Dosje javnega naročila JN16067/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN16067/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.12.2013
JN916/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.01.2014
JN972/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2014
JN1241/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.01.2014
    JN16067/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 20. 12. 2013
Številka objave: JN16067/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Kontakt: Darko Drole, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064665.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, Dalmatinova 1, SI-1000 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Ljubljana za zeleno mobilnost – Ureditev brežin Grubarjevega kanala s postavitvijo pristanov.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Območje izvedbe se nahaja ob Gruberjevem prekopu v izteku Prijateljeve ulice. V brežini reke se predvidi objekt, ki je namenjen servisnim prostorom. Okvirna površina prostora je 100 m2.
Vzdolž Gruberjevega prekopa je predvidena plavajoča naprava - ponton za potrebe pristana, katerega širina meri 6,00 m v rečni prerez prekopa. Dovoz in dostop do obravnavanega območja je obstoječ po ulicah Prule, Privoz in Gruberjevo nabrežje. Ob ulicah Prule in Gruberjevo nabrežje se ohrani enostransko vzdolžno parkiranje. Zvečer in konec tedna je možno dodatno parkiranje ob poklicni živilski šoli. Vhod v servisni objekt je urejen z nivoja poti ob reki.
Brežine Gruberjevega prekopa se uredijo kaskadno, s prefabricirani betonskimi elementi, v prani izvedbi, granulat po izboru arhitekta, s pasovnimi temelji po brežini. Prefabricirani elementi se kombinirajo z zasaditvijo, travnimi ploščami in granitnimi kockami. Za pot ob vodi je predviden pesek na utrjenem drenažnem nasutju. Plato je tlakovan z granitnimi oziroma porfirnimi kockami, s sekanim robom oziroma porfirnimi ploščami s sekanim robom. Robniki so predvideni v masivnem granitu. Na posameznih mestih so predvideni betonski robniki. Ponton je predviden iz pocinkanih pohodnih rešetk, prav tako fasadni ovoj servisnega objekta.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45241100 (Gradbena dela na nabrežju)
45240000 (Gradbena dela na vodnih objektih)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1320/2013-4
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 1. 2014
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 1. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete «Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« za obdobje 2013-2014.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/12/4202-24791666726130918336/Razpisn
a_dokumentacija_za_Zeleno_mobilnost.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 20. 1. 2014
Čas: 00:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 12. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN916/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 23. 1. 2014
  • JN972/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 24. 1. 2014
  • JN1241/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 30. 1. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.01.2014   10:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!

Prosimo za sledeča pojasnila:
1. Ali obstaja projekt zaščite in globokega temeljenja - PZI (mapa 8)?
2. V projektni nalogi je predviden samo en premer pilotov, dočim sta v popisu 2 različna premera - kaj je prav?
3. Prosimo za objavo armaturnih načrtov za oba premera?
4. Dolžina pilotov je v odvisnosti od premera - glede na različne premere ni logična enaka dolžina za oba premera?
5. Zakaj je izbrana tehnologija BENOTO (zastarela tehnologija) obenem pa so zahtevane meritve vibracij (obstajajo namreč bistveno manj vibracijsko rušilne tehnologije)?
6. Pri referencah ni jasno ali je referenca dolžina pilotne stene ali dolžina samih pilotov?
7. Piloti se običajno obračunavajo v metrih (v mehkih materialih in trdih - ločeno)?
8. Armatura za pilote se običajno obračunava v kg in ne v kom?
9. Beton se običajno obračunava v m3 in ne v kom?
10. Kakšne so zahteve glede vodotesnosti betona?
11. Ponton 350 ton???
V pričakovanju pojasnil lep pozdrav!

ODGOVOR:
1. Projekta zaščite gradbene jame ni, piloti so obdelani v načrtu gradbenih konstrukcij.
2. Predvidena sta dva tipa pilotov D=40 cm in D=60 cm.
3. Oba armaturna načrta sta sestavni del načrta gradbenih konstrukcij.
4. Dolžina pilotov se prilagaja globini raščene osnove in so v raščeno osnovo vpeti za minimalno 2D pilota.
5. Tip in vrsta pilotov ter premer pilotov je izbran glede na obremenitve in možnost izvedbe.
6. Gre za dolžino pilotne stene (150 tekočih metrov).
7. Dolžina pilotov se prilagaja globini raščene osnove. Pričakovano je vrtanje v mehko osnovo, le v zadnjih dveh metrih se pilot vpenja v trdo raščeno osnovo. Dolžine pilotov pa se korigirajo glede na dosežen nosilni sloj.
8. Teža armature za 1 pilot je razvidna v Načrtu gradbenih konstrukcij št. 033-02/08 in št. 024/13, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
9. V splošnem so dimenzije ab elementov razvidne iz načrta arhitekture in načrtov gradbenih konstrukcij. Na katere elemente se nanaša vprašanje?
10. Razvidno na armaturnih načrtih.
11. Vprašanje ni razumljivo. Prosimo, da pojasnite vprašanje.

