Dosje javnega naročila JN4346/2013
Naročnik: OBČINA VELIKA POLANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN4346/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.04.2013
JN4526/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2013
JN5026/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2013
JN6551/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2013
    JN4346/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 17. 4. 2013
Številka objave: JN4346/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA VELIKA POLANA, Velika Polana 111, Kontakt: ga. Lidija Vučko Bukovec, V roke: ga. Lidija Vučko Bukovec, SI-9225 Velika Polana.
Tel. +386 025776750. Telefaks +386 025776752. E-pošta obcina@velika-polana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.velika-polana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: »Prireditveni center »Poljana«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Velika Polana
Sifra NUTS: SI011.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba projekta vključuje izgradnjo večnamenskega objekta, prireditvene ploščadi, spremljajočih objektov in ureditev okolice.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45210000 (Gradbena dela na stavbah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Izvedba projekta vključuje izgradnjo večnamenskega objekta, prireditvene ploščadi, spremljajočih objektov in ureditev okolice.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 31. 5. 2013, Zakljucek 30. 9. 2014.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
V ponudbi se zahteva predložitev menične izjave in menice v višini 50.000,00 EUR. Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.
V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.
Menica za resnost ponudbe bo unovčena v naslednjih primerih:
A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Predložene menice in menične izjave bodo neizbranim ponudnikom vrnjene po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila ali po drugi pravnomočni odločitvi naročnika.
Izbranemu ponudniku bo zavarovanje za resnost ponudbe vrnjeno po podpisu pogodbe.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene cene (brez DDV). Garancija mora veljati še najmanj 120 dni po prejemu Potrdila o prevzemu. Izvajalec je dolžan predložiti bančno garancijo za celotno obdobje del glede na terminski plan. Banka se mora zavezati, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
- v primeru, če izvajalec naročniku v predvidenem roku ne preda garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE OSEB IN ŠKODE NA PREMOŽENJU
Izvajalec mora skupaj z garancijo za dobro izvedbo del predložiti tudi zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju, pripravljeno skladno z določili pogodbe, v višini zavarovalne vsote kritja najmanj 100.000,00 EUR za nesrečo z neomejenim številom dogodkov z enkratnim letnim agregatom. Zavarovalna polica mora biti sklenjena posebno za konkretni projekt, ki je predmet javnega naročila. Zavarovanje mora kriti vse odškodninske zahtevke od podpisa pogodbe z izvajalcem do zaključka projekta oz. do izdaje Potrdila o izvedbi. Izvajalec je zavezan, da pogoje zavarovanja prilagodi oz. spremeni, če se bodo med trajanjem izvedbe spremenili roki za izvedbo projekta, vrsta storitve, kvaliteta ali količina.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Izvajalec mora v 10 dneh od prejema Potrdila o prevzemu naročniku predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (Extended Liability) v obliki bančne garancije oziroma ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, v višini 5 % vrednosti pogodbene cene (z DDV). Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku lahko izda bodisi:
a) banka v Republiki Sloveniji ali
b) tuja banka preko korespondenčne banke, locirane v državi naročnika, ki mora imeti najmanj IBCA rating AA-, ki jo potrdi naročnik ali
c) zavarovalnica.
Garancijski rok začne teči ali z dnem predaje objekta naročniku ali z dnem izdaje potrdila o izvedbi, odvisno od tega kateri rok je poznejši. Rok trajanja garancije (bančnih ali jamstvenih) mora biti za 30 dni daljši kot so garancijski roki določeni s pogodbo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z določbami razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOS. SUBJEKTOV
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru, mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije.
Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen, če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca.
Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.
Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah.
Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.
Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:
- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
- so koncernske družbe;
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.
Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012).

PODIZVAJALCI
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu PONUDBA navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci.
Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so:
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- ponudnikovo pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- da pogodbeni stranki soglašata z ostalimi določili 71. člena ZJN-2.
V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe.
Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom ali v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.
Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Sklenitev pogodbe z izbranim izvajalcem je vezana na izdajo Odločbe o sofinanciranju iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je predpogoj za sklenitev pogodbe. V primeru nepridobitve navedene Odločbe naročnik ne bo sklenil pogodbe z izbranim izvajalcem in ga ne bremenijo stroški izvajalca v postopku izbire in upravičena pričakovanja izbranega prijavitelja.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA I
POGOJ: Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.
DOKAZILO: Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.
(V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.)

2. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA II
POGOJ: Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
DOKAZILO: Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
(V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.)

3. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA III
POGOJ: Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
DOKAZILO: Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.
(V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.)

4. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IV
POGOJ: Ponudnik na dan oddaje ponudbe:
- ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.
DOKAZILO: Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.
(V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča.)

5. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
POGOJ: Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.
DOKAZILO: Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
(V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. V primeru podizvajalskih ponudb mora vsak od podizvajalcev biti registriran za opravljanje dejavnosti oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi.)

14. SPREJEM OBVEZNOSTI
POGOJ: Ponudnik sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.
DOKAZILO: Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca PONUDBA podal lastno izjavo, da sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe.
(V primeru partnerski ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev.)

15. RESNIČNOST IZJAV
POGOJ: Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov.
DOKAZILO: Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav.
(V primeru partnerski ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev.)
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
6. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST I
POGOJ: Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.
DOKAZILO: Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
(V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.)

7. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST II
POGOJ: Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2012, 2011 in 2010 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek najmanj 700.000,00 EUR.
DOKAZILO: Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV podal lastno izjavo, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2012, 2011 in 2010 (če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju poslovanja) povprečni letni prihodek najmanj 700.000,00 EUR.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (S.BON-1/P oziroma S.BON-1/SP ali bilance uspeha ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja (bilanca stanja/uspeha mora biti revidirana, če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov).
(V primeru partnerski ponudb, partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti povprečni letni prihodek najmanj v višini 200.000,00 EUR.)

8. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST III
POGOJ: Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred datumom objave javnega naročila na Portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov.
DOKAZILO: Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun.
(V primeru partnerski ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.)

9. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IV
POGOJ: Ponudnik in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5 ali boljšo.
Nominirani podizvajalci imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB7 ali boljšo.
Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove reference, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB7 ali boljšo.
Predloženi obrazec ne sme biti starejši od 30 dni.
DOKAZILO: Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II.
V primeru, če ponudnik za izkazovanje bonitetne ocene predloži bonitetni obrazec, ki temelji na metodologiji Basel II, vendar upošteva drugačno lestvico bonitetnih ocen, je naveden ponudnik v predloženem dokazilu dolžan izkazati primerljivost dosežene bonitetne ocene ponudnika v primerjavi z zahtevano bonitetno oceno iz pogoja. V kolikor navedena primerljivost ne bo izražena in naročnik ne bo mogel na podlagi navedenega dokumenta razbrati primerljivosti glede bonitetne ocene, takšnega dokazila ne bo upošteval kot ustreznega in izkazovanje pogojev ne bo dokazano.
Samostojni podjetniki lahko izpolnjevanje predmetnega pogoja izkažejo s predložitvijo lastne izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo naročniku, v kateri izkažejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. Naročnik si v predmetnem primeru pridružuje pravico do preverbe solidnosti poslovanja s pozivom na predložitev katerih koli finančnih kazalnikov oziroma dokumentov, ki izkazujejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. S podajo predmetne izjave se predvideva tudi podaja soglasja k predložitvi vseh zahtevanih dodatnih dokazil za izpolnjevanje predmetnega pogoja.
Tuji ponudniki pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblaščenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja.
Za ponudnike, ki zaradi kratkega obdobja poslovanja, ki ne omogoča pridobitve bonitetne ocene po metodologiji Basel II, ne morejo predložiti bonitetne ocene, izpolnjevanje pogoja »9. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IV« ni potrebno. Predmetni ponudniki morajo v ponudbi predložiti izjavo z obrazložitvijo zakaj bonitetne ocene niso mogli pridobiti.
(V primeru partnerski ali podizvajalskih ponudb ali sklicevanja na druge gospodarske subjekte mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, podizvajalcev ali gospodarskih subjektov na katere kapacitete se sklicuje.)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
10. TEHNIČNA SPOSOBNOST I
POGOJ: Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo), za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (popis del in tehnična dokumentacija), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
DOKAZILO: Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO NAROČILA in izpolnitvijo obrazca PONUDNIKOVA DELOVNA OPREMA ZA IZVEDBO PROJEKTA podal lastno izjavo, da zagotavlja ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
(V primeru partnerski ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.)

11. TEHNIČNA SPOSOBNOST II
POGOJ: Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred objavo razpisa na portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj tri (3) referenčna dela, ki zajemajo izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo stavbe; upoštevane bodo reference, katerih investicijska vrednost posamičnega posla znaša več kot 500.000,00 EUR z DDV in za katere je bilo do datuma objave razpisna na portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo).
DOKAZILO: Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU (referenčne tabele) in izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi REFERENČNIMI POTRDILI investitorjev (v kolikor pridobitev uporabnega dovoljenja skladno z zakonodajo ni bila potrebna mora ponudnik navedeno zapisati v referenčno potrdilo.).
Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.
Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, gradbeno ali uporabno dovoljenje, itd.).
(V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50% vrednosti del za katere so podali reference.)

