Dosje javnega naročila JN10759/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Plinska goriva
ZJN-2: Odprti postopek

JN10759/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.11.2014
JN11690/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.12.2014
JN251/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.01.2015
    JN10759/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 220-388654
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Plinska goriva

Datum objave: 11. 11. 2014
Številka objave: JN10759/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE, Ledarska ulica 23, SI-1000 Ljubljana.

Ljubljanski grad, Grajska planota 1, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC KOLEZIJA, Rezijanska ulica 22, SI-1000 Ljubljana.

OŠ VIŽMARJE-BROD, Na gaju 2, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC MIŠKOLIN, Novo Polje, cesta VI 1, SI-1260 Ljubljana - Polje.

OSNOVNA ŠOLA PRULE, Prule 13, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC MOJCA, Levičnikova ulica 11, SI-1000 Ljubljana.

VRTEC VIŠKI GAJ, Reška ulica 31, SI-1000 Ljubljana.

OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA, Koširjeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izbira dobavitelja za dobavo zemeljskega plina za leta 2015, 2016 in 2017
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 3
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 1332414 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izbira dobavitelja za dobavo zemeljskega plina za leta 2015, 2016 in 2017
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 09120000 (Plinska goriva)
09123000 (Zemeljski plin)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Ocenjena vrednost brez DDV: 1332414 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižje ravni morebitnih standardov:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižje ravni morebitnih standardov:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1023/2014-18
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 22. 12. 2014
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 22. 12. 2014
Čas: 10:00
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/11/1946-61145833345835734988/Razpisn
a_dokumentacija_plin___11.11.2014.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 12. 12. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 11. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN11690/2014, Blago: Plinska goriva; datum objave: 18. 12. 2014
  • JN251/2015, Blago: Plinska goriva; datum objave: 14. 1. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.11.2014   11:43

1. Spoštovani, na objavljeno razpisno dokumentacijo imamo naslednja vprašanja in pripombe: Na strani 4 v točki 3. Pravna podlaga navajate »Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja v nadaljevanju pogojev in meril izvedel pogajanja in izbral najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.« Zanima nas koliko krogov pogajanj boste izvedli? Ali bodo pogajanja pisna ali ustna? Ali bodo pogajanja izvedena na isti dan kot bo odpiranje ponudb? Po kakšnem vrstnem redu se bodo izvajala pogajanja?

ODGOVOR:
Gre za pomoto, naročnik v odprtem postopku ne bo izvedel pogajanj.

2. Prosimo vas, da pri vseh partnerjih, ki so se na podlagi pooblastil vključili v predmetno javno naročilo preverite, da za obdobje, ki je predmet tega razpisa nimajo sklenjenih pogodb o dobavi zemeljskega plina (v nadaljevanju: pogodba o dobavi) – v primeru, da so pogodbe o dobavi sklenjene za nedoločen čas, je potrebno pri obstoječih dobaviteljih, ob upoštevanju veljavnih Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja zemeljskega / Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 89/05) plina geografsko pristojnega sistemskega operaterja pravočasno obvestiti dobavitelja o prekinitvi pogodbe o dobavi.

ODGOVOR:
Vsi naročniki imajo sklenjene pogodbe za nedoločen čas. Naročniki po tej pogodbi so o predmetni zadevi seznanjeni in bodo nemudoma po sklenitvi nove pogodbe obvestili dotedanjega dobavitelja o prekinitvi pogodbe, kar bodo skladno z novo podpisano pogodbo tudi dolžni storit.