Datum objave: 16.01.2014   10:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi objave razpisa tik pred prazniki, ko je velika večina podjetij koristila letni dopust in niso odreagirali na poslana povpraševanja ter ponudb ni bilo mogoče pridobiti, je pa naročilo zelo zahtevno, vas vljudno naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, hvala.

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb je 28.1.2014 do 12.00 ure. Naročnik ocenjuje, da je rok primeren in ga v tem trenutku nima namena podaljševati.

Datum objave: 16.01.2014   10:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
za izdelavo ponudbe potrebujemo projektno dokumentacijo. Prosimo, da jo objavite na spletni strani, kjer je objavljen popis del in razpisna dokumentacija.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Projektna dokumentacija predmetni javni razpis je preobširna za objavo na Portalu JN. Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kontaktna oseba: Darko Drole). Ogled je možen vsak delovni dan v času razpisa od 9:00 do12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki 01 306 46 65.

Datum objave: 16.01.2014   10:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
spraešujemo vas, ali mora v predmetnem razpisu, v primeru, ko gre za skupno ponudbo več partnerjev, garancijo za resnost ponudbe naročniku izdati izključno vodilni partner ali jo lahko v imenu konzorcija ponudnikov izda katerikoli partner v skupnem nastopu?
Hvala za pojasnilo .ODGOVOR:
Garancijo za resnost ponudbe lahko izda katerikoli partner v skupni ponudbi, vendar mora biti v pravnem aktu o skupnem nastopu to tudi natančno navedeno.

Datum objave: 16.01.2014   10:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo vas, da prilagodite zahtevane referenčne pogoje za OVD gradbenih del tistim pogojem, ki jih zahtevate za reference ponudnika / podjetja. Namreč, pri 3 referencah podjetja, zahtevanih v obdobju zadnjih 5 let, ni pogojeno, da so bile vodene s strani enega OVD gradbenih del, v nasprotju s pretiranimi zahtevami za OVD, kjer mora ena oseba (kot OVD gradbenih del) sam izkazovati kar 3 reference.
Hvala za prilagoditev.

ODGOVOR:
Za podjetje se zahtevajo 3 reference v zadnjih 5 letih.
Za OVD gradbenih del prav tako 3 reference v zadnjih 5 letih.

Datum objave: 16.01.2014   10:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Rok izvedbe (št. dni)?
2. Zagatnice (292 m2) čas najema?

ODGOVOR:
1. Rok izvedbe je do 30.9.2014.
2. Čas najema zagatnic je odvisen od tehnologije gradnje in organizacije izvedbe del, ki si jo glede na končni rok za dokončanje vseh del, določi izvajalec.

Datum objave: 16.01.2014   10:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko za odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo gradbenih del prijavimo isto osebo, ki ima reference za pilotne stene in tlakovanja kot odgovorni vodja del?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 16.01.2014   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Naročnika vljudno naprošamo, če lahko objavi še projektno dokumentacijo, da se lahko pripravijo korektne ponudbe, kar naročnik sigurno želi

Hvala

ODGOVOR:
Projektna dokumentacija predmetni javni razpis je preobširna za objavo na Portalu JN. Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kontaktna oseba: Darko Drole). Ogled je možen vsak delovni dan v času razpisa od 9:00 do12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki 01 306 46 65.

Datum objave: 16.01.2014   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo kot obvezen pogoj dostavo "Certifikat izvajalčeve sposobnosti za izvajanje zahtevnih varilskih del po SIST EN ISO 3834-2". Namreč Državna revizijska komisija je že v več primerih zavzela stališče, da je ISO certifikat, kot pogoj za nastop na javnem naročilu v neskladju z ZJN. Tako stališče je naprimer zavzela v primeru 018-14/2010-2. ( http://www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2010021008233746/ )

ODGOVOR:
ISO 9001 je standard za sistem vodenja kakovosti (koristno sicer je, da ga ponudnik ima, vendar s tem ne dokaže sposobnosti za izvajanje prevzetih del). SIST EN ISO 3834-2 pa je standard, ki definira tehnično in kadrovsko sposobnost izvajalca za opravljanje del (kar dokaže s predložitvijo ustreznega spričevala).
Tako, da je mnenje DKOM v zvezi z ISO 9001 pravilno, vendar pa je SIST EN ISO 3834-2 standard s katerim izvajalec dokazuje, da je sposoben kvalitetno izvajati dela pri varjenju jeklenih konstrukcij in je s tem bistveno povezan s predmetom javnega naročila.

Datum objave: 22.01.2014   14:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Naročnika prosimo da objavi projektno dokumentacijo, saj je v popisu veliko elementov, ki se navezujejo na detajle iz prejekta. Prav tako naprošamo naročnika da popravi popis v delu KANALIZACIJA - hišni kanalizacijski priključek - gradbena in zemeljska dela, saj le ta del ne vsebuje popisnih količin.

ODGOVOR:
Projektna dokumentacija predmetni javni razpis je preobširna za objavo na Portalu JN. Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kontaktna oseba: Darko Drole). Ogled je možen vsak delovni dan v času razpisa od 9:00 do12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki 01 306 46 65.

V rubriki zemeljska in gradbena dela ni količin, saj gre za podrobni opis del, ki so potrebna za izdelavo priključka. Dela, ki jih te postavke opisujejo pa imajo količine.

Datum objave: 22.01.2014   14:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za kvalitetno pripravo ponudbe nujno potrebujemo načrte, sheme in detajle, katere potrebujejo predvsem podizvajalci ( obrtniki ), saj ni smiselno, da vsak prihaja na sedež MOL-a, da pregleda projekte. Zato jih objavite na portalu javnih naročil.

ODGOVOR:
Projektna dokumentacija za predmetni javni razpis je preobširna za objavo na Portalu JN. Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kontaktna oseba: Darko Drole). Ogled je možen vsak delovni dan v času razpisa od 9:00 do12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki 01 306 46 65.

Datum objave: 22.01.2014   14:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Pri poglavju II. PLATO v OSI PRIJATELJEVE ULICE - OBRTNIŠKA DELA tč. 6 je popis:
Dobava in montaža svetil v utore betonskih sten korita. Tip po izboru projektanta. kom 4
Prosimo, da definirate kakšen tip svetilk je predvidel projektant ? Zanima nas, kje so zajeti kabli ? Prosimo tudi za shemo betonskih korit !

ODGOVOR:
Napeljava luči je predvidena v načrtu električnih instalacij – javna razsvetljava.
Tip svetilk: vgradna svetilka ARES ALICE 820917 230 V, 50 Hz, (barva aluminium - siva) v pripravljene odprtine betonskih kaskad, kompletno svetlobno mesto s kompaktno FLUO sijalko TC-D moči 26 W, ožičenjem in vgradno dozo 77.

Datum objave: 22.01.2014   14:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Pri poglavju SANACIJA BREŽINE - Razna obrtniška dela tč. 4 je popis :
Izdelava, dobava in montaža spomenika. Ocena komplet
Prosimo vas, da bolj natančno definirate kakšen spomenik je predviden, iz kakšnega materiala, kakšne velikosti, kje je predvidena točna lokacija ....????

ODGOVOR:
Postavka izdelava, dobava in montaža spomenika se ukine.
Načrt za temelj skulpture (dim. 161 cm x 335 cm) skupaj s 3 cm debelo jekleno ploščo in armaturo pa je del načrta arhitekture, kjer je razvidna tudi lokacija le tega. Potrebno bo odstraniti obstoječ tlak, teren komprimirati, izvesti temelj, ter nazaj postaviti obstoječ tlak (porfirne kocke).
Popisi del bodo popravljeni in objavljeni v najkrajšem možnem času.

Datum objave: 22.01.2014   14:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Pri poglavju SANACIJA BREŽINE - Razna obrtniška dela tč. 10 je popis :
Izdelava zaključka ograje ob Grubarjevem prekopu - pričetek Plečnikovih stopnic ocena m1 50
Zanima nas, kakšne zaključke je potrebno izdelati ????


ODGOVOR:
Načrt zaključkov ograj je del projekta arhitekture, načrt ograj , list št. 8.2 in 8.3.

Datum objave: 22.01.2014   14:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Pri poglavju SANACIJA BREŽINE - Razna obrtniška dela je popis del:
Ureditev arheološke razstave po(d ??) pergolo. komplet 1
Zanima nas, kaj je potrebno ovrednotiti pri tej postavki ???? Kje se nahaja ta arheološka razstava ???

ODGOVOR:
Postavka arheološke razstave se ukine.
Popisi del bodo popravljeni in objavljeni v najkrajšem možnem času.

Datum objave: 22.01.2014   14:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Pri poglavju PONTON tč. 2 je popis del:
Votli zaboj pontona, dimenzioniran glede na težo konstrukcije. komplet 1
Zanima nas, kaj je potrebno ovrednotiti pri tej postavki, kakšen material je potreben, kakšne dimenzije je ta zaboj ..... ??????
Nujno je potrebno objaviti načrte !!!

ODGOVOR:
Material in dimenzije pontona, vključno z zabojem pontona so definirani v načrtu gradbenih konstrukcij.
Projektna dokumentacija za predmetni javni razpis je preobširna za objavo na Portalu JN. Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kontaktna oseba: Darko Drole). Ogled je možen vsak delovni dan v času razpisa od 9:00 do12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki 01 306 46 65.

Datum objave: 22.01.2014   14:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

V popisu del je predvidena izvedba Benotto pilotov fi 40 in fi 60 cm, globine 16,5 m in sicer komplet z betonom in armaturo.
Prosimo vas, da podate informacijo koliko je zahtevane armature na tekoči meter pilota in sicer za premer fi 40 in fi 60 cm.

Hvala.

ODGOVOR:
Teža armature na tekoči meter za pilote:
D40 = 23,4 Kg
D60 = 42,7 Kg

Datum objave: 22.01.2014   14:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko katerikoli od partnerjev iz konzorcija predloži garancijo za resnost ponudbe?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 22.01.2014   14:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko nominirani podizvajalec predloži referenco?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 22.01.2014   14:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisu se 2x pojavljajo zagatnice in sicer 215 m2 za 45 dni ter 292 m2 (št. dni =?). Ali se bo zabila celotna količina zagatnic naenkrat, torej 507 m2 in bo tudi najemnina tekla za 507 m2 oz. ali se bodo le te prestavljale na objektu, tako da bo dejansko najemnina tekla za cca. 292 m2? Prosim pojasnilo, hvala.