12. KADROVSKA SPOSOBNOST I
POGOJ: Ponudnik mora zagotoviti sledeče ključne kadre:
A. odgovornega vodjo del, ki je hkrati tudi odgovorni predstavnik izvajalca in izpolnjuje naslednje zahteve:
- strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja gradbene stroke,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del (šteto od objave naročila na portalu javnih naročil),
- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil je prevzel vlogo odgovornega vodje del pri izvedbi vsaj enega (1) referenčnega dela, ki zajema izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo stavbe; upoštevane bodo reference, katerih investicijska vrednost posamičnega posla znaša več kot 350.000,00 EUR z DDV in za katere je bilo do datuma objave razpisna na portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo).
B. odgovornega vodjo gradbišča, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja gradbišča (šteto od objave naročila na portalu javnih naročil),
- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil je prevzel vlogo odgovornega vodja gradbišča pri gradnji enega (1) referenčnega dela, ki zajema izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo stavbe; upoštevane bodo reference, katerih investicijska vrednost posamičnega posla znaša več kot 350.000,00 EUR z DDV in za katere je bilo do datuma objave razpisna na portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo).
C. delovodjo, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- najmanj 5 let delovnih izkušenj kot delovodja (šteto od objave naročila na portalu javnih naročil),
- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil je prevzel vlogo odgovornega delovodje pri gradnji vsaj enega (1) referenčnega dela, ki zajema izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo stavbe; upoštevane bodo reference, katerih investicijska vrednost posamičnega posla znaša več kot 350.000,00 EUR z DDV in za katere je bilo do datuma objave razpisna na portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo).
Ponudniki lahko isto osebo nominirajo tako za funkcijo odgovornega vodje del kot tudi za funkcijo odgovornega vodje gradbišča.
DOKAZILO: Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje z navedbo zahtevanih podatkov v obrazcu PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH in predložitvijo izpolnjenih in potrjenih REFERENČNIH POTRDIL za odgovornega vodjo del, odgovornega vodjo gradbišča, odgovornega vodjo projekta in delovodjo, ki so potrjena s strani investitorjev (v kolikor pridobitev uporabnega dovoljenja skladno z zakonodajo ni bila potrebna mora ponudnik navedeno zapisati v referenčno potrdilo.).
Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.
Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, uporabno dovoljenje, itd.).
(V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. Nominirani kadri, ki izpolnjujejo zgornje pogoje morajo biti nominirani za opravljanje funkcij, v okviru katere so podali reference. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje funkcij, v okviru katere so podali reference.)

13. KAKOVOST VGRAJENIH MATERIALOV
POGOJ: Ponudnik bo uporabil in vgradil material in/ali opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.
DOKAZILO: Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektna dokumentacija.
Naročnik si ob preverbi ponudbe pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatno prospektno dokumentacijo, v kolikor je navedeno potrebno za preverjanje ustreznosti ponujene opreme.
(V primeru partnerski ali podizvajalskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev oz. podizvajalcev.)
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 02/2013 JN-1
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 6. 5. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 6. 5. 2013
Čas: 12:00
Kraj: Sedež naročnika
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE UTEMELJITEV IZBIRE POSTOPKA
Javno naročilo se izvaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi na podlagi 5. točke 1. odstavka 28. člena ZJN-2. V konkretnem primeru gre namreč za javno naročilo katerega (ocenjena) vrednost je nižja od vrednosti iz 1. odstavka 12. člena ZJN-2 (za konkretni primer je aplikativna vrednost 5.000.000 EUR)

POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA
Naročnik bo skladno z 41. členom ZJN-2 javno naročilo oddal potem ko bo:
- preveri, ali so predložene ponudbe popolne,
- razvrsti popolne ponudbe glede na merila.
Naročnik si pridržuje pravico do preverbe vseh prispelih ponudb ne glede na njihovo razvrstitev glede na merilo in oblikovanje pozivov na dopolnitev morebitnih formalnih nepopolnosti v ponudbah ali k dodatnim pojasnilom ponudb. Na naveden poziv so se vsi ponudniki ne glede na razvrstitev glede na merilo dolžni odzvati. Ob tem se v celoti upošteva določbe 78. člena ZJN-2.
Naročnik bo najkasneje v 45 dneh po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa od izvedbe javnega naročila skladno z 80. členom ZJN-2.
Naročnik bo ponudnike, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, po pregledu ponudb s povabilom v pisni obliki povabi k pogajanjem.
Pred pogajanji bo naročnik ponudnike, ki jih namerava povabiti k pogajanjem, ustno in pisno seznanil s pravili, po katerih bodo pogajanja potekala.
Pogajanja lahko potekajo v več krogih, pri čemer bo naročnik izvedel največ dva kroga pogajanj. Naročnik bo med pogajanji vnaprej pisno napovedal zadnji krog pogajanj, če se bo pogajal le z enim kandidatom.
Naročnik oziroma v njegovem imenu komisija bo po zaključenem posameznem krogu pogajanj javno prebrala uvrstitev posameznih ponudnikov glede na merilo iz razpisne dokumentacije ter navedeno zapisala v zapisnik, ki ga bo posredovala ponudnikom.
Naročnik bo med pogajanji zagotoviti enako obravnavo vseh ponudnikov, pri čemer ne bo posredoval udeležencem pogajanj informacij na diskriminacijski način, zaradi katerega bi lahko bili nekateri ponudniki v prednosti pred drugimi.
Predmet pogajanj bo ponudbena cena.
Naročnik bo po zaključenih pogajanjih od ponudnikov zahteval predložitev končne ponudbe v skladu z doseženim na pogajanjih. V primeru, da bo naročnik postopek s pogajanji opravi v več zaporednih fazah, velja navedeno za vsako fazo posebej, razen kadar se bo naročnik pogajal samo z enim ponudnikom. V tem primeru bo moral ponudnik oddati le ponudbo, o kateri se bosta naročnik in ponudnik pogajala v prvi fazi pogajanj, in končno ponudbo, ki jo bo ponudnik predloži po zaključku zadnje faze pogajanj.
Predstavnik ponudnika se je pred začetkom pogajanj komisiji dolžan izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba tudi zakoniti zastopnik), da se v imenu in za račun podjetja, ki ga zastopa, lahko udeležuje pogajanj. S seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor podjetje uporablja pri poslovanju žig.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/7231-119877025882272/Razpisna_doku
mentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 4. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA VELIKA POLANA, Velika Polana 111, SI-9225 Velika Polana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
O vloženem zahtevku za revizijo bo naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.
Roki za vložitev zahtevka za revizijo so sledeči:
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.
Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.
V kolikor naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, se ne glede na vrsto postopka oddaje javnega naročila, glede rokov za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, uporablja prejšnji odstavek.
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
Ponudnik, ki v postopku s pogajanji brez predhodne objave ali postopku s pogajanji po predhodni objavi, ki ga naročnik, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, izvaja zaradi predhodno neuspešnega postopka oddaje javnega naročila in v katerem ne objavi obvestila o naročilu, ni povabljen k sodelovanju v tem postopku, pa bi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral biti, lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če naročnik ni objavil obvestila, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost, pa tudi ne obvestila o oddaji naročila, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo najpozneje v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.
Če naročnik ni objavil obvestila o naročilu, pa bi ga v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral, lahko ponudnik zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.
Ne glede na zgornje določbe lahko zagovornik javnega interesa zahtevek za revizijo vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA VELIKA POLANA, Velika Polana 111, SI-9225 Velika Polana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4526/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 19. 4. 2013
  • JN5026/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 29. 4. 2013
  • JN6551/2013, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 30. 5. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.04.2013   11:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, glede na to, da so vmes prvomajski prazniki in realno ne bo mogoče izdelati ponudbe.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik bo objavil ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 30.04.2013   12:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo tudi za objavo pozarne studije, kjer je razviden odvod dima in toplote ter evakuacija.
Prav tako prosimo za objavo shem oken in vrat.

Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik ponudnike obvešča, da je investicijska in projektna dokumentacija dostopna na sedežu naročnika. Ponudniki, ki bi želeli vpogled v dokumentacijo, se dva delovna dni pred želenim ogledom najavijo pri kontaktni osebi naročnika (preko elektronske pošte). Ponudniki lahko opravijo vpogled v dokumentacijo najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb.

Datum objave: 30.04.2013   12:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Koliko referenčnih potrdil je potrebno priložiti v primeru, da ponudnik nominira isto osebo tako za funkcijo odgovornega vodjo del kot tudi za funkcijo odgovornega vodjo gradbišča?