3. V skladu z določili Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, št. 70/08 in št. 22/2010) ter Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/04, 8/05), Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz prenosnega omrežja zemeljskega plina (Ur. l. RS, št.: 89/05), Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja geografsko pristojnega sistemskega operaterja ter Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 95/07)] in drugo ustrezno plinsko zakonodajo/plinskimi predpisi, je ponudnik (dobavitelj) ZP DOLŽAN pravočasno dostaviti v PRENOSNO omrežje zemeljskega plina, zemeljski plin z določenimi zahtevanimi karakteristikami. S prevzemom plina v plinovodno omrežje Slovenije v skladu s predpisi odgovornost za kvaliteto plina preide na pristojne sistemske operaterje omrežij, ki opravljajo naloge zagotavljanja varnega, zanesljivega in uravnoteženega obratovanja omrežja zemeljskega plina. Zaradi tako opredeljenih nalog ne more biti dobavitelj pristojen za kvaliteto, pravočasnost in zanesljivost dobave ZP ter posledično tudi ne za škode, ki bi jih imel javni naročnik iz naslova nekvalitetne, nepravočasne in nezanesljive dobave ZP. V skladu z veljavno energetsko zakonodajo in citiranimi predpisi je za navedeno odgovoren izključno pristojni sistemski operater omrežja zemeljskega plina kot izvajalec gospodarske javne službe. ZP ni namreč navadno oprijemljivo blago, na katerega kvaliteto, pravočasnost in pravilnost dobave bi imel dobavitelj ves čas pri prenosu ZP po omrežju nadzor. Zato za to tudi ne sme in ne more odgovarjati. Dobavitelj glede pravočasnosti dobave in kvalitete ZP izpolni svojo obveznost v trenutku, ko »pripelje« ZP na slovensko mejo, to je ob vstopu v slovensko prenosno plinovodno omrežje. Od tu dalje pa skladno s predpisi te odgovornosti ne more več nositi.

Glede kvalitete samega ZP pa navajamo še naslednje:

Pri dobavi ZP končnim odjemalcem dobavitelj izpolni svojo obveznost glede kvalitete ZP (to je za t.i. »Kemične in fizikalne lastnosti ZP«) že na točki vstopa v slovensko prenosno plinovodno omrežje, to je na slovenski meji, na kateri pristojni upravljalec prenosnega omrežja tudi meri (preverja), ali je kvaliteta ZP ustrezna predpisani kvaliteti. Upravljalec prenosnega omrežja je namreč dolžan sprejeti v prenosno plinovodno omrežje ZP vsaj takšne kvalitete kot ga določajo Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/05; glej tudi Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina; Uradni list RS, št. 97/04, 8/05) ali pa boljše kvalitete. Ustrezni upravljalec prenosnega omrežja je tisti, ki je ves čas dolžan skrbeti, da spusti v svoje omrežje ZP vsaj predpisane kvalitete (ali pa boljše kvalitete ) – nikakor pa ni dolžan to zagotoviti dobavitelj ZP! To še bolj velja zato, ker se v plinovodnem omrežju združuje ZP večih dobaviteljev. To pa pomeni, da se, če upravljalec omrežja ne poskrbi za vnos ZP predpisane kvalitete, zaradi pomešanja ZP večih dobaviteljev poslabša celotna kvaliteta ZP. Glede na navedeno, odgovornost glede kvalitete plina pri prenosu ZP do končnega odjemalca nosi upravljalec prenosnega omrežja.

Nadalje iz Sistemsko obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega plina izhaja, da se kakovost prevzetega zemeljskega plina na prevzemnem mestu spremlja dvakrat mesečno s certifikati o sestavi zemeljskega plina, ki jih sistemskemu operaterju posreduje sistemski operater prenosnega omrežja. Ustrezni sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina je edini pristojen, da se spusti v distribucijo zemeljski plin predpisane kvalitete.

Zaradi navedenega predlagamo črtanje vseh določb, ki se nanašajo na kakovost, pravilnost, pravočasnost dobave ZP, in sicer:
- Stran 8 v točki II. Opis predmeta javnega naročila, 6 alineja ki se glasi: “Dobava zemeljskega plina mora potekati neprekinjeno ves čas trajanja pogodbe”
- Stran 10 v točki 14, ki se glasi: »Ponudnik bo zagotavljal dobavo ZP neprekinjeno ves čas trajanja pogodbe, pod pogoji in na način kot je naveden v razpisni dokumentaciji«
- Prvo alinejo 14. člena pogodbe
Lep pozdrav,