ODGOVOR:
Zagatne stene so predvidene za Servisni objekt 215m2 in za Ureditev brežin in poti 292m2. Zagatne stene se ne zabijajo naenkrat, ponudnik izvede ta dela skladno z njegovim terminskim planom za izvedbo razpisanih del.

Datum objave: 22.01.2014   14:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Pri sanaciji brežine je v popisu zajeta izdelava, dobava in vgradnja novih kanitih klad, dimenzije kot obstoječe in obnova obstoječih kamnitih kladnih stopnic z izdelavo in dobavo novih enake kvalitete in barve kot obstoječe.

Ali lahko daste na portal kakšen detajl oz. več podatkov o dimenzijah in kvaliteti obstoječih klad?

V poglavju Razna obrtniška dela je postavka Izdelava, dobava in montaža spomenika.

Ali lahko daste na portal več podatkov o tem (detajl, opis, dimenzije, material,.....)?

Ravno tako je postavka Ureditev arheološke razstave pod pergolo.

Ali lahko dobimo več podatkov o tem?

Za vse postavke v poglavju Razna obrtniška dela bi nujno potrebovali detajle na portalu!

Hvala za odgovore in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Projektna dokumentacija za predmetni javni razpis je preobširna za objavo na Portalu JN. Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kontaktna oseba: Darko Drole). Ogled je možen vsak delovni dan v času razpisa od 9:00 do12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki 01 306 46 65.
Postavka izdelava, dobava in montaža spomenika se ukine.
Načrt za temelj skulpture (dim. 161 cm x 335 cm) skupaj s 3 cm debelo jekleno ploščo in armaturo pa je del načrta arhitekture, kjer je razvidna tudi lokacija le tega. Potrebno bo odstraniti obstoječ tlak, teren komprimirati, izvesti temelj, ter nazaj postaviti obstoječ tlak (porfirne kocke).
Postavka arheološke razstave se ukine.
Popisi del bodo popravljeni in objavljeni v najkrajšem možnem času.

Datum objave: 22.01.2014   14:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani.

Sporočamo vam, da v popisu kanalizacijskih del "HIŠNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK - zemeljska in gradbena dela" ni količin. Tudi v popisu vodovodnih instalacij v določenih celicah ni mogoče prebrati besedila, ker so preozke. Prosimo, če popise pregledate in popravite.

lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
V rubriki zemeljska in gradbena dela ni količin, saj gre za podrobni opis del, ki so potrebna za izdelavo priključka. Dela, ki jih te postavke opisujejo pa imajo količine.
Popisi del bodo popravljeni in objavljeni v najkrajšem možnem času.

Datum objave: 22.01.2014   14:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ali nam lahko podaljšate rok za oddajo ponudb za en teden?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik bo rok za predložitev ponudb podaljšal, in sicer je novi rok za predložitev ponudb 5.2.2014 do 12.00, javno odpiranje ponudb pa bo 5.2.2014 ob 13.00.

Datum objave: 22.01.2014   14:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je sprejemljiva izdelava prefabrikatov v liti izvedbi, dodatno obdelavo (ki v tem primeru seveda ni prani kulir, ampak druga – štokanje?) Enako velja za videz (savski – dravski prodec).

ODGOVOR:
Izdelava prefabrikatov v omenjeni izvedbi ni sprejemljiva. Izdelava in izgled morata biti enaka kot v prvi fazi izvedbe projekta.

Datum objave: 22.01.2014   14:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Ker projekti niso objavljeni na portalu, je zaradi ogledov le teh na sedežu MOLa postopek za pripravo korektne ponudbe prekratek.

ODGOVOR:
Naročnik bo rok za predložitev ponudb podaljšal, in sicer je novi rok za predložitev ponudb 5.2.2014 do 12.00, javno odpiranje ponudb pa bo 5.2.2014 ob 13.00.

Datum objave: 22.01.2014   14:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaradi zahtevnosti priprave ponudbe, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik bo rok za predložitev ponudb podaljšal, in sicer je novi rok za predložitev ponudb 5.2.2014 do 12.00, javno odpiranje ponudb pa bo 5.2.2014 ob 13.00.

Datum objave: 22.01.2014   14:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

V sklopu PONTON so postavke:
Dobava in zalivanje hrastovih pilotov fi 40 cm, dolžina se prilagodi gladini vode. Ocenjena dolžina 12 m. kos 8
Dobava in montaža prečne povezave med piloti izdelane iz hrastovega lesa. kos 8

Prosimo za detaljno obrazložitev izvedbe ( koliko so zabiti piloti v teren, kako in na kakšnih razdaljah je izvedena prečna povezava, na kakšnih osnih razdaljah so piloti, kakšno zalivanje je predvideno....)

Za odgovor se Vam najlepše zahvaljujem.

ODGOVOR:
Leseni piloti so v rečna tla (mehka podlaga) zabiti na osni razdalji cca 1,5m (2/3 noter, 1/3 zunaj).
Zgornja povezava je 0,5 m nad visoko vodo, spodnja pa 1m nižje.
Pred zabitjem je potrebno na lokaciji pilotov odstraniti kamnito zložbo na rečnem dnu in jo po koncu vrniti v stanje pred posegom.

Datum objave: 22.01.2014   14:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo postavke: Doplačilo za dobavo in polaganje armirane BIOTECH plasti, kjer so večji naloni terena.
Kaj je Biotech plast?ODGOVOR:
Biotec je sistem za biotehnično stabilizacijo brežin.

Datum objave: 22.01.2014   15:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod sklopom PONTON IN UREDITEV BREŽIN (IV - 15) je postavka geodetska določitev lokacije pilotov (potapljači).
Kaj to dejansko pomeni? Ali je potrebno zakoličiti pilote v reki?
Pri ogledu projektne dokumentacije ni bilo videti pilotov v vodnem telesu.

Hvala.

ODGOVOR:
Leseni piloti so v rečna tla (mehka podlaga) zabiti na osni razdalji cca 1,5m (2/3 noter, 1/3 zunaj).
Zgornja povezava je 0,5 m nad visoko vodo, spodnja pa 1m nižje.
Pred zabitjem je potrebno na lokaciji pilotov odstraniti kamnito zložbo na rečnem dnu in jo po koncu vrniti v stanje pred posegom.

Datum objave: 22.01.2014   15:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V popisu del v poglavju III.UREDITEV BREŽIN IN POTI, IV.RAZNA OBRTNIŠKA DELA sta nejasni postavki:
- poz. 4. Izdelava, dobava in montaža spomenika. Ocena. Komplet 1
- poz. 12. Ureditev arheološke razstave pod pergolo. Komplet 1.

Prosimo za opis del in točne količine, kaj zajema komplet naveden v poziciji in tudi dobavitelja spomenika ter organizatorja arheološke razstave.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Postavka izdelava, dobava in montaža spomenika se ukine.
Načrt za temelj skulpture (dim. 161 cm x 335 cm) skupaj s 3 cm debelo jekleno ploščo in armaturo pa je del načrta arhitekture, kjer je razvidna tudi lokacija le tega. Potrebno bo odstraniti obstoječ tlak, teren komprimirati, izvesti temelj, ter nazaj postaviti obstoječ tlak (porfirne kocke).
Postavka arheološke razstave se ukine.
Popisi del bodo popravljeni in objavljeni v najkrajšem možnem času.

Datum objave: 22.01.2014   15:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo, da za pozicijo IV. PONTON, 2. Votli zaboj pontona, dimenzioniran glede na težo konstrukcije, komplet 1, navedete težo in obdelavo.

Hvala


ODGOVOR:
Teža pontona je zajeta v teži jeklene konstrukcije.
Ponton je potrebno izdelati skladno z zahtevami standardov 1090-1 in 1090-2 ter ostalih standardov, ki so relevantni za izvedbo tovrstnih konstrukcij.
Votli zaboj mora biti barvan – antikorozijski premazi (za ladje).

Datum objave: 22.01.2014   15:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vljudno naprošamo naročnika, da pojasni dimenzijo vrat v postavki:
Izdelava, dobava in montaža steklenih drsnih vrat za tuš kad, izdelanih iz kaljenega stekla v maks vodilih. Vrata velikosti 2 x 5/194 cm.

Ali so to dvojna vrata (vrata v dveh delih) širine 5 (cm) in višine 194 cm ali so vrata enojna širine 2 (cm ali metra) in višine 194 cm ??

ODGOVOR:
Gre za drsna steklena vrata iz kaljenega stekla v inox vodilih. Odpiranje in dimenzije so vidne v shemi, ki je del projekta.
Celotna mera odprtine je 1,94m x 1m. Steklo 2x 0,5m/1,94m.


Datum objave: 22.01.2014   15:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo, da za pozicijo III.UREDITEV BREŽIN IN POTI, IV.RAZNA OBRTNIŠKA DELA, postavka 2. Dobava in postavitev kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov…..,
navedete karakteristike kontejnerjev.

Hvala

ODGOVOR:
Kontejnerji bodo del investicije JP Snaga, zato se jih v ponudbi ne upošteva.

Datum objave: 23.01.2014   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosimo vas, da prilagodite zahtevane referenčne pogoje za ponudnika in OVD. Namreč, v popisu predmetnih razpisanih del so navedeni le točkovni benotto piloti, v količini 71 kom, Ø 60 in Ø 40, v nasprotju s pretiranimi referenčnimi zahtevami po AB pilotni steni, min. dolžine 150 m1, ki po naravi del ne predstavljajo ekvivalenta pozicij iz popisa. Podobno velja za referenco iz naslova tlakovanja, kjer že zahtevana referenčna količina ene reference (1.500 m2) bistveno presega dejansko količino iz ponudbenega popisa del.
Hvala

ODGOVOR:
Reference ponudnika glede pilotne stene ostajajo nespremenjene, saj gre v predmetu javnega naročila za niz pilotov dolžine 250 m in globine do raščenega terena + 2D, med seboj povezanih a AB gredo.
Odgovorni vodja gradbenih del, se izkaže z referenco tlakovanja najmanj treh objektov (granitne kocke, plošče iz kamna) skupne površine najmanj 1.500 m2, od katerih mora biti vsaj ena referenca najmanj površine 800 m2.
Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel tlakovanje najmanj treh objektov (granitne kocke, plošče iz kamna) skupne površine najmanj 1.500 m2, od katerih mora biti vsaj ena referenca najmanj površine 800 m2.