ODGOVOR:
V primeru nominacije iste osebe tako za funkcijo odgovornega vodje del kot tudi za funkcijo odgovornega vodje gradbišča, razpisni pogoji (vključno s pogojem številka 12. Kadrovska sposobnost I) ostanejo nespremenjeni. Ponudnik mora v tem primeru izkazati, da je nominiran kader, ki izpolnjuje sledeče zahteve:
- strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja gradbene stroke,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del (šteto od objave naročila na portalu javnih naročil),
- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil je prevzel vlogo odgovornega vodje del pri izvedbi vsaj enega (1) referenčnega dela, ki zajema izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo stavbe; upoštevane bodo reference, katerih investicijska vrednost posamičnega posla znaša več kot 350.000,00 EUR z DDV in za katere je bilo do datuma objave razpisna na portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo).
- najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja gradbišča (šteto od objave naročila na portalu javnih naročil),
- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil je prevzel vlogo odgovornega vodja gradbišča pri gradnji enega (1) referenčnega dela, ki zajema izgradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo stavbe; upoštevane bodo reference, katerih investicijska vrednost posamičnega posla znaša več kot 350.000,00 EUR z DDV in za katere je bilo do datuma objave razpisna na portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo).


Datum objave: 30.04.2013   12:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Meninmo, da so refernece za omenjen objekt prestroge. Če je ponudnik že izvedel en objekt v vrednosti 500.000 EUR je najverjetnje sposoben izvesti tudi dva dodatna objekta po 500.000.
Zato je po naše mnenju smisleno in logično, da se referneca omeji na en objekt v vrednosti 500.000.


ODGOVOR:
Naročnik je objavil ustrezno korigirano razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 30.04.2013   12:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da zaradi lažje priprave ponudbe objavi vsaj sheme oken in vrat.

ODGOVOR:
Naročnik ponudnike obvešča, da je investicijska in projektna dokumentacija dostopna na sedežu naročnika. Ponudniki, ki bi želeli vpogled v dokumentacijo, se dva delovna dni pred želenim ogledom najavijo pri kontaktni osebi naročnika (preko elektronske pošte). Ponudniki lahko opravijo vpogled v dokumentacijo najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb.

Datum objave: 30.04.2013   12:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kdo je upravljalec vodovoda?

ODGOVOR:
Režijski obrat Občine Velika Polana.

Datum objave: 30.04.2013   12:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za objavo detajla kovinske ograje iz nerjaveče kovinske konstrukcije višine 4,5 m (...spodnji del višine 1,2 m je iz nelomljivih plastičnih plošč....zgornji del višine 3,3 m pa iz nerjaveče mreže...). - PRIREDITVENA PLOŠČAD 2.


ODGOVOR:
Naročnik ponudnike obvešča, da je investicijska in projektna dokumentacija dostopna na sedežu naročnika. Ponudniki, ki bi želeli vpogled v dokumentacijo, se dva delovna dni pred želenim ogledom najavijo pri kontaktni osebi naročnika (preko elektronske pošte). Ponudniki lahko opravijo vpogled v dokumentacijo najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb.

Datum objave: 30.04.2013   12:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo , da iz razpisne dokumentacije umaknete zahtevo za cenik za dodatna dela, ker pozicije v njem ne ustrezajo dejanskemu stanju objekta , ki se ponuja ( za STROJNI IN MONTAŽNI MATERIAL za pozicije DM 2.01 do DM 2.64 na strani 63 in 64 razpisne dokumentacije ). Ti materiali se eventualno uporabljajo pri izgradnji zunanjih vodovodov in črpališč ( lok DN 300 , lok DN 400 ??? )

ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri vsebini razpisne dokumentacije, pri čemer pojasnjuje, da razpisna dokumentacija dovoljuje, da ponudniki predložijo lastne kalkulativne osnove s smiselno enakovredno vsebino.

Datum objave: 30.04.2013   12:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Naprošam vas, da objavite na portalu naslednjo projektno dokumentacijo:
- Načrti
- Sheme oken in vrat
- Detajle opreme
- Detajl ograje (prireditvena ploščad 2 –ograja višine 4,5 m iz nerjaveče konstrukcije, spodnji del višine 1,2 m iz nelomljivih plastičnih plošč…..).


ODGOVOR:
Naročnik ponudnike obvešča, da je investicijska in projektna dokumentacija dostopna na sedežu naročnika. Ponudniki, ki bi želeli vpogled v dokumentacijo, se dva delovna dni pred želenim ogledom najavijo pri kontaktni osebi naročnika (preko elektronske pošte). Ponudniki lahko opravijo vpogled v dokumentacijo najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb.