev, saj je potrebno marsikaj prilagoditi. Naprošamo za obrazložitev navedbe iz IDZ.

9. Iz IDZ: Info za izdelovalca IDZ: Elementi bodo nameščeni zunaj, da do njih pride sonce. Zakaj bi potem izvedli razsvetljavo prostorov? In to z zastarelimi fluo sijalkami?
Naprošamo za obrazložitev navedbe.

10. Še vprašanje za naročnika: Kaj je POV? Tega pojma že dolgo ne poznamo
Mogoče spotoma: morebiti ste mislili na navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV). Dovolite informacijo, da je NOV sestavni del Dokazila o zanesljivosti, ki je v skladu z veljavno zakonodajo v domeni in pristojnosti izbranega izvajalca gradnje.
Gre torej verjetno za neizvedljivo zahtevo.

11. Sedaj pa še bistveno vprašanje, saj je v razpisu podana zahteva glede načrtovanja transformatorske postaje in posega vanjo nezakonita in krši določila ZJN-3. zahteva je namreč v neskladju z zahtevami prologe 2, t.j. mnenja k projektu (Elektro Gorenjska):
- Elektro Gorenjska je v dokumentu podal izrecno zahtevo, da mora investitor za vse posege v transf. postajo naročiti projektno dokumentacijo pri Elektru Gorenjska d.d.. Torej kot ponudnik ne moremo nuditi izdelavo omenjene dokumentacije, saj bi to vodilo v zaplet.
- V kolikor pa kot investitor vseeno vztrajate na temu, da kot ponudnik vključimo omenjena dela (za DGD, PZI, PID) v ponudbo, pozivamo, da pridobite omenjeno ponudbo in jo objavite kot fiksno vrednost v razpisu, ki jo nato upoštevamo v naši ponudbi. Seveda se mora Elektro Gorenjska strinjati z določili primarne pogodbe. V nasprotnem primeru zaradi vnaprej znanega izvajalca del se lahko ustvari domneva o možni korupciji, da bi Elektro Gorenjska nekaterim ponudnikom nudil svoje storitve po bistveno drugačni ceni kot drugim.
- Zahteva je sporna tudi iz stališča, da lahko Elektro Gorenjska samostojno nastopi pri predmetu javnega razpisa, torej bi to predstavljalo nelojalno konkurenco.
- Seveda je potrebno še omeniti, da iz omenjenega mnenja in iz podani razpisnih zahtev sploh NI prepoznano, kaj je predmet posega v transf. postaji.
- Prav tako v razpisu niso priloženi podatki obstoječega stanja elek. inštalacij in transf. postaje, torej kot ponudnik ne prepoznamo vsebin.

Pozivamo za izločitev transf. postaje in posega vanjo iz predmeta razpisanih del.

12. Zaradi nedorečenosti in bistvenega pomena naprošamo za informacijo, kdaj nameravate pristopiti k investiciji (zaradi izdelave PID). Pogodba namreč mora imeti rok veljavnosti in ne more biti odprta v nedoločeno prihodnost.

Lp


ODGOVORI:

1. Vsi podatki in vsebina s katero razpolagamo so navedeni v priloženem dokumentu.

2. Izdelava geomehanskih preiskav in elaborata ni predmet razpisa.

3. Geodetski posnetek priskrbi naročnik.

4. Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del po končani gradnji ni predmet razpisa, zagotovi naročnik.

5. Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence infrastrukture po končani gradnji ni predmet razpisa, zagotovi naročnik.

6. Izvajalec je v skladu s tem razpisom odgovoren za skladnost projektne dokumentacije in posledično elektrarne z vsemi veljavnimi pravilniki in standardi, ki urejajo področje strelovodne zaščite.

7. Vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije sončna elektrarna ne potrebuje. V dokumentaciji je potrebno opredeliti način spremljanja in nadzora delovanja sončne elektrarne ter posledično opredeliti način komunikacije.

8. Kot navajate, vsaka umestitev vpliva na zunanjo ureditev. Naročnik razpisuje izdelavo dokumentacije, vključno z izvedbo predhodnega postopka presoje vplivov na okolje.

9. Od ponudnika, ki bo pripravljal razpisano dokumentacijo pričakujemo strokovnost ter opredelitev in usmeritev do posameznih zahtev. Razsvetljavo naročnik želi v smislu oz. za potrebe vzdrževanja in nadzora v kolikor in za obseg kolikor je to smiselno. Na vsak način pa v skladu s trenutnim stanjem tehnike.

10. Ponudnik prevzame nalogo priprave dokumentacije do končnega prevzema vključno usklajevanja oz. priprave dokumentacije NOV.

11. Naročnik ne more vplivati na zahteve mnenje dajalca. Od ponudnika pričakuje, da sam pridobi ponudbo od Elektro Gorenjske d.d. v skladu z zahtevami iz mnenja k projektu kot tudi uskladi predmet posega. Naročnik ni strokovnjak na tem področju, zato ne more vsebinsko pojasnjevati zahtev Elektro Gorenjske.

12. Izvedba projekta bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja; predvideno 3Q - 2023;