Datum objave: 23.01.2014   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ali bo naročnik ustreznost časovne veljavnosti listin, vključno z garancijo za resnost ponudbe, presojal glede na prvotni rok za prejem ponudb?
LP

ODGOVOR:
Časovna veljavnost listin se bo presojala glede na novi rok oddaje ponudb, in sicer 5.2.2014.

Datum objave: 23.01.2014   14:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Naročnika naprošamo da spremeni kriterij reference in sicer tako za podjetje kot za OVD, da spremeni del:
- tlakovanje najmanj treh objektov (granitne kocke, plošče iz granita) debeline min. 6cm
se spremeni:
- tlakovanje najmanj treh objektov (kamnite kocke, plošče iz kamna) debeline min. 6cm
Saj nekdo ki je položil ali pa tlakoval večje površine z kockami ali pa z ploščami iz drugih vrst kamna lahko opravi dela v tem javnem naročilu.

ODGOVOR:
Naročnik bo delno spremenil referenčne pogoje, ki so razvidni iz popravka razpisne dokumentacije.

Datum objave: 30.01.2014   13:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Glede fasadnih in pa ograjnih mrež nas zanima, ali so horizontalni in vertikalni trakovi mrež enaki. Nekje namreč piše tudi pohodna mreža ki ima ponavadi nosilni trak širši kot pa prečni trak ali pa ima celo žico. Ali moramo upoštevati oba trakova iste širine za pripravo ponudbe ali ni pomembno?

Drugo vprašanje glede odgovornega vodje. Ali je lahko odgovorni vodja del tudi nekdo, ki je bil pri referenčnem projektu odgovorni nadzorni?

Hvala za odgovore in lep pozdrav

ODGOVOR:
Horizontalni in vertikalni trakovi rešetk naj bodo v isti dimenziji (40 mm).
Oseba, ki je bila pri referenčnem projektu odgovorni nadzorni ne more biti odgovorni vodja del.

Datum objave: 30.01.2014   13:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je objavil " nove " popise del, vendar pri skulpturi in vrsti svetilk v cvetličnih koritih NI NIČ popravljeno. Ali boste še 1x objavili nove popie del ??

ODGOVOR:
V odgovorih na vprašanja je bilo odgovorjeno, da se spomenik ne bo upošteval pri ponudbi.
V odgovorih na vprašanja je bil natančno definiran tip svetilk pod cvetličnimi koriti.

Datum objave: 30.01.2014   13:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da definirate kateri les se lahko uporabi pri postavkah 2. Ponton in ureditev brežin, IV. Ponton pri postavkah 5 in 6:

Izdelava, dobava in pritrjevanje lesenih
impregniranih moralov preseka 6/4cm,
pritrjeni na kovinske profile, v razmakih
54 - 79cm. Les odporen na vlago
m2 1.700,00

Dobava in pritrjevanje lesenih podnic
debeline 4 cm, pritrjene na lesene
morale s sistemom DIELENFIX DF 17
RF SINGA. Les odporen na vlago, s
certifikatom, zg. površina krtačena.
m2 1.700,00

ODGOVOR:
Za lesene impregnirane morale je primeren les s primerno stopnjo naravne zaščite - hrast, akacija (1. oz. 2. trajnostni razred).
Ustrezen les za podnice je sibirski macesen, vendar je potrebno priložiti potrdilo o tem, da les ni onesnažen z radioaktivnim sevanjem.

Datum objave: 30.01.2014   13:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Odgovor:, Datum objave: 22.1.2014, 14:57

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani.

Sporočamo vam, da v popisu kanalizacijskih del "HIŠNI KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK - zemeljska in gradbena dela" ni količin. Tudi v popisu vodovodnih instalacij v določenih celicah ni mogoče prebrati besedila, ker so preozke. Prosimo, če popise pregledate in popravite.

lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
V rubriki zemeljska in gradbena dela ni količin, saj gre za podrobni opis del, ki so potrebna za izdelavo priključka. Dela, ki jih te postavke opisujejo pa imajo količine.
Popisi del bodo popravljeni in objavljeni v najkrajšem možnem času.

SPOŠTOVANI.

