Dosje javnega naročila 007992/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-207/22; Obvoznica Lenart "Izgradnja krožnega križišča v km 1+400 na R2-433/1288"
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007992/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.11.2022
JN007992/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.12.2022
JN007992/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.12.2022
JN007992/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007992/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
jn.drsi@gov.si
+386 014788720

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/464875/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20585
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-207/22; Obvoznica Lenart "Izgradnja krožnega križišča v km 1+400 na R2-433/1288"
Referenčna številka dokumenta: 43002-858/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obvoznica Lenart "Izgradnja krožnega križišča v km 1+400 na R2-433/1288"
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obvoznica Lenart "Izgradnja krožnega križišča v km 1+400 na R2-433/1288"
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 210
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.12.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.12.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.12.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.11.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.12.2022   08:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do nerealizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje.

Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen z rizikom ponudnika do 2%.

ODGOVOR
Naročnik je že v osnutku pogodbe predvidel revalorizacijsko klavzulo, kot sledi v petem odstavku 9. člena osnutka pogodbe:
Prizna se valorizacija z upoštevanjem indeksa, izračunanega kot povprečno vrednost indeksa za (H) nizke gradnje ali gradbene inženirske objekte, (50) povprečni indeks za inženirske gradnje, ki ga objavlja GZS ter indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja SURS. Prva valorizacija se izvede, ko kumulativno povečanje ali zmanjšanje dogovorjenega indeksa preseže 2 % vrednosti, šteto od roka za oddajo ponudb. Po izvedeni prvi valorizaciji se cene po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja usklajujejo glede na dogovorjeni indeks, pri čemer se upoštevajo tako povišanja kot tudi znižanja indeksa. Naročnik pri vsaki mesečni situaciji prizna zvišanje oz. znižanje indeksa, ki je veljal v obdobju, na katero se situacija nanaša. Valorizacija cen znaša 100 % povišanja oz. znižanja dogovorjenega indeksa.
Datum objave: 09.12.2022   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo in sicer referenčnega obrazca - v kolikor kot nominiran podizvajalec ne razpolagam s podatkom
Datum uporabnega dovoljenja, obratovalnega dovoljenja, potrdila o prevzemu del ali enakovrednega dovoljenja oziroma potrdila (dela izvajali za DRSI) ali boste to sami preverili.

Odgovor prosim čimprej. Hvala.

ODGOVOR
Dokazil o uspešni izvedbi nominiranega referenčnega posla iz obrazca »Referenca gospodarskega subjekta« za posle na katerih je naročnik (Drsi) nastopal kot investitor ne bo zahteval, saj z navedenimi podatki že razpolaga.

Datum objave: 09.12.2022   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V popisu del v poglavju "4 - Odvodnjavanje" manjkajo postavke za zemeljska dela (izkopi, posteljica, zasipi...). Prosimo za korigiran popis (kateri naj vključuje omenjene postavke) oz. ali naj v obstoječih postavkah sami predvidimo in upoštevamo v kalkulaciji količine izkopov in zasipov?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Navedene postavke so zajete v poglavju 2. Zemeljska dela in sicer:

21 323 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - ročno, planiranje dna ročno m3 2,00 0,00

21 324 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno m3 8,00 0,00
24 214 Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije - strojno (kamnina z začasne deponije) m3 186,00 0,00

24 431 Vgraditev posteljice v debelini plasti do 60 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije (dobava iz kamnoloma) m3 1447,00 0,00


Datum objave: 09.12.2022   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas kakšna je debelina in kvaliteta betona za izdelavo podložne plasti, pri postavki 34 913?

ODGOVOR
Pri postavki 34 913 se upošteva izdelava podložne plasti betona C12/15 debeline 10 cm za tlakovano obrabno plast.Datum objave: 15.12.2022   10:51
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik objavi prečne prereze z masnimi količinami izkopov, nasipov...

ODGOVOR
Naročnik bo objavil dodatno razpisno dokumentacijo iz sklopa specifikacije naročila iz sicer prečne prereze z masnimi količinami (priloge 1, 2 in 3).Datum objave: 15.12.2022   12:56
VPRAŠANJE
Ali se stroški deponije upoštevajo pri postavkah izkopa ali pri postavki prevoza na deponijo?

ODGOVOR
Stroški deponije se upoštevajo v ceni /enoto postavke 29 121 »prevozi materiala na deponijo«.Datum objave: 19.12.2022   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo, da objavite geotehnično poročilo.

ODGOVOR
Naročnik objavlja dodatno razpisno dokumentacijo iz sklopa specifikacije naročila in sicer prilogo 4 »Geološko - geotehnični eleborat štev. 12-II/22«.
Pri tem naročnik opozarja, da se elaborat navezuje na celotno območje, skupaj s povezovalno cesto proti industrijski coni, ki ni predmet predmetnega javnega naročila.