Dosje javnega naročila 008399/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Storitve: IZVAJANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJAJOČIH STORITEV PRANJA PERILA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.652.490,00 EUR

JN008399/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.12.2022
JN008399/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.01.2023
JN008399/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.02.2023
JN008399/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008399/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 243-701270
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Služba za nabavo in javna naročila, Mateja Hafner Malovrh, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
mateja.malovrh@sb-je.si
+386 045868248
+386 045868310

Internetni naslovi
http://www.sb-je.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/466045/Razpisna_dokumentacija_pranje_perila_dec._2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=20982
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJAJOČIH STORITEV PRANJA PERILA
Referenčna številka dokumenta: JN13/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVAJANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJAJOČIH STORITEV PRANJA PERILA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVAJANJE OKOLJSKO MANJ OBREMENJAJOČIH STORITEV PRANJA PERILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.01.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.03.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.01.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.01.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
Jesenice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.12.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.12.2022   07:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zaradi trenutnih razmer na trgu bi bilo nujno upoštevati tudi vpliv inflacije, predvsem za tako dolgo obdobje kot je trajanje javnega razpisa.
Ali lahko v pogodbo vključite člen, ki upošteva inflacijska gibanja tekom trajanja razpisa?
(člen 43(1)(c) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(c) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(c) Direktive 2014/25/EU) namreč to dovoljuje.
Že v naprej hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik bo v pogodbo vključil možnost dviga cene, in sicer najprej po preteku 12 mesečnega pogodbenega obdobja.

Lep pozdrav

Datum objave: 04.01.2023   09:54
VPRAŠANJE

1. Naročnik v vzorcu pogodbe, in sicer v 5. členu »OBVEZNOSTI IZVAJALCA« navaja:
»Kakovost pranja zagotavlja v skladu s standardi in metodami za pranje bolnišničnih tekstilij, kar potrjuje s predložitvijo certifikatov, kot je npr. RAL-GZ 992/1+ izpolnjevanje dodatnih zahtev ali RAL-GZ 992/2, RABC (SIST EN 14065:2003) ali drugimi dokazili...«

Istočasno, v istem členu naročnik zahteva:

»Izvajalec mora pred pranjem poskrbeti za prebiranje (izpraznitev žepov v kolikor kaj ostane: svinčniki, ključi, kartice,..) in sortiranje perila glede na specifikacije posameznih artiklov perila.«

Naročniku svetujemo umik zahteve po prebiranju bolnišničnega perila pred pranjem, saj je zahteva neskladna z določili zgoraj zahtevanih certifikatov, ki izvajalcu pred pranjem bolnišničnega perila prepoveduje kakršnokoli rokovanje s slednjim.2. Naročnik v vzorcu pogodbe, in sicer v 5. členu »OBVEZNOSTI IZVAJALCA« navaja:
»Izvajalec pranja mora oprano perilo sortirano po artiklih (pižame v kompletu) in velikostih dovažati glede na naročilo v SB Jesenice in tudi ugoditi zahtevi naročnika v izjemnih okoliščinah (izjemne razmere v bolnišnici) pa tudi dvakrat dnevno (drugič do 15.00 ure).«

Prosimo naročnika, če definira za katere izjemne razmere gre. Menimo namreč, da je pojem »izjemnih okoliščin« možno tolmačiti na tako številne načine, ki pod vprašaj postavljajo zakonitost dikcije v pogodbi.3. Naročnik v vzorcu pogodbe, in sicer v 5. členu »OBVEZNOSTI IZVAJALCA« navaja:

»Vzrok za večje primanjkljaje ugotavljata naročnik in izvajalec pranja perila skupaj in se skupaj tudi dogovorita za nadaljnje ukrepe (dovoljena letna izraba perila je največ 10 %). Manjki perila (dotrajanost + izguba) višji od 10 % se zaračunajo izvajalcu pranja na podlagi cene nabavljenih artiklov. Ob predaji perila izvajalcu se opravi inventura perila in se določi količina in % izgube in dotrajanosti, ki ne sme biti več kot 10 % letno.«

Naročnika prosimo, če pojasni kako namerava dokazovati, da je za izgubo oz. dotrajanost perila odgovoren izvajalec. A bo o dotrajanosti perila in količinah predanega perila v pranje vsakič opravljen pregled, štetje in zapis? Prav tako sprašujemo, ali bo pred podpisom pogodbe opravljen pregled perila za določitev trenutne dotrajanosti perila?


ODGOVOR
1. RAL GZ certifikati zagotavljajo izjemno kakovostno in izjemno učinkovito in okolju prijazno obdelavo tekstila v skladu z vsemi normativnimi standardi za ustrezna področja uporabe, kar za naše potrebe pomeni, da je potrebno poskrbeti tudi za prebiranje in sortiranje perila, saj je le tako zagotovljena kakovost in učinkovitost. Standard še navaja, da se opravijo tudi storitve po naši meri zahteve.
2. Izjemne razmere so v primeru izbruha epidemije, ali v primeru množične nesreče.
3.Uniforme imamo čipirane in se vodi evidenca oddaje in prejema. Ostalo perilo vodimo glede na količino (kg), perilo je označeno. Dokazno breme količine perila je na strani naročnika.
Naročnik po prejemu perila iz pralnice preveri perilo in ob ugotovljenih poškodbah preveri pri izvajalcu pranja perila, ali je do poškodbe prišlo v pralnici. Perilo, ki se poškoduje v bolnišnici, naročnik predhodno izloči oz. odpiše.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.01.2023   10:00
VPRAŠANJE
V tehničnih zahtevah naročnik navaja:
Detergenti za pranje perila, ki jih uporablja ponudnik, morajo izpolnjevati tehnične specifikacije opredeljene v točkah 1 in 2 poglavja 5.1.1 priloge - Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila.

Te točke 5.1.1. v razpisni dokumentaciji ni.

ODGOVOR
To je priloga Uredbe o zelenem javnem naročanju, kot je navedeno na 30. strani razpisne dokumentacije: Primeri okoljskih zahtev in meril, Verzija 2.0., April 2022 - dostopno na spletni strani.

Lep pozdrav