Sporočamo vam, da vaš odgovor žal ne drži! V popisu manjkajo količine za gradbena dela.Prosimo, da čim prej popravite in objavite popravljene popise.

lp,ODGOVOR:
V popisu del in materiala pod pozicijo 1.0 hišnega kanalizacijskega priključka - gradbena in zemeljska dela je SPLOŠEN OPIS DEL katere bo potrebno izvesti, da bo priključek narejen. In ne vsebuje količin, ker je to samo OPIS DEL oz. pravilnega postopka del.
Pod pozicijo 3.0 hišnega kanalizacijskega priključka – predizmere – predračun zajema POPIS DEL in MATERIALA za izvedbo priključka, s količinami.
Torej če katere količine oziroma postavke v predizmerah ni, je ni tudi na gradbišču, kot. naprimer Rušitev asfaltnega cestišča debeline 12 cm, ker na samem gradbišču ni asfalta.

Datum objave: 30.01.2014   13:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da točno navede na katerih straneh razpisne dokumentacije objavljene dne 23.1.2014 in 24.1.2014 so spremembe, saj imamo razpisno dokumentacijo že v celoti izpolnjeno in je nebi radi izpolnjevali ponovno.

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija objavljena dne 23.1.2014 je popravljena na straneh 6 in 7.
Razpisna dokumentacija objavljena dne 24.1.2014 je popravljena na straneh 11 in 25.


Datum objave: 30.01.2014   13:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Glede na odgovore na portalu in popravljeno razpisno dokumentacijo in popis del z dne 23.1.2014 ugotavljamo, da popisi del niso usklajeni. Ureditev arheološke razstave - je spremenjena količina; izdelava , dobava in montaža spomenika - količina ni spremenjena.
Naročnika prosimo, da uskladi popise del z odgovori na portalu.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Postavki Ureditev arheološke razstave in Izdelava, dobava in montaža spomenika se iz razpisa črtata in se v ponudbi ne bosta upoštevali.

Datum objave: 30.01.2014   13:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri ogledu projektov nismo zasledili podatka glede obdelave votlih zabojev pontona. Prosimo vas, da točno definirate tip obdelave votlih zabojev pontona. Ali zadostuje peskanje in barvanje z dvokomponentno barvo?

ODGOVOR:
PROTIKOROZIJSKA ZAŠČITA (PKZ) PONTONA (PLOVCA)
Jeklena konstrukcija pontona (plovca) se pred korozijo materiala zaščiti pasivno s premaznimi sredstvi, ki zagotavljajo pričakovano veliko trajnost (H), več od 15 let po standardu ISO 12994 za najmočnejše obremenjeno okolje (C5). Pri načrtovanju in izvedbi protikorozijske zaščite je potrebno upoštevati določila skupine standardov SIST EN ISO 12944 (deli 1,2,3,4,5,6,7,8).
S tem projektom je predvidena naslednja sestava PKZ:
Notranje površine plovca: (skupaj min 150-200 mikronov, odvisno od sistema)
- Priprava površine - peskanje Sa2½ (SIST EN ISO 12944-4)
- 1 x cink-epoksi osnovni premaz debeline 70 mikronov
- Lokalno popravilo poškodb: peskanje poškodb in zvarov do Sa2½ (SIST EN ISO 12944-4), osnovni premaz na poziciji poškodb
- 1 x nanos katran-epoksi premaza v debelini 100 mikronov
Zunanje površine plovca: (skupaj min 300-360 mikronov, odvisno od sistema)
- Priprava površine - peskanje Sa2½ (SIST EN ISO 12944-4)
- 1 x cink-epoksi osnovni premaz debeline 70 mikronov
- Lokalno popravilo poškodb: peskanje poškodb in zvarov do Sa2½ (SIST EN ISO 12944-4), osnovni premaz na poziciji poškodb
- Vmesni in končni premaz v skupni debelini 260 mikronov; Končni premaz odporen na vplive UV žarkov in odporen na abrazijo.
Nianso zaključnega premaza (RAL) določi arhitekt v soglasju z investitorjem.
Izvajalec lahko predlaga svoj sistem zaščite, ki zagotavljajo enak ali podoben nivo protikorozijske zaščite in ki kvalitativno in trajnostno ustreza v projektu navedenim standardom in zahtevam.
Pred pričetkom izvedbe protikorozijske zaščite izvajalec izdela poseben Elaborat protikorozijske zaščite, ki ga mora predložiti investitorju, proizvajalcu premazov, odgovornemu projektantu in strokovnemu nadzoru v pregled in pisno potrditev. Elaborat protikorozijske zaščite mora poleg izbranega sistema protikorozijske zaščite vsebovati tudi opis načina izvedbe protikorozijske zašičte in plan kontrole kvalitete njene izvedbe. Pri končni izbiri sistema je potrebno upoštevati, da so plovci v stalnem stiku s tekočo vodo, v kateri so drobni delci (mulj, mivka, ...) in posledično mora PKZ zunanjega dela plovca zagotavljati zadostno odpornost prti abraziji.


Datum objave: 30.01.2014   13:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri Pontonu in ureditvi brežin, IV Ponton je v postavki 2 opis dela:

Votli zaboj pontona, dimenzioniran
glede na težo konstrukcije.
komplet 1,00

1. Po naših izračunih so votli zaboji pontona upoštevani že v postavki 1 »Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije…« vsaj glede na teže, ki smo jih izračunali. Ali so torej votli zaboji pontona upoštevani tako v postavki 1 (jeklena konstrukcija) kot v postavki 2 (votli zaboji pontona)?
2. Ali je v postavko 2 za komplet 1,00 potrebno upoštevati vseh 16 votlih zabojev pontona?