ODGOVOR:
Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina v 22. in 23. členu ter Prilogi 1, ki je sestavni del omenjenega akta, določajo, da sistemski operater v prenos sprejme lahko le zemeljski plin, ki ustreza lastnostim, določenim v omenjeni prilogi. Dobavitelj zemeljskega plina lastnosti le-tega dokazuje s specifikacijo o sestavi plina, ki jo je dolžan dnevno predložiti sistemskemu operaterju. Kolikor kakovost zemeljskega plina odstopa od specifikacije v Prilogi 1, sistemski operater ni dolžan prevzeti zemeljskega plina v prenos.
Dobavitelj mora zagotavljati dovolj zakupljenih kapacitet zemeljskega plina, s čimer bo lahko zagotovil neprekinjeno dobavo potrebnih količin zemeljskega plina ves čas trajanja pogodbe. Povsem razumljivo pa je, da dobavitelj ni odgovoren za morebitne motnje v dobavi, ki so posledice napak ali okvar v distribucijskem omrežju.
Predlagano črtanje določb, povabila k predložitvi ponudbe in pogodbe o dobavi zemeljskega plina, se ne odobri!


Datum objave: 15.12.2014   12:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na obljavljen razpis vas prosimo, da dopolnite seznam odjemnih mest s pristojnim SODO-tom (Energetika LJ, Petrol,...) in objavite poobalastila za psoredovanje merilnih podatkov za vse javne zavode.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Za vsa odjemna mesta, navedena na 31. strani razpisne dokumentacije številka 430-1023/2014-17 z dne 11.11.2014, regulirane dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, skladno z Energetskim zakonom,izvaja Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o..

Vse naročnike v skladu s pooblastili zastopa Mestna občina Ljubljana, potencialnim ponudnikom pa je za pridobitev podatkov o porabi zemeljskega plina (dostop do merilnih in obračunskih podatkov o posameznem merilnem mestu) pri sistemskem operaterju distribucijskega omrežja na voljo pooblastilo za posredovanje merilnih podatkov, ki se nahaja na 43. strani razpisne dokumentacije.


Datum objave: 16.01.2015   08:45
1.Spoštovani, prosimo vas za objavo predvidenega roka začetka dobave. Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik v danem trenutku ne more zapisati predvidenega roka začetka dobave zemeljskega plina, zaradi več časovnih spremenljivk kot so rok za pravnomočnost odločitve o oddaji naročila za predmetno naročilo, potreben čas za odpovedi pogodb s trenutnimi dobavitelji ter čas potreben za zamenjavo dobavitelja zemeljskega plina (prenos odjemnih mest v bilančno skupino novega dobavitelja zemeljskega plina).

2.Pozdravljeni, na razpisno dokumentacijo imamo naslednjo pripombo: Kot dobavitelj ZP bomo ob morebitnem podpisu pogodbe zakupili določeno količino ZP. Osnova za nakup energije bodo podatki iz ponudbe, kjer navajate količine ZP, ki so predmet razpisa. Glede na navedeno, vas prosimo, da nam sporočite ali imate na razpolago dovolj sredstev, da ne bi prišlo do predčasne prekinitve pogodbe, zaradi izčrpanja pogodbene vrednosti naročila pred časovno določenim rokom trajanja pogodbe. Menimo, da to področje mora biti pogodbeno bolj opredeljeno, saj v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da vam pogodba preneha ob izpolnitvi pogodbenega zneska. Ob tem pa pripominjamo, da je to zelo zanimiv način zagotavljanja potrebne ZP, saj vas morebitna prekoračitev ponudbenega zneska v času izvajanja pogodbe zaradi povečane porabe ZP lahko pripelje na področje neupravičenega odjema ali zasilne oskrbe. Oboje po zelo neugodni ceni.

ODGOVOR:
Iz razpisne dokumentacije in priloženega vzorca okvirnega sporazuma izhaja, da naročnik – odjemalec, ne more v naprej natančno določiti količine ZP, zato se dobavitelj obvezuje prodati, odjemalec pa kupiti v času veljavnosti okvirnega sporazuma, zemeljski plin v količinah, ki jih bo odjemalec dejansko potreboval, ter da te količine lahko odstopajo od predvidenih količin zapisanih v razpisni dokumentaciji, enako velja tudi za finančna sredstva. Naročnik bo za dejansko dobavljene in porabljene količine zagotovil sredstva v proračunu in finančnih načrtih.