ODGOVOR:
Teža votlega zaboja pontona je upoštevana že v postavki jeklena konstrukcija. Površinska obdelava je pri votlem zaboju pontona drugačna kot pri jekleni konstrukciji. Potrebno je upoštevati vse votle zaboje pontona, ki so v načrtu gradbenih konstrukcij.

Datum objave: 30.01.2014   13:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V projektu je za vsak ponton specificirana 3mm debela pločevina iz aluminija skupne teže 547kg. Ali tega ni potrebno upoštevati ali boste objavili popravljen popis del, kjer bo zajeta tudi pločevina iz aluminija?

ODGOVOR:
Pločevino je v ponudbi potrebno upoštevati. Zajeta je v teži konstrukcije pontona. Lahko se izvedena tudi iz pocinkane pločevine ustrezne debeline in obdelave (npr.: solzasta pločevina).

Datum objave: 30.01.2014   13:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Celica za vnos cene PID-a pri zavihku Cesta je zaklenjena. Prosimo za popravek popisa del.

ODGOVOR:
Popis je popravljen in je ponovno objavljen na Portalu javnega naročanja.

Datum objave: 30.01.2014   13:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zavihek »Ponton in ureditev brežin«, I. Servisni objekt »2«, A. Gradbena dela – servisni objekt, I. Zaščita gradbene jame in pilotiranje, postavka 2:

Izdelava črpališča talne vode, iz
betonske cevi fi 100 cm, globine 150 cm.
Lokacija črpališč po projektu gradbene
jame.
kom 4

Ali se tu upošteva samo izdelava jaška iz betonske cevi v katerega se postavi črpalko?

ODGOVOR:
Upošteva se samo izdelava jaška. Črpalka je v popisu projekta strojnih instalacij.

Datum objave: 30.01.2014   13:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
III. UREDITEV BREŽIN IN POTI, B. OBRTNIŠKA DELA, III. SANACIJA BREŽINE, postavka 1 d:

Izdelava dobava in vgradnja novih
kamnitih klad, dimenzije kot v obstoječe,
klan kamen, kvalitete kot obstoječe.
m2 200

V projektu, ki sno na voljo na ogled detajla te postavke nismo zasledili. Prosimo vas, da podate dimenzije kamnitih klad in detajl polaganja.

ODGOVOR:
Kot je razvidno iz splošnega opisa točke 1 gre za sanacijo obstoječega stanja:
Sanacija obstoječe brežine Ljubljanice in Grubarjevega kanala. Brežina v naklonu 30 - 45 stopinj. Izvedena iz kamnitih klad dimenzije cca 60/40/80 cm. Kamnite klade se lokalno odstrani, utrdi ležišče, ponovno vgradi še uporabne klade, neuporabne oziroma manjkajoče pa nadomestiti z novimi, v izgledu obstoječih. Podane ocenjene površine kladnih oblog.


Datum objave: 30.01.2014   13:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
III. UREDITEV BREŽIN IN POTI, B. OBRTNIŠKA DELA, IV. RAZNA OBRTNIŠKA DELA, postavki 15 in 16 – projektantski nadzor. V celice ne moremo vpisati cene za projektantski nadzor. Ali boste objavili popravljen popis del?

ODGOVOR:
Popis je popravljen in je ponovno objavljen na Portalu javnega naročanja.

Datum objave: 30.01.2014   13:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva, da mora ponudnik zagotoviti odgovornega vodjo ključavničarskih in odgovornega vodjo gradbenih del. Kot dokazilo, je zahtevano potrdilo o izobrazbi, potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici, ter 1 potrjeno referenco z področja v zadnjih petih letih. Glede na to, da je zahteval naročnik odgovornega vodjo posameznih del, nas zanima ali lahko zadostimo pogoj, tako kot navaja ZGO in sicer:
Odgovorni vodja posameznih del je lahko posameznik:
- z višjo strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične izobrazbe, z opravljenim strokovnim izpitom in najmanj dvemi leti delovnih izkušenj ali
- s pridobljeno srednjo izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične izobrazbe, z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, lahko pa tudi oseba z opravljenim delovodskim ali mojstrskim izpitom s področja izvajanja del pri gradnjah in z najmanj petimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah.


ODGOVOR:
Pogoji, ki jih je potrebno zadostiti za vodjo posameznih del so skladno z ZGO - 1E, 77. člen (pogoji za odgovornega vodjo del in posameznih del), tretji odstavek:
Odgovorni vodja posameznih del je lahko tudi posameznik, ki ima višjo strokovno izobrazbo z opravljenim strokovnim izpitom in najmanj dvemi leti delovnih izkušenj in tehnik z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, lahko pa tudi oseba z opravljenim delovodskim ali mojstrskim izpitom s področja izvajanja del pri gradnjah in z najmanj petimